Dick Berts – Mail aan gemeente Den Helder, 16 augustus 2015 + Maarten Hanegraaf – Mail aan Berts, 18 augustus 2015 + Dick Berts – Brief aan burgemeester Mr. K.F. Schuiling, 18 augustus 2015

Mail aan bestuurssecretariaat gemeente Den Helder, 16 augustus 2015: Maximaal fatsoen bij een gevoelig WOB onderzoek

Van: Dick Berts
Onderwerp: Maximaal fatsoen bij een gevoelig WOB onderzoek
Datum: zo 16 aug 2015 06:19
Aan: M Hanegraaf

Dick Berts

Bestuurssecretariaat gemeente Den Helder
t.a.v. de heer M. Hanegraaf.

Geachte heer Hanegraaf,

Een dezer dagen kom ik met een uiterst gevoelig Wet openbaarheid van bestuur verzoek, dat betrekking heeft op documenten die gaan over vermeende zeer ernstige persoonlijke misdragingen van de burgemeester.

Ik heb twee keer eerder een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Den Helder. Beiden werden afgewezen, hetzelfde gold natuurlijk voor mijn bezwaarschrift. Uiteraard stelde de rechtbank Alkmaar mij vervolgens in beide gevallen volledig in het gelijk. Ik twijfel er niet aan, dat dit WOB verzoek ook een bittere strijd gaat opleveren, maar die wil ik met open vizier voeren. Het beschadigen van de heer Schuiling behoort daarbij absoluut niet tot mijn doelstellingen. Sterker nog, ik wil er van mijn kant werkelijk alles aan doen, om nodeloze beschadiging van de heer Schuiling te voorkomen.

Normaal gesproken zou ik een WOB verzoek gewoon open en bloot bij de balie van het stadhuis aanbieden, waarbij ik een gestempelde kopie als ontvangstbewijs krijg. In dat geval stel ik voor, dat ik mijn WOB verzoek op dit email adres (of op een eventueel door u aan te geven email adres) indienen . Juridisch gezien kan dit alleen als gemeente zich open stelt voor een dergelijke indiening. Mijn enige bedoeling hiermee is, om de heer Schuiling uit fatsoensoverwegingen even een maximale handelingsvrijheid te bieden. Uiteraard ga ik er wel vanuit, dat als u een dergelijke indiening wenst, ik na indiening van mijn WOB verzoek per omgaande een ontvangstbevestiging van u ontvang.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts

———————————————————————————————————

Mail aan Dick Berts, 18 augustus 2015, Betr.: Maximaal fatsoen bij een gevoelig WOB verzoek

Van Maarten Hanegraaf
Onderwerp: Betr.: Maximaal fatsoen bij een gevoelig WOB verzoek

Aan: dickberts@online.nl

Geachte heer Berts,

In reactie op uw e-mailbericht van 16 augustus jl. en na overleg met de burgemeester bericht ik u dat u het verzoek, met een beroep op de Wet openbaarheid van het bestuur (Wob), dat u kennelijk voornemens bent te doen, per brief per post kunt indienen. Afgifte van uw schriftelijke Wob-verzoek bij de balie in het stadhuis, kan natuurlijk ook. In beide gevallen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw opmerking is juist dat het kunnen indienen van aanvragen met een e-mailbericht afhankelijk is van een besluit van het bestuursorgaan waarbij deze wijze van digitale indiening van aanvragen is opengesteld. Zoals op de gemeentelijke website is vermeld, is de gemeente nog niet zo ver dat e-mailberichten voor alle communicatie met de gemeente kan worden opgesteld. Formele aanvragen, verzoeken, bezwaarschriften etc. moeten daarom nog schriftelijk worden ingediend. Ik hoop u met het vorenstaande voldoende te heb ben bericht.

