Business Plan Rob Scholte Museum Bijlage 2 B

Stappenplan

Bijdrage Gemeenteraad Den Helder
Herbestemming van een gebouw kan niet zonder medewerking van de gemeente. Voor een snelle ontwikkeling en invulling voor het gebouw aan Middenweg 172–174 zijn er vanuit de de Gemeente Den Helder een aantal besluiten noodzakelijk.

Bestemmingsplan (eind 2014)
De Gemeenteraad van Den Helder zal op korte termijn een nieuw bestemmingsplan dienen vast te stellen voor de stationslocatie. Daartoe is door de Gemeenteraad al besloten. In dit nieuwe bestemmingsplan zullen betreffende de bestemming van het pand Middenweg 172–174 een aantal zaken worden opgenomen, om het pand een cultureel-maatschappelijke en educatieve bestemming te geven. Het gebouw Middenweg 172–174 krijgt als bestemming de cluster cultuur, aangevuld met ondergeschikte detailhandel-, evenementen- en horeca-bestemming. Tevens wordt hierin opgenomen, dat dienstbewoning nodig en mogelijk is.

Herstel van het achterstallig onderhoud (heden–december 2015)
Sinds de gemeente een mogelijkheid is begonnen te onderzoeken om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie is er aan het pand Middenweg 172–174 geen onderhoud meer gepleegd. Het achterstallig onderhoud is duidelijk zichtbaar, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde. De buitenzijde van het pand heeft naast reparaties van wanden, bestrating en boei-delen, een nieuwe laag verf nodig op houtwerk en beton. Tevens zijn veel ramen beschadigd en/of lek, welke dienen te worden vervangen. Ook zijn de buitenverlichting en bliksemafleiding toe aan vervanging. Aan de binnenzijde gaat het vooral om de technische installaties, zoal de centrale verwarming, elektrische installatie en luchtverversing, welke in het verleden onklaar zijn gemaakt. Ook alle zwart-marmeren kozijnen, deurvoeten en vensterbanken zijn in het verleden ontvreemd en verdwenen. Deze behoren te worden herplaatst in een eigentijdse goedkopere uitvoering. Het achterstallig onderhoud is op zich snel te realiseren en kan op korte termijn tegen niet al te hoge kosten worden uitgevoerd. Het uitvoeren van deze herstelwerkzaamheden kan gefaseerd en in overleg plaatsvinden ten tijde van het maken van de business plan.

Kostenneutraal
De invulling van een cultuurcluster in het “oude postkantoor” heeft een groot maatschappelijk belang. Niet alleen voor de inwoners van de Gemeente Den Helder, maar ook als nationaal toeristisch trekpleister. Hiermee is het maatschappelijk verantwoord om het Rob Scholte Museum voor de Gemeente Den Helder een kostenneutraal cultuurcluster te laten realiseren. Voor een kostenneutrale en op te brengen huur, is het belangrijk, dat er na het herstel van al het achterstallig onderhoud een 0-meting wordt uitgevoerd. Deze 0-meting brengt exact in kaart wat de kosten zijn voor de Gemeente om het gebouw in stand te houden.

Bijdrage Rob Scholte Museum
De plannen om van het “oude postkantoor”, thans Rob Scholte Museum, een cultuurcluster te maken neemt enige tijd voor onderzoek in beslag. Naast intern overleg, zal er dan ook uitgebreid en veelvuldig gesproken worden met externe partners als zakelijke investeerders uit bedrijfsleven en kunstwereld, musea, collectioneurs, toeristenorganisaties, vrijwilligers, exploitanten, kunstenaars en zo meer. Er wordt een sluitend business plan geschreven zonder directe financiering en subsidies vanuit de overheid. Het project zal volledig zo worden ingericht en uitgevoerd, dat het financieel selfsupporting zal zijn.

Programma van eisen (heden-eind 2014)
In het programma van eisen zal beschreven staan welke functies iedere ruimte of nog te creëren ruimte gaan krijgen. Deze beschrijving zal volledig zijn met een beschrijving van de inrichtingseisen en bouwtechnische voorwaarden. Op het magazijn, de werkplaats en de commerciële ruimten als de koffiecorner na, zullen alle overige ruimten multifunctioneel worden ingericht. Ten tijde van grotere tentoonstellingen en/of manifestaties kunnen de diverse ruimten dan multifunctioneel worden ingezet.

Business plan (heden-december 2015)
De financiële uitwerking, waaronder de begroting, de investeringen aan binnenzijde van het gebouw en de risicoanalyse zal worden behandeld in het business plan. Naast de normale begroting zal ook een worst-case scenario worden opgenomen in het business plan. Ook dit worst-case scenario zal voldoen aan de eisen van een sluitende begroting en een kostenneutraliteit van het gebouw. Indien dit niet mogelijk is binnen het programma van eisen, zal dit worden gewijzigd en aangepast om een sluitende begroting en kostenneutraliteit te kunnen waarborgen en bereiken.

Overleg met Gemeente Den Helder
Het Rob Scholte Museum houdt de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van voortgang en de ontwikkelingen. Iedere vier maanden zal per raadsinformatie brief of tijdens een commissievergadering de stand van zaken worden besproken.

Realisatie van het project
Indien de Gemeente Den Helder en het Rob Scholte Museum zich houden aan dit stappenplan om herbestemming van het gebouw Middenweg 172-174 mogelijk te maken, dan kan per 1 juli 2016 het gebouw worden overgedragen aan het Rob Scholte Museum. Na overdracht en eventueel interne aanpassingen door het Rob Scholte Museum kan de feestelijke opening van alle nieuwe functies gaan plaatsvinden aan het begin van het het nieuwe schooljaar.