Rob Scholte – Open brief aan Burgemeester Koen Schuiling

Open brief aan Burgemeester Koen Schuiling en zijn College van Wethouders, tevens een schrijven aan de Gemeenteraad- en Commissieleden van de Gemeente Den Helder, ook bedoeld als een duiding van de stand van zaken rond het Rob Scholte Museum voor de ondertekenaars van de Open Brief aan het College van B & W, vele andere belanghebbenden en belangstellenden onder het publiek,

Den Helder, 1 juni 2015
uw kenmerk: AU15.02588

Geachte Burgemeester Koen Schuiling, beste Koen,

Om mij moverende redenen zal ik u in dit schrijven verder tutoyeren.

Uit je bespreking van mijn mail van 27 februari 2015, betreffende de Raadscommissie Stadsontwikkeling- en Beheer, in de Gemeenteraadsvergadering van 2 maart 2015, waarvan jij de voorzitter bent, begrijp ik, dat je van deze mail met een aan je gezicht af te lezen walging kennis hebt genomen. Dat doet me een plezier.
Je vertelde, dat je eventueel nog volgende nieuwe mails van mij, zoals deze, onmiddellijk, dus ongelezen, naar de Gemeenteraad zou doorsturen. Ik zal door dit verzenden besparen door het zelf te doen en ik verheug me waarachtig op je nieuwe reacties.

Midden maart 2015 ontving ik je op 10 maart geschreven en 12 maart 2015 verzonden brief met als onderwerp “uitvoering motie over de ontwikkeling van de Stationslocatie” met als kenmerk AU15.05166.

Je schrijft, dat de Gemeenteraad van Den Helder op 2 maart 2015 een motie heeft aangenomen, waarin jouw College de volgende opdrachten ontvangt:
“1) een voorstel aan de raad voor te leggen dat leidt tot vaststelling van een visie op gebied van de gehele Stationslocatie voor het zomerreces van 2015 en voorziet in de verdere procedure ten behoeve van de uiteindelijke vaststelling van een nieuw bestemmingsplan;
2) de heer R. Scholte te faciliteren bij de totstandkoming van de business case door het beschikbaar stellen van expertise;
3) de heer R. Scholte in de gelegenheid te stellen voor 1 juni 2015 een haalbaar en uitvoerbaar business plan met financiële onderbouwing voor een duurzame exploitatie van het pand als Rob Scholte museum aan te bieden.”

Daarna schrijf je niet conform het raadsbesluit, want daar staat “vóór 1 juni”, dat ik op “uiterlijk 1 juni” mijn “business case” kan “aanbieden binnen de voorwaarden zoals hierboven is aangegeven”.

Wat een prachtig en persoonlijk verjaardagscadeau van jou aan mij, Koen, deze tegen de wil van de Gemeenteraad aan mij geschonken extra dag.
Ik ben vandaag 1 juni namelijk jarig, op dezelfde datum als Marilyn Monroe, en ben 57 jaar oud geworden, waarmee ik mezelf namens jou feliciteer.

In een eerdere brief van 18 december 2014 aan mijn advocaat Mr. Teunis van Stein Advocaten met kenmerk AU14.14275, verzonden 19 december, geef je mij het volgende mee:
“Verder hebben wij besloten om ruimte te geven aan een politiek-bestuurlijk traject tot verkenning van de mogelijke realisatie van een Rob Scholte Museum in het voormalige postkantoor.”

Met deze mededeling doe je opnieuw, wat je al veel eerder deed in het zeer terecht door de Raad van State afgeschoten Bestemmingsplan Stationslocatie, namelijk glashard ontkennen, dat het Rob Scholte Museum bestaat en dat het nu al bijna twee jaar een voldongen feit is.
Nogmaals voor je informatie: de eerste openingsdag van het Rob Scholte Museum is op 20 juni 2013 geweest tijdens de Marinedagen 2013 en het museum is sindsdien onafgebroken open geweest op elke vrijdag, zaterdag en zondag, als ook op feestdagen.

In deze brief zal ik laten zien, dat dit patroon van ontkenning van het bestaan van het museum een wetmatigheid is geworden in je gedrag en dat van je College.

Ook in je brief aan mij van 10 maart 2015 met kenmerk AU15.02588 schrijf je, dat mij door jullie “de mogelijkheid wordt geboden het Rob Scholte Museum werkelijkheid te kunnen laten worden”.

Hoe bewijsbaar onjuist zijn dergelijke beweringen en in flagrante tegenspraak met de waarheid.
Het Rob Scholte Museum bestaat wel degelijk en vormt voor de hele wereld, de media en het museumpubliek een realiteit, die jij en je College nog steeds niet kunnen accepteren en nog steeds ontkennen.
Als Burgemeester van Den Helder wil je je van ons bestaan niet persoonlijk op de hoogte stellen, behalve door ons bestaan te bevestigen door onze brievenbus te bestoken met ambtelijke aanschrijvingen.
Koen, je blijft vast zitten in een onvolwassen fase van ontkenning, die je een Burgemeester van Den Helder onwaardig is en jou zelf volstrekt ongeloofwaardig maakt.

Niet alleen de ontkenning van het feitelijke bestaan van het Rob Scholte Museum is een terugkerend patroon.
Ook het eenzijdig breken van de met het museum en mij gemaakte afspraken door de Gemeente is bij jou tot een wetmatigheid verworden.
De continuïteit van dit wanbestuur wordt gegarandeerd door jouw pro-actieve optreden als Burgemeester.
Niet alleen het vorige College had geen moeite met het verbreken van op schrift gestelde afspraken, ook het huidige College is een uitblinker in contractbreuken gebleken.

Daarom even een doorloop van deze voortdurende geschiedenis van contractbreuken om je geheugen op te frissen.

Contractbreuk 1)

In je al eerder genoemde brief aan Mr. Teunis met kenmerk AU14.14275 deel je mij mede:
“We gaan daarbij” voor de business case ”uit van een planning, waarbij ernaar gestreefd wordt rond 1 september 2015 een beeld te hebben van de mogelijke realisatie met daaraan voorafgaand halverwege die periode, rond 1 april 2015, een eerste tussenstand.”

Uit je voorlaatste brief met kenmerk AU14.14275 blijkt, dat je opnieuw eenzijdig de met mij gemaakte afspraken breekt.
“De mogelijkheid”, die mij geboden wordt “het Rob Scholte Museum werkelijkheid te kunnen laten worden bevestigt” je “ambitie, met dat verschil dat” ik “niet 1 september 2015, maar uiterlijk 1 juni 2015” mijn “business case” kan “aanbieden binnen de voorwaarden zoals hierboven beschreven”.
Zoals je zelf al in je eigen woorden aangeeft wordt met deze nieuwe deadline de eerdere met ons gemaakte afspraak door jou eenzijdig geschonden.
Ik teken daarom aan, dat deze brief van mij aan jou geenszins de rechtmatigheid van deze nieuwe aan mij gesteld deadline bevestigd.
Deze brief dient om aan te geven welke diverse beschadigingen het museum en ik persoonlijk hebben opgelopen van jouw onterechte gedragingen.
Een schade, die integraal onderdeel is van elke business case, die ik hier en later aan jou en de Gemeente presenteer.

Contractbreuk 2)

Op 10 januari 2012 kwamen jullie met mij overeen, dat de ruimte van het huidige Rob Scholte Museum op de volgende voorwaarden aan mij in gebruik wordt gegeven.
Ik citeer uit onze overeenkomst:
“Hierdoor is de gebruiker verplicht aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-Gebruiker wendt de ruimte aan om, met de nadruk op kwaliteit en niveau, zelfstandig beeldende kunst professioneel aan het publiek te tonen en mogelijkerwijs te verkopen, een informatieve en aantrekkelijke plek te creëren voor belangstellenden, kenners en verzamelaars;
-Gebruiker selecteert en stelt daartoe werken ten toon van Nederlandse en internationale kunstenaars met landelijke en/of internationale naamsbekendheid, met de nadruk op kwaliteitsniveau, artistiek belang en gevestigde kunstenaars;
-Gebruiker organiseert langer lopende exposities: minimaal vier per jaar, die voornamelijk in en om het weekend bezocht worden;
– Parallel met de lopende tentoonstellingen wordt een stock opgebouwd met werk van de betreffende exposanten, in de vorm van tekeningen, grafiek, multiples en dergelijke, evenals documentatie zoals catalogi, monografieën en recensies;
– Gebruiker draagt direct dan wel indirect bij aan het cultureel klimaat en de culturele uitstraling van Den Helder, en is bereid aan te sluiten bij lokale culturele initiatieven, activiteiten en manifestaties en daartoe samen te werken met lokale/regionale culturele organisaties (culturele routes, samenhangende exposities enz.).”

Ik citeer ter verduidelijking uit mijn Bezwaarschrift tegen het Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 identificatienummer NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-VST1 van Gemeente Den Helder met ingebreke- en aansprakelijkheidstelling, d.d.. 11 januari 2013:
“Door gerichte acties en moedwillig toedoen van de Gemeente Den Helder nemen onmiddellijk na de opening van het museum gedurende de zomer van 2013 de sloopgeruchten toe en wordt met overheidsgeld de publieke opinie bewerkt.
Op zodanige wijze, dat het museum in zijn functioneren ernstig wordt belemmerd en tegengewerkt.
Uiteindelijk culminerend in de negatieve publiciteit van het raadsbesluit van 18 november j.l.
Het Rob Scholte Museum wordt hiermee meteen benadeeld in zijn voorgenomen planning, publiciteit, enthousiasme, vrijwilligers-beleid, sponsoring, samenwerking met andere instellingen en alle gedane investeringen worden teniet gedaan.
De Gemeente Den Helder brengt met haar solistische handelswijze het Rob Scholte Museum aanzienlijke financiële alsmede reputatie-schade toe, zoals blijkt uit dit bezwaarschrift, waarin verdere onderbouwing en verknoping plaatsvindt.
Uit alle hiervoor gepubliceerde en de hierna volgend nog openbaar te maken correspondentie blijkt, dat de ontwikkeling van het Rob Scholte Museum niet enkel het gevolg is van een incidenteel contact met de Gemeente Den Helder, maar dat het een volledig in samenspraak met deze Gemeente ontwikkeld concept is geweest, dat tot vandaag nog steeds geldt.
Contractueel is het oogmerk van de tussen Rob Scholte Museum en Gemeente Den Helder gesloten overeenkomst namelijk ongewijzigd gebleven. Al wordt de positieve strekking ervan ondanks daartoe gemaakte bindende afspraken de bewoners van Den Helder onthouden.
Zodoende is door de Gemeente Den Helder voor het Rob Scholte Museum zonder in overleg te treden en zonder enig alternatief voor de gezamenlijke doelstelling te bieden een fait accompli gecreëerd.
Het past hierbij nadrukkelijk op te merken, dat het Rob Scholte Museum geheel met eigen geld en middelen, zonder enige subsidie van overheidswege, tot stand is gekomen en wordt opengehouden.
Daarom is het extra schrijnend, dat de Gemeente Den Helder nu zodanig in gebreke blijft, dat daardoor de voortgang van het in de gebruiksovereenkomst beschreven doel, namelijk het Rob Scholte Museum te doen functioneren als culturele ontmoetingsplaats met internationale uitstraling, al onmiddellijk na aanvang in zijn voortbestaan, succes en werkzaamheid door een eenzijdig en kwaadwillend optreden van de Gemeente belemmerd wordt.”