Met vriendelijke groet,

Maarten Hanegraaf

Managementassistent burgemeester
Team communicatie en Bestuurszaken
Telefoon: (0223) 678164
Email: m.hanegraaf@denhelder.nl
Bezoekadres: Drs F. Bijlweg 20, Den Helder
Website: http://www.denhelder.nl
Twitter: @gem_Den Helder
Facebook: https://www.facebook.com/gemeentedenhelder/

———————————————————————————————————

Brief aan de burgemeester van Den Helder Mr. K.F. Schuiling, 18 augustus 2015

Dick Berts
dickberts@online.nl

Aan de burgemeester van Den Helder
Mr. K.F. Schuiling – persoonlijk –
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Den Helder 18 augustus 2015,

Geachte heer Schuiling,

Het doet mij werkelijk pijn deze brief te moeten sturen. En dat meen ik echt. Ik behoor overduidelijk niet tot uw politieke vrienden, maar ik heb absoluut niet de bedoeling om u op een onterechte wijze te beschadigen. In Den Helder doen al geruime tijd serieuze geruchten de ronde, dat u in het openbaar seks zou hebben met minderjarigen c.q. jonge jongens. Daar zouden ook foto’s van zijn (ik heb die overigens niet gezien). De politie zou onder druk worden gezet om geen onderzoek te doen naar deze zaak.

Geen enkel principe uit het recht is me zo dierbaar als de regel dat we iemand volstrekt onschuldig dienen te houden, zolang het tegendeel niet wettig en overtuigend is bewezen. Ik houd u dan ook voor onschuldig. Maar in dat geval zitten we in een zeer ernstige lasterlijke aanklacht affaire, die uw functioneren als burgemeester belemmert. Recent zou er zelfs een brief bij alle fractievoorzitters in de raad zijn bezorgd, waarin u van het bovenstaande wordt beschuldigd. Om ieder tragisch misverstand uit te sluiten, ik ben absoluut niet de afzender van een dergelijke brief. In de raad is hierover onrust ontstaan, maar niemand durft het stilzwijgen te doorbreken, dus doe ik het maar.

Wat er de laatste jaren in Engeland boven is komen drijven op het gebied van pedofiele politici, gaat ons bevattingsvermogen ver te boven, om nog maar te zwijgen over onze eigen Joris Demmink affaire. Ik heb van heel dichtbij meegemaakt wat voor verwoestende uitwerking pedofilie kan hebben. Daarom moeten dit soort affaires zo wie zo onderzocht worden en tot mijn verbijstering gebeurt dat dus niet. Zelf zou ik er niet de minste moeite mee hebben, als er een onderzoek zou worden ingesteld naar de vraag of ik ooit seks met minderjarigen heb gehad, omdat ik brandschoon ben op dat gebied en – nogmaals – omdat ik weet wat een onmetelijke ellende een en ander kan veroorzaken. Ik ga er vanuit, dat u ook geen moeite heeft met onderzoek naar deze zaak.

Heel Den Helder heeft het inmiddels over deze affaire. Daarbij wordt ook verteld, dat u geen aangifte wegens een lasterlijke aanklacht zou hebben gedaan. Dat verbaast mij in hoge mate. Het niet doen van een lasterlijke aanklacht bemoeilijkt het onderzoek naar deze zaak, waarbij naar mijn mening absoluut twee kanten op gekeken moet worden

In verband met het bovenstaande verzoek ik u op de grond van de Wet openbaarheid van bestuur om een afschrift van de volgende documenten:

– De brief die bij u en de fractievoorzitters zou zijn bezorgd , waarin melding wordt gemaakt van seks met minderjarigen of iets dergelijks.

– Uw eventuele aangifte bij de politie c.q. de officier van Justitie wegens een lasterlijke aanklacht of enige ander strafbaar feit rondom deze zaak.

– Alle informatiedragers die betrekking hebben op deze zaak.

Graag wil ik nog een keer benadrukken, dat ik geen enkele politieke bedoeling heb met dit WOB verzoek. Het enige dat mij drijft is het voorkomen van het onnoemelijke leed dat seks met minderjarigen kan veroorzaken en het feit dat een burgemeester die – naar ik aanneem ten onterechte – van dit soort zaken beschuldigd wordt, niet goed meer kan functioneren. Het is dan ook terecht dat artikel 268 van het Wetboek van strafrecht een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf zet op het doen van een lasterlijke aanklacht tegen overheidsfunctionarissen. Het is mij alleen een heilig raadsel waarom naar deze zaak aantoonbaar geen enkel onderzoek wordt ingesteld.

