Business Plan Rob Scholte Museum Stappenplan

Stappenplan

Het plan van het Rob Scholte Museum om van het Oude Postkantoor een cultuurcluster te maken, behoeft onderzoek.
Daartoe vindt regelmatig intern overleg plaats en wordt uitgebreid veelvuldig gesproken met externe partners als zakelijke investeerders uit bedrijfsleven, sponsoren, de kunstwereld, musea, collectioneurs, toeristenorganisaties, vrijwilligers, exploitanten, kunstenaars en zo meer.

De cultuurcluster heeft een groot maatschappelijk belang.
Niet alleen voor de inwoners van de Gemeente Den Helder, maar ook als (inter)nationaal toeristisch trekpleister.

Door het Oude Postkantoor onder de voorwaarde van herstel en onderhoud ter beschikking te stellen aan het Rob Scholte Museum wordt het gebouw maatschappelijk verantwoord ontwikkelt en realiseert de Gemeente Den Helder een kostenneutrale cultuurcluster.

De cluster zal volledig worden ingericht en uitgevoerd door de self-support van het Rob Scholte Museum met medewerking van zijn externe partners.

Het Rob Scholte Museum maakt geen gebruik van overheidssubsidies.
De exploitatie word sluitend gedragen uit de opbrengsten van bezoekers, manifestaties, lezingen, (inter)nationale educatieve programma’s, kunstverkoop en de opbrengst uit de ondergeschikte horeca en detailhandel, zoals een koffiecorner en museumshop.

Ten bate van de realisatie van het Rob Scholte Museum op de locatie Middenweg 172-174 is een stappenplan opgesteld.
Voor een snelle ontwikkeling en invulling voor het gebouw aan de Middenweg zijn uiteraard nog voorbereidingen nodig vanuit het Rob Scholte Museum. Maar ook door Gemeente Den Helder zijn nog enkele te nemen besluiten op korte termijn noodzakelijk.

Het Rob Scholte Museum geeft als datum voor de overdracht van het gebouw 1 januari 2015 aan.
Vóór 1 november 2014 beslist het College van B & W over de realisatie van het Rob Scholte Museum op de locatie Middenweg 172 – 174.

4e kwartaal 2014 – Rob Scholte Museum

Oprichting van een rechtsvorm (BV, NV of CV).
-De activiteiten Rob Scholte en het Rob Scholte Museum gaan ondergebracht worden ondergebracht in nieuwe nog op te richten rechtsvormen. Het 4e kwartaal van 2014 wordt gebruikt om de rechtsvormen om te zetten.

Programma van eisen
In het programma van eisen zal beschreven staan welke functies iedere bestaande of nog te creëren ruimte gaat krijgen. Deze beschrijving is volledig met een beschrijving van alle inrichtingseisen en bouwtechnische voorwaarden.
Op het magazijn, de dienstwoning, het kantoor, de bibliotheek en de studio na, worden alle ruimten multi-functioneel ingericht. Bij gelegenheid van grotere tentoonstellingen en/of manifestaties kan de ruimte voor meerdere doeleinden worden ingezet.

Een meer-jaren onderhoudsplan voor de buitenzijde pand
Er wordt een inventarisatie gedaan van het noodzakelijke onderhoud aan de buitenzijde van het pand. In een te maken onderhoudsplan wordt opgenomen welk onderhoud op welke tijdstip zal plaatsvinden.

4e kwartaal 2014 – Gemeente Den Helder

Wijzigen Bestemmingsplan “Stationslocatie 2014”
-Conform “Motie vreemd aan de orde van de dag” van 6 mei 2014 zal de Gemeenteraad Den Helder een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de stationslocatie.
-In dit nieuwe bestemmingsplan wordt vanwege de nieuwe bestemming van het pand Middenweg 172–174 een aantal zaken opgenomen om het pand een cultureel-maatschappelijke en educatieve bestemming te geven.
-Het gebouw Middenweg 172–174 krijgt als bestemming de cluster cultuur, aangevuld met ondergeschikte detailhandel-, evenementen- en horeca-bestemming. Tevens wordt opgenomen, dat een dienstbewoning nodig is en mogelijk wordt.