Verderop in mijn Bezwaarschrift het volgende:
“Daarom stellen wij hierbij de Gemeente Den Helder in gebreke en aansprakelijk voor:
-alle schade, die voortkomt uit het niet nakomen van afspraken en verplichtingen, zoals met wederzijds goed bevinden zijn opgenomen in de Gebruiksovereenkomst Kantoor- en Bedrijfsruimte Betreffende: Middenweg 172-174 gedeeltelijk, die nog altijd geheel en onverkort geldig zijn
-alle schade, die voorafgaand aan en gedurende de looptijd van onze overeenkomst is en wordt toegebracht aan de reputatie van kunstenaar Rob Scholte, het Rob Scholte Museum en zijn collectie
-alle schade, die voorafgaand en gedurende deze overeenkomst is en wordt veroorzaakt door het geheel en al buiten onze schuld verloren gaan van al onze investeringen, kortom alle door hun toedoen en nalatigheid verloren energie, moeite, goodwill, tijd en gelden
-alle verdere schade, die in de toekomst uit hun huidige handelswijze, tegenwerking en ontkenning van ons bestaan voor en tijdens deze overeenkomst voortvloeit.
Daarop alvast een voorschot nemend stopt het Rob Scholte Museum met als ingangsdatum de datum van het raadsbesluit betreffende de kredietverlening plan nieuw stadhuis, namelijk 18 november 2013, met het maandelijks betalen van 500 euro als voorschot servicekosten voor de levering van gas, water en elektra.
Ondanks onze aanmaning van 26 april 2013 en diverse mondelinge verzoeken daartoe aan Grontmij en dus aan de Gemeente Den Helder om nu eindelijk eens een definitieve jaarafrekening op te maken voor de periode 2012 en aan ons de teveel betaalde voorschotten servicekosten te retourneren, heeft Grontmij tot dusver verzuimd om de ontvangstbevestiging van onze brief hieromtrent in daden om te zetten en hun toezegging, Utrecht, 7 mei 2013, Referentienummer 3050.1004-2013-0053, Kenmerk LiBo/JeBo, om zo spoedig mogelijk terug te komen op de door ons genoemde punten, tot dusver, de dag van vandaag 11 januari 2014, niet gestand gedaan.”

Het spijt me hier vandaag te moeten constateren, dat geen van deze kwesties intussen naar tevredenheid zijn besproken, laat staan opgelost. Ook de energie-jaarafrekening van 2012 is nog steeds niet aan mij te kennen gegeven en voldaan. Daarom kan ik niet anders dan hier mijn in gebreke- en aansprakelijkheidstelling van jou en Gemeente den Helder opnieuw te herhalen en te vermeerderen met de schade, die voortvloeit uit de verdere nieuwere contractbreuken, zoals zal blijken uit de eerdere en navolgende punten.

Contractbreuk 3)

Uit de tussen ons afgesloten nog steeds geldende overeenkomsten, die het Rob Scholte Museum en de Rob Scholte-studio/verblijfsruimte betreffen, blijkt, dat je opzeggingen van 10 maart 2014 strijdig zijn met de door ons gemaakte afspraken en je daarmee opnieuw contractbreuk pleegde.

Ik citeer daarvoor een gedeelte uit mijn Antwoord aan Gemeente Den Helder van 1 april 2014:
“Den Helder, 1 april 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Den Helder,

In antwoord op de door mij ontvangen correspondentie van de Gemeente Den Helder met de kenmerken:
-AU14.02350 d.d. 10-03-2014
getekend door Burgemeester K. Schuiling en Secretaris Ir. P. Salm
-AU14.02349 d.d. 10-03-2014
getekend door Burgemeester K. Schuiling en Secretaris Ir. P. Salm
-AU14.02357 d.d. 04-03-2014
getekend namens B & W door de manager van de afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen H.Kaag-van der Boon
-zonder briefkenmerk
de mail door R. van Erp c.c. Vincent Piranova d.d. 26-02-2014, 13.25.46, getekend door R. van Erp
deel ik U het volgende mede.

Allereerst over de schriftelijke opzeggingen per 01-09-2014 van de lopende, door u als navolgend omschreven, overeenkomsten tussen mij en de Gemeente Den Helder door middel van uw brieven met de kenmerken AU14.02349/50, beiden d.d. 10-03-2014:
1) de bruikleen-overeenkomst tussen mij en de Gemeente Den Helder d.d. 07-10-2008 betreffende Middenweg 174, aangeduid als Middenweg 172 ruimte A.
2) de gebruiksovereenkomst tussen mij en Gemeente Den Helder d.d. 10-01-2012 betreffende Middenweg 172-174, zijnde de expositieruimte (in de overeenkomst op de tekening gearceerd aangegeven als Middenweg 174, 1872 BL Den Helder).
Volledigheidshalve deel ik u mede, dat deze overeenkomsten feitelijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Wat betreft de eerste opzegging.
De bruikleen-overeenkomst tussen ons betreft de onroerende zaak, die gelegen is aan de Middenweg 174, zo vermeldt onze overeenkomst en is mij verder niet bekend onder de door u gebruikte aanduiding Middenweg 172 ruimte A,. Door u dus ten onterechte zo omschreven.
Alle betalingen aangaande deze overeenkomst zijn door mij vanaf de bewaringsdatum 1 juli 2008, zoals vermeld in Overweging IV van onze overeenkomst, maandelijks zonder uitzondering aan u voldaan onder de uitdrukkelijke vermelding: huur gehele bovenverdieping Middenweg 174 te Den Helder, welke betalingsomschrijving door u al deze tijd als juist is geaccepteerd.
In de bruikleen-overeenkomst tussen ons staat onder Artikel 1, punt 1.2, uitdrukkelijk en letterlijk vermeld:
“1.2. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode dat de onroerende zaak nog niet benodigd is voor de realisatie van de stadshartplannen van de gemeente Den Helder. Met andere woorden bruiklener kan gebruik blijven maken van het Postkantoor tot alle benodigde procedures zijn afgerond en de bouwvergunning voor het nieuwe plan kan worden verstrekt”.
Deze bepaling is zo woordelijk opgenomen in onze overeenkomst, onverkort geldig en voor andere uitleg niet vatbaar.
Dat wil zeggen, dat ik gebruik kan maken van het Postkantoor totdat alle procedures zijn afgerond.
Dus ook alle beroepsprocedures tegen het Bestemmingsplan Stationslocatie bij de Raad van State inclusief mijn beroep als vervolg op mijn Bezwaarschrift (Zienswijze).
Overigens vestig ik hierbij ook uw aandacht op andere nog niet voltooide lopende procedures, namelijk:
1) dat het besluit over de sloop van het Postkantoor en de bouw van een Stadhuis op de Stationslocatie nog altijd niet definitief is.
2) de gehele voormalige oppositie van de Gemeenteraad Den Helder min Raadslid Koning en de Bewonersgroep Stationslocatie het raadsbesluit aan de Kroon heeft voorgedragen ter vernietiging.
3) dat ook de sloopvergunning inmiddels is verlopen, waardoor, zoals uit navolgend artikel over de jurisprudentie blijkt, onze rechtsposities zijn veranderd. Ik verwijs u hierbij onder andere naar:
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3550991/2013/11/25/Geen-huurkosten-voor-tijdelijke-huurder-en-antikraker.dhtml
Zodoende ontbreken rechtsgronden om deze overeenkomst op te zeggen.
Wat betreft de tweede opzegging wil ik het volgende opmerken.
De gebruiksovereenkomst d.d. 10-01-2012 betreffende Middenweg 172-174, zijnde de expositieruimte (in de overeenkomst op de tekening gearceerd aangegeven als Middenweg 174, 1872 BL Den Helder) betreft het gebruik door het Rob Scholte Museum.
Naar aanleiding van uw eenzijdig niet nakomen van de tussen ons afgesproken voorwaarden (terugbetaling van gelden voor niet gebruikte, maar wel betaalde energiekosten) uit genoemde overeenkomst heeft u op 13-01-2014 van mij een in gebreke- en aansprakelijkheidsstelling ontvangen.
U houdt zich niet aan onze overeenkomst en keert mij toekomende gelden niet uit.
Tevens stel ik u aansprakelijk voor de schade, die mijn museum en ik ondervinden door uw publiciteitscampagne voor sloop en nieuwbouw. Tot de dag van vandaag ondervinden wij nog altijd schade mede door de afwezigheid van enig overleg met u en andere partijdige gedragingen van de Gemeente Den Helder. Een schade, die nadrukkelijk door u veroorzaakt is gedurende de looptijd van onze overeenkomst en niet na afloop van onze overeenkomst.
Door mijn in gebreke- en aansprakelijkheidstelling is de overeenkomst automatisch tot nader order opgeschort geraakt.
Zodoende kan deze tweede overeenkomst niet eenzijdig worden verbroken zonder op de klachten uit mijn Bezwaarschrift te antwoorden en de schade voor het museum en mijzelf te vergoeden.
Overigens gelden alle onder de kop “Wat betreft de eerste opzegging” vermelde gronden ook voor de tweede opzegging, al zijn ze daar behalve punt 3) niet zozeer contractueel van aard als wel moreel en feitelijk.
Om al deze moverende redenen, zoals in voorgaande omschreven, zal ik niet binnen de gestelde termijn van twee weken na dagtekening van uw brieven, zoals u mij vraagt aan Team Grondzaken laten weten, dat ik de ruimten wil opleveren. Uw opzeggingen zijn niet rechtsgeldig.
Ik verzoek u beide opzeggingen met onmiddellijke ingang in te trekken, zodat ik, mijn vrijwilligers en het Rob Scholte Museum onze werkzaamheden kunnen voortzetten in het belang van het culturele leefklimaat in de stad Den Helder.”

