Brief van Rob Scholte aan wethouder Geurt Visser zoals afgesproken

From: Rob Scholte <robscholte@me.com>
Subject: Brief zoals afgesproken
Date: 12 mei 2015 09:01:37 GMT+02:00
To: g.visser@denhelder.nl
3 Attachments, 1,7 MB

Den Helder, 10 mei 2015

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte Geurt Visser,

Op zondag 10 mei 2015 heeft er een zeer prettig en constructief gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Geurt Visser en Rob Scholte. Uit dit gesprek is voortgekomen, dat er een brief naar het college gestuurd diende te worden om alsnog de benodigde informatie te kunnen ontvangen.

In deze brief gaan we dan ook in op de vier punten, die nog steeds opgelost dienen te worden:

1. Afspraken als gemaakt op 9 december 2014

2. Het achterstallig onderhoud

3. Kaders voor een businessplan

4. Eventuele koop van het pand Middenweg 172–174

1.
Afspraken als gemaakt op 9 december 2014

Op 9 december 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Rob Scholte en wethouder Pieter Kos. Dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen beide partijen. In deze overeenkomst is bepaald, dat de dwangsom opgelegd door de gemeente zou worden ingetrokken en de gebruiksovereenkomsten zouden worden hersteld. Tevens is in de overeenkomst opgenomen, dat het Rob Scholte Museum mag uitbreiden naar de begane grond en de kelder. (Zie Bijlage 1)

Zoals ons later bekend werd, heeft het College van Burgemeester en Wethouders de medegebruikers een brief gestuurd, waarin staat vermeld, dat de opzeggingen per 1 januari 2015 zijn ingetrokken en in heroverweging worden genomen. Deze brief is verstuurd op 19 december 2014, dus 10 dagen na de overeenkomst over de uitbreiding van het museum. Hierdoor wordt de overeenkomst tussen Rob Scholte en de gemeente niet nageleefd als afgesproken. (Zie Bijlage 2)

Voor de uitbreiding van het museum was en is het namelijk noodzakelijk, dat de medegebruikers zo spoedig mogelijk worden ondergebracht op andere locaties, waarvan bekend is, dat deze beschikbaar zijn. De wethouder heeft op 9 december 2014 mondeling de toezegging gedaan om contact op te nemen met de medegebruikers en voor hen een passende locatie te vinden. In het laatste gesprek, dat wij hebben gehad met wethouder Pieter Kos op 29 januari 2015, heeft de wethouder ons nogmaals de toezegging gedaan om de medegebruikers snel onder te brengen op deze andere locaties. Wethouder Pieter Kos is hierbij vooralsnog in gebreke gebleven. Bovendien heeft wethouder Pieter Kos aan de Raadscommissievergadering 2 februari 2015 verklaard, dat deze verplaatsing geen probleem zou zijn en dat daaraan door hem zou worden gewerkt. Daarom de volgende vragen:

· Per wanneer krijgen de overige gebruikers volgens afspraak andere ruimtes aangeboden en wanneer worden de huidige overeenkomsten met deze gebruikers opgezegd?

· Per welke datum zijn de ruimtes, die nu nog in gebruik zijn bij de andere gebruikers, overdraagbaar aan het Rob Scholte Museum?

Tijdens de gesprekken van 9 en 29 december 2014, alsook op 29 januari 2015, met wethouder Pieter Kos zijn verschillende afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: de businesscase, de binnenplaats, de doorgang van het oude museum naar het nieuwe, de city-marketing, de vrijwilligers en het onderhoud van het voormalig postkantoor. Deze afspraken zijn door de wethouder op schrift meegenomen en zouden worden uitgevoerd. Met deze toezeggingen, afspraken en planning zijn wij gaan werken. (Bijlage 3).

· Per wanneer gaat het College van Burgemeester en Wethouders uitvoering geven aan de gemaakte afspraken, welke in Bijlage 3 staan beschreven?

2.
Het achterstallige onderhoud

Contractueel is de eigenaar van het pand Middenweg 172-174, dat is Gemeente Den Helder, verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele pand. Hiermee heeft de gemeente zich verplicht gesteld het onderhoud van het gebouw voor eigen rekening te nemen. Acute reparaties en essentieel onderhoud dienen dan ook onverkort te worden uitgevoerd.

In december 2014 hebben Rob Scholte en zijn medewerkers bij de beheerder Grontmij meerdere reparatieverzoeken ingediend met betrekking tot lekkages en melding gedaan van gestolen regenwaterafvoerleidingen op de laagbouw. Deze reparaties en vervangingen zijn tot op de dag van vandaag niet uitgevoerd. (Zie Bijlage 3)

Er is in december 2014 een poging gedaan om de lekkage in de kelder op te lossen. Eén van de hemelwaterafvoerbuizen was door een boom stuk gedrukt en eerst werd gedacht, dat met deze reparatie het probleem zou zijn verholpen. Dit was echter niet het geval en het daaropvolgend reparatieverzoek voor deze en de overige lekkages is nooit opgevolgd. Vermoedelijk gaat het hier om het doorslaan van vocht door de voegen van het natuurstenen tegelwerk en de ontbrekende delen daarvan rondom het pand.

