Business Plan Rob Scholte Museum

Den Helder, 29 september 2014

Geacht College van Burgemeester & Wethouders van Gemeente Den Helder,

Allereerst een korte inleiding.

In maart 2012 stemt het vorige College van B & W in met de koers betreffende de vestiging van het Rob Scholte Museum in Fort Westoever, zoals aangegeven in de intentie-overeenkomst van 21 februari 2012 tussen Zeestad, Stichting Stelling Den Helder en het Rob Scholte Museum.
In deze intentie-overeenkomst is sprake van een gebruik van Westoever om niet, dat wil zeggen zonder betaling van huur, door het Rob Scholte Museum. Het College verleent bij collegebesluit Stichting Stelling Den Helder toestemming om een overeenkomst van deze aard met het Rob Scholte Museum aan te gaan.
Met Zeestad en de Stelling wordt afgesproken, dat de voor de restauratie van Fort Westoever toegekende Waddenfonds-subsidie van ongeveer 1 miljoen euro in gezamenlijk overleg zal worden besteed ook om Westoever klaar te maken voor een nieuwe gebruik als Rob Scholte Museum.
Zie Bijlage 1.

Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de besteding van deze gelden leidt tot de eenzijdige opzegging door Zeestad en Stelling Den Helder van de samenwerking met het Rob Scholte Museum.
Hoe het College indertijd over deze breuk denkt, is tot aan vandaag niet duidelijk geworden.
Zo vervalt Fort Westoever als locatie voor het Rob Scholte Museum en het fort ontbeert vandaag nog altijd een nieuwe bestemming.

Eerder in januari 2012 stemt de Gemeente Den Helder in met het gebruik van de publieksruimte op de begane grond van het voormalig postkantoor aan de Middenweg 172-174 als expositieruimte voor langlopende tentoonstellingen van Nederlandse en internationale kunstenaars. Door middel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel vestigt zich daar het Rob Scholte Museum.

Iets meer dan een jaar duren de voorbereidingen, maar tijdens de Marinedagen 2013 opent het Rob Scholte Museum de deuren voor het publiek.
Vanaf deze openingsdagen is het Rob Scholte Museum onafgebroken open geweest op minimaal drie dagen per week. Zomers tijdens de Juttersmarkt zelfs op vier dagen. Momenteel is het museum op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 12 tot 17 uur.

De Gemeente Den Helder wordt door het Rob Scholte Museum in januari 2014 in het Bezwaarschrift tegen het Bestemmingsplan Stationslocatie verantwoordelijk gesteld voor alle schade, die het museum heeft opgelopen en nog zal ondervinden gedurende de looptijd van de met de Gemeente afgesloten overeenkomst.
Het Rob Scholte wordt benadeeld oor de publiciteitscampagne en gedeeltelijke volksraadpleging, die de Gemeente de zomer van 2013 begint en uitvoert om tot de sloop van het in de volksmond als Oude Postkantoor bekend staande gebouw, waarin het Rob Scholte Museum gevestigd is, te komen en de nieuwbouw van een stadhuis op die locatie aan de bevolking van Den Helder te verkopen.
Ook heeft dan de afrekening van de energie-kosten door de Gemeente met het museum ondanks de contractuele verplichting daartoe en herhaald aandringen nog steeds niet plaats gevonden.
Vanaf oktober 2013 zijn vanwege deze en andere benadelingen van het Rob Scholte Museum door hen de afgesproken maandelijkse voorschot-betalingen voor de energiekosten niet langer meer aan de Gemeente voldaan.

In februari 2014, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart datzelfde jaar, wordt door het College de bruikleen-overeenkomst van Rob Scholte’s studio op de boven-etage van het gebouw, evenals de gebruiksovereenkomst van het museum opgezegd per 1 september.

Door Rob Scholte wordt deze opzegging betwist, omdat in zijn contract expliciet en uitdrukkelijk de clausule is opgenomen, dat hij het gebouw kan blijven gebruiken tot alle procedures zijn afgerond. Voor het museum geldt door de koppeling in feite hetzelfde.

