Business Plan Rob Scholte Museum Bijlage 2 A

Geacht College,

U heeft aan ons gevraagd om tot een business plan te komen voor het voormalig postkantoor te Den Helder, thans in gebruik als het Rob Scholte Museum.

Geschiedenis
Het in de volksmond als “oude postkantoor” bekend staande gebouw aan de Middenweg 172–174 is gebouwd in 1967 en ontworpen door de architect Jo Kruger. Het gebouw uit de voor de stad Den Helder historisch belangrijke periode van Wederopbouw-architectuur (1950 -1970) zal in originele staat teruggebracht worden en met het NS-station gaan behoren tot een ensemble Helderse gebouwen, dat de gemeentelijke, provinciale en nationale monumentenstatus verdient.

Toekomst
Kunst is de juiste verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het ”oude postkantoor” is de ultieme plek voor moderne en hedendaagse kunst.

Streven en invulling
Uitgangspunt van het Rob Scholte Museum is het streven om voor hoogwaardige kunst een lage drempel te creëren. Toegankelijkheid en openheid ontsluiten de verschillende afdelingen. Als daar zijn tijdelijke tentoonstellingsruimten, zalen voor de permanente collecties en langdurige bruiklenen, kabinetten voor grafische en fotografische kunst. Er is een bibliotheek en studiecentrum, een gehoorzaal, een restaurant met buitenterras en beeldentuin, een museumwinkel en boekhandel, een door publiek te bezoeken openbare schilderwerkplaats, evenals een nieuw op te richten post-academische Master-opleiding Beeldende Kunst.

Collectie en programma
Onze collecties omvatten in principe de gehele kunstgeschiedenis (Dürer, Rubens, Hokusai), maar spitsen zich in het bijzonder toe op de vroege 20e eeuw (Sluijters, Wichman, Toorop, Van Meegeren, Pieck), via de 50er (Appel, Brands, Cremer, Van de Velde) en 60er (Van Amen, Schoonhoven, Buren, Knoebel) naar de 80er jaren (Dokoupil, Fabre, Klashorst, Ploeg, Daniëls, Scholte) en gaat door tot aan de meest eigentijdse nieuwste kunst. Met name deze laatste producties krijgen ruim plaats. Nadrukkelijk is de naamgever van het museum de kunstenaar Rob Scholte een centraal oriëntatie-punt. Zijn collectie vormt het uitgangspunt. Evenals zijn bibliotheek en historische documentatie als ook de kranten-archieven en persoonlijke correspondentie de basis vormen voor het archief. Bijzondere aandacht binnen het museum krijgt ook de plaats van Napoleon, de Atlantikwal en de Wederopbouw-architectuur in de Helderse geschiedenis. Daartoe wordt ook de bunker 616, die al staat geregistreerd als een provinciaal monument, op de binnenplaats geïntegreerd in het plan. In 1972 exposeerden Willink en Citroen al in het toen pas vijf jaar geopende postkantoor. Het plan continueert de geschiedenis. Talrijke exposities, manifestaties en lezingen maken van het museum een levendig en uitnodigend geheel. Een prachtige aantrekkelijke kunst- en cultuurlocatie in het hart van de stad Den Helder, waar inwoners en toeristen zich kunnen vermaken, maar ook scholieren en studenten kunnen leren.

Business plan
Voor het schrijven van een business plan is informatie nodig. Veel van deze info is tot op heden nog niet bekend. Mede, omdat het pand de afgelopen 15 jaar en wel tot voor kort op de nominatie heeft gestaan voor sloop. De sloopvergunning is inmiddels verlopen en alle werkzaamheden voor sloop en nieuwbouw zijn per raadsbesluit stopgezet. Ook is in het coalitieakkoord opgenomen, dat de huidige gebruikers van het gebouw, waaronder het Rob Scholte Museum en Rob Scholte vanwege zijn studio op de bovenste verdieping, worden betrokken bij de besluitvorming over het hergebruik van het “oude postkantoor”. In het coalitieakkoord wordt aan het gebouw een culturele bestemming toegekend. Daarom zal de eigenaar Gemeente Den Helder van het gebouw aan de Middenweg 172 -174 het achterstallig onderhoud aan de buitenzijde van het pand (gevel, dak en ramen) en aan de binnenzijde (verwarming en elektrische installatie) zo spoedig dienen te herstellen, zodat er een 0-meting kan worden gedaan om vast te stellen wat de jaarlijkse kosten zijn om het gebouw kostenneutraal te kunnen her-bestemmen. Belangrijk voor het Rob Scholte Museum en de schilderwerkplaats is, dat tijdens dit herstel de activiteiten onverminderd doorgang kunnen vinden en werkzaamheden ongehinderd kunnen worden voorgezet. Als de resultaten en cijfers uit de 0-meting bekend zijn geworden, kan het Rob Scholte Museum onderzoeken hoe het gebruik van het pand kan worden ingevuld. Hierbij huldigt het museum het uitgangspunt, dat financiering in principe zonder directe kosten voor de Gemeente en subsidies van de overheden, dus kostenneutraal, plaats vindt. De tentoonstellingsruimten, werkplaats en de bibliotheek, aangevuld met commerciële ruimtes en een Master-opleiding Beeldende Kunst zullen een sluitende begroting moeten gaan opleveren. Om een dergelijke sluitende begroting te verkrijgen zal het Rob Scholte Museum met meerdere partijen en financiers rond de tafel gaan. Om de zorgvuldigheid van dit proces te garanderen vraagt het Rob Scholte Museum u dan ook om ons een redelijke termijn te geven om aan u als College en de Gemeenteraad van Den Helder een helder, gedegen en onderbouwd business plan, als ook een programma van eisen, te kunnen presenteren.

Gebruikers- en bruikleenovereenkomsten
Daartoe behoren de op 18 maart 2014 opgezegde gebruikers- en bruikleenovereenkomsten te worden hersteld, dat wil zeggen, dat de Gemeente Den Helder haar schrijven van die datum aan de gebruikers terugtrekt. De overeenkomsten, die in het verleden met de verschillende gebruikers van het pand zijn gemaakt, blijven daarmee voorlopig ongewijzigd van kracht. Het verdient aanbeveling de al vrije en nog vrijkomende ruimten aan het Rob Scholte Museum in beheer en gebruik te geven voor verdere ontwikkeling. Gemeenteraad Eens per vier maanden kunnen wij de gemeenteraad informeren over voortgang en de stand van zaken. Dit kan middels een raadsinformatiebrief of in een al dan niet besloten commissievergadering om met het College en raadsleden de vorderingen van het gehele traject, al dan niet vertrouwelijk, te bespreken. Na 31 december 2015, maar uiterlijk op 1 juli 2016, zal de Gemeenteraad dan een raadsbesluit kunnen nemen over de gemaakte business plan en het Rob Scholte museum al dan niet toestemming geven om de herbestemming van het “oude postkantoor” uit te gaan voeren.

Nieuw huurders
Per 1 juli 2016 kan het pand, indien toestemming daartoe gegeven is, worden overgedragen aan de nieuwe huurders, die wij hopen te zijn. Overigens wordt een eventuele koop als uitkomst van het business plan door ons niet uitgesloten.
Separaat overleggen wij u hierna ons Stappenplan.

Hoogachtend, namens het Rob Scholte Museum,