Business Plan Rob Scholte Museum Bijlage 1 B

Geachte Zeestad CV/BV
Ferdinand Vreugdenhil

Allereerst een voorspoedig en krachtig 2012 toegewenst.

In vervolg op mijn plan voor Fort Westoever bij de Halve van Den Helder een korte inventarisatie van de huidige stand van zaken.

Op uitnodiging van André Koning van de Stichting Stelling Den Helder kwamen wij, in aanwezigheid van hem en mijn medewerker Edzard Dideric, eind vorig jaar op 22 december in Huisduinen bijeen om te overleggen.
Uit ons plezierige onderhoud bleek, dat mijn plan positief werd ontvingen.
Ook kwam uit het gesprek naar voren, dat de Stichting en Zeestad CV/BV een subsidie van 3 miljoen euro van het Waddenfonds hebben ontvangen voor het herstel en de verdere ontwikkeling van de Stelling Den Helder.
Jullie verklaarden je bereid om een ½ miljoen van dit bedrag ter beschikking te stellen voor de herbestemming van Fort Westoever en om in deze het contact met de Gemeente te behartigen.
Jullie verzochten mij mijn plannen verder uit te werken, zodat Ferdinand dit voorstel begin januari in zijn overleg met B & W Den Helder kon meenemen.

Sindsdien ben ik er onafgebroken mee bezig geweest.
Tot mijn spijt vraagt de uitwerking iets meer tijd, dan ik me aanvankelijk had voorgesteld. Waarvoor mijn welgemeende excuses.
Een goede begrip krijgen voor de verschillende beleid- en gebied-visies op de stad en Stelling Den Helder en hun onderlinge verhouding is daar de oorzaak van geweest,

Het is namelijk niet zo, dat Fort Westoever succesvol te hergebruiken en ontwikkelen valt zonder ons rekenschap te geven van de huidige staat van het ontwikkelingsplan voor de gehele stad Den Helder en de verdere Stelling.
Laat ik nog verder gaan en hier poneren, dat Fort Westoever door zijn ligging aan de provinciale weg en het Noord-Hollands Kanaal bij uitstek de entree over land tot Den Helder vormt en dus uiteindelijk de sleutel is voor de succesvolle herontwikkeling van de gehele daarachter-liggende regio.
Fort Westoever vormde ooit samen met Fort Oostoever de poort tot Den Helder, maar, omdat Oostoever in bezit en gebruik is door de Schietvereniging Oostoever, onttrekt het zich aan een gezamenlijke herontwikkeling.
Op dit moment kan enkel en alleen Fort Westoever deze sleutel-functie vervullen.

De te kiezen herbestemming van Fort Westoever is dus in hoge mate verbonden met en verantwoordelijk voor de toekomstige ontwikkeling van Den Helder.
In Den Helder is de huidige economische crisis al in de vorige eeuw begonnen.
Er is sprake van een negatieve bevolkingsontwikkeling: maandelijks verlaten per saldo 60 mensen de stad. De oorzaak van deze terugloop ligt in hoe de leef- en woonkwaliteit van Den Helder ervaren wordt. Men wil er niet dood gevonden worden. De stad heeft een sleetse en gedateerde uitstraling, weinig sfeer en veel lege plekken. Dit treurige beeld heeft niet alleen consequenties op leefbaarheid, huizenprijs en middenstand, maar beïnvloedt elke nieuwe ontwikkeling.
Den Helder heeft een imago-probleem.
Door de algemene malaise ontstaan grote kansen.
De achterstand van Den Helder kan een voorsprong worden, mits goed aangepakt.
Den Helder is als Liverpool. Een havenstad, die door teruglopende economische omstandigheden, te maken kreeg met herbestemming en wonderwel slaagde zichzelf te her-profileren als bruisend cultureel-maatschappelijk centrum van Midden-Engeland.
Den Helder heeft een grootse toekomst als ze het Liverpool-concept volgt.
De aantrekkingskracht van Den Helder zit namelijk in haar historische, militaire, natuurlijke en culturele presentatie.

Daarom suggereer ik de volgende gang van zaken.

