Dick Berts – Brief aan Schuiling, 22 september 2015 + Gemeente Den Helder – Brief aan Berts met ontvangstbevestiging, 23 september 2015 + Brief aan Berts over procedure, 27 oktober 2015

Brief aan de burgemeester van Den Helder K.F. Schuiling, 22 september 2015

Gemeente Den Helder
ingekomen
22 sept. 2015

Dick Berts
dickberts@online.nl

Aan de burgemeester van Den Helder
Mr. K.F. Schuiling
Drs. F. Bijlweg 20.
1784 MC Den Helder.

Den Helder 22 september 2015,

Geachte heer Schuiling,

Hierbij wil ik niet alleen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen tegen uw besluit d.d. 25 augustus 2015, kenmerk AU15.09106, waarmee u mijn WOB verzoek d.d. 18 augustus afwijst, maar ook een vlammend protest tot u richten.

Eerst stelt u in uw besluit, dat er door u geen aangifte is gedaan en even later stelt u weer, dat u zowel de politie als het Openbaar Ministerie op de hoogte heeft gebracht van deze zaak. Dat lijkt een slinkse manoeuvre om enerzijds geen uitvoering te hoeven geven aan de Wet openbaarheid van bestuur en anderzijds niet de blamage op u te laden, dat u deze zeer ernstige zaak maar op zijn beloop heeft gelaten.

Voorts stelt u ook nog eens – in flagrante strijd met de waarheid – dat u geen aangifte zou hebben gedaan, omdat de pakkans van de schrijver van een anonieme brief minimaal zou zijn. En dat terwijl de overheid tegenwoordig via onze paspoorten over alle vingerafdrukken van haar burgers beschikt. En dan heb ik het nog maar over enkele opsporingsmogelijkheid uit velen.

Vervolgens gaat de trukendoos weer open. De anonieme brief – waarvan ik uit betrouwbare bron weet dat hij persoonlijk aan u gericht was en dat hij ook bij u bezorgd is – zou volgens u alleen bij een aantal fractievoorzitters bezorgd zijn. Weer een erg handige mededeling in het kader van het ontwijken van de WOB. En vervolgens gaat u op de grond van een brief die u zogenaamd niet heeft ontvangen en die niet in uw bezit is, een roddel persoonlijk doorbellen naar de politie en het Openbaar Ministerie?? Ik vind dit een verhaal een belediging voor mijn intelligentie.

Tot slot gaat u veiligheidshalve toch ook maar voor het anker liggen, dat het hier niet om een bestuurlijke aangelegenheid in de zin van de WOB zou gaan. Niets kan echter meer een bestuurlijke aangelegenheid zijn, dan de vraag of een burgemeester van een grote stad chantabel is of niet. Bovendien zijn anonieme brieven – mede door uw toedoen – inmiddels zelfs de belangrijkst denkbare bestuurlijke aangelegenheden geworden, die beslissen of bijvoorbeeld wethouders in deze stad al dan niet de laan uit worden gestuurd.

Ik verzoek u nadrukkelijk om gehoord te worden door de bezwaarschriftencommissie

Hoogachtend,

Dick Berts

———————————————————————————————————

Brief aan Dick Berts met ontvangstbevestiging van bezwaarschrift tegen afwijzen WOB verzoek, 23 september 2015

Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder
afdeling: Concernstraf
1784 MC Den Helder
http://www.denhelder.nl
info@denhelder.nl onderwerp: Ontvangstbevestiging
telefoon (0223) 67 1200
fax (0223) 67 1201
doorkiesnummer:
contactpersoon:

kenmerk: Al15.05910
datum: 23 september 2015
bijlagen: –
referentienummer:

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw brief van 22 september 2015 met betrekking tot bezwaarschriften tegen afwijzen wob-verzoek toezenden anonieme brief aan burgemeester op 23 september 2015 ontvangen.

Uw schrijven is geregistreerd onder nummer Al15.05910 en wordt behandeld door de afdeling Concernstraf.

DEZE ONTVANGSTBEVESTIGING IS IN EEN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM AANGEMAAKT, DAAROM TREFT U GEEN ONDERTEKENING AAN.

In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan één onderwerp behandelen.

———————————————————————————————————

Gemeente Den Helder – Brief aan Dick Berts over de ontvangstbevestiging van bezwaarschrift en procedure, 27 oktober 2015

Gemeente Den Helder

De heer D.A. Berts

Verzendgegevens
Datum: 27 oktober 2015
Kenmerk: 1.15.156.001
Bezwaarschriften
Bijlagen: 1
Onderwerp
Ontvangstbevestiging

behandeld door
Concernstraf Secretariaat telefoon
(0223) 67 8200

uw gegevens
brief van: 22 september
kenmerk:

Geachte heer Berts,

Hierbij sluiten wij de ontvangst d.d. 22 september 2015 van uw bezwaarschrift dat is gericht tegen het besluit van 25 augustus 2015, waarbij is besloten tot het niet aanmerken van uw brief als Wob verzoek.

De gemeente Den Helder heeft een commissie bezwaarschriften, die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. De commissie houdt meestal een hoorzitting om u in de gelegenheid te stellen het bezwaarschrift toe te lichten dan wel aan te vullen.

Indien de commissie adviseert uw bezwaarschrift (kennelijk) niet-ontvankelijk te verklaren dan hoeft geen hoorzitting te worden gehouden op grond van artikel 7:3 onder a Algemene wet bestuursrecht.

Bijgaand treft u een antwoordformulier, waarop u kunt aangeven of u gebruik wenst te maken van het recht om te worden gehoord in het geval de commissie een hoorzitting houdt. Wij verzoeken u het antwoordformulier binnen twee weken na de datum van verzending van deze brief in bijgevoegde antwoorden enveloppe terug te sturen. Mochten wij binnen de hierboven genoemde termijn geen reactie van u hebben ontvangen, dan wordt op grond van artikel 7:3 onder d Algemene wet bestuursrecht van het horen afgezien.

Ik verzoek u om in correspondentie naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift het volgende kenmerk te vermelden: 1.15.156.001/Al15.05910.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
Namens de voorzitter van de commissie bezwaarschriften,

De heer S. Wagenaar
Secretaris commissie bezwaarschriften

Drs. F. Bijlweg 20
1704 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl

telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201