Business Plan Rob Scholte Museum Bijlage 1 C

Rob Scholte, beeldend kunstenaar, geboren 1958, kantoorhoudend Slotweg 3 C, 1934 CM Egmond aan den Hoef, in zijn hoedanigheid als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Rob Scholte Trust in oprichting, gevestigd op hetzelfde adres, hierna te noemen: Scholte
en
Ferdinand Vreugdenhil, stedenbouwkundige, geboren 1955, kantoorhoudend Willemsoord 30, 1780 AD Den Helder, in zijn hoedanigheid als rechtsgeldig vertegenwoordiger en directeur van Zeestad BV/CV, gevestigd op hetzelfde adres, hierna te noemen: Vreugdenhil
nemen zich voor het volgende overeen te komen en een samenwerking voor onbepaalde duur aan te gaan:
– hun respectievelijke mogelijkheden en wederzijdse kennis te delen.
– om zodoende elkaar en anderen inzicht te geven en gezamenlijk een
bijdrage te leveren aan processen, die de leefkwaliteit in en rond de stad en
Stelling Den Helder ten goede komen door stadsvernieuwing en de
ontwikkeling van het aanwezige inhoudelijk en ruimtelijk potentieel.
– om de aantrekkelijkheid van Den Helder in het algemeen te verbeteren als
woon-, werk- en recreatie-omgeving voor bewoners, forensen en bezoekers,
daarmee aansluitend bij de Strategische Visie 2020 van de Gemeente Den
Helder .

Daarbij de volgende uitgangspunten in aanmerking nemende, namelijk:
-dat Vreugenhil, gemachtigd in zijn functie als directeur van Zeestad BV/NV, door zijn expertise over de organisatie en de benodigde fondsen beschikt
en
– dat Scholte over kennis en contacten beschikt, ervaring en inzicht heeft in het huidige sociaal-culturele klimaat en in het broedplaatsenbeleid in het bijzonder, zoals vastgelegd is in de gemeentelijke nota Broedplaatsenbeleid Gemeente Den Helder (Stuknummer: bI09.00515)

1) Betreffende Fort Westoever
Scholte en Vreugenhil nemen zich voor om alleen en tezamen met de Gemeente Den Helder, Stichting Stelling Den Helder en alle ter zake doende betrokkenen naar vermogen Fort Westoever te ontwikkelen tot museum naar Scholte’s inzicht als gezichtsbepalend onderdeel van de Stelling en de stedelijke infra-structuur van Den Helder.
Stichting Waddenfonds heeft aan Stelling Den Helder en Zeestad BV/CV als gespecificeerd in de Waddenfonds-aanvraag een subsidie verstrekt, waarvan Vreugdenhil als gemachtigde 500.000 euro ter beschikking stelt om aanpassingen aan Fort Westoever doen ten bate van deze nieuwe functie als museum en wel in eerste instantie een Rob Scholte Museum.
Beiden stellen zich voor deze aanpassingen onder architectuur te doen plaatsvinden. Daartoe nemen ze zich voor overeen te komen, dat ze gezamenlijk een keuze voor de architect maken en ook dat wat betreft de fysieke realisatie van het ontwerp, waar dat mogelijk is, wordt gewerkt met Stichting Werkstelling en dat, waar dat niet mogelijk is, de keuze voor de uitvoering eveneens samen bepaald wordt.
Fort Westoever en bijhorende percelen en bouwwerken als gelegen achter toegangspoort en omheining maken deel uit van het Museum en Vreugdenhil neemt zich deze in overeenstemming met alle betrokken instanties geheel en ongedeeld aan het Museum ter beschikking te stellen en deel uit te doen maken van deze nieuwe functie.
Voor de restauratie en aanpassingen nemen Vreugdenhil en Scholte zich voor een nader af te spreken gefaseerde gezamenlijke planning aan te gaan wat betreffende de uitvoering en de daaruit te volgen trajecten, door hen beiden goed te keuren en te besturen.
Om dit proces d.w.z. de begeleiding van de herontwikkeling van Westoever te kunnen volvoeren nemen Scholte en Vreugdenhil zich voor inzet en bijdrage naar behoren te belonen.