1)
De ½ miljoen euro wordt geheel officieel ter beschikking gesteld voor de restauratie en ontwikkeling van Fort Westoever tot Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst.
Daartoe wordt een rechtspersoon, die deze gelden beheert, opgericht, bijvoorbeeld de Stichting Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst en/of een derden-rekening geopend.
De besteding van het geld wordt in 3 parten gedeeld;
a)
Een 3/5e deel wordt besteedt aan het klaar maken voor gebruik van het casco.
Dat wil eerst zeggen, dat de verwijdering van asbest plaatsvindt. Slechts nadien kan de verwijdering om niet van de generatoren door Richard Verbrugge aanvang nemen. Evenals de sloop van de vloerverhogingen en naderhand geplaatste muren om te komen tot originele staat. Het egaliseren van vloer en wanden. Indien nodig de reparatie van het dak. Verplaatsing en aanleg van sanitair en natte delen. Aanbrengen van elektra, verwarming, verlichting en veiligheidssysteem. Geschikt maken voor inspectie in het kader van alle verordeningen voor publieke ruimten. De route door het gebouw. Het maken van parkeerplaatsen en aanlegsteiger.
Voor het ontwerp van de aanpassingen wordt het advies ingewonnen van Soeters Van Eldonk Architecten.
Het verdient voorkeur de werkzaamheden uit te voeren met gekwalificeerde eigen medewerkers in samenwerking met Stichting Herstelling en alleen dit nodig worden derde partijen in te schakelen.
b)
Een 1/5e deel wordt gebruikt om de buitenruimte geschikt te maken en voor de productie van de blikvanger en het nieuwe symbool voor de vestingstad Den Helder: De Zilvervloot.
c)
Een 1/5e deel dient om de samenhang en de samenwerking tussen alle geledingen van Stelling Den Helder zonder uitzondering tot 1 geheel samen te smeden.
De route en bewegwijzering van en naar Fort Westoever en de andere delen op zich te nemen door ontwikkeling van een dagkaart voor de gehele Stelling Den Helder.

Voor al deze 3 parten wordt een deugdelijke begroting ter goedkeuring voorgelegd.

Door de gelukkige omstandigheid, dat de gelden, die tot dusver beschikbaar zijn gekomen voor herstel en stadsvernieuwing, terughoudend zijn besteed, is het mogelijk dit geld nu te gebruiken om de kracht van Den Helder opnieuw te definiëren.
De aard van het nieuwe gebruik is tenslotte richting-bepalend en maatgevend voor alle restauratie en nieuwbouw activiteiten.

Hier past een korte beschrijving van wat het Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst voorstelt en beoogd, wie en wat Rob Scholte is en waar hij voor staat.
Geboren in Amsterdam in 1958. Van 1977 tot 1982 studeert hij aan de Gerrit Rietveld Academie aldaar. In 1982 begint hij met exposeren in galeries en musea in binnen- en buitenland. Al snel verwerft hij grote nationale en internationale erkenning als schilder/kunstenaar.Hij vertegenwoordigt Nederland op de Biennales van Sao Paulo en Venetië en bij de documenta in Kassel. Hij leidt een succesvol bedrijf. Hij woont en verblijft achtereenvolgens in Brussel, Köln, Japan, en op Tenerife. In 1994 wordt hij het slachtoffer van een autobom-aanslag in Amsterdam. Hij voltooit in 1995 het befaamde Apres-nous -le-deluge-project in Nagasaki in de Oranjezaal in het nagebouwde Huis Ten Bosch-paleis.
Hij is tot van 1991-1998 Professor aan de Universiteit van Kassel en daarna verbonden aan het Hoger Instituut van Schone Kunsten in Antwerpen.
Hij is door zijn kunst, de aanslag en de follow-up in de media een Nationale Bekendheid.
Sinds 2000 doet hij geen interviews meer en vermijdt de pers.
In 2003 kom hij terug in Noord-Holland.
Inmiddels is hij getrouwd met Lijsje Snijder en heeft twee kinderen: Lotus (11) en Anais (6)
Via Bergen kom hij in Egmond aan den Hoef terecht, waar hij op twee adressen woont en werkt, namelijk een woning en schilder-atelier op Herenweg 174 van 600 m2 en een kantoor als wel computerstudio, tevens bibliotheek en archief op Slotweg 3 C van 150 m2.
Ook werkt hij sinds 2007 in Den Helder en wel op Middenweg 174 op de bovenetage van het oude postkantoor , daar bevindt zich zijn opslag annex studio voor sculpturen en groot schilderwerk van 1.200 m2.
Zijn beroepspraktijk is permanent in ontwikkeling.
Ook duurt de zelfverkozen media-stilte weloverwogen min en meer gedeeltelijk voort.