De nieuwe Gemeenteraad van Den Helder neemt in mei 2014 het besluit, dat de voorbereidingen voor de sloop moeten worden afgeblazen. De bouw van een nieuw stadhuis op de stationslocatie gaat geen doorgang vinden. In het coalitie-akkoord van het huidige College wordt opgenomen, dat het postkantoor een culturele bestemming moet krijgen. Van een gedwongen sluiting van het Rob Scholte Museum kan worden afgezien.
Eind juli besluit het nieuw geïnstalleerde College de contracten, die sowieso al onterecht zijn ontbonden, tot 31 december 2014 te verlengen om het Rob Scholte Museum de gelegenheid te geven om vóór 1 oktober een business plan in te leveren. Van dit voornemen wordt door de Gemeente een persbericht verzonden, dat door alle nationale kranten en zelfs in de kunstbladen wordt overgenomen zonder dat het museum over de strekking van de inhoud van te voren is geïnformeerd.
Merkwaardig genoeg is dit besluit en het daarop volgende bericht aan de media pas verzonden, nadat de nieuwe wethouders Jacqueline Van Dongen van Stadsontwikkeling en -beheer, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Wonen en Dirk Pastoor van Onderwijs, Erfgoed, Dierenwelzijn, Cultuur, Evenementen en Sport van het Rob Scholte Museum een concept-business plan hebben ontvangen met bijhorende brief aan het College van B & W Den Helder.
Daarin is sprake van een stappen-plan, dat geleidelijk door samenwerking tussen partijen kan leiden tot een kosten-neutrale volledige her-in-gebruik-neming van het gebouw door het Rob Scholte Museum in uiterlijk juni 2016.
Zie Bijlage 2.

De door het College gestelde deadline van 1 oktober is volkomen in strijd met het door het Rob Scholte Museum voorgestelde stappenplan en neemt een termijn aan, die, zoals uit het concept business plan in het bezit van beide wethouders blijkt, onhaalbaar en bijna onmogelijk te realiseren zijn wordt ervaren.
Eigenlijk is deze eenzijdige benaderingswijze van het College een directe afwijzing van de opzet van het door het Rob Scholte Museum in zijn concept beoogde, namelijk de door het museum voorgestelde geest van samenwerking bij de ontwikkeling. Daar blijft het niet bij. Ook wordt om deze conclusie van het museum te benadrukken ondanks de persoonlijke toezegging van beide wethouders, dat dit vooralsnog niet zal gebeuren, door de Dienst Vergunningen, Veiligheid en Handhaving van de Gemeente Den Helder een traject ingezet gericht tegen het verblijf van Rob Scholte en zijn gezin in het postkantoor door instellen van een last onder dwangsom.

Scholte, die vanwege zijn invaliditeit en economische gebondenheid, gesteund door de in het met de Gemeente afgesloten bruikleen-overeenkomst geformuleerde voorwaarden, dat de woon-optie openlaat en uitgaat van het feit dat juridisch anti-kraak boven het bestemmingsplan staat, verblijf houdt in het gebouw. Ingeschreven staan hij en zijn gezin nog altijd in de Gemeente Bergen, N.H., tot aan vandaag. Scholte kan door in het gebouw te verblijven gevolg geven aan zijn contractueel vastgelegde 24 uurs bewaarplicht en toezicht houden op de veiligheid van het gebouw. Hij bewaakt het gebouw om vandalisme en brandstichting te voorkomen. Ook kan hij zo toezien op de veiligheid van de waardevolle kunst, zoals aanwezig is in zijn werkplaats, de opslag en in het voor publiek toegankelijke Rob Scholte Museum.
Deze onweerlegbare feiten vormen voor het College van B & W schijnbaar vooralsnog geen aanleiding om Scholte in zijn voorbereidingen voor het business plan van het door hen, ook volgens de nationale media, zo gewilde Rob Scholte Museum in Den Helder te sparen.

Opnieuw is het Rob Scholte Museum dus, al de gehele tijd vanaf onmiddellijk na oprichting, aangevallen en daardoor geremd geweest in de natuurlijke ontwikkeling. Al sinds de zomer van 2013 kan het Rob Scholte Museum zich niet verder door ontwikkelen, zoals het wenselijk acht en ondervindt schade van gemeentelijke beslissingen, die eenzijdig en zonder overleg worden genomen en strijdig zijn met de in de overeenkomsten gemaakte afspraken.