Zoals je weet, duurt het nog acht volle lange maanden, voordat deze contractbreuk door jou gecorrigeerd werd in je brief van 18 december 2014 met kenmerk AU14.14275.
Ondertussen heb je wel door het laten voortduren van deze onterechte opzeggingen gedurende de gehele periode een enorme schade veroorzaakt aan het functioneren, de reputatie, de persoonlijke omstandigheden en de werkzaamheden van mij en mijn museum.
De daaruit voortvloeiende schadeposten worden door mij opgeteld bij mijn claims uit Contractbreuk 1) en 2) en vermeerderen deze.

Contractbreuk 4)

In je brief aan Mr. Teunis van 18 december 2014 met kenmerk AU14.14275, blijkt helemaal, dat jullie het met afspraken niet zo nauw nemen.
Je schrijft:
“Tevens trekken wij in de eerder door onze wethouder Stadsontwikkeling en -beheer, mevrouw Jacqueline van Dongen, gedane voorstellen met betrekking tot het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan het voormalig postkantoor”.
Deze toezegging van wethouder Van Dongen, gedaan op jouw instigatie, is gezien onze overeenkomst altijd al overbodig geweest en zelfs aanmatigend naar ons toe, maar je intrekking is volledig in strijd met het in onze bruikleen-overeenkomst van 7 november 2008 opgenomen Artikel 4.4:

“Artikel 4: Onderhoud
4.3 Bruiklener is gehouden eventueel blijkende mankementen in of aan de onroerende zaak zo spoedig mogelijk door te geven aan bruikleengever.
4.4 Alle onderhoud, zowel achterstallig als lopend, is voor rekening en risico van de bruikleengever.”

Uit mijn correspondentie met de Gemeente blijkt, dat mijn meldingen van defecten en schade aan gebouw of apparatuur (als bijvoorbeeld de in het verleden langdurig buiten werking zijnde liften met enorme consequenties voor mij als invalide gebruiker) langdurig niet zijn en/of worden opgevolgd.

Ik citeer als voorbeeld een recente aangetekende brief van H. Kaag-van der Boon namens jou, Koen, en de wethouders van Den Helder aan mij:

“Gemeente Den Helder
Kopiehouders Grontmij Vastgoedmanagement NV, t.a.v. de heer B. Temming, Postbus4090, 3502 HB Utrecht

AANTEKENEN
De heer R. Scholte
Postbus 75
Bergen

verzendgegevens
datum: 26-03-2015
kenmerk: AU15.02767
bijlagen:
onderwerp: Middenweg 172-174 – onderhoud

behandeld door
Ruimte en Economie
mw. Y.R. Breed-Kriele
telefoon (0223) 678889

uw gegevens
brief van:
kenmerk:

Geachte heer Scholte,

Naar aanleiding van de diverse gesprekken, mailverkeer en briefwisselingen tussen u en de gemeente Den Helder vanaf 2014 tot heden heeft u diverse meldingen gedaan over achterstallig onderhoud.

Onderstaand doen wij u een overzicht toekomen van de navolgende meldingen:
1e. Koperen regenpijpen zijn met brute kracht van het pand gesloopt:
Grontmij heeft deze melding 23-1-2015 uitgezet.
2e. Meerdere lekkages in de kelder/koffieruimte van het museum;
De lekkage in de kelder is inmiddels verholpen i.o.v. Grontmij.
De lekkage in de koffieruimte wordt nagevraagd bij Grontmij en indien niet aangepakt, krijgen zij alsnog het verzoek hierover contact met u te leggen.
3e. Ontbreken van een ventilatiekap op het hoofd dak:
Grontmij is verzocht dit op te pakken.
4e. Na controle van afdeling VVH op 5-2-2015 in verband met de brandveiligheid is gebleken dat er twee transparanten moeten worden geplaatst ten behoeve van vluchtrouteaanduidingen op de bagage grond in de ruimte waar de beamen hangt. Hiervoor dient u opdracht te verstrekken en de kosten voor uw rekening te nemen (conform gebruiksovereenkomst)

Volledigheidshalve wijzen wij u op het navolgende:
1e. Bij wijzigingen in gebruik van het pand Middenweg 172-174 dienen de veiligheidsvoorschriften opnieuw bekeken te worden, zie brief van de gemeente 11-2-2015 met kenmerk Au15.012111
2e Grontmij is, namens de gemeente Den Helder, de contactpersoon voor vragen in het kader van de bruikleen- en gebruiksovereenkomst tussen u en gemeente Den Helder.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Den Helder
namens dezen
de manager van de afdeling
Ruimte en Economie,

(handtekening)

H. Kaag – van der Boon”

Het zal geen verbazing wekken, dat alle hierboven genoemde reparaties en vervangingen tot dusver uitgebleven zijn, zie daarover ook onze recentere brief aan wethouder Geurt Visser d.d. 12 mei 2015:
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-rob-scholte-aan-wethouder-geurt-visser-zoals-afgesproken/

Ik citeer nogmaals ter afsluiting Artikel 4.4 uit onze overeenkomst van 2008, zodat het eindelijk goed tot je doordringt:
“Alle onderhoud, zowel achterstallig als lopend, is voor rekening en risico van de bruikleengever”.

Jouw bewuste verwaarlozing van het pand Middenweg 172-174 is aanstootgevend, spraakmakend en een doorn in het oog van heel weldenkend Den Helder, maar 100% het resultaat van het niet nakomen van de met ons gemaakte afspraken betreffende onderhoud door jou en de Gemeente.

Contractbreuk 5)

Dan komt uiteraard de uiterst onverkwikkelijke kwestie met wethouder Pieter Kos.
Wethouder Kos ondertekende namens jou en het College in aanwezigheid van twee getuigen (raadslid Michiel Wouters en voormalig raadslid Marc Nihot) een schriftelijke overeenkomst, waarin opgenomen staat, dat het Rob Scholte Museum de gelegenheid krijgt om uit te breiden naar de begane grond en de kelderruimte van Middenweg 172-174.
Een afspraak, die wederom niet door jou is nageleefd tot aan de dag van vandaag.
Ondanks de oproep aan jou en het College om je aan de gemaakte afspraak te houden door meer dan 100 BN’ers en museumdirecteuren uit binnen- en buitenland, die inmiddels ook door heel veel anderen is mede-ondertekend, ben je in niet in actie gekomen, behalve ten nadele van het museum en is door de briefschrijvers nooit enig antwoord of andere reactie van jou en je College op de Open Brief ontvangen.
https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/
https://robscholtemuseum.nl/theo-knippenberg-toelichting-op-de-open-brief/
“We hebben de brief ontvangen en gaan ernaar kijken” zegt wethouder Kos op 18 april 2015 tegen het Noordhollands Dagblad.
https://robscholtemuseum.nl/reactie-pieter-kos/
We nemen aan, dat dat “ernaar kijken” tot de dag van vandaag voortduurt.

Op grond van deze niet nagekomen afspraak zijn door en voor mij vergaande renovatiewerkzaamheden verricht om de begane grond en de kelder te transformeren tot een museumruimte.
Er zijn tentoonstellingen georganiseerd, verhuizingen gedaan en verplichtingen aangegaan.
Vervolgens hebben we deze ontwikkelingen vrijwel stil moeten zetten, afspraken niet na kunnen komen en shows af moeten zeggen.
Dit alles buiten onze schuld en uitsluitend veroorzaakt door jullie handelswijze of liever het gebrek daaraan.
Voor de aantoonbare schade, die voortkomt uit het niet naleven van onze overeenkomst, stel ik jou en de Gemeente Den Helder volledig aansprakelijk en voeg ik eveneens toe aan mijn hierboven en hierna beschreven schadeclaim.

Contractbreuk 6)

Door het aannemen van de motie door de Gemeenteraad op 2 maart 2015 wordt de overeenkomst van 9 december, die wethouder Kos met ons sloot, niet gerespecteerd.
Voor alle schade, die voortvloeit uit het aan de Gemeenteraad van Den Helder voorleggen en laten aannemen van de door wethouder Kos gemaakte motie, die bewust in tegenspraak is met de door hem met ons gemaakte afspraken, zowel schriftelijk op 9 december 2014 als daarna mondeling op 29 januari en 29 februari 2014, stel ik de Gemeente, wethouder Kos en jou als Burgemeester aansprakelijk en voeg ik toe bij de optelsom van de door mij geleden totale schaden.

Contractbreuk 7)

De onrechtmatigheden naar aanleiding van het brandgerucht, dat door jou en de Gemeente onterecht en bij voortduring steeds als brand werd omschreven.
Dit gerucht is uitsluitend het gevolg geweest van nalatigheid van jou en de gemeente Den Helder als pandeigenaar door het niet uitvoeren van het verplichte onderhoud, welke al in een rapportage aan u gemeld was op veel eerder datum.
Ook voor deze schade als gevolg van de slechte publiciteit en de verstoring van de huiselijke werkrust stel ik jou en de Gemeente aansprakelijk.

Contractbreuk 8)

Ook voor de verloren tijd en energie verkwist aan het weerleggen en beantwoorden van jouw diverse contractbreuken en oneerlijke aanvallen, stel ik jullie aansprakelijk.
Ook voor mijn vele hierdoor verloren inkomsten eis ik schadeloos gesteld worden.

Hierbij wil ik het voor nu laten, maar dat laat onverlet, dat ik jullie aansprakelijk stel voor alle nog onopgemerkte en vervolgschade, die eventueel is of gaat optreden.
Business Plan Rob Scholte Museum

Onder deze barre en bizarre omstandigheden vragen jullie mij vandaag opnieuw met een business case te komen.
Beiden weten we heel goed en dat staat door mij uitvoerig beschreven in mijn op 29 september 2014 bij de Gemeente Den Helder ingeleverde Business Plan Rob Scholte Museum, dat een vierde business plan maken veel te ver voert en dat dit jullie welbekende plan mijn enige, derde en laatste plan is, dat ik bij jullie ga inleveren.