Ook de ontvreemde hemelwaterafvoerleidingen rondom het gebouw zijn nooit vervangen. Hierdoor ontstaan nieuwe lekkages, doordat de muren beginnen door te slaan. Verder is bij de laagbouw de lekkage van het dak nooit op de juiste wijze gedicht geweest, waardoor er nog steeds in zekere mate lekkage bestaat.
Ook de lekkage op het hoofddak, waar een ventilatiekap ontbreekt, word steeds omvangrijker en daardoor loopt het onderliggende ventilatie-systeem steeds meer schade op.

Bij één van de medegebruikers zijn er enkele ramen stuk. Of dit gemeld is door de medegebruiker is ons niet bekend. Wel blijft het de verantwoording van de pandeigenaar om ook deze reparaties uit te voeren.

Overigens hebben we eind februari 2015 melding gedaan van vandalisme aan één van de verlichtingsbakken aan de noordzijde van het gebouw. Hiervoor is een monteur langs geweest, maar deze is nooit teruggekeerd voor een daadwerkelijke reparatie.

Nogmaals willen wij u op uw contractuele afspraken wijzen met betrekking tot het onderhoud van het pand. U heeft in de overeenkomsten met de gebruikers opgenomen, dat u verantwoordelijk bent voor de instandhouding van het gebouw en ervoor dient te zorgen, dat de staat van het pand niet verder achteruit gaat.

3.
Kaders voor een businessplan

De gemeenteraad heeft op maandag 2 maart 2015 een motie aangenomen, waarin het College wordt opgeroepen om het volgende na te streven:

A. Een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, dat leidt tot vaststelling van een gebiedsvisie op de gehele stationslocatie voor het zomerreces van 2015 en voorziet in de verdere procedure ten behoeve van de uiteindelijke vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied.

B. De heer R. Scholte te faciliteren bij de totstandkoming van een business case door het beschikbaar stellen van expertise.

C. De heer R. Scholte in de gelegenheid te stellen vóór 1 juni 2015 een haalbaar en uitvoerbaar businessplan met financiële onderbouwing voor een duurzame exploitatie van het pand als Rob Scholte Museum aan te bieden.

Tijdens het laatste gesprek met wethouder Geurt Visser bleek, dat ook hij de motie op deze termijn niet uitvoerbaar vond, omdat de gemeente inderdaad tot dusver zijn expertise niet aan Rob Scholte ter beschikbaar heeft gesteld.
Dit statement van de wethouder kunnen wij volledig onderschrijven. In de motie wordt namelijk geen enkel kader meegegeven voor de ontwikkeling van een businesscase voor het museum. Simpel door het ontbreken van de door ons al regelmatig eerder opgevraagde gegevens. Er zou voor de vervaardiging en indiening van een volwaardige businesscase meer tijd nodig zijn om de gemeenteraad op de juiste wijze te kunnen informeren.

Aan de hand van de ingediende motie vragen wij u opnieuw ons een aantal kaders mee te geven voor de realisatie van een businesscase, waar wij dan een normaal en een worstcase scenario in kunnen opnemen.

Bij bullit A wordt gesproken over het bestemmingsplan. Dit is een essentieel onderdeel in het businessplan. Er dient voor ons duidelijkheid te bestaan over wat er wel en niet mag binnen het nog aan te nemen bestemmingsplan.

· Krijgt het gebouw aan de Middenweg 172–174 binnen het bestemmingsplan de functie van Cultuur met ondergeschikte Detailhandel en Horeca en worden er een Dienstwoning en Kantoorfuncties toegestaan op de tussenetages?

In bullit B wordt gesproken over expertise vanuit de gemeente. Tijdens het gesprek met wethouder Geurt Visser gaf deze aan, dat de gemeente tot op heden hierin te kort geschoten is en dat deze extra brief noodzakelijk is om alsnog de benodigde gegevens boven tafel te krijgen.

· Per wanneer krijgen wij de aan ons toegezegde expertise toegewezen, die kan ingaan op de voor ons nog steeds open staande kaders en wanneer verkrijgen wij de verdere expertise, die nodig is voor het maken van het in te dienen businessplan?

Bullit C stelt ons in de gelegenheid vóór 1 juni 2015 een haalbaar en uitvoerbaar businessplan met financiële onderbouwing voor een duurzame exploitatie van het pand als Rob Scholte Museum aan te bieden. Ook over deze bullit C heeft Wethouder Geurt Visser tijdens het gesprek gemeld, dat deze termijn in zijn visie door het ontbreken van kaders niet haalbaar en uitvoerbaar is gebleken.