Sinds mei 2014 probeert Mr. Marcel Teunis van Stein Advocaten te Zwolle, die optreedt als de woordvoerder van Scholte, met de Gemeente in gesprek te komen over deze materie. Op zijn brieven wordt niet gereageerd en zijn voorstellen van data voor een mogelijke afspraak worden genegeerd.
De afspraak van 27 september, die Gemeente uiteindelijk voorstelt om in gesprek te gaan met Ralph van Erp en Vincent Pirovano, beleidsmedewerkers van de Gemeente en als zodanig verantwoordelijk voor de eerdere opzegging, wordt door Teunis uiteindelijk afgezegd. Zo kort voor de aan Rob Scholte Museum gestelde deadline kan Teunis nog altijd niet kan spreken met de verantwoordelijke wethouders en de door hem gestelde vragen worden geen van allen beantwoord.

Welnu, in dit klimaat van bestuursdwang en non-communicatie is het voor het Rob Scholte Museum duidelijk geworden, dat zij niet langer kunnen en willen doorgaan met het door hen al in juli bij het College B & W van Gemeente Den Helder ingediende concept business plan, dat immers uitgaat van overleg en voorziet in een aantal ook door de Gemeente te nemen stappen, zoals door hen is aangegeven. Deze stappen hebben te maken met het wegwerken van het achterstallige onderhoud aan het gebouw, die het gevolg is van 15 jaar verwaarlozing door Gemeente Den Helder.

Een volstrekt andere koers en timing is daarom noodzakelijk, aangezien geen van de in het concept business plan gestelde eisen van het museum door de Gemeente zijn gehaald.

De gestelde termijn van 40 werkdagen, die het Rob Scholte Museum ter beschikking staat voor het schrijven van het nieuwe business plan, is uitzonderlijk kort.
Zeker aangezien de Gemeente dit zelf, na een totaal van 35 aan de sloop van het postkantoor en de nieuwbouw stadhuis gewijde raadsvergaderingen en vele miljoenen euro’s aan voorbereidingskosten verder, evenals de werkzaamheid van het complete ambtenaren-apparaat, in 15 jaar niet heeft klaargespeeld. Namelijk om te komen tot een door de bevolking gedragen ontwikkeling van het prachtige postkantoorgebouw, waar Scholte nu al zeven jaar voor zorgt, zoals het een goede huisvader betaamt. Dit is wat de overeenkomst met de Gemeente hem voorschrijft en deze afspraak heeft hij nauwlettend nagevolgd.

Met het Rob Scholte Museum gaat het ondanks de gemeentelijke tegenwerking zeer goed.
Nog steeds weigeren VVV/Top of Holland en de Gemeentegids Den Helder zelfs maar melding te maken van het bestaan van het museum, maar de nationale media laten zich, na een aarzelend begin vanwege de sloopvoornemens van Gemeente, niet langer onbetuigd.
De bezoekersaantallen nemen elke dag toe. Uit het hele land en vanuit het buitenland komen mensen speciaal voor het Rob Scholte Museum naar Den Helder gereisd.
De midden juli geopende Facebook-pagina van het museum heeft inmiddels 1500 likes. De Twitter-account 700 volgers. Er verschijnen artikelen in kranten en tijdschrijven en er worden verschillende televisie-reportages over het museum vervaardigd.
Het lijkt erop, dat de Gemeente Den Helder na jaren van slechte pers over het cultuurbeleid van de stad nu goud in handen heeft met een gegarandeerde publiekstrekker als Rob Scholte en zijn Rob Scholte Museum.

Daarom besluit het Rob Scholte Museum, nu de Gemeente het concept business- en stappenplan van het museum heeft genegeerd en hen onder druk blijft zetten met deadlines en dwangsommen, dat het tijd is voor een heel andere aanpak. Ze besluiten te komen met een stoer nieuw plan in de geest van hun stadsgenoot Dorus Rijkers, de oer-Jutter, die Scholte zich ten voorbeeld stelt.
Doorslaggevend voor dit besluit om het concept, dat in juli aan de wethouders is overhandigd, in de prullenbak (ook wel bekend als het ronde archief, zoals ze leerden van medewerkers in Gemeente) te doen verdwijnen, is het laatste telefoongesprek met Peter Reenders. De fractieleider van de Stadspartij, die na de verkiezingen de grootste partij in Den Helder is geworden, mede door de weerzin over de sloop- en nieuwbouwplannen van het vorige College, bedoelt het goed met Scholte.
Reenders vertelt Scholte, dat door zijn tot aan de deadline afwachtende houding de Gemeente veel geld kost, namelijk al 1,8 miljoen euro vanwege het niet kunnen overdragen van het gebouw voor de sloop aan Zeestad. Dit bedrag moet op de balans worden afgeboekt en daar komt daar nog bij, dat het door de provincie toegezegde geld voor de Stationslocatie dreigt te vervallen. Dat komt, omdat het museum het onderhavige plan maar niet tijdig officieel wil indienen.