Beschikbaar stellen van alle documenten over Middenweg 172–174
-De gemeente overlegt (al dan niet onder geheimhouding) de energierekeningen van de afgelopen 5 jaar voor het gebouw middenweg 172 – 174 en stelt deze ter beschikking aan het museum.
-De gemeente overlegt (al dan niet onder geheimhouding) het meer-jaren onderhoudsplan, dat bij en sinds de aankoop van het pand is opgesteld. Verder stelt de Gemeente alle documenten met betrekking tot de technische installaties zich bevindende op Middenweg 172-174 ter beschikking.
Daarbij gaat het voor het museum niet over het wel of niet uitvoeren van gepland onderhoud, maar om de leveringsvoorwaarden en handleidingen van installaties vanwege het eventueel opnieuw in gebruik nemen.

4e kwartaal 2014 – Rob Scholte Museum & Gemeente Den Helder

Contractbesprekingen
-Om de realisatie van het Rob Scholte Museum mogelijk te maken, dienen de voorwaarden in een overeenkomst te worden vastgelegd. Hiervoor vinden besprekingen plaats. Beide partijen geven van te voren aan door wie zij zich laten vertegenwoordigen om de gesprekken soepel te laten verlopen.

1 Januari 2015

Oplevering van het gebouw aan het Rob Scholte Museum
-Per 1 januari 2015 zijn de gebruikersovereenkomsten met de overige gebruikers (Nijhoff, Pastoor, Klapwijk, Verkerk en Musicalvereniging Showboat) van het pand Middenweg 172 -174 opgezegd. De gemeente zorgt, dat de ruimten leeg en schoon worden opgeleverd.
Alle sleutels van de gebruikers, ook van de beheerder Grontmij, worden ingeleverd bij het Rob Scholte Museum.

3 januari 2015

Sleuteloverdracht
-Bij de opening van het museum vindt de feestelijke sleuteloverdracht plaats. Met muziek, eten en drinken, verzorgd door het Rob Scholte Museum, wordt dit nieuwe era ingeluid.

Januari 2015 – December 2017

Start uitbreiding van het Rob Scholte Museum
-In januari 2015 zal het huidige museum in delen worden verbonden met de grote zalen op de begane grond en kelder. Deze worden ingericht als tentoonstellingsruimte, waarvoor op een nader aan te kondigen tijdstip een publieksopening plaats vindt.

Plan van aanpak renovatie buitenzijde
-In samenwerking met het Bureau Cultuurhistorie Anita van Breugel, Stichting Vitruvius en het Cuypers Genootschap wordt een plan van aanpak gemaakt voor de renovatie van de buitenzijde van het pand.
De historische vormgeving wordt bewaard en versterkt. Overleg richt zich op de kleurstellingen en behoudt de karakteristieke kenmerken van het gebouw.
-Na verstrekking van de woonvergunning door een bestemmingsplan-wijziging start de renovatie van de buitenzijde van het pand.
-Het resultaat is de uitkomst van een nauwe samenwerking tussen alle partners om te komen tot een herstel in de originele staat van het Oude Postkantoor, zoals Jo Kruger in 1967 het gebouw bedacht in relatie met het Stationsgebouw van Gijs Joost van der Grinten.
-De totale renovatie van het exterieur, inclusief de aanleg van het binnenterrein, is gereed eind december 2017.
-Ook de bestrating van het stationsplein dient door de Gemeente dan opgeleverd te worden

2017 – 2040

Meer-jaren onderhoudsplan
-Conform het meer-jaren onderhoudsplan word er periodiek onderhoud gepleegd aan het pand. Binnen deze begroting zijn ook fondsen gereserveerd voor onverwachte reparaties en calamiteiten.

2040
Contractverlenging en/of teruglevering van het gebouw aan Gemeente Den Helder
-Aan het einde van de contractperiode zal beoordeeld worden of het voortbestaan van het Rob Scholte Museum voor beide partijen wenselijk is.
Het Rob Scholte Museum overlegt en onderzoekt met de Gemeente Den Helder of het museum behouden blijft en onder welke voorwaarden.