· Om een duurzame exploitatie aan de raad aan te bieden is het voor ons van belang te weten wat de gemeenteraad wil met het gebouw Middenweg 172–174.

o Wil de gemeenteraad, dat de gemeente het pand onderhoudt en verhuurt aan het Rob Scholte Museum?

o Wil de gemeenteraad, dat het pand om niet of tegen een lage erfpacht voor een bepaalde periode wordt overgedragen aan het Rob Scholte Museum, waarbij het Rob Scholte Museum het gehele pand als tegenprestatie op eigen kosten opknapt en onderhoudt?

o Wil de gemeenteraad een variant van bovenstaande bullits, waarbij de brandveiligheid en het onderhoud van de technische installaties bij de eigenaar van het pand blijft?

o Wil de gemeenteraad, dat het Rob Scholte Museum het pand aankoopt en zo zelf volledig verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van het gehele gebouw?

De beantwoording van bovenstaande vragen is cruciaal om aan de gemeenteraad een gedegen businessplan voor te kunnen leggen. Er zijn door ons hier vier scenario’s omschreven, die elk een andere financiële onderbouwing behoeven. Deze scenario’s hadden samen besproken kunnen worden met de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan in de weliswaar voorgestelde, maar niet tot stand gekomen, raadswerkgroep na direct overleg met de verantwoordelijke wethouder(s), dat niet heeft plaats kunnen vinden.

Naast onze vragen omtrent de bovenstaande scenario’s hebben wij nog steeds de toezegging liggen, dat alle door ons eerder gevraagde gegevens zouden worden overgedragen. Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat wij in het afgelopen jaar in elk schrijven aan de gemeente hebben verzocht om deze informatie. Het gaat hierbij ook om gegevens van de ruimtes, welke momenteel nog in gebruik zijn door de overige gebruikers, waardoor inspectie voor ons tot dusver onmogelijk is gebleken.

Zo is ons bijvoorbeeld ook nog steeds niet bekend, waar zich de hoofdmeter van de elektra bevindt. Ook de netwerkbeheerder Liander, die ons onlangs een bezoek bracht in verband met het opnemen van de gasmeter, kon niet bij deze hoofdmeter voor de elektra komen.

Helaas hebben wij tot op heden geen informatie van de gemeente mogen ontvangen omtrent:

· De energielasten van de afgelopen jaren

· De onderhoudsstaten van alle technische installaties:

o Elektra

o Verwarming

o Luchtbehandeling

o Ventilatie

o Liften (3 stuks)

o De brandveiligheid in de ruimtes van de andere gebruikers

o De technische installaties in de ruimtes van de andere gebruikers

· De opgaven van uitgevoerd onderhoud aan de buitenzijde van het pand

o Technische installaties

o Onderhoud buitengevels, ramen, kozijnen, voegwerk, bestrating en dergelijke

4.
Eventuele aankoop van het pand Middenweg 172-174

Wethouder Geurt Visser heeft tijdens het gesprek laten blijken, dat koop van het pand bespreekbaar zou zijn. Echter er is vanuit zijn richting geen voorstel gedaan voor een vraagprijs.

Om de koopoptie serieus te kunnen onderzoeken hebben wij een aantal gegevens nodig om eventueel een bod bij de gemeente te kunnen neerleggen.

· Om de optie tot koop te overwegen vragen wij bij deze om wellicht alle boekwaarden voor het gebouw van de afgelopen 15 jaar.

· De energielasten van die afgelopen jaren.

· Een overzicht van de in deze periode gedane uitgaven voor het onderhoud aan binnen- en buitenzijde.

· Onderhoudsstaten van alle technische installaties:

o Electra

o Verwarming

o Luchtbehandeling

o Ventilatie

o Liften (3 stuks)

o Brandveiligheid in de ruimtes van de andere gebruikers

o Technische installaties in de ruimtes van de andere gebruikers

Hopend, dat u bereid bent de eerder gemaakte afspraken alsnog na te komen en ons de wederom gevraagde gegevens te verschaffen, verblijf ik met de meeste hoogachting.

Overigens gaan wij nog steeds uit van een voorspoedige opening van de uitbreiding van het Rob Scholte Museum op 3, 4 en 5 juli 2015 tijdens de Marinedagen, tevens de viering van ons tweejarig bestaan.

U begrijpt het belang en de urgentie van de aan u gevraagde slagvaardigheid gezien het voorafgaande.
We gaan ervan uit u de inhoud van deze brief deelt en communiceert met het voltallige College.

We hopen u op deze dagen te kunnen verwelkomen.

Vriendelijke groet,
Rob Scholte,

mede namens het Rob Scholte Museum
Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder
31/6-30427250

Bijlage 1 Overeenkomst 9 december

Bijlage 2 Herstel overeenkomst overige gebruikers

Bijlage 3 Toezeggingen en planning 29 januari