Rob Scholte wil diep in zijn hart eigenlijk nog uitsluitend doorgaan met datgene waar hij sowieso altijd het liefste mee bezig is, namelijk het maken van fraaie of minder fraaie kunstwerken. Hij wil dolgraag allerlei tentoonstellingen doen, niet alleen in zijn eigen Rob Scholte Museum te Den Helder, maar ook in de rest van Nederland en de hele wereld, die heel groot is, zo weet Scholte uit eigen ervaring.
Het enige, dat Scholte dus wil, is rustig kunnen werken en samen met zijn gezin na alle omzwervingen over deze aardbol (Scholte verbleef langdurig in het buitenland) in vrede leven op een plek, die ze thuis kunnen noemen. Bijvoorbeeld de plek waar ze zich nu bevinden en dat is Den Helder in Nederland.
Verder wil Scholte niets.
Niet langer wil hij zijn tijd verliezen aan de politiek perikelen.
Ja, hij wil zijn thuisbasis maken van het Oude Postkantoor, een gebouw met boekwaarde 1,8 miljoen, zoals Reenders hem heeft aangegeven.

Het Oude Postkantoor, thans Rob Scholte Museum, is door de frisse nieuwe invulling, die Scholte en zijn gezin daar dagelijks aan geven het hart van de stad Den Helder geworden.
Het is een baken van rust in een dreigende woeste wereld.
Het functioneert een zeker oriëntatie-punt voor de inwoners van deze stad, maar ook voor velen ver daarbuiten.
Een symbool van wilskracht, van nooit opgeven.
Het is het veilige onderkomen voor Scholte, zijn gezin en de kunst.
Het verblijf, dat hij en zijn familie er houden, is met een simpele pennenstreek door de Gemeente Den Helder toe te staan als dienstwoning door een in-bestemmingsplan-matige wijziging.

Waar een wil is, is een weg.

Alleen zo kan Rob Scholte het Rob Scholte Museum ontwikkelen tot het trotse museum, zoals hij dat in zijn hoofd heeft.
Een privé-museum voor iedereen, waar leven en werk één zijn.
Scholte richt zich naar het model en van het kaliber, zoals Salvador Dali voor zichzelf heeft opgericht in de Spaanse stad Figueres en waar hij leeft, werkt, ten toon stelt en uiteindelijk ook sterft.
Scholte gaat niet voor minder.

Anders helaas ergens anders en niet meer in Den Helder.
If you can’t make it here, you make it somewhere else.

Scholte wordt gesterkt in zijn opvattingen door de politieke beleidsplannen van Minister Mr. Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, zoals blijkt uit een recente artikel in De Telegraaf.
Minister Blok wil hulp bij her-bestemmen van rijkskantoren en dat is precies de hulp, die het Rob Scholte Museum bereid te geven aan Gemeente Den Helder.

DEN HAAG – vr 29 aug 2014
Minister Blok wil gemeenten, provincies en bedrijven inschakelen bij het zoeken van nieuwe bestemmingen voor leegkomende gebouwen van het Rijk. Door de kleiner wordende overheid komen steeds meer van deze panden vrij en dat vraagt met de huidige moeilijke vastgoed-markt veel creativiteit en durf, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Tot het jaar 2020 heeft het Rijk 30 procent minder kantoorruimte nodig. Maar ook gevangenissen, rechtbanken en kazernes worden door bezuinigingen overbodig. Vaak gaat het om mooie panden op goede locaties, aldus de minister van Wonen en Rijksdienst. Zo gaat Blok binnenkort met de gemeenten Zwolle en Den Haag overleggen.
Het nieuwe Rijksvastgoed-bedrijf ontwikkelt al nieuwe methoden voor verkoop en het zoeken van andere functies voor vastgoed dat het Rijk niet meer nodig heeft.

Daarom doet het Rob Scholte Museum aan de Gemeente Den Helder de volgende aanbieding.
Het eerder ingeleverde business- en stappenplan komt met dit nieuwe plan qua voorstel, maar niet qua intentie, te vervallen.

