Gemeente Den Helder – Ontvangstbevestiging WOB verzoek Berts, 19 augustus 2015 + Koen Schuiling, burgemeester – Brief aan Berts over WOB verzoek, 25 augustus 2015

Ontvangstbevestiging van WOB verzoek van Dick Berts, 19 augustus 2015

Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

http://www.denhelder.nl
info@denhelder.nl

telefoon (0223) 67 1200
fax (0223) 67 1201

datum: 19 augustus 2015
kenmerk: Al15.05372
contactpersoon:
doorkiesnummer:
bijlagen: –
referentienummer:
onderwerp: Ontvangstbevestiging

D.A. Berts

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw brief van 18 augustus 2015 met betrekking tot WOB verzoek om informatie te krijgen over seks met minderjarigen op 19 augustus 2015 ontvangen.

Uw schrijven is geregistreerd onder nummer Al15.05372 en wordt behandeld door de afdeling Concernstraf.

DEZE ONTVANGSTBEVESTIGING IS IN EEN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM AANGEMAAKT,
DAAROM TREFT U GEEN ONDERTEKENING AAN.

In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan één onderwerp behandelen.

———————————————————————————————————

Brief aan Dick Berts over zijn WOB verzoek, 25 augustus 2015

Gemeente Den Helder

De heer D. Berts

Verzendgegevens
Datum: 25 augustus 2015
Kenmerk: AU15.09106
Bijlagen:
onderwerp
verzoek om informatie

behandeld door
Concernstaf
dhr. mr. W. Huizinga
telefoon (0223) 678176

uw gegevens
brief van: 18 augustus 2015
kenmerk:

VERZONDEN 25 aug. 2015

Geachte heer Berts,

In antwoord op uw brief, voor ontvangst op 19 augustus 2015, stuknummer Al15.05372, deel ik u het volgende mee.

Mede na uw brief ter kennis te hebben gebracht van het college bericht ik u als volgt.

De gemeente heeft geen brief ontvangen met een strekking zoals door u aangegeven. Evenmin is er door gemeente of mij aangifte gedaan vanwege door u genoemde vermeende omstandigheden. Er zijn om de redenen dan ook geen documenten die in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zouden kunnen worden overgelegd.

Ten overvloede merk ik het volgende op. Nadat mij ter orde was gekomen dat een brief met een mij persoonlijk betreffende lasterlijke inhoud bij enige fractievoorzitters was bezorgd, heb ik onmiddellijk zowel de politie als het Openbaar Ministerie daarover geïnformeerd. Gelet op de op mij persoonlijk betrekking hebbende inhoud van de brief, heb ik daartoe het volste recht, net als elke andere burger in dezelfde omstandigheden. Voorts, aangezien het een anonieme brief betreft en de kan op het vinden van de dader ervan minimaal moet worden geacht, heb ik geen aangifte gedaan. Het is om deze reden ook dat ik het onderwerp van uw brief niet als een bestuurlijke aangelegenheid in de zin van Wob aanmerk. Het hoeft geen dat ik de aantijging waarvan in de door u omschreven brief ter sprake is en waar u op aanhaakt, volstrekt van de hand wijs.

Hoogachtend,
De burgemeester van Den Helder,

Koen Schuiling

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl

telefoon 140223
fax (0223) 67 1201