Rijksrecherche – Brief aan Dick Berts, Betreft Verzoek tot instellen Rijksrecherche onderzoek, 24 augustus 2015

Rijksrecherche

retouradres
Postbus 16424
2500 BK Den Haag

De heer D.A. Berts

Rijksrecherche
Recherche Informatie & Specialismen
Kanonstraat 4
2514 AR Den Haag
http://www.rijksrecherche.nl
T + 31 (0)886 99 28 00
F + 31 (0)70 341 11 02
info@rijksrecherche.nl

Contactpersoon
P. Bourgonje
Rijks-/informatierechercheur

Ons kenmerk Part 1492 (summit 305-15)
Uw kenmerk
Uw emails d.d. 18/08/2015

Bijlagen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Datum 24 augustus 2015
Betreft Verzoek tot instellen Rijksrecherche onderzoek

Geachte meneer Berts,

Op 18 augustus 2015 heeft u de Rijksrecherche per email op de hoogte gebracht van vermeende onregelmatigheden en/of gepleegde strafbare feiten waarbij de burgemeester van Den Helder, de heer K.F. Schuiling, mogelijkerwijs bij betrokken zou zijn. Ik wil u langs deze weg laten weten dat de Rijksrecherche uw melding in goede orde heeft ontvangen.

Ik heb inmiddels kennis genomen van de verdere inhoud van uw melding en heb in verband daarmee een oriënterend onderzoek ingesteld. Aan de hand daarvan kom ik tot de conclusie dat hetgeen u bij ons heeft gemeld, op dit moment geen zicht geeft op een concreet strafbaar feit om daarop inzet van de Rijksrecherche te laten plaatsvinden. In verband daarmee wil ik u wijzen op de taak van de Rijksrecherche.

De Rijksrecherche is een instantie die onderzoeken instelt naar mogelijk door ambtenaren gepleegde strafbare feiten. De Rijksrecherche verricht deze onderzoeken niet op eigen initiatief, maar pas nadat een verzoek daartoe van de Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) is ontvangen bij de Coördinatiecommissie Rijksrecherche (CCR) en deze Commissie en het verzoek heeft gehonoreerd. Hierbij wordt bezien of het gevraagde onderzoek binnen de inzetcriteria van de Rijksrecherche valt.

Indien u van mening bent dat er sprake is van gepleegde strafbare feiten waarbij op enige wijze ambtenaren zouden zijn betrokken, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) van het arrondissement waar deze feiten zouden zijn gepleegd. In uw geval betreft dat de HOvJ van het arrondissementsparket Noord-Holland, mr. B.W.J. Steensma, Postbus 601, 2003 RP Haarlem. Ik merk hierbij op dat uw schrijven met redenen dient te zijn omkleed en van de benodigde bewijsstukken zal moeten worden voorzien.

Ik wil u echter vriendelijk verzoeken om, gezien de ernst van de inhoud van uw melding en naast de vorenstaande procedurele route via de HOvJ, de Rijksrecherche ten spoedigste in kennis te stellen van de inhoud van eventuele nadere informatie die u in deze ter kennis komt. Ik doel daarbij onder meer op de door u genoemde brief die aan de diverse fractievoorzitters zou zijn verzonden. Deze informatie kunt u aan ons doen toekomen via het bij u bekende emailadres info@rijksrecherche.nl, dan wel schriftelijk via Postbus 16424, 2500 BK Den Haag ter attentie van P. Bourgonje. U kunt daarbij verwijzen naar het kenmerk Part 1492.

Gelet op vorenstaande kan Rijksrecherche u op dit moment verder niet van dienst zijn. In verband daarmee sluit ik uw melding bij de Rijksrecherche af.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

P. Bourgonje
Rijks- / informatierecherche

Rijksrecherche
Recherche Informatie & Specialismen

Datum
24 augustus 2015

Ons merk
Part 1492 (Summit 305 – 15)

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

7 Comments

 1. Ik wist vrijwel zeker dat de Rijksrecherche geen onderzoek zou gaan doen. Om daar zekerheid over te krijgen, heb ik slechts een bron genoemd. Ik had er nog twee. Indien de Rijksrecherche ook maar 5 minuten onderzoek zou hebben gedaan, dan zouden ze direct en onvermijdelijk bij deze twee bronnen terecht zijn gekomen. Navraag leerde, dat ze niet met deze bronnen gesproken hebben. De anonieme brief was in het bezit van alle Helderse fractievoorzitters en vele anderen. Maar de Rijksrecherche -die zegt onderzoek te hebben gedaan en niets te kunnen vinden- moet MIJ om die brief vragen…..Ik ben een complotgek en ik hoor achter de tralies. Ik kan wel janken. Alle bronnen bij elkaar opgeteld tonen absoluut niet de schuld van Schuiling aan, maar gaven wel absoluut reden tot het instellen van een onderzoek en dat is dus niet gebeurd.