De Gemeente Den Helder geeft onder dezelfde condities, als waaronder eerder Fort Westoever aan het Rob Scholte Museum is beloofd, het gebouw van het voormalige postkantoor in zijn geheel, inclusief het terrein van de binnenplaats, om niet in gebruik aan het Rob Scholte Museum voor een periode van minimaal 25 jaar plus een optie op koop tegen een overeengekomen bedrag.
Of Gemeente Den Helder draagt het gebouw in definitief eigendom over aan het museum voor het symbolische bedrag van 1 euro.
Dit klinkt bizar, maar dat is iets wat in Den Helder al heel wat vaker in relatieve stilte, buiten de publiciteit gehouden, is gebeurd en nog gebeurt. Het betreft hier schenkingen zowel aan privé-ondernemingen (Woningstichting Den Helder) als aan individuele personen, ook aan kunstenaars (Dirk Gorter) of hun nabestaanden (Rudi van de Wint).

Rob Scholte neemt het op zijn beurt op zich om het Rob Scholte Museum 25 jaar open en voor het publiek toegankelijk te houden.
Scholte wil het museum ongeremd kunnen door ontwikkelen, voortzetten en uitbreiden.

Alle ruimten op de begane grond en de gehele kelder worden in hun geheel door het Rob Scholte Museum als museumzalen in gebruik genomen en voor het publiek open gesteld.
Zo ontstaat meer dan 3000 m2 tentoonstellingsruimte.

Rob Scholte stelt in het Rob Scholte Museum voor deze tijdspanne werk van zichzelf en anderen, historisch en actueel, uit eigen collectie afkomstig en in langdurige bruikleen genomen, kunst ten toon.
Zijn kennis en ervaring garandeert de hoge kwaliteit van datgene wat ten toon gesteld wordt.

De ingang van het Rob Scholte Museum blijft aan de stationszijde bevinden, zodat treinreizigers meteen na aankomst in de stad kunnen kiezen of ze meteen of later het museum gaan bezoeken.

De beide tussenetages worden in gebruik genomen als respectievelijk dienstwoning voor het gezin Scholte en als kantoor van het Rob Scholte Museum.
Op de bovenetage blijft de studio met de medewerkers van Rob Scholte zijn bedrijf uit oefenen.
De ruimte, waar Scholte momenteel met zijn gezin verblijft, wordt door hen verlaten en ingeruild voor de tussenetage. De privé-vertrekken voor Scholte en zijn gezin zijn in het plan tot het uiterste minimum beperkt gehouden.
De voormalige kantine, die zij momenteel gebruiken, gaat als studiecentrum, archief, leeszaal en bibliotheek van het Rob Scholte Museum dienst doen en wordt op gezette tijden opengesteld voor het publiek.

Nota bene.
Scholte neemt zich voor om te onderzoeken of de vestiging van een Master-opleiding Beeldende Kunst in het Rob Scholte Museum te Den Helder mogelijk en wenselijk is. Eerder is hij hoogleraar aan de Universiteit Kassel, bij het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent geweest en doceert aan diverse Hogescholen voor de Kunsten in Nederland. Voor studenten wordt extern woonruimte gezocht.

De beide ruimten op de bovenetage hebben tezamen een oppervlakte van 1000 m2 en worden dus allebei voor het publiek toegankelijk.

Eerder al werkt Scholte vijf jaar lang in Japan aan zijn “Apres nous le Déluge”-schildering in Huis ten Bosch en ook daar kunnen de werkzaamheden door het publiek worden gadegeslagen en op de voet gevolgd.
Iets soortgelijks stelt Scholte zich voor met zijn huidige studio en hij heeft daar een ruime ervaring mee.
Niets is interessanter voor een kunstminnend publiek dan te kunnen meemaken en ervaren hoe een kunstwerk tot stand komt en wat daarbij komt kijken om het te maken.
Scholte is bereid volstrekte openheid van zaken te geven over hoe hij zijn werken vervaardigd.
Hoe meer openheid, hoe groter wordt het raadsel.

Zo ontstaat meer dan 4000 m2 voor het publiek toegankelijke museum-, bibliotheek- en openbare studioruimte, die een samenhangend geheel vormen.

Rob Scholte en zijn team garanderen voortdurend de openingstijden, enthousiasmeren de vrijwilligers, programmeren en runnen de organisatie van het Rob Scholte Museum.

Scholte stelt daartoe zijn gehele collectie van eigen werk uit voorraad en van anderen, collega-kunstenaars uit eigen collectie, open voor het publiek.
De toegangsprijzen zijn bewust scherp en worden laag gehouden. De huidige entree is 2,50 euro per persoon.
Kinderen onder de 12 jaar hebben vrij toegang.