Driemaal is scheepsrecht.
Niet viermaal.

Daarom herhaal ik hier nogmaals mijn Business Plan Rob Scholte Museum in zijn geheel, inclusief het Stappenplan, de Bijlagen 1 en 2:

“Den Helder, 29 september 2014

Geacht College van Burgemeester & Wethouders van Gemeente Den Helder,

Allereerst een korte inleiding.

In maart 2012 stemt het vorige College van B & W in met de koers betreffende de vestiging van het Rob Scholte Museum in Fort Westoever, zoals aangegeven in de intentieovereenkomst van 21 februari 2012 tussen Zeestad, Stichting Stelling Den Helder en het Rob Scholte Museum.
In deze intentieovereenkomst is sprake van een gebruik van Westoever om niet, dat wil zeggen zonder betaling van huur, door het Rob Scholte Museum. Het College verleent bij collegebesluit Stichting Stelling Den Helder toestemming om een overeenkomst van deze aard met het Rob Scholte Museum aan te gaan.
Met Zeestad en de Stelling wordt afgesproken, dat de voor de restauratie van Fort Westoever toegekende Waddenfonds-subsidie van ongeveer 1 miljoen euro in gezamenlijk overleg zal worden besteed ook om Westoever klaar te maken voor een nieuwe gebruik als Rob Scholte Museum.
Zie Bijlage 1.

Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de besteding van deze gelden leidt tot de eenzijdige opzegging door Zeestad en Stelling Den Helder van de samenwerking met het Rob Scholte Museum.
Hoe het College indertijd over deze breuk denkt, is tot aan vandaag niet duidelijk geworden.
Zo vervalt Fort Westoever als locatie voor het Rob Scholte Museum en het fort ontbeert vandaag nog altijd een nieuwe bestemming.

Eerder in januari 2012 stemt de Gemeente Den Helder in met het gebruik van de publieksruimte op de begane grond van het voormalig postkantoor aan de Middenweg 172-174 als expositieruimte voor langlopende tentoonstellingen van Nederlandse en internationale kunstenaars. Door middel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel vestigt zich daar het Rob Scholte Museum.

Iets meer dan een jaar duren de voorbereidingen, maar tijdens de Marinedagen 2013 opent het Rob Scholte Museum de deuren voor het publiek.
Vanaf deze openingsdagen is het Rob Scholte Museum onafgebroken open geweest op minimaal drie dagen per week. Zomers tijdens de Juttersmarkt zelfs op vier dagen. Momenteel is het museum op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 12 tot 17 uur.

De Gemeente Den Helder wordt door het Rob Scholte Museum in januari 2014 in het Bezwaarschrift tegen het Bestemmingsplan Stationslocatie verantwoordelijk gesteld voor alle schade, die het museum heeft opgelopen en nog zal ondervinden gedurende de looptijd van de met de Gemeente afgesloten overeenkomst.
Het Rob Scholte wordt benadeeld oor de publiciteitscampagne en gedeeltelijke volksraadpleging, die de Gemeente de zomer van 2013 begint en uitvoert om tot de sloop van het in de volksmond als Oude Postkantoor bekend staande gebouw, waarin het Rob Scholte Museum gevestigd is, te komen en de nieuwbouw van een stadhuis op die locatie aan de bevolking van Den Helder te verkopen.
Ook heeft dan de afrekening van de energiekosten door de Gemeente met het museum ondanks de contractuele verplichting daartoe en herhaald aandringen nog steeds niet plaats gevonden.
Vanaf oktober 2013 zijn vanwege deze en andere benadelingen van het Rob Scholte Museum door hen de afgesproken maandelijkse voorschot-betalingen voor de energiekosten niet langer meer aan de Gemeente voldaan.

In februari 2014, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart datzelfde jaar, wordt door het College de bruikleen-overeenkomst van Rob Scholte’s studio op de bovenétage van het gebouw, evenals de gebruiksovereenkomst van het museum opgezegd per 1 september.

Door Rob Scholte wordt deze opzegging betwist, omdat in zijn contract expliciet en uitdrukkelijk de clausule is opgenomen, dat hij het gebouw kan blijven gebruiken tot alle procedures zijn afgerond. Voor het museum geldt door de koppeling in feite hetzelfde.

De nieuwe Gemeenteraad van Den Helder neemt in mei 2014 het besluit, dat de voorbereidingen voor de sloop moeten worden afgeblazen. De bouw van een nieuw stadhuis op de stationslocatie gaat geen doorgang vinden. In het coalitieakkoord van het huidige College wordt opgenomen, dat het postkantoor een culturele bestemming moet krijgen. Van een gedwongen sluiting van het Rob Scholte Museum kan worden afgezien.
Eind juli besluit het nieuw geïnstalleerde College de contracten, die sowieso al onterecht zijn ontbonden, tot 31 december 2014 te verlengen om het Rob Scholte Museum de gelegenheid te geven om vóór 1 oktober een business plan in te leveren. Van dit voornemen wordt door de Gemeente een persbericht verzonden, dat door alle nationale kranten en zelfs in de kunstbladen wordt overgenomen zonder dat het museum over de strekking van de inhoud van te voren is geïnformeerd.
Merkwaardig genoeg is dit besluit en het daarop volgende bericht aan de media pas verzonden, nadat de nieuwe wethouders Jacqueline Van Dongen van Stadsontwikkeling en -beheer, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Wonen en Dirk Pastoor van Onderwijs, Erfgoed, Dierenwelzijn, Cultuur, Evenementen en Sport van het Rob Scholte Museum een concept-business plan hebben ontvangen met bijhorende brief aan het College van B & W Den Helder.
Daarin is sprake van een stappenplan, dat geleidelijk door samenwerking tussen partijen kan leiden tot een kostenneutrale volledige her-in-gebruik-neming van het gebouw door het Rob Scholte Museum in uiterlijk juni 2016.
Zie Bijlage 2.

De door het College gestelde deadline van 1 oktober is volkomen in strijd met het door het Rob Scholte Museum voorgestelde stappenplan en neemt een termijn aan, die, zoals uit het concept business plan in het bezit van beide wethouders blijkt, onhaalbaar en bijna onmogelijk te realiseren zijn wordt ervaren.
Eigenlijk is deze eenzijdige benaderingswijze van het College een directe afwijzing van de opzet van het door het Rob Scholte Museum in zijn concept beoogde, namelijk de door het museum voorgestelde geest van samenwerking bij de ontwikkeling. Daar blijft het niet bij. Ook wordt om deze conclusie van het museum te benadrukken ondanks de persoonlijke toezegging van beide wethouders, dat dit vooralsnog niet zal gebeuren, door de Dienst Vergunningen, Veiligheid en Handhaving van de Gemeente Den Helder een traject ingezet gericht tegen het verblijf van Rob Scholte en zijn gezin in het postkantoor door instellen van een last onder dwangsom.

Scholte, die vanwege zijn invaliditeit en economische gebondenheid, gesteund door de in het met de Gemeente afgesloten bruikleen-overeenkomst geformuleerde voorwaarden, dat de woon-optie openlaat en uitgaat van het feit dat juridisch anti-kraak boven het bestemmingsplan staat, verblijf houdt in het gebouw. Ingeschreven staan hij en zijn gezin nog altijd in de Gemeente Bergen, N.H., tot aan vandaag. Scholte kan door in het gebouw te verblijven gevolg geven aan zijn contractueel vastgelegde 24 uurs bewaarplicht en toezicht houden op de veiligheid van het gebouw. Hij bewaakt het gebouw om vandalisme en brandstichting te voorkomen. Ook kan hij zo toezien op de veiligheid van de waardevolle kunst, zoals aanwezig is in zijn werkplaats, de opslag en in het voor publiek toegankelijke Rob Scholte Museum.
Deze onweerlegbare feiten vormen voor het College van B & W schijnbaar vooralsnog geen aanleiding om Scholte in zijn voorbereidingen voor het business plan van het door hen, ook volgens de nationale media, zo gewilde Rob Scholte Museum in Den Helder te sparen.

Opnieuw is het Rob Scholte Museum dus, al de gehele tijd vanaf onmiddellijk na oprichting, aangevallen en daardoor geremd geweest in de natuurlijke ontwikkeling. Al sinds de zomer van 2013 kan het Rob Scholte Museum zich niet verder door ontwikkelen, zoals het wenselijk acht en ondervindt schade van gemeentelijke beslissingen, die eenzijdig en zonder overleg worden genomen en strijdig zijn met de in de overeenkomsten gemaakte afspraken.

Sinds mei 2014 probeert Mr. Marcel Teunis van Stein Advocaten te Zwolle, die optreedt als de woordvoerder van Scholte, met de Gemeente in gesprek te komen over deze materie. Op zijn brieven wordt niet gereageerd en zijn voorstellen van data voor een mogelijke afspraak worden genegeerd.
De afspraak van 27 september, die Gemeente uiteindelijk voorstelt om in gesprek te gaan met Ralph van Erp en Vincent Pirovano, beleidsmedewerkers van de Gemeente en als zodanig verantwoordelijk voor de eerdere opzegging, wordt door Teunis uiteindelijk afgezegd. Zo kort voor de aan Rob Scholte Museum gestelde deadline kan Teunis nog altijd niet kan spreken met de verantwoordelijke wethouders en de door hem gestelde vragen worden geen van allen beantwoord.

Welnu, in dit klimaat van bestuursdwang en non-communicatie is het voor het Rob Scholte Museum duidelijk geworden, dat zij niet langer kunnen en willen doorgaan met het door hen al in juli bij het College B & W van Gemeente Den Helder ingediende concept business plan, dat immers uitgaat van overleg en voorziet in een aantal ook door de Gemeente te nemen stappen, zoals door hen is aangegeven. Deze stappen hebben te maken met het wegwerken van het achterstallige onderhoud aan het gebouw, die het gevolg is van 15 jaar verwaarlozing door Gemeente Den Helder.

Een volstrekt andere koers en timing is daarom noodzakelijk, aangezien geen van de in het concept business plan gestelde eisen van het museum door de Gemeente zijn gehaald.