 2. Dit is het Romeinse rijk vlak voor de val. Een totaal immoreel geworden wereld vol met snoeiharde leugens. De hele westerse wereld verkeert in staat van ontbinding van Washington tot aan Den Helder. Slechts weinigen durven dat onder ogen te zien. Het hele dossier rondom het Rob Scholtemuseum hangt van leugens aan elkaar. In een kort geding -dat Scholte eerst won en toen verloor- prik je daar niet doorheen, omdat je in een spoedprocedure geen getuigen onder ede mag horen. En dan moet je nog maar hopen dat de rechters eerlijk zijn. Dat dit in Nederland beslist niet altijd het geval is, kan ik keihard bewijzen *)

  De gifgasaanval in Syrie was VOLKOMEN fake! Om dat onder ogen te zien is moed nodig. Maar de schapen kijken liever weg, want dan mogen ze mee blijven eten uit de ruif. Liever laten we onschuldige mensen aan flarden bombarderen, dan dat we ons aangename leventje laten verstoren door de waarheid;

  https://www.youtube.com/watch?v=Dqrrt4_grtU&feature=share

  Niets is mij meer dierbaar dan de waarheid. Alleen voor haar ben ik sneuvel bereid. Vaak is de waarheid een diamant met vele facetten, maar als je oprecht van haar houdt, zal ze haar schittering nooit verliezen.

  In een wereld die krom staat van de leugens is het heel goed mogelijk dat Koen Schuiling daarvan het slachtoffer is geworden. Op dit moment houd ik hem in alle oprechtheid voor onschuldig. Echt eerlijk en onafhankelijk onderzoek dat hem volledig kan vrijpleiten lijkt in deze verrotte wereld echter niet meer mogelijk. DAARTEGEN kom ik in het geweer! Trekt u rustig uw bakken met bagger over mij heen, maar realiseer u, dat je het in sommige situaties gewoon niet goed kunt doen…..

  Ik ben graag bereid om onder ede te verklaren, dat ik geen toestemming heb gegeven aan Rob Scholte om mijn dossier over Schuiling te publiceren. Ik heb hem dat overigens ook niet verboden. Enkele jaren geleden gaf ik hem mijn dossier vertrouwelijk ter inzage, omdat we allebei onderzoek deden naar Schuiling. De publicatie van het dossier kwam gisteren voor mij totaal onverwacht. Op geen enkele wijze heb ik daarover overleg gevoerd met Rob Scholte. Nu de boel toch op straat ligt, heb ik over een aantal zaken wel ongezouten mijn mening gegeven. Publicatie door Scholte als een soort wraak voor het sluiten van zijn museum acht ik onaanvaardbaar en volstrekt onrechtmatig. Aanvankelijk was ik daarover zelfs boos op Scholte. Maar zoals altijd is er een andere kant aan de medaille. Geruime tijd geleden al heb ik een aantal fractievoorzitters die de anonieme brief over Schuiling gekregen hadden, vertrouwelijk en onder vier ogen laten weten, dat het onderzoek dat Scholte naar aanleiding van deze brief is begonnen, de reden is van de rancune van Schuiling. Al is de boosheid van Schuiling wellicht nog zo terecht, van een burgemeester mag worden verwacht, dat hij die woede in de juiste (strafrechtelijke) kanalen weet te leiden. Het uit rancune slopen van iemands museum hoort daar niet bij.

 3. *) Snoeihard bewijs dat rechters in Nederland soms gewoon in het complot zitten;

  https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-de-schreeuw-detail

 4. U had de bron van de anonieme brief aangifte moeten laten doen, dat kan overigens nog steeds.
  De weg die u nu samen bewandelt, zal alleen maar schade toe brengen aan de geloofwaardigheid van Rob Scholte, U en wie er verder bij deze weg betrokken is.

  • Ik ken de schrijver van die anonieme brief niet eens. Ik had andere bronnen. En ga in dit soort zaken maar eens aangifte doen…. Wat je dan te wachten staat… Alleen al uw smerige pogingen om mij er -in strijd met de hier gepresenteerde feiten- steeds bij te lappen. Rob en ik bewandelen hier niet dezelde weg en dat weet u donders goed. Ik heb na aanvankelijke boosheid daarover, wel begrip gekregen voor wat hij nu doet. Maar dat is wat anders. De wereld zit zo vol leugenaars dat u het niet eens meer voor mogelijk houdt dat iemand de waarheid spreekt. En waarom blijft u mij maar aanvallen? Waarom belt u de fractievoorzitters niet om te vragen wat zij met de bij hen bezorgde brief hebben gedaan? En waarom belt u de Rijksrecherche niet om te vragen waarom ze -ter ontlasting van Schuiling- geen onderzoek hebben gedaan.

 5. De heer Bourgonje is een paardelul die alleen maar als taak heeft alles wat uit de staatsruif vreet, net zoals hijzelf doet, buiten schot te houden
  Vroeger hadden we daar nsb-ers voor.
  Vleesgeworden gelegaliseerde crimineel
  Hij heeft nog nooit een aangifte vervolgd

  Wordt betaald om niet te doen waarvoor hij is aangenomen
  Likken naar boven trappen naar onder

  Ik heb inmiddels meer dan tien dossiers.

  Zijn voorouders waren huursoldaten en landlopers
  Zie genealogie online

  Hartelijke groet

  P.s.
  Waarschijnlijk is het ook nog een jood of heeft hij er les van gehad.
  Ik schrijf hem aan als heer Beaujolais

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image