Door zijn goede contacten met collega’s, experts en verzamelaars, zie de 1200 connecties in de LinkedIn-account van Rob Scholte, zijn hem al veel permanente bruiklenen en schenkingen aan het Rob Scholte Museum in het vooruitzicht gesteld.
Op dit moment kan het museum vanwege ruimtegebrek en door de huidige onzekere toekomst van het Rob Scholte Museum binnen de gemeentegrenzen van Den Helder deze schenkingen en toezeggingen vooralsnog niet honoreren.

Omdat de Gemeente het pand in gebruik geeft om niet of voor een symbolisch bedrag overdoet aan het Rob Scholte Museum, wil het Rob Scholte Museum daar een substantieel en groot gebaar tegenover stellen.

Met het eigen private vermogen en met behulp van zelf verkregen en gecreëerde fondsen neemt het Rob Scholte Museum het op zich om al het achterstallig onderhoud van het gebouw voor eigen rekening te herstellen.

Daarmee volledig tegemoet komend aan de eis van Gemeente Den Helder om voor het gebouw een kosten-neutraal plan in te dienen.

Uiteraard vindt het herstel plaats in nauwe samenwerking met Bureau Cultuurhistorie Anita van Breugel, dat het door het vorige College genegeerde Rapport over de Wederopbouw-architectuur van de stad Den Helder heeft geschreven, het Cuypers Genootschap en Stichting Vitruvius.
Het herstel gaat op dusdanige wijze uitgevoerd worden, dat het Rob Scholte Museum in nauwe relatie met het eveneens nog te herstellen Stationsgebouw op de Stationslocatie van Den Helder komt te staan. Beiden ontwikkelen zich tot pracht voorbeelden van behoud en nieuwe hergebruik van de naoorlogse Wederopbouw-architectuur.
Dit gebied wordt nu de nieuwe glorieuze entree tot en het aantrekkelijke uithangbord van de stad Den Helder.

Het concept voor de uitvoering van het herstel is de werkwijze, zoals uitgevoerd is in Nagele, Gemeente Noordoostpolder, zoals door Van Breugel is geopperd tijdens de Open Dag van het Rob Scholte Museum op 28 juni j.l. Daar wordt in samenwerking met de buurt door vrijwilligers het opknappen van de buitenzijde van de gebouwen ter hand genomen.
Het Rob Scholte Museum stelt het steigerwerk en de materialen ter beschikking, die nodig zijn om het gebouw in zijn volle glorie te herstellen.
Hiervoor hebben zich al veel partijen als sponsoren ter ondersteuning gemeld.
Zo kan de Gemeente Den Helder, in den lande bekend staand als één van de armste gemeenten van Nederland, de gelden, die eventueel voor de renovatie en herstel van het gebouw waren uitgetrokken bij zich houden en ten goede doen komen aan de noden van de bevolking.
Een enorme besparing van gemeenschapsgeld door interventie van het Rob Scholte Museum. Ook kunnen we verwachten, dat het uitgevoerde herstel het gebouw in waarde doet toenemen.

Het Rob Scholte Museum wil volstrekt onafhankelijk van overheidsgelden opereren en ziet daarom af van elke financiële steun van Gemeente, Provincie en Rijk.
Het museum wordt uitsluitend en alleen gefinancierd door Rob Scholte de kunstenaar zelf, door zijn publiek en door die partijen, die hem in zijn handelswijze willen steunen.

Absolute voorwaarde voor het welslagen van deze unieke vorm van exploitatie is natuurlijk wel, dat er een woonvergunning voor Rob Scholte en zijn gezin door de Gemeente Den Helder wordt verstrekt. Ook dient het bestemmingsplan zo veranderd te worden, dat een dienstwoning is toegestaan en de bouwvolumes het voortbestaan van het gebouw van het Rob Scholte Museum garanderen.

Als de Gemeente afziet van de heffing op de OZB-waarde en het herstel van de ontvreemde koperen bliksemafleider verzorgt, dan is het Rob Scholte Museum bereid alle overige kosten op zich te nemen.

Het Rob Scholte Museum voldoet aan alle door Gemeente voor gebruik gestelde eisen voor brandveiligheid en vergunningen.
Ook zal het museum het eigen afval voor eigen rekening doen afvoeren.