De gestelde termijn van 40 werkdagen, die het Rob Scholte Museum ter beschikking staat voor het schrijven van het nieuwe business plan, is uitzonderlijk kort.
Zeker aangezien de Gemeente dit zelf, na een totaal van 35 aan de sloop van het postkantoor en de nieuwbouw stadhuis gewijde raadsvergaderingen en vele miljoenen euro’s aan voorbereidingskosten verder, evenals de werkzaamheid van het complete ambtenarenapparaat, in 15 jaar niet heeft klaargespeeld. Namelijk om te komen tot een door de bevolking gedragen ontwikkeling van het prachtige postkantoorgebouw, waar Scholte nu al zeven jaar voor zorgt, zoals het een goede huisvader betaamt. Dit is wat de overeenkomst met de Gemeente hem voorschrijft en deze afspraak heeft hij nauwlettend nagevolgd.

Met het Rob Scholte Museum gaat het ondanks de gemeentelijke tegenwerking zeer goed.
Nog steeds weigeren VVV/Top of Holland en de Gemeentegids Den Helder zelfs maar melding te maken van het bestaan van het museum, maar de nationale media laten zich, na een aarzelend begin vanwege de sloopvoornemens van Gemeente, niet langer onbetuigd.
De bezoekersaantallen nemen elke dag toe. Uit het hele land en vanuit het buitenland komen mensen speciaal voor het Rob Scholte Museum naar Den Helder gereisd.
De midden juli geopende Facebook-pagina van het museum heeft inmiddels 1500 likes. De Twitter-account 700 volgers. Er verschijnen artikelen in kranten en tijdschrijven en er worden verschillende televisie-reportages over het museum vervaardigd.
Het lijkt erop, dat de Gemeente Den Helder na jaren van slechte pers over het cultuurbeleid van de stad nu goud in handen heeft met een gegarandeerde publiekstrekker als Rob Scholte en zijn Rob Scholte Museum.

Daarom besluit het Rob Scholte Museum, nu de Gemeente het concept business- en stappenplan van het museum heeft genegeerd en hen onder druk blijft zetten met deadlines en dwangsommen, dat het tijd is voor een heel andere aanpak. Ze besluiten te komen met een stoer nieuw plan in de geest van hun stadsgenoot Dorus Rijkers, de oer-Jutter, die Scholte zich ten voorbeeld stelt.
Doorslaggevend voor dit besluit om het concept, dat in juli aan de wethouders is overhandigd, in de prullenbak (ook wel bekend als het ronde archief, zoals ze leerden van medewerkers in Gemeente) te doen verdwijnen, is het laatste telefoongesprek met Peter Reenders. De fractieleider van de Stadspartij, die na de verkiezingen de grootste partij in Den Helder is geworden, mede door de weerzin over de sloop- en nieuwbouwplannen van het vorige College, bedoelt het goed met Scholte.
Reenders vertelt Scholte, dat door zijn tot aan de deadline afwachtende houding de Gemeente veel geld kost, namelijk al 1,8 miljoen euro vanwege het niet kunnen overdragen van het gebouw voor de sloop aan Zeestad. Dit bedrag moet op de balans worden afgeboekt en daar komt daar nog bij, dat het door de provincie toegezegde geld voor de Stationslocatie dreigt te vervallen. Dat komt, omdat het museum het onderhavige plan maar niet tijdig officieel wil indienen.

Rob Scholte wil diep in zijn hart eigenlijk nog uitsluitend doorgaan met datgene waar hij sowieso altijd het liefste mee bezig is, namelijk het maken van fraaie of minder fraaie kunstwerken. Hij wil dolgraag allerlei tentoonstellingen doen, niet alleen in zijn eigen Rob Scholte Museum te Den Helder, maar ook in de rest van Nederland en de hele wereld, die heel groot is, zo weet Scholte uit eigen ervaring.
Het enige, dat Scholte dus wil, is rustig kunnen werken en samen met zijn gezin na alle omzwervingen over deze aardbol (Scholte verbleef langdurig in het buitenland) in vrede leven op een plek, die ze thuis kunnen noemen. Bijvoorbeeld de plek waar ze zich nu bevinden en dat is Den Helder in Nederland.
Verder wil Scholte niets.
Niet langer wil hij zijn tijd verliezen aan de politiek perikelen.
Ja, hij wil zijn thuisbasis maken van het Oude Postkantoor, een gebouw met boekwaarde 1,8 miljoen, zoals Reenders hem heeft aangegeven.

Het Oude Postkantoor, thans Rob Scholte Museum, is door de frisse nieuwe invulling, die Scholte en zijn gezin daar dagelijks aan geven het hart van de stad Den Helder geworden.
Het is een baken van rust in een dreigende woeste wereld.
Het functioneert een zeker oriëntatiepunt voor de inwoners van deze stad, maar ook voor velen ver daarbuiten.
Een symbool van wilskracht, van nooit opgeven.
Het is het veilige onderkomen voor Scholte, zijn gezin en de kunst.
Het verblijf, dat hij en zijn familie er houden, is met een simpele pennenstreek door de Gemeente Den Helder toe te staan als dienstwoning door een in-bestemmingsplan-matige wijziging.

Waar een wil is een weg.

Alleen zo kan Rob Scholte het Rob Scholte Museum ontwikkelen tot het trotse museum, zoals hij dat in zijn hoofd heeft.
Een privémuseum voor iedereen, waar leven en werk één zijn.
Scholte richt zich naar het model en van het kaliber, zoals Salvador Dali voor zichzelf heeft opgericht in de Spaanse stad Figueres en waar hij leeft, werkt, ten toon stelt en uiteindelijk ook sterft.
Scholte gaat niet voor minder.

Anders helaas ergens anders en niet meer in Den Helder.
If you can’t make it here, you make it somewhere else.

Scholte wordt gesterkt in zijn opvattingen door de politieke beleidsplannen van Minister Mr. Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, zoals blijkt uit een recente artikel in De Telegraaf.
Minister Blok wil hulp bij herbestemmen van rijkskantoren en dat is precies de hulp, die het Rob Scholte Museum bereid te geven aan Gemeente Den Helder.

DEN HAAG – vr 29 aug 2014
Minister Blok wil gemeenten, provincies en bedrijven inschakelen bij het zoeken van nieuwe bestemmingen voor leegkomende gebouwen van het Rijk. Door de kleiner wordende overheid komen steeds meer van deze panden vrij en dat vraagt met de huidige moeilijke vastgoedmarkt veel creativiteit en durf, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Tot het jaar 2020 heeft het Rijk 30 procent minder kantoorruimte nodig. Maar ook gevangenissen, rechtbanken en kazernes worden door bezuinigingen overbodig. Vaak gaat het om mooie panden op goede locaties, aldus de minister van Wonen en Rijksdienst. Zo gaat Blok binnenkort met de gemeenten Zwolle en Den Haag overleggen.
Het nieuwe Rijksvastgoed-bedrijf ontwikkelt al nieuwe methoden voor verkoop en het zoeken van andere functies voor vastgoed dat het Rijk niet meer nodig heeft.

Daarom doet het Rob Scholte Museum aan de Gemeente Den Helder de volgende aanbieding.
Het eerder ingeleverde business- en stappenplan komt met dit nieuwe plan qua voorstel, maar niet qua intentie, te vervallen.

De Gemeente Den Helder geeft onder dezelfde condities, als waaronder eerder Fort Westoever aan het Rob Scholte Museum is beloofd, het gebouw van het voormalige postkantoor in zijn geheel, inclusief het terrein van de binnenplaats, om niet in gebruik aan het Rob Scholte Museum voor een periode van minimaal 25 jaar plus een optie op koop tegen een overeengekomen bedrag.
Of Gemeente Den Helder draagt het gebouw in definitief eigendom over aan het museum voor het symbolische bedrag van 1 euro.
Dit klinkt bizar, maar dat is iets wat in Den Helder al heel wat vaker in relatieve stilte, buiten de publiciteit gehouden, is gebeurd en nog gebeurt. Het betreft hier schenkingen zowel aan privéondernemingen (Woningstichting Den Helder) als aan individuele personen, ook aan kunstenaars (Dirk Gorter) of hun nabestaanden (Rudi van de Wint).

Rob Scholte neemt het op zijn beurt op zich om het Rob Scholte Museum 25 jaar open en voor het publiek toegankelijk te houden.
Scholte wil het museum ongeremd kunnen door ontwikkelen, voortzetten en uitbreiden.

Alle ruimten op de begane grond en de gehele kelder worden in hun geheel door het Rob Scholte Museum als museumzalen in gebruik genomen en voor het publiek open gesteld.
Zo ontstaat meer dan 3000 m2 tentoonstellingsruimte.

Rob Scholte stelt in het Rob Scholte Museum voor deze tijdspanne werk van zichzelf en anderen, historisch en actueel, uit eigen collectie afkomstig en in langdurige bruikleen genomen, kunst ten toon.
Zijn kennis en ervaring garandeert de hoge kwaliteit van datgene wat ten toon gesteld wordt.

De ingang van het Rob Scholte Museum blijft aan de stations zijde bevinden, zodat treinreizigers meteen na aankomst in de stad kunnen kiezen of ze meteen of later het museum gaan bezoeken.

De beide tussenetages worden in gebruik genomen als respectievelijk dienstwoning voor het gezin Scholte en als kantoor van het Rob Scholte Museum.
Op de bovenetage blijft de studio met de medewerkers van Rob Scholte zijn bedrijf uit oefenen.
De ruimte, waar Scholte momenteel met zijn gezin verblijft, wordt door hen verlaten en ingeruild voor de tussenetage. De privé-vertrekken voor Scholte en zijn gezin zijn in het plan tot het uiterste minimum beperkt gehouden.
De voormalige kantine, die zij momenteel gebruiken, gaat als studiecentrum, archief, leeszaal en bibliotheek van het Rob Scholte Museum dienst doen en wordt op gezette tijden opengesteld voor het publiek.

Nota bene.
Scholte neemt zich voor om te onderzoeken of de vestiging van een Master-opleiding Beeldende Kunst in het Rob Scholte Museum te Den Helder mogelijk en wenselijk is. Eerder is hij hoogleraar aan de Universiteit Kassel, bij het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent geweest en doceert aan diverse Hogescholen voor de Kunsten in Nederland. Voor studenten wordt extern woonruimte gezocht.

De beide ruimten op de bovenetage hebben tezamen een oppervlakte van 1000 m2 en worden dus allebei voor het publiek toegankelijk.

