R | Rob Scholte – Niet Akkoord | Brief aan Koen van der Meer, Van der Meer Incasso & Gerecht Deur Waarders, 26 juli 2023

Niet Akkoord | Brief aan Koen van der Meer, Van der Meer Incasso & Gerecht Deur Waarders, 26 juli 2023

Beste Meneer Van der Meer,

Meent u nu werkelijk, dat uw exploot een correcte weergave is van de feiten, zo als deze zich aan ons  hebben voor gedaan, zo dat ik voor akkoord kan tekenen?

Vraagt u mij werkelijk me akkoord te verklaren met dit zeer partijdige en incomplete exploot?

Uit het exploot en verder uit al de bij horende bijlagen is duidelijk te merken, dat voor het Rob Scholte Museum belangrijke ontlastende feiten in het voordeel van de zo genaamde schuldeisers zijn weg gelaten.

Zo  stelt u, dat u met ons geen overeenstemmng heeft bereikt over de verdeling.
Dat is juist, alleen ergeet u te melden, dat u geen overleg met ons heeft willen voeren en ons hier ook niet voor benaderde.

Gedurende de gehele periode, die volgde op door de heer De Heer en u namens Van der Meer & Philipsen in het geheim met de Gemeente Den Helder in voor bereiding genomen en door u uit gevoerde ontruiming heeft u met ons nooit enig gesprek willen voeren, terwijl u met de gemeente permanent samen spant.

Dat blijkt ook uit dit exploot en dat betreft alle bijlagen, die niet door u zelf geschreven zijn, maar door Ilse van der Poel van Schenkeveld Advocaten ‘voormalig’ huis advocaat van de gemeente Den Helder, ons dus wel bekend.

Toch vraagt u mij wel degelijk om een akkoord verklaring van het exploot inclusief de bijlagen.

Valstrikje?

Wij constateren tevens, dat wij door u de afgelopen vijf jaar, dat de collectie tegen exuberant hoge huur kosten stond op geslagen, en u ons nooit benaderde om een andere, financieel minder zware oplossing te vindenen en dat wij verder ook op geen enkele wijze over wat dan ook door u zijn geinformeerd.

Daarmee heeft u ons niet willen beschermen tegen de oneindige macht wellust van Gemeente Den Helder en dat is wel uw plicht.

Wij en de collectie hebbeen daar vijf  jaar lang recht op gehad. In samenspanning veroorzaakt u krankzinnig hoge kosten, die geheel voor onze rekening zijn gekomen.

De collectie werd door u zonder melding voor af en met inbreuk op de Gerechtelijke Bewaring van Imming Logistics naar BVA Auctions verplaatst, waar door de gespecificeerde verzekering kwam te vervallen en de keuze voor BVA als veiling huis door u eenzijdig werd af gedwongen.

Tot aan de verkoop en heling van de gestolen collectie werd eventuele schade slechts door de inboedel verzekering van BVA gedekt.

Ook heeft u toe gestaan dat onder uw beslag beschadigde werken zonder tegen indicatie zijn geveild.

Er ontbreken veel werken in de door u opgestelde definitieve veiling lijst. Wij zullen deze ontbrekende stukken later nader specificiëren

Ook heeft zonder onze toestemming en zonder ons daar in te kennen de gemeente het recht gegeven om ongeacht het veiling resultaat bavels te vergunnen.

Daarvan mochten wij tot dus ver ook geen opgave ontvangen.

Meldingen over onregelmatigheden bij het bieden op uw internet veilingen werden door u verzwegen.

Bruiklenen zijn door u onterecht vijf jaar achter gehouden en niet tijding geretourneerd aan de rechtmatige eigenaren.

Pas na afloop van de veiling heeft teruggave gedeeltelijk plaats gevonden.

Ook heeft u niet gemeld welke onderhandse aankopen, in natura of als gift hebben plaats gevonden tussen de betrokken bedrijven.

Zijn de aankoop prijzen bewust laag gehouden?

Kunnen wij concluderen, dat uw optreden ontwaarding veroorzaakte?

U garandeerde ons advertenties op landelijke niveau, maar kwam niet verder dan een enkele advertentie op Google.

Verder verwijt ik u de kneveling, die mij is aan gedaan.

Door uw handelswijze ben ik al vijf jaar lang niet in staat geweest om mijn eigen inkomsten te verdienen en zo doende in het levens onderhoud van mij en mijn familie te kunnen voorzien.

Dit is te wijten aan uw complete, 100%,  in beslag name van de gehele inhoud van ons museum, huis en studio, zo als zaken daar aanwezig waren, inclusief alle schoolboeken, kleding, werktuigen, handelsvoorraad en onaffe schilderijen.