Tenslotte stelt het Rob Scholte Museum voor de zaak tussen de Gemeente en Rob Scholte en zijn museum definitief en met gesloten beurs verder af te handelen als de Gemeente instemt met dit plan.
Dat wil zeggen dat het Rob Scholte zijn eis tot vergoeding van alle schade, die het museum vanaf de opening is aangedaan, intrekt als de Gemeente op haar beurt datzelfde doet met de dwangsommen en eventueel andere nog op te eisen gelden.
Rob Scholte Museum en Gemeente Den Helder beginnen met een schone lei!

Natuurlijk neemt het Rob Scholte Museum vanaf de datum van overdracht, dat is 1 januari 2015, alle kosten voor het gebruik van elektriciteit, water en gas op zich.
Het museum neemt zich voor de centrale verwarming in het hoofdgebouw en de lekke dubbele beglazing in het museum voor eigen rekening te repareren.

Ook wordt het Rob Scholte Museum als onderdeel van de afspraken met de Gemeente vanaf die datum officieel opgenomen in de Gemeentegids en vertegenwoordigd bij de VVV/Top of Holland. Dat is tot dusver zo jammerlijk en nadelig voor zowel Gemeente en het museum niet het geval.

In samenwerking met alle andere culturele initiatieven, musea, kringlopen en instituten binnen Gemeente Den Helder neemt het Rob Scholte Museum het initiatief om te komen tot een heldere en duidelijk presentatie door middel van drukwerk, een website en nieuw aan te brengen bewegwijzering van al hetgeen deze stad te bieden heeft.
De Gemeente ondersteunt dit initiatief met daadkrachtige handelingen. Het dient ten slotte het algemeen belang om Den Helder als belangrijke cultuurstad te positioneren.
Samenwerking met de NS wordt actief gezocht.
Het Rob Scholte Museum bij het Centraal en De Nollen van Van de Wint bij het Zuid-Station verbinden zich tot het nieuwe culturele gezicht van Den Helder naar buiten als museumstad.

Dit is het ultieme voorstel van het Rob Scholte Museum om uit de impasse te geraken, die door het in de inleiding hierboven beschrevene is ontstaan.

Het plan heeft uitdrukkelijk tot doel om te komen tot een win-win situatie voor de Gemeente Den Helder en het Rob Scholte Museum.

Dit is het derde plan voor een Rob Scholte Museum in Den Helder.
Zie Bijlagen 1 en 2.
Driemaal is scheepsrecht.

Ralph Keuning, directeur van Museum De Fundatie in Zwolle, heeft zich als deskundige betreffende Rob Scholte en het museumbedrijf bereid verklaart de intenties van Scholte nader te komen toelichten en indien nodig als bemiddelaar op te treden.

Vanwege de omvangrijke operatie, die een eventuele verhuizing van het Rob Scholte Museum naar elders inhoudt, verzoekt het museum het College om een duidelijk en klaar antwoord op dit voorstel binnen een korte termijn, namelijk vóór zaterdag 1 november a.s.

Of het antwoord van het College nu afwijzend is of niet, het Rob Scholte Museum neemt het op zich op die datum over dit onderwerp een openbare persconferentie te beleggen, die vanaf nu georganiseerd en voorbereid gaat worden door het museum.

De persconferentie van het museum vindt plaats als dubbelprogramma in combinatie met een boekpresentie van de bundel interviews met tien hedendaagse dichters met als titel Een zweep voor eigen rug door Jan Holtman, die is uitgegeven door het Uitgeefhuis De Manke God.
Een aantal van de geïnterviewde dichters geeft acte-de-presence.
Plus een surprise!

In het geval van een positief antwoord, dan nodigt het Rob Scholte Museum het College van B & W van Gemeente Den Helder uit voor een gezamenlijke persconferentie in het Rob Scholte Museum om het plan eensgezind en feestelijk aan het uitgenodigde publiek en de (inter)nationale media te presenteren en verklaren.

Het Rob Scholte Museum verzorgt iets te eten en een drankje.

De persconferentie begint in ieder geval om 16.30 uur.
De toegang, tevens entrée voor het museum, bedraagt 2,50 euro.
Rob Scholte

namens het
Rob Scholte Museum
Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder
31 / 6 – 30427250
robscholte@mac.com

https://www.linkedin.com/profile/view?id=359025176

https://www.facebook.com/robscholtemuseum

https://twitter.com/RSMuseum