Rob Scholte bezit een omvangrijke kunst-collectie met originele werken van Jan Sluijters, Jan Toorop, Erich Wichman, Anton Pieck, John Rädecker, Han van Meegeren en anderen uit de 20- en 30er jaren van de vorige eeuw. Evenals en aanzienlijke verzameling van historische gravures, die de Europese vorsten-huizen betreffen, waaronder werk van Peter Paul Rubens en Albrecht Dürer, en veel werk uit de internationale avant-garde van generatie-genoten als Jeff Koons, Imi Knoebel, George Dokoupil, Jan Fabre, Salvo, Rineke Dijkstra, Peter Klashorst, Rob Birza, Henk Schiffmacher Marc Bijl en ouderen als Lucebert, Eugene Brands, Andy Warhol, Daniel Buren, Imi Knoebel, Christian Boltanski, Jan Cremer, J.C.J. van der Heijden en vele anderen. Ook diverse andere verzamelingen van bijvoorbeeld religieuze werken, voorstellingen van de kruisiging in flessen, borduurwerken, bamboo-werken, intarsia of hout-inleg-werken, Japanse houtsneden. Ook veel eigen werk is nog in zijn bezit.
De totale waarde van de collectie is door Auke van der Werff voor de verzekering conservatief getaxeerd op 2.891.500 euro.

Fort Westoever krijgt een nieuwe functie als publiek museum, namelijk het Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst. Uiteraard met de daarbij horende, ruimtelijke, al dan niet openbare functies als daar zijn: permanente en tijdelijke tentoonstellingsruimte, ticket-verkoop, boek- en kaart-verkoop, koffie-ruimte, opslag-ruimte, archief-ruimte, bibliotheek, studie-ruimte, stage- en opleiding-centrum, schilder-werkplaats, kantoor-ruimte, project-appartement voor tentoonstellende kunstenaars en dienstwoning etc.
Het belendende gebied en grasvelden worden met toestemming van de Gemeente Den Helder met in achtneming van eventueel benodigde vergunningen in gebruik genomen als sculpturen-park worden gebruikt met inachtneming van de gangbare normen.

De Gemeente wordt verzocht vrijstelling van betaling van Gemeentelijke Belastingen te verlenen.
Ook wordt aanvraag gedaan en redelijkerwijs toestemming verleend voor aanpassingen in de openbare bewegwijzering naar en van het Museum en wordt verlichting en buiten-reclame voor het museum opnieuw redelijkerwijs toegestaan.
Uiteraard worden voor alle functies, indien vereist, vergunningen aangevraagd en deze worden redelijkerwijs niet weerhouden.

Op 1 september 2013 kan het Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst voor het publiek worden opengesteld.
Daartoe is een route uitgedacht van, naar en door het gebouw van entree tot exit.
Het voornemen is om het Museum naast camera’s te laten bewaken en verzorgen door vrijwilligers met ondersteuning van vaste medewerkers.
Ook arbeidsmarkt-intergratie-, reclasserings- en stage-trajecten behoren tot de eventuele mogelijkheden.
De toegangsprijs gaat 5 tot 10 euro per bezoeker bedragen.
Naar verwachting gaan minimaal 10.000 mensen op jaarbasis het Museum bezoeken.

Uiteraard betekent doorgang vinden van het Fort Westoever-project het einde van eerder genoemde media-stilte.
Rob Scholte zal er wederom voor kiezen om deel te nemen aan tv-programma’s en talk-shows, die hem daartoe nog zeer recent aanzochten, als daar zijn Pauw & Witteman, DWDD, Frenk van der LInden, Netwerk etc. en hetzelfde geldt voor de uitnodigingen van de schrijvende pers, als daar zijn De Telegraaf, de Volkskrant, NRC Handelsblad en het Parool.
Ten bate van het Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst in Den Helder heeft Rob Scholte nu een goede reden om zich uit te spreken en zich te mengen in het openbare debat.
De programmering en invulling van de tijdelijke en vaste tentoonstellingen in het Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst zal spraakmakend zijn.
De te organiseren evenementen: lezingen, seminars, concerten, cursussen etc. zullen hieraan hun bijdragen leveren.
Rob Scholte bezit het respect van een omvattend netwerk in de nationale en internationale kunstwereld, waardoor hij verzamelaars, kunstenaars en kunstinstellingen tegen gunstige voorwaarden bereid zal vinden hun medewerking te verlenen of werk ter beschikking te stellen.
De hele wereld zal komen kijken.
Reken maar.

Zodoende zal de economische en maatschappelijke impact van het nieuwe Museum voor de Gemeente Den Helder meteen al heel groot en direct voelbaar zijn.
De kracht van de operatie wordt natuurlijk mede bepaald door de samenwerking en communicatie van de Stelling Den Helder als geheel.

