Brief van B & W Den Helder aan Rob Scholte 13 mei 2015

Gemeente Den Helder

De heer R. Scholte
Middenweg 172 174
1782 BL Den Helder

verzendgegevens
datum: VERZONDEN 13 MEI 2015 (gestempeld)
kenmerk: AU 15.05166
bijlagen:
onderwerp
Rob Scholte Museum

behandeld door
Concernstaf
dhr. S. Dijkstra
telefoon (0223) 67 8180
uw gegevens
brief van: 12 mei 2015
kenmerk: –

Geachte heer Scholte,

In antwoord op uw brief, door ons per email op 12 mei 2015 ontvangen, delen wij u het volgende mee.

In deze brief herhaalt u uw vragen die in eerdere correspondentie zijn beantwoord en waarnaar wij kortheidshalve verwijzen. Alle informatie en correspondentie is overigens gepubliceerd, en in afschrift aan u gezonden, ten behoeve van de gemeenteraadsvergadering van 2 maart 2015.
Het ontwerpen van een business case voor het beoogde Rob Scholte museum is overigens niet afhankelijk van deze informatie.

De beweringen die u aan wethouder Visser toedicht, als zou de indieningstermijn voor de business case niet haalbaar zijn en de gemeente te kort geschoten in het beschikbaar stellen van expertise, worden door hem nadrukkelijk ontkend.

Op 26 november 2014 is u in gesprek met wethouder Van Dongen hulp aangeboden. Dat heeft u toen afgewezen, In onze brief van 10 maart 2015 hebben wij u de door de door de gemeenteraad op 2 maart 2015 aangenomen motie gezonden, waarin is aangegeven dat u uw business case uiterlijk 1 juni 2015 kunt aanbieden binnen de in de motie genoemde voorwaarden. In deze brief hebben wij andermaal aangeboden u te willen faciliteren onder vermelding van ambtelijke contactgegevens. Tot op heden heeft u daarvan geen gebruik gemaakt. Derhalve zien wij uw business case met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder

(handtekening)

burgemeester
Koen Schuiling

(handtekening)

secretaris
dr. Joost C. M. Cox

AU15.05166 Rob Scholte Museum

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image