Eerder al werkt Scholte vijf jaar lang in Japan aan zijn “Apres nous le Déluge”-schildering in Huis ten Bosch en ook daar kunnen de werkzaamheden door het publiek worden gadegeslagen en op de voet gevolgd.
Iets soortgelijks stelt Scholte zich voor met zijn huidige studio en hij heeft daar een ruime ervaring mee.
Niets is interessanter voor een kunstminnend publiek dan te kunnen meemaken en ervaren hoe een kunstwerk tot stand komt en wat daarbij komt kijken om het te maken.
Scholte is bereid volstrekte openheid van zaken te geven over hoe hij zijn werken vervaardigd.
Hoe meer openheid, hoe groter wordt het raadsel.

Zo ontstaat meer dan 4000 m2 voor het publiek toegankelijke museum-, bibliotheek- en openbare studioruimte, die een samenhangend geheel vormen.

Rob Scholte en zijn team garanderen voortdurend de openingstijden, enthousiasmeren de vrijwilligers, programmeren en runnen de organisatie van het Rob Scholte Museum.

Scholte stelt daartoe zijn gehele collectie van eigen werk uit voorraad en van anderen, collega-kunstenaars uit eigen collectie, open voor het publiek.
De toegangsprijzen zijn bewust scherp en worden laag gehouden. De huidige entree is 2,50 euro per persoon.
Kinderen onder de 12 jaar hebben vrij toegang.

Door zijn goede contacten met collega’s, experts en verzamelaars, zie de 1200 connecties in de LinkedIn-account van Rob Scholte, zijn hem al veel permanente bruiklenen en schenkingen aan het Rob Scholte Museum in het vooruitzicht gesteld.
Op dit moment kan het museum vanwege ruimtegebrek en door de huidige onzekere toekomst van het Rob Scholte Museum binnen de gemeentegrenzen van Den Helder deze schenkingen en toezeggingen vooralsnog niet honoreren.

Omdat de Gemeente het pand in gebruik geeft om niet of voor een symbolisch bedrag overdoet aan het Rob Scholte Museum, wil het Rob Scholte Museum daar een substantieel en groot gebaar tegenover stellen.

Met het eigen private vermogen en met behulp van zelf verkregen en gecreëerde fondsen neemt het Rob Scholte Museum het op zich om al het achterstallig onderhoud van het gebouw voor eigen rekening te herstellen.

Daarmee volledig tegemoet komend aan de eis van Gemeente Den Helder om voor het gebouw een kostenneutraal plan in te dienen.

Uiteraard vindt het herstel plaats in nauwe samenwerking met Bureau Cultuurhistorie Anita van Breugel, dat het door het vorige College genegeerde Rapport over de Wederopbouw-architectuur van de stad Den Helder heeft geschreven, het Cuypers Genootschap en Stichting Vitruvius.
Het herstel gaat op dusdanige wijze uitgevoerd worden, dat het Rob Scholte Museum in nauwe relatie met het eveneens nog te herstellen Stationsgebouw op de Stationslocatie van Den Helder komt te staan. Beiden ontwikkelen zich tot pracht voorbeelden van behoud en nieuwe hergebruik van de naoorlogse Wederopbouw-architectuur.
Dit gebied wordt nu de nieuwe glorieuze entree tot en het aantrekkelijke uithangbord van de stad Den Helder.

Het concept voor de uitvoering van het herstel is de werkwijze, zoals uitgevoerd is in Nagele, Gemeente Noordoostpolder, zoals door Van Breugel is geopperd tijdens de Open Dag van het Rob Scholte Museum op 28 juni j.l. Daar wordt in samenwerking met de buurt door vrijwilligers het opknappen van de buitenzijde van de gebouwen ter hand genomen.
Het Rob Scholte Museum stelt het steigerwerk en de materialen ter beschikking, die nodig zijn om het gebouw in zijn volle glorie te herstellen.
Hiervoor hebben zich al veel partijen als sponsoren ter ondersteuning gemeld.
Zo kan de Gemeente Den Helder, in den lande bekend staand als één van de armste gemeenten van Nederland, de gelden, die eventueel voor de renovatie en herstel van het gebouw waren uitgetrokken bij zich houden en ten goede doen komen aan de noden van de bevolking.
Een enorme besparing van gemeenschapsgeld door interventie van het Rob Scholte Museum. Ook kunnen we verwachten, dat het uitgevoerde herstel het gebouw in waarde doet toenemen.

Het Rob Scholte Museum wil volstrekt onafhankelijk van overheidsgelden opereren en ziet daarom af van elke financiële steun van Gemeente, Provincie en Rijk.
Het museum wordt uitsluitend en alleen gefinancierd door Rob Scholte de kunstenaar zelf, door zijn publiek en door die partijen, die hem in zijn handelswijze willen steunen.

Absolute voorwaarde voor het welslagen van deze unieke vorm van exploitatie is natuurlijk wel, dat er een woonvergunning voor Rob Scholte en zijn gezin door de Gemeente Den Helder wordt verstrekt. Ook dient het bestemmingsplan zo veranderd te worden, dat een dienstwoning is toegestaan en de bouwvolumes het voortbestaan van het gebouw van het Rob Scholte Museum garanderen.

Als de Gemeente afziet van de heffing op de OZB-waarde en het herstel van de ontvreemde koperen bliksemafleider verzorgt, dan is het Rob Scholte Museum bereid alle overige kosten op zich te nemen.

Het Rob Scholte Museum voldoet aan alle door Gemeente voor gebruik gestelde eisen voor brandveiligheid en vergunningen.
Ook zal het museum het eigen afval voor eigen rekening doen afvoeren.

Tenslotte stelt het Rob Scholte Museum voor de zaak tussen de Gemeente en Rob Scholte en zijn museum definitief en met gesloten beurs verder af te handelen als de Gemeente instemt met dit plan.
Dat wil zeggen dat het Rob Scholte zijn eis tot vergoeding van alle schade, die het museum vanaf de opening is aangedaan, intrekt als de Gemeente op haar beurt datzelfde doet met de dwangsommen en eventueel andere nog op te eisen gelden.
Rob Scholte Museum en Gemeente Den Helder beginnen met een schone lei!

Natuurlijk neemt het Rob Scholte Museum vanaf de datum van overdracht, dat is 1 januari 2015, alle kosten voor het gebruik van elektriciteit, water en gas op zich.
Het museum neemt zich voor de centrale verwarming in het hoofdgebouw en de lekke dubbele beglazing in het museum voor eigen rekening te repareren.

Ook wordt het Rob Scholte Museum als onderdeel van de afspraken met de Gemeente vanaf die datum officieel opgenomen in de Gemeentegids en vertegenwoordigd bij de VVV/Top of Holland. Dat is tot dusver zo jammerlijk en nadelig voor zowel Gemeente en het museum niet het geval.

In samenwerking met alle andere culturele initiatieven, musea, kringlopen en instituten binnen Gemeente Den Helder neemt het Rob Scholte Museum het initiatief om te komen tot een heldere en duidelijk presentatie door middel van drukwerk, een website en nieuw aan te brengen bewegwijzering van al hetgeen deze stad te bieden heeft.
De Gemeente ondersteunt dit initiatief met daadkrachtige handelingen. Het dient ten slotte het algemeen belang om Den Helder als belangrijke cultuurstad te positioneren.
Samenwerking met de NS wordt actief gezocht.
Het Rob Scholte Museum bij het Centraal en De Nollen van Van de Wint bij het Zuid-Station verbinden zich tot het nieuwe culturele gezicht van Den Helder naar buiten als museumstad.

Dit is het ultieme voorstel van het Rob Scholte Museum om uit de impasse te geraken, die door het in de inleiding hierboven beschrevene is ontstaan.

Het plan heeft uitdrukkelijk tot doel om te komen tot een win-win situatie voor de Gemeente Den Helder en het Rob Scholte Museum.

Dit is het derde plan voor een Rob Scholte Museum in Den Helder.
Zie Bijlagen 1 en 2.
Driemaal is scheepsrecht.

Ralph Keuning, directeur van Museum De Fundatie in Zwolle, heeft zich als deskundige betreffende Rob Scholte en het museumbedrijf bereid verklaart de intenties van Scholte nader te komen toelichten en indien nodig als bemiddelaar op te treden.

Vanwege de omvangrijke operatie, die een eventuele verhuizing van het Rob Scholte Museum naar elders inhoudt, verzoekt het museum het College om een duidelijk en klaar antwoord op dit voorstel binnen een korte termijn, namelijk vóór zaterdag 1 november a.s.

Of het antwoord van het College nu afwijzend is of niet, het Rob Scholte Museum neemt het op zich op die datum over dit onderwerp een openbare persconferentie te beleggen, die vanaf nu georganiseerd en voorbereid gaat worden door het museum.

De persconferentie van het museum vindt plaats als dubbelprogramma in combinatie met een boekpresentie van de bundel interviews met tien hedendaagse dichters met als titel Een zweep voor eigen rug door Jan Holtman, die is uitgegeven door het Uitgeefhuis De Manke God.
Een aantal van de geïnterviewde dichters geeft acte-de-presence.
Plus een surprise!

In het geval van een positief antwoord, dan nodigt het Rob Scholte Museum het College van B & W van Gemeente Den Helder uit voor een gezamenlijke persconferentie in het Rob Scholte Museum om het plan eensgezind en feestelijk aan het uitgenodigde publiek en de (inter)nationale media te presenteren en verklaren.

Het Rob Scholte Museum verzorgt iets te eten en een drankje.

De persconferentie begint in ieder geval om 16.30 uur.
De toegang, tevens entrée voor het museum, bedraagt 2,50 euro.

Rob Scholte

namens het
Rob Scholte Museum
Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder
31 / 6 – 30427250
robscholte@mac.com
https://www.linkedin.com/profile/view?id=359025176&trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.facebook.com/robscholtemuseum
https://twitter.com/RSMuseum

https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum/

Voor de genoemde Bijlagen: Stappenplan, Bijlage 1 A, Bijlage 1 B, Bijlage 1 C, Bijlage 2 A, Bijlage 2 B verwijs ik naar alle informatie en onze correspondentie, zoals door jou zijn gepubliceerd ten behoeve van de gemeenteraadsvergadering van 2 maart 2015.
Of anders:
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum-stappenplan/
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum-bijlage-1-a/
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum-bijlage-1-b/
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum-bijlage-1-c/
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum-bijlage-2-a/
https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum-bijlage-2-b/

Enkele aanvullingen en actualiserende opmerkingen bij het Business Plan Rob Scholte Museum van 29 september 2014 betreffende de huidige situatie:

Ik citeer als herinnering speciaal voor jou de inleiding uit het Business Plan Rob Scholte Museum, die het volgende poneert:
“Niet langer wil” ik mijn “tijd verliezen aan de politieke perikelen.”
Nog steeds is deze hier opnieuw uitgesproken hoop niet bewaarheid, voornamelijk door jouw toedoen.