Het mij door burgemeester Schuiling op gelegde gebiedsverbod zorgde er voor, dat ook de persoonlijke bezittingen van mij en mijn famiie door u konden worden mee genomen.

Twee minderjarige school gaande kinderen en ik zelf in mijn kwaliteit als invalide hebben speciale rechten in geval van dreigende ontruiming, die door u helemaal niet in ogenschouw genomen zijn.

Met als resultaat, dat mijn gezin en ik langer dan twee jaar niet hebben kunnen samen wonen door het ontbreken van passende woonruimte, die de gemeente volgens de wet aan ons had behoren aan te bieden.

Zo kunnen we nog vele voorbeelden van uw misdadige praktijk en de verwaarlozing van uw zorgplicht ten aanzien van ons noemen.

Wij blijven volledig bij de aangifte, die wij eerder tegen u, Van der Poel en toenmalig Burgemeester Koen Schuiling deden.

Behalve de ons toe gestuurde veiling data en de onleesbare lijsten met veiling resultaten ontvingen wij nooit enig andere communicatie, mededeling of verzoek tot overleg in zake wat dan ook.

In de bij uw exploot horende bijlagen worden de veiling resultaten veel leesbaarder gepresenteerd dan aan ons tot dus ver, waar voor dank.

Kunt u mij verzekeren, dat de gemeente en mijn vroegere Advocaten Kantoor Friedberg & Mahn, beiden als Schuld eisers, even eens van u de resultaten ontvingen in het aan ons toe gestuurde onleesbare formaat?

Volgens ons bewijst en blijkt dit veronderstelde onderscheid in behandeling uit het toe sturen van het verschil in weergave van de resultaten tussen de schuldeisers en ons.

Weer een getuigenis vanuw enorme partijdigheid en onzuivere intenties aan gaande Rob Scholte, zijn gezin en zijn Rob Scholte Museum.

Ook heeft u uw onderneming uit voorzorg om aan onze toekomstige aanspraken te ontlopen verhuist naar een schuil annex post adres.

Zo dat de veiling niet voor verantwoordelijkheid en rekening komt van Van der Meer & Philipsen, maar van de speciaal door u op gerichte lege BV Van der Meer Incasso en Gerechts Deur Waarders.

Het zelfde stond u toe, toen BVA het presteerde door zichzelf op te heffen nog voordat de laatste veiling van onze collectie al daar was voltooid.

Spoorslags verdween de hele BVA kunst afdeling, die achteraf enkel en geheel voor onze veiling bleek te zijn op getuigd.

Nu is BVA inmiddels onderdeel van Troostwijk BV geworden en is in het geval geheel opgeheven. Daar mee zijn alle sporen van uw kunst roof uitgewist.

U heeft verzuimd deze veel betekende wissel truc aan ons te melden, zo wel in het geval van BVA als in zake uw eigen bedrijf  zelf.

Ik hou het er op, dat u dit ons bewust verzweeg, maar uiteraard ontsnapte dit niet aan onze aandacht, zo als u hoopte.

Ook laat u in de bijlagen onvermeld, dat het ontruiming van het Rob Scholte Museum uitgevoerd is als resultaat van een onrechtmatige daad van de gemeente Den Helder en dat door de rechter het zo is bepaald, dat de gemeentevolledig verantwoordelijk is voor alle schade, die voor mij, mijn gezin en het Museum voort vloeit uit het onrechtmatig afbreken van onderhandelingen over de aankoop van het door u onrechtmatig ontruimde pand Middenweg 172 -174.

Ook hier probeert u de oneerlijke gang van zaken te verhullen.

Hopelijk zal de rechter u met een scherpe blik door zien en wordt korte metten gemaakt met uw bedrog, dat uw vak onwaardig is.

Rob Scholte kan en wil uw onjuiste weergaven natuurlijk nooit voor akkoord tekenen.

Al maanden geleden verzochten we u om ons de bonnetjes van alle door BVA en u gemaakte kosten voor de excecutie toe te zenden.

Zonder enige onderbouwing van het enorme door u geclaimde bedrag aan excecutie kosten, grof weg de helft van de opbrengst, zal ook de rechtbank en de rechter commissaris niet akkoord gaan met de voorgestelde verdeling.

Ook vraag ik me ter afsluiting af, hoe het kan, dat Friedberg & Mahn en Gemeente zonder deze verantwoording door middel van betaalbewijzen akkoord zijn gegaan?

Het laatste woord over al deze kwesties is zeker nog niet gesproken.

Uitdrukkelijk wil ik u melden, dat ik door uw opstelling gedwongen ben, u niet te erkennen in de hoedanigheden, waarin u zich voor doet.

Met vriendelijke groet,

R

Rob Scholte

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+van+der+Meer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Incasso+en+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marcel+de+Heer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Experts+BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/