Absoluut nog steeds met de meest denkbare Hoogachting,

Dick Berts

10 Comments

 1. Ik heb de diepste twijfel over de publicatie van dit dossier. Openbaarmaking hiervan komt geheel voor rekening van de heer Scholte. Nu hij daartoe is overgegaan, wil ik wel graag verklaren, dat Rob Scholte al zeer geruime tijd bezig is met onderzoek naar deze affaire. In dat kader heb ik hem -lang geleden- een afschrift van mijn dossier verstrekt. Naar mijn mening vorm het onderzoek dat Scholte naar deze affaire heeft gedaan, de werkelijke reden voor de enorme rancuneuze gevoelens die er bij burgemeester Schuiling jegens Scholte bestaan. Onder vier ogen -en dus beslist niet in het openbaar- heb ik die mening ook gedeeld met een aantal fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Met alleen grote angstogen en zwijgen tot gevolg. Voor mij is dit een uiterst lastige zaak. Een van mijn meest nabije familieleden is levenslang zwaar psychisch beschadigd geraakt nadat zij als klein meisje het slachtoffer is geworden van een zeer vergaande vorm van pedofilie. Vrijwel niets is erger dan dat. Maar ook het ten onrechte beschuldigen van een burgemeester van zulke ernstige zaken is zeer afgrijselijk. Wat mij echter nog het meeste verontrust, is dat er aantoonbaar geen enkel onderzoek naar deze zaak wordt gedaan. Over de morele en juridische aspecten van het in het kader van het sluiten van zijn museum naar buiten brengen van deze affaire mogen anderen oordelen. Ik kom daar in alle oprechtheid niet uit. Dat heeft er ook toe geleid dat ik Scholte geen toestemming heb gegeven tot publicatie en het hem ook niet verboden heb. En zo zit het echt! Deze publicatie op een wel heel apart moment als strijdmethode gebruiken tegen Schuiling vind ik onaanvaardbaar. Maar ik vind het ook onaanvaardbaar als de werkelijke achtergrond van het sluiten van het Rob Scholtemuseum nooit bekend zou worden aan de inwoners van Den Helder. In grote droefheid; Dick Berts.

 2. Dick, what about het scenario dat Schuiling Rob gewoon had laten zitten, al was het maar tot de installatie van het nieuwe gemeentebestuur? Dan hadden Rob en zijn gezin niet op straat gestaan en had Rob dit niet hoeven te publiceren!

 3. Dick, what about het scenario dat Schuiling zijn handen hiervan zou hebben afgetrokken en zou hebben gewacht op de besluitvorming van het nieuwe college? Dan hadden Rob en zijn gezin niet op straat gestaan en had Rob dit niet hoeven te publiceren!

 4. Het begint hier een beetje naar chantage te ruiken ‘heren’, chantage op basis van een anonieme brief en geruchten.
  WOB verzoek nav een anonieme brief, geruchten en het feit dat er naar aanleiding van die brief en de geruchten geen aangifte gedaan wordt ….

  En dan de reactie van nota bene Mischa Kat er nog even over heen !

  En hoe zit het met de bron van de brief, wanneer denkt deze aangifte te gaan doen ?

 5. @Judge X. Zou je even exact willen aangeven wie ik waarmee chanteer?? Mijn WOB verzoek dateert uit 2015 en ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat het nu gepubliceerd wordt.

  • Waar zeg ik dat ‘U’ chanteert ?
   Ik zou wel eens willen weten hoe die anonieme brief in uw handen is gekomen en waarom u niet eerst contact heeft gelegd met de schrijver er van, welke ook de aangewezen persoon is om aangifte te doen en dan krijg je ook gelijk een andere situatie.
   Ik vind het op deze manier slecht journalistiek onderzoekswerk en handelen, daarnaast heb zo m’n vermoedens over de aanloop tot uw 2 hier nu gepubliceerde schrifturen.

   Betreffende het zijn van huurder van het Postkantoor staat de huurder Scholte wat mij betreft juridisch geheel in z’n recht totdat de uitspraak in de bodemprocedure anders uitwijst.
   Maar bij wat ik in de laatste 3 artikelen van 17 en nu 19 april lees, heb ik van de handelingen van schrijvers en publicisten géén hoge pet meer op.
   En daar kunt u het voorlopig mee doen.

   • Judge X:
    ==
    Betreffende het zijn van huurder van het Postkantoor staat de huurder Scholte wat mij betreft juridisch geheel in z’n recht totdat de uitspraak in de bodemprocedure anders uitwijst.
    ==

    Lees het arrest, Judge X.
    http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:782

    Er staat “uitvoerbaar bij voorraad”. Als u echt rechter bent, weet u wat dat betekent, en anders leert u het maar.