De opzeggingen van museum en studio zijn door jou inmiddels opgedaan gemaakt.
De last onder dwangsom voor het wonen is door jou inmiddels ingetrokken.

Wethouder Kos heeft namens het College van B & W per overeenkomst 9 december 2014 inmiddels schriftelijk bevestigd de lopende overeenkomsten onverkort in acht te zullen nemen.
Wellicht ten overvloede, maar met jou weten we het nooit zeker.

De Facebook-pagina van het Rob Scholte Museum heeft inmiddels 2.325 likes. Een stijging van 825.
De Twitter-account van het Rob Scholte Museum heeft inmiddels 11.650 volgers. Een stijging van 10.950.
De LinkedIn-account van Rob Scholte heeft inmiddels 4.700 connecties. Een stijging van 3.500.

Van de geplande 4000 m2 voor het publiek toegankelijke museum-, bibliotheek en openbare studioruimte is 800 m2 museumruimte en 650 m2 studioruimte in gebruik, zoals dat ook eerder het geval was.
1700 m2 nieuwe museumruimte is inmiddels, op de vloeren en het licht na, geheel gerenoveerd en liggen te wachten op openstelling.
500 m2 bleef voor ons ontoegankelijk (in gebruik als opslag door andere gebruikers) en heeft nog een rigoureuze transformatie te gaan.
Zie daaromtrent Contractbreuk 5).

De inventaris voor bibliotheek en museumwinkel zijn inmiddels aangeschaft en blokkeren nu door onvoorzien ruimtegebrek de tentoonstellingsruimte in de kelder.
Op de aan ons door jou en het College beloofde ruimtes voor de realisatie van bieb en shop zitten we nog steeds te wachten.
Ook zijn inmiddels meer dan 1 miljoen kunstkaarten voor de museumwinkel aangekocht zonder dat we de winkel zelf kunnen opbouwen.
De doorgang tussen de huidige en nieuwe museumruimte blijft door jou moedwillig versperd.
Zie de schadeclaim bij Contractbreuk 5).

Door giften en nieuwe aanwinsten is de collectie van het museum inmiddels met vele stuks gegroeid.
Enkele voorbeelden zijn The Hope & Optimism Portfolio (met werk van Franz West, Robert Longo, Wather Dahn, Chérie Samba e.a.) en werken van Jeroen Henneman, Utomaru, Marius Bauer, Cees Bantzinger en Paul Huf e.a..
Ook verwierf het museum veel Nieuwe Amsterdammer-prenten. Niet alleen van Jan Sluijters (in 2014 verkocht het Rob Scholte Museum 77 prenten van Sluijters aan Museum De Fundatie), maar ook Willy Sluiter, Piet van de Hem e.a.
Ook is veel geld door mij helaas te voorbarig uitgegeven voor inlijst-werkzaamheden ten bate van de geplande openingstentoonstelling.
Ook toe te voegen bij de schade uit Contractbreuk 5).

Het gebouw Middenweg 172-174, waarin het Rob Scholte Museum is gevestigd, is inmiddels afgeboekt op de gemeentelijke balans naar een boekwaarde van 690 duizend euro.

VVV/Top of Holland heeft inmiddels toegezegd het Rob Scholte Museum deze zomer mee te nemen in hun folders en op hun website.

De voorgenomen gezamenlijke uitgave van publiciteitsmateriaal door Stichting De Nollen en het Rob Scholte Museum heeft door de onduidelijkheden van de Gemeente ten aanzien van het Rob Scholte Museum vertraging opgelopen en is tot nader order uitgesteld geraakt.

Tot zover deze update.

De opening van het vernieuwde Rob Scholte Museum heeft sinds de door ons gesloten overeenkomst van 9 december 2014 altijd in de planning gestaan uiterlijk plaats te vinden op 3, 4, 5 juli 2015 om zodoende gedeeltelijk samen te vallen met de Marinedagen 2015 en is tevens bedoeld geweest als de viering voor het tweejarig bestaan van het museum.

Nu al een half jaar lang de afspraken met de Gemeente door jullie niet worden opgevolgd door maatregelen, zoals de opzegging van de gebruiksovereenkomsten met de overige gebruikers en de aanbieding van alternatieve ruimten naar hun akkoord bevinden, blijven jij en de gemeente Den Helder opnieuw in gebreke.
Ten gevolge daarvan zien wij ons nu genoodzaakt de viering van ons tweejarig bestaan en de opening van het nieuwe museum uit te stellen tot in ieder geval op zijn vroegst na de zomer, waardoor we veel inkomsten uit publiciteit, entreekaart- en ansichtkaart-verkoop mislopen en wij opnieuw grote financiële schade oplopen, die wij toevoegen aan onze totale claim.

Wij zijn door jullie contract- en woordbreuk wederom gedwongen eerder gemaakte afspraken, die we hebben met medewerkers, publiek, media en de aan de openingstentoonstelling deelnemende kunstenaars, evenals met leveranciers en aannemers van renovatiewerkzaamheden, op te schorten.
Deze opschortingen naar een onduidelijke datum ergens in de toekomst zonder enige zekerheid kosten mij mijn geloofwaardigheid en drukken zwaar op mijn portemonnee.
Door jullie toedoen kunnen we niet, zoals is aangekondigd dit zomer- en toeristenseizoen in volle vaart beginnen en zijn gedwongen de tentoonstelling, die momenteel draait te continueren zonder de aan ons publiek voorgespiegelde uitbreiding.
Dit gaat ten koste van onze geloofwaardigheid en kost ons dagelijks geld.
Ook onthouden jullie op deze wijze bewust de stad een welverdiende attractie.
Jullie benadelen en beschadigen zodoende de economische activiteit van Den Helder.

De Gemeente Den Helder en speciaal jij, Koen Schuiling in het bijzonder, bezorgen mijn museum en mijzelf een enorme niet te vergoeden reputatie-schade, waarvoor ik jullie vermeerderd met alle voorgaande en nog komende schade als contractpartij aansprakelijk stel.

Ondertussen, terwijl uit alles blijkt, dat jullie een partner zijn, waarmee geen zaken te doen valt, zijn jullie opnieuw gekomen met een onterechte deadline voor een zogenaamde business case. Deze keer door jullie vermomd als raadsbesluit.

Laat ik je dit nu zeggen: in alle verdere financiële door ons samen nog overeen te komen vergelijken voor een business case zal de door jullie aan mij te vergoeden schade als basisvoorwaarde voor alle verdere onderhandelingen door mij worden ingeschat en meegenomen.
Hiervoor zal mijn advocaat binnenkort contact met je opnemen, waarbij we ons gesteund zullen weten door onafhankelijke expertise.

Want dat is de eigenlijke crux van onze relatie, dat jullie van mij een zakelijke betrouwbaarheid vragen, die jullie zelf niet bereid zijn te geven.
Een man, een man.
Een woord, een woord.
Alleen dan kan ik zaken met jullie doen.
Tot nu toe hebben jullie je met Burgemeester Koen Schuiling als Gemeente Den Helder een zeer onbetrouwbare business partner getoond.

Ik deel jullie opvatting over wat een business case is en hoe deze gepresenteerd zou moeten worden voor een belangrijk deel niet.
De blauwdruk van het plan, dat jullie mij vroegen te maken, is er één, die, als ik jullie redenering volg, niet strookt met de werkelijkheid. Jullie willen een af plan zien, klaar is kees, waar je ja of nee tegen kunt zeggen.
Maar zo werkt het niet.
Een business case is een werk in progressie, dat staat of valt bij de intenties van betrokken partijen.
En jouw intenties, Koen, ten aanzien het Rob Scholte Museum waren vanaf het begin kwaadwillend.
Waar je maar kon heb je de voortgang van mijn museum in Den Helder, deze stad, waar jij de burgemeester van bent, geblokkeerd, bemoeilijkt en gesaboteerd.
Vooruitgang heb jij slechts tandenknarsend geaccepteerd.

Kort voor de verkiezingen heb je ons met je onwettige opzeggingen nog zo veel mogelijk schade willen toebrengen.

Toen de verkiezingen een uitslag opleverden, waar jij je bij neer moest leggen en de stadhuis-op-de-stationslocatie-plannen door de nieuwe coalitie werden verworpen, bleef jij in het geniep je nieuwbouwplan koesteren.
“Geen nieuwbouw stadhuis” won de verkiezingen en besloot, dat het voormalig postkantoor, waar het Rob Scholte Museum in gevestigd is, een culturele bestemming moest krijgen.
Zodoende kreeg het Rob Scholte Museum van de nieuwe coalitie de vraag een business case te leveren, weet je nog, vóór 1 oktober 2014, door ons 29 september ingeleverd.
Als onderdeel van dat business plan nodigde ik jullie uit met mij op 1 november 2014 een gezamenlijke persconferentie te geven.
Jullie stuurden ons slechts een ontvangstbevestiging op 14 oktober 2014 met kenmerk AI14.07357 en verder ontvingen wij op 22 oktober 2014 een brief van jou met kenmerk AU14.11530, waarin je elk verder gesprek met de wethouder over ons business plan weigert en me vordert me alsnog te komen met een business plan alsof ik het niet al zou hebben ingeleverd.
Een rottig trucje, waarmee je volledig het door mij ingeleverde plan negeert. Later komt de aap uit de mouw, jullie erkennen het door mij ingeleverde plan niet als business plan, omdat de financiële onderbouwing zou ontbreken.
Uiteraard heb ik geen financiële paragraaf kunnen schrijven, omdat uitgifte van alle door mij herhaaldelijk gevraagde informatie door jou steevast geweigerd werd. Deze info werd door jou zelfs als niet bestaand betiteld.
Het komt erop neer, dat je tot de dag van vandaag niet over het door mij vóór 1 oktober 2014 ingeleverde plan hebt willen praten, noch hebt willen overleggen en/of onderhandelen. Ook heb je geweigerd mij alle gegevens, die ik aan je vroeg, te verstrekken.
Verder het je in de drie gespreksrondes, die ik daarna met drie verschillende wethouders heb mogen voeren, waar dat voor je mogelijk was, alle drie keer het overleg hoogstpersoonlijk gedicteerd en obstructies gepleegd om eventuele positieve ontwikkelingen in onze richting te kunnen torpederen.