Hier komt de Zilvervloot in beeld. In opdracht van de Gemeente en Woningstichting Den Helder ontwierp Scholte in 2008 zijn Zilvervloot-sculptuur. Het ontwerp werd ondanks de enthousiaste ontvangst en positieve beoordeling tot dusver niet gerealiseerd.
In feite bestaat het ontwerp uit 2 afzonderlijke sculpturen, dat wil zeggen 2 monumentale schepen, gebouwd van roestvrij staal.
Waarbij het 1e schip als totaalbeeld geplaatst wordt op de hoogste wal/heuvel van het Westoever-buitengebied en zo de entree van Den Helder gaat bepalen, en het 2e schip in de vorm van 17 losse onderdelen, een soort “puzzel”, bestaande uit abstracte elementen, ofwel bouwstenen, die als route-aanduiding geplaatst worden bij de 17 geledingen van Stelling Den Helder, die tezamen het dagkaart Den Helder-traject vormen.
De functie van de Zilvervloot op Westoever is 2-ledig.
Het is een landmark. Kortom het nieuwe icoon voor marine- en vestingstad Den Helder.
En tegelijk de aanduiding voor het Rob Scholte Museum en zijn beeldentuin
Ter verduidelijking wordt jullie een schaalmodel uitgeleend.

2)
Als hoofdgebruiker van het voormalig Postkantoor, Middenweg 172-174, open ik eind maart a.s. het Tijdelijke Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst in de voormalige TNT-benedenruimte van het Postkantoor aan stationszijde.
De ramen zullen worden geblindeerd met licht-doorlatend folie.
De ruimte wordt gewit en klaar voor gebruik als tentoonstellingsruimte gemaakt, mede door het optrekken van een achterwand.
Gedurende openingstijden is het Museum tegen betaling te bezoeken.
Afspraken met de Gemeente en de beheerder Grontmij hierover zijn gemaakt en inmiddels afgerond.
Hiervoor bestaat een tentoonstellingsprogramma.
Deze activiteit kan worden gezien als een vingeroefening voor het in Westoever te vestigen Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst

3)
De zijruimte in het Postkantoor, die eerder door de Volksuniversiteit werd gebruikt, maar nu leeg staat, wordt eveneens in gebruik genomen om dienst te doen als informatie-centrum voor Stelling Den Helder en in het bijzonder de restauratie van Fort Westoever.
Het beheer kan gelijkelijk plaatsvinden met het Tijdelijke Museum en ook openstelling kan gelijk zijn.

4)
Het onder punt 1 c beschreven ontwikkelingstraject betreft de samenwerking van alle in Stelling Den Helder opererende marktpartijen op een andere wijze gecoördineerd als tot dusver met het doel te komen tot een sterk en krachtig imago voor Den Helder, dat leidt tot een commercieel succes voor alle betrokken partijen.
De behoefte aan dit nieuw concept blijkt uit de huidige staat van de onderdelen, die elk voor zich, maar nauwelijks samen naar buiten treden.
De volgende partners worden voor deze nieuwe Helderse communicatie-formule benaderd, namelijk jullie, de Stelling Den Helder, Zeestad CV/BV, de Gemeente, de Provincie, de Ministeries van VROM en Defensie, de Koninklijke Marine, Waddenstichting, Monumentenzorg, de Woningstichting, het Nollen-project, de Kunstuitleen, het Reddingsmuseum Dorus Rijkers en het Marinemuseum, evenals de horeca, hotel-branche, bioscopen, het Piraten-schip, de Spoorwegen, busmaatschappijen, wandel- en fietsorganisaties.
In plaats van deze verbindende werkzaamheden door medewerkers van de Stelling en Zeestad CV/BV te laten verrichten, pleit dit plan voor de instelling voor onafhankelijke extern advies-orgaan.
Ook past hierbij de ontwikkeling van een totaal concept voor de verbeterde her-ijking van de bestaande ruimten als Willemsoord en Fort Kijkduin, zowel als de nieuw beschikbaar komende locaties als de Fort Erprins en Fort Harssens.

5)
Omdat kunst het juiste klimaat voor stedelijke vernieuwing veroorzaakt, zou de Gemeente Den Helder, gesteund door alle partijen, zich bijvoorbeeld alsnog kandidaat kunnen stellen voor Manifesta 10, The European Biennial of Contemporary Art in 2014.
Rob Scholte is mede-initiator van Manifesta 1 in Rotterdam geweest in 1996 en beschikt over alle benodigde contacten.
Anders kan ook de ambitie om Culturele Hoofdstad van Europa te worden nog worden gerealiseerd.

Stelling Den Helder kan in Nederland en ver daarbuiten een begrip worden.
Veel meer nog dan de Stelling van Amsterdam of de Hollandse Waterlinie.
Dit bereiken heeft alleen kans als de cultuur, de marine, de natuur en de historie zelf als publiekstrekker gaan functioneren.

In hoogachting getekend,

Rob Scholte