    • Misschien moet u zelf eens leren lezen en begrijpen; er is namelijk nog helemaal niets geproduceerd in de bodem procedure.
     Dat er een uitzetting heeft plaats gevonden zegt niet dat Scholte z’n gelijk en recht niet meer kan kan krijgen in de bedoelde procedure.
     Kunt u het nog volgen Ruud Harmsen …. ? anders moet u het maar leren ! Pfff… :)

  • Goede vraag van judgeX Hoe is Dhr.Berts met dit verhaal in aanraking gekomen en van wie hoorde hij over de foto’s?

60 Trackbacks / Pingbacks

 1. DOCUMENTEN DIE GAAN OVER EEN VERMEENDE ZEER ERNSTIGE PERSOONLIJKE MISDRAGINGEN VAN DE BURGEMEESTER
 2. BREAKING: WANHOPIGE SCHUILING PROBEERT SCHOLTE FAILLISSEMENT IN TE DRIJVEN
 3. Hedzer Faber – Homo + Peter Schat – VVD burgemeesters houden zich op vlakte over campagne rumoer: ’Ophef nogal overdreven’ | Rob Scholte Museum
 4. Ronald Boutkan – Onderzoek naar Helderse kinderburgemeester + Delano Weltevreden – ’Jeugdburgemeester met eigen raad’ | Rob Scholte Museum
 5. Ronald Boutkan – Scholte heeft gewoon gelijk! | Rob Scholte Museum
 6. Delano Weltevreden – U wilt een referendum over een stadhuis op Willemsoord? Sorry, uw verzoek wordt afgewezen + Ronald Boutkan – Vrijmarkt Willemsoord naar gebouw 66 | Rob Scholte Museum
 7. Redactie DHA – Actie tegen stadhuis gaat door | Rob Scholte Museum
 8. Gemeente Den Helder – ✋ HOO!! + Ronald Boutkan – Den Helder Actueel deugt niet! | Rob Scholte Museum
 9. Redactie DHA – Mooie 4 mei herdenking Den Helder + Marinus Vermooten – Wij stonden wél achter het partijprogramma + Delano Weltevreden – Identiteit | Rob Scholte Museum
 10. Delano Weltevreden – ‘Slechte avond’ + ‘Hitteschild’ om bedreigde politici + Naam Schuiling zingt rond als gegadigde burgemeester + Ronald Boutkan – Schuiling kandidaat in Groningen? | Rob Scholte Museum
 11. Delano Weltevreden – Wietplantage in pand, sluit de burgemeester het gebouw? + Nemen zelfstandig wonende GG cliënten wel hun medicijnen in? + Loverboys het leven zuur maken | Rob Scholte Museum
 12. RTL Nieuws – Koud, ver en saai? Burgemeester wil Den Helder op de kaart + Gaykrant | Max de Valck – Frits Huffnagel: “Acceptatie niet meemaken” + NOS – Den Helder is geen lelijke stad, zegt Den Helder | Rob Scholte Museum
 13. Hedzer Faber – Burgemeester Koen Schuiling verruilt Den Helder voor Groningen + NH Nieuws – Schuiling verlaat Den Helder + Ronald Boutkan – Burgemeester vertrekt + Politieke reacties | Rob Scholte Museum
 14. Ed Dekker – Schuiling nummer één voor Groningen: ’Mooie stap voor onze burgemeester’ + Tom Veenstra – Koen Schuiling: “Ik ben geen VVD burgemeester, ik ben burgemeester van iedereen!” | Rob Scholte Museum
 15. Ronald Boutkan – Nieuwe burgemeester moet een echte verbinder zijn + Arie Booy – Burgemeester Koen Schuiling verlaat Den Helder met ’gemengde gevoelens’ | Rob Scholte Museum
 16. Groninger Internet Courant – Oud burgemeester Hans Ouwerkerk hoopt op uitnodiging bij installatie Koen Schuiling | Rob Scholte Museum
 17. Delano Weltevreden – ’Waarnemend burgemeester Den Helder moet niet op de winkel komen passen’ + Gemeenteraad voor drie rijbanen op N9 + Anton Pieckplein mogelijk parkeerterrein | Rob Scholte Museum
 18. Redactie DHA – CDA en CU: bezuinigen op Voedselbank onbespreekbaar + Gezamenlijke aanpak om armoede te bestrijden | Rob Scholte Museum
 19. Remco Ekkers – De Koningstraat | Rob Scholte Museum