2) Betreffende de communicatie
Om Fort Westoever ten volle te kunnen ontplooien, nemen Scholte en Vreugdenhil het navolgende aan en stellen zich voor, dat dit proces van herbestemming niet succesvol kan worden afgerond zonder de huidige en wenselijke stedenbouwkundige structuren en relaties tussen de diverse onderdelen en marktpartijen van/in de stad en Stelling Den Helder in overweging te nemen om zodoende de diverse en verschillende kwaliteiten van de onderdelen elkaar te doen versterken.
Scholte en Vreugdenhil nemen zich te komen tot een onafhankelijk productie-advies, dat the best of all worlds verenigt.
Vreugdenhil onderschrijft zich hard te maken voor vergoeding en beloning voor deze werkzaamheden en neemt zich voor een budget voor de adviserende activiteit en bemoeienis te reserveren.
Scholte en Vreugdenhil zien als te bereiken doel de activering en re-activering van het aanwezig potentieel, dat Den Helder te bieden heeft.
Beiden nemen zich voor om hun vaardigheden te gebruiken om met elkaar nader overeen te komen stadsvernieuwing-project van de stad en Stelling Den Helder zo te benutten en te communiceren, dat dit leidt tot brede steun en instemming van de bewoners van Den Helder, die door beiden wordt ervaren als een absolute voorwaarde voor geslaagd stedenbouwkundig beleid.
Slechts met beider instemming nemen beiden zich voor in de media en anderszins naar buiten te treden. indien de betreffende ontwikkelingsfase dit toelaat.
Scholte en Vreugdenhil benadrukken wederzijds, dat hun intentie als uitgedrukt in deze overeenkomst staat of valt met vertrouwelijkheid.
Vertrouwelijkheid is in hun gezamenlijk belang.
Over de hele linie nemen Scholte en Vreugdenhil zich voor de hen ter beschikking gestelde gemeenschapsgelden maatschappelijk verantwoord aan te wenden.

3) Betreffende Zilvervloot
Scholte en Vreugdenhil nemen zich voor om op het terrein van Fort Westoever de sculptuur Zilvervloot, als door Scholte ontworpen in 2008 in opdracht van Woningstichting Den Helder, te realiseren voor een zo gunstig mogelijke budget.
Scholte en Vreugdenhil nemen zich voor zich op eigen wijze in te zetten en daarmee zorg te dragen voor de realisatie en verantwoording van de eventueel gestelde voorwaarden voor de plaatsing van dit kunstwerk en zijn bijhorende delen op de daartoe aan te wijzen locaties bij de betreffende geledingen van stad en Stelling Den Helder.
Scholte neemt zich voor zowel Gemeente Den Helder als Zeestad BV/CV licentie te verlenen zijn Zilvervloot-landmark te gebruiken voor de positionering van de stad en Stelling Den Helder door middel van reproducties, souvenirs en image-vormgeving tegen een schappelijke vergoeding.

Scholte en Vreugdenhil nemen zich voor elkaar van alle voor hun samenwerking en deze overeenkomst relevante informatie te voorzien.
Beiden nemen zich voor om te komen tot verdere concrete overeenkomsten over alle voorafgaande samenhangende punten.
Is getekend
(plaats en datum)

Rob Scholte Ferdinand Vreugdenhil

Kanttekening bij het afsluiten van deze overeenkomst:
Scholte heeft tegenover Vreugdenhil zijn twijfels geuit over de huidige koers van het Stadshart-project. Een stad als lichaam heeft zijns inziens slechts één hart, dat is de historisch en financieel-maatschappelijk zo gegroeide oudste structuur van Den Helder, namelijk Willemsoord, dat tevens het centrum is van de Stelling Den Helder, waar Fort Westoever deel van uitmaakt.
Het is in de visie van Scholte, dat de huidige financiële onrust het de voorkeur heeft om de ter plaatse aanwezige leegstand, dat wil zeggen de 20.000 vierkante meter, die momenteel leeg staat op Willemsoord, eerst te hergebruiken alvorens een nieuw stadhuis te bouwen op de locatie van het voormalig postkantoor en station en dat dit een onhandige en heilloze keuze is, die onmogelijk kostenneutraal kan zijn en tevens geheel onwenselijk een stad met een dubbel hart oplevert.