Obstructie 1)

Na de persconferentie op 1 november 2014, die door jullie uiteraard zonder afbericht niet wordt bezocht, behalve dan schoorvoetend door wethouder Dirk Pastoor, die weigerde enige verklaring te geven, word ik uitgenodigd samen met mijn advocaten voor een gesprek met wethouder Jacqueline van Dongen op het gemeentehuis op 26 november 2014.
Ik verwacht een gesprek te kunnen voeren met de wethouder over het door mij ingeleverde en aan de pers en het publiek gepresenteerde plan.
Niets is minder waar.
De openingszin van Van Dongen is, dat ze niet geïnteresseerd om met mij te overleggen over mijn plan.
Ze heeft haar eigen plan, dat ze van een papiertje opleest, naar ik aanneem jouw tekst, die later woord voor woord het persbericht blijkt te zijn, dat zonder ons medeweten onmiddellijk na ons vertrek uit het gemeentehuis door jou aan de media word verstuurd.
Het kwam erop neer, dat Zeestad de renovatie moest gaan doen. Geheel betaald met overheidsgeld, dat door jullie nog bij elkaar moest worden gebedeld bij de behandeling van de Kadernota in de Gemeenteraad in juni 2015 en bij Provincie Noord-Holland.
Het zogenaamde Van Dongen Museum is een feit.
Later begrijp ik pas, dat het om een Koen Schuiling Museum gaat.
Niet voor kunstenaars, maar voor ambtenaren.
Van Dongen omschreef dit gesprek recentelijk op 18 mei 2015 in het Noordhollands Dagblad nog als “…heel onaangenaam”.
https://robscholtemuseum.nl/ronald-den-boer-interview-met-wethouder-jacqueline-van-dongen/
Dat klopt.
Vooral door jullie, omdat het natuurlijk onmogelijk was en is om een gesprek te voeren met een door jou gedicteerd persbericht.
Van Dongen deed slaafs wat jij wilde.

Obstructie 2)

Wij zitten daarna niet stil en zetten de zaak onder druk.
De absurditeit van de ons ten deel gevallen behandeling begint landelijk bekend te raken en steeds meer media en publiek volgen het verloop van de ontwikkelingen in den Helder.
Nieuwsuur meldt zich om een uitzending te maken over de manier hoe wij afgescheept worden en wil de voorgeschiedenis van het stadhuis-op-de-stationslocatie-traject gaan onderzoeken.
Van Dongen neemt haar telefoon niet op en jij word bang.

Auteur Joost Zwagerman en uitgever Theo Knippenberg starten een handtekeningactie onder BN’ers en museumdirecteuren.
We besluiten jullie een deadline te geven voor 18 uur op dinsdag 9 december 2014.
Dan moeten een aantal eisen, die we hebben worden ingewilligd anders sluit het Rob Scholte Museum definitief de deuren in Den Helder.
De fractieleiders van coalitiepartijen oefenen druk op jullie uit.
Van Dongen wordt van het dossier gehaald.
Wethouder Piet Kos wordt door jou naar voren geschoven om de klus te klaren.
Onze eisen worden ingewilligd.
We brengen een gezamenlijk perscommuniqué, waarin de uitbreiding staat opgenomen, zodat heel Nederland aanneemt, dat Den Helder het goed meent met het museum en de definitieve vestiging een feit is geworden.
Het regent felicitaties.
Alle media zijn laaiend enthousiast.
Alleen jij niet.

Jij besluit verder te gaan met je traject van bewuste benadeling en herstelt, daar komen we pas eind februari 2015 achter, door middel van een op 16 december 2015 geschreven en op 19 december 2015 verstuurde brief de contracten voor de overige gebruikers.
Waarmee je alsnog de ons niet gegunde uitbreiding blokkeert.
Nog steeds weten we niet of wethouder Kos z’n onwetendheid hier omtrent geveinsd heeft of dat hij ook door jou in onwetendheid gelaten is net als ik.
Dat zal het vervolgonderzoek onder ede moeten uitwijzen.
In ieder geval heb je tot aan vandaag alle positieve ontwikkelingen voor het museum persoonlijk kunnen tegen houden.
Weer iets waar je waarschijnlijk trots op kunt zijn.
Jouw wil is wet.
Ongeacht wat de burger wil of kiest.

Obstructie 3)

Dat je boven de wet denkt te staan, blijkt nog wel het meest uit de wijze, waarop je omgegaan bent met de moedige poging, die wethouder Geurt Visser deze maand ondernam om met mij in gesprek te gaan.
We beiden hebben een open en eerlijke uitwisseling van gedachten gehad, waarbij we het met elkaar eens waren over de belangrijkste twistpunten.
Namelijk, ook hij meent, dat mij door jou en de Gemeente geen enkel kader is meegegeven, zodat het voor ons onmogelijk is om op de door de Gemeenteraad aan jou verzochte datum, namelijk 31 mei 2015 (na jouw eenzijdige verandering is dat uiterlijk 1 juni 2015 geworden), een deugdelijk business plan in te kunnen leveren.
Wethouder Visser en ik delen dit standpunt.
Visser vraagt mij naar zijn gemeentelijk e-mail adres een lijst te sturen met welke vragen ik heb en welke gegevens ik mis om mijn plan te kunnen maken.
Ik ben blij met zijn positieve benadering en schrijf hem in vertrouwen een brief, waarbij ik het aan hem overlaat wat hij wenst te delen met jou en zijn collega-collegeleden.
Dan doe je iets wat naar mijn idee duidelijk de wet overtreedt.
Je beantwoordt de mail van mij aan Visser zonder hem daarover in te lichten, evenals je de persvoorlichter jouw standpunt als het standpunt van Visser laten verwoorden. Uiteraard zonder dat hij hiernaar gevraagd is.
Zie:
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-b-w-den-helder-aan-rob-scholte-13-mei-2015/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-welles-nietes-tussen-gemeente-en-rob-scholte-gaat-verder-update/

In deze ongevraagde antwoorden op mijn brief aan Visser door jou, herhaal je je riedel van het afgelopen jaar.
Daarbij lieg je, dat ik verzonnen zou hebben, dat Visser het met mij eens is, namelijk dat de gegevens die nodig zijn om tot een business plan te komen mij door jou eenvoudig onthouden zijn.
Twee getuigen, die aanwezig waren bij het gesprek tussen wethouder Visser en mij, zijn bereid gelijkelijk onder ede te verklaren.

Je schendt hiermee niet alleen het briefgeheim, maar doet ook aan identiteitsroof.
Jouw gedrag is een Burgemeester volstrekt onwaardig.

Daar staan we dan vandaag.
Je ligt onder vuur, omdat je de kluit belazert.
Je hebt het afgelopen jaar veel weggenomen van de lol en het optimisme, waarmee ik het Rob Scholte Museum in den Helder begonnen ben.
Ik schrijf deze update van mijn oorspronkelijke business plan zonder daarmee te erkennen, dat je verzoek daartoe aan mij op deze termijn rechtmatig is.
Maar ik neem graag deze gelegenheid te baat om de Gemeenteraad, de media en alle betrokkenen te informeren over het ongeoorloofde en wet overschrijdende optreden van deze Burgemeester.

Graag presenteer ik in de nabije toekomst aan de Gemeenteraad mijn business case voor het Rob Scholte Museum met bijhorende financiële onderbouwing.
Daartoe is het dan wel noodzakelijk, dat de de door mij gevraagde informatie wordt verstrekt door de Gemeente.
Zie voor de details:
https://robscholtemuseum.nl/brief-van-rob-scholte-aan-wethouder-geurt-visser-zoals-afgesproken/

Een andere voorwaarde is, dat Gemeente Den Helder in overeenkomst de intentie vastlegt om mijn Rob Scholte Business Plan, zoals bij jou is ingediend, te willen realiseren.
Van deze intentie is tot dusver door persoonlijk toedoen van de Burgemeester heel weinig gebleken.

Ik neem afscheid van je,
is getekend,

Rob Scholte
mede namens het Rob Scholte Museum

 

4 Comments

 1. Heer …ik ben trots op u…..het was een hele leesopdracht. …maar ik heb , zover ik alles kan volgen, dit met plezier gelezen…. en ik hoop dat nu uiteindelijk de rust gaat wederkeren en je je voortreffelijke plannen kunt uitvoeren.

 2. Het was inderdaad veel leesvoer maar, ben toch blij dat ik op te hoogte ben van hoe de gemeente (sommige bestuurders) met een groot kunstenaar als Rob Scholten omgaat. Dat is zo zonder en jammer van je kostbare tijd waarin je mogelijk nog talloze kunstwerken zou kunnen produceren/ dat is ook zo jammer dat door sommige lieden de stad van een echte onafhankelijke, niet betuttelende museum onthouden wordt/ wens je veel wijsheid en succes/ Jammer dat ik niet in de buurt woon anders had ik ook graag je geholpen desnoods met portier te zijn of een koffie zetter . hoop dat het je nog lukt/ groeten uit Hilversum A/Palaz

 3. Geachte collega Rob Scholte,

  Als marketing manager van een ander museum in Den Helder wil ik u graag complimenteren met uw prachtige museum.
  Ik begrijp uw standpunt t.o.v. dit conflict, en ik wens u alle kracht en sterkte toe om toch uw doel; het beschikbaar stellen van uw kunst aan bezoekers ten einde hen te laten genieten, te laten leren en te laten beleven, te kunnen (blijven) realiseren.
  Ik hoop dat we in de toekomst met elkaar, als collegae, van Den Helder -nog méér- een parel kunnen maken door het aanbieden van cultuur en vrije tijds-bestemming.

  Met hartelijke groet,

  Anne Phoelich

 4. Mooi lang stuk!Jammer van de vele d-t- en dt fouten,,en Een op 19 december 2015 verstuurde brief?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image