 20. Helderse Courant – DHS mag weer aan het werk in uitgaansgebied + Delano Weltevreden – ‘Schors directeur van Willemsoord’ | Rob Scholte Museum
 21. Delano Weltevreden – DHS mag niet op Willemsoord werken vanwege bijthonden en schijnconstructie + Redactie DHA – College: terechte keuze beveiligers Willemsoord | Rob Scholte Museum
 22. Delano Weltevreden – Frans Buhling stopt als adviseur van beveiligingsbedrijf DHS + Gemeente creëert rookgordijn met verhaal vol leugens en halve waarheden | Rob Scholte Museum
 23. Petra Bies – Zeegedichten uit Den Helder zijn 100% waterdicht: ansichtkaarten mogen het land in + Redactie DHA – Poëziekaarten van Helderse bodem | Rob Scholte Museum
 24. DHA – Klopstra vertrekt + Delano Weltevreden – Insprekers, die zich misdragen, worden verwijderd + Vertellen, waar burgemeester aan moet voldoen + Redactie DHA – Meedenken | Rob Scholte Museum
 25. Micha Kat – BREAKING: RECHTER IN ZAAK ROB SCHOLTE LID VAN SOCIËTEIT DE WITTE SAMEN MET JORIS DEMMINK | Rob Scholte Museum
 26. Marc Nihot – Mail aan Kabinet Den Helder + Marten Visser – Schuiling nooit ontmoet, hem de hand schudden + Ad Bak – Veel belangstelling afscheid burgemeester + Ambtsketting | Rob Scholte Museum
 27. Hedzer Faber – Nieuw stadhuis nog voor verkiezingen op Willemsoord, is bedoeling + Delano Weltevreden – Kansen voor het grijpen + Ronald Boutkan – Den Helder heeft weer een burgemeester | Rob Scholte Museum
 28. Gemeente Groningen – Schuiling burgemeester + GIC – ‘Ons stinkende best doen’ + Erik van der Veen & Chris Bakker – ‘Afhandeling schade fout’ + RTVOOG – Eerste dag + ‘Ambtsketen lichter’ | Ro
 29. Koos van Dongen – Willemsoord + Hedzer Faber – Stabiel bestuur, in Den Helder? + Nieuws uit de Duinen | FWH Visuals – Referendum Ja of Nee | Rob Scholte Museum
 30. Nieuws uit de Duinen | FWH Visuals – Schoolontbijt + In de klas + Bedankt Burgemeester + Poëziekaarten + Laatste Raadsvergadering Burgemeester + Afscheid van Koen Schuiling | Rob Scholte Museum
 31. Regio Noordkop – De profielschets van de nieuwe burgemeester | Rob Scholte Museum
 32. Let’s Gro – Gesprek met de burgemeester Koen Schuiling | Rob Scholte Museum
 33. Menno van Duinen – Meet & Greet met prijswinnende burgemeester | Rob Scholte Museum
 34. RTV OOG – Bioscoopmoord: “Een verschrikkelijk iets, maar alle lof voor de hulpverleners” + NU.nl – Groningse burgemeester geschokt door doding twee personen in bioscoop | Rob Scholte Museum
 35. NDR – Wasserstoff: Hamburg und Kiel wollen Vorreiter sein + business-on.de – Erneuerbare Energien | Rob Scholte Museum
 36. Jaap Holtzapffel – FOTO BEWIJST HET VOLGENS ROB SCHOLTE❗️ + Woonkrant – Schuiling van Watertoren naar Martinitoren + Woningstichting Den Helder – Woonkrant, september 2019 | Rob Scholte Museum
 37. Redactie DHA – Negen mannen willen burgemeester worden + Casper Duin – Alle kandidaten voor nieuwe burgemeester Den Helder zijn een man | Rob Scholte Museum
 38. WSDH – Schuiling optimistisch over toekomst Den Helder: ‘Last van bevolkingskrimp? Wij geven geen krimp!’ + Wim Deetman & Jan Mans – Krimp of Niet: Advies demografische ontwikkeling DH | Rob Scholte Museum
 39. Casper Duin – ‘De Bierbron’ wendt zich nu tot Raad van State: Broers Post willen compensatie voor aantijgingen gemeente Den Helder | Rob Scholte Museum
 40. Delano Weltevreden – Nieuw bestuur moet ’t Wijkhuis in rustiger vaarwater loodsen | Rob Scholte Museum
 41. Anoniem – Brief aan Koen Schuiling en de fractieleiders van de politieke partijen in de Helderse gemeenteraad, zomer 2015 | Rob Scholte Museum
 42. Ronald Boutkan – Vragen over veiligheid in Den Helder + DHA – Criminaliteit stijgt, PVV stelt vragen + Delano Weltevreden – PVV hekelt groei aantal geheime documenten + NH – Openheid | Rob Scholte Museum
 43. Redactie DHA – Den Helder sluit aan bij New Energy Coalition | Rob Scholte Museum
 44. Delano Weltevreden – Burgemeester Koen Schuiling betaalt kleine 1.500 euro aan onterecht gedeclareerde reiskosten terug aan Den Helder | Rob Scholte Museum
 45. Arie Booy – Futuristisch ontwerp nieuwe duikschool Defensie in Den Helder + ‘Schip Den Helder hard nodig’ | Rob Scholte Museum
 46. Hedzer Faber – Den Helder geen nieuwe burgemeester + Delano Weltevreden – Kandidaten niveau Schuiling willen geen burgemeester worden + DHA – Geen geschikte kandidaten + @kokoemba | Rob Scholte Museum
 47. R Lagrand SR – Burgemeesterschap + Marischka de Jager & Delano Weltevreden – Acht argumenten waarom stadhuis op Willemsoord goed idee is, of juist niet | Rob Scholte Museum
 48. RTV Noord – Burgemeester Schuiling: ‘Ontzettend blij, dat ze terug zijn’ + Vindicat studenten terug in Groningen + TwietRo 😷 @TwietRo + Polygoon – Opening van Mutua Fides, maart 1954 | Rob Scholte Museum
 49. RTV Noord – Burgemeester Schuiling: ‘Blij, dat ze terug zijn’ + Vindicat terug in Groningen + TwietRo 😷 @TwietRo + Polygoon – Opening Mutua Fides, 1954 + HvN – Vindicat stopt dieren | Rob Scholte Museum
 50. Delano Weltevreden – 1.2 miljoen euro onrechtmatigheden bij gemeente Den Helder: schuldig aan staatssteun + B&W Den Helder – RI 2020-009958 over Onrechtmatige Staatssteun | Rob Scholte Museum
 51. Hedzer Faber – Voorlees topper Koen Schuiling leest uit Moppereend + Burgemeester Schuiling raakt een snaar met zijn ’Brief aan de kinderen,’ waarin hij schrijft over Corona Virus | Rob Scholte Museum
 52. DvhN – Burgemeester Koen Schuiling druk met Corona Virus + ‘Pas op voor geruchten!’ + Steven Radersma – Geen boetes voor ‘samen klitten’ + Marten Nauta & Eva Hulscher – Geen afsluiting | Rob Scholte Museum
 53. Jaap Holtzapffel – WAAROM GAAT MEVROUW SCHOLTE NIET EENS WERKEN? + SCHULD ROB SCHOLTE AAN GEMEENTE DEN HELDER: 🔵 | Rob Scholte Museum
 54. 💔 Peter Klashorst – Super wreed + Fuck kanker! + Jaap Holtzapffel – HERINNERING AAN ROB SCHOLTE UITGEWIST + UPDATE GEZONDHEID 💔 PETER KLASHORST | Rob Scholte Museum
 55. Staf RSMuseum – Kees-Jan Tuin speelt eigen rechter: Sloop Rob Scholte Museum ondanks lopende rechtszaken over vergunning door Aannemersbedrijf A Tuin voortgezet | Rob Scholte Museum
 56. Gemeente Groningen @gem_groningen | Rob Scholte Museum
 57. R – Open Brief aan Minister president Mark Rutte over de ontruiming van het Rob Scholte Museum in Den Helder, 28 maart 2018 | Geen antwoord of bevestiging van ontvangst | Rob Scholte Museum
 58. Ruimte voor Kunst en Cultuur | Jan – Rob Scholte: Watskebeurt? | Rob Scholte Museum
 59. Hedzer Faber – Helderse burgemeester Schuiling nu officieel benoemd in Groningen | Rob Scholte Museum
 60. Delano Weltevreden – Scholte bijt terug, Den Helder dreigt zijn Kunst te verkopen: Beslag leggen op rekeningen gemeente | ’Mijn claim is groter’ + Je bent echt Jutter als… – Moet niet gekker – Rob Scholte Museum

Comments are closed.