R – Brief aan Deurwaarder Koen van der Meer, Van der Meer Incasso & Gerecht Deurwaarders, 26 juli 2023

Brief aan Deurwaarder Koen van der Meer, Van der Meer Incasso & Gerecht Deurwaarders, 26 juli 2023

From robscholte@icloud.com
Subject Niet Accoord
Date 26 july 2023 at 00.57
To K van.der.Meer@vdmph.nl

Beste Meneer Van der Meer,

Meent u nu werkelijk, dat uw exploot een correcte weer gave is van de feiten, zo als deze zich aan ons  hebben voor gedaan, zo dat ik voor akkoord kan tekenen?

Vraagt u mij werkelijk me akkoord te verklaren met dit zeer partijdige en incomplete exploot?

Uit het exploot en verder uit al de bij horende bij lagen is duidelijk te merken, dat voor het Rob Scholte Museum belangrijke ontlastende feiten in het voor deel van de zo genaamde schuld eisers zijn weg gelaten.

Zo stelt u, dat u met ons geen over één stemmng heeft bereikt over de verdeling. Dat is juist, alleen vergeet u te melden, dat u geen overleg met ons heeft willen voeren en ons hier ook niet voor benaderde.

Gedurende de gehele periode, die volgde op door de heer Marcel de Heer en u namens Van der Meer & Philipsen in het geheim met de Gemeente Den Helder in voor bereiding genomen en door u uit gevoerde ontruiming, heeft u met ons nooit enig gesprek willen voeren, terwijl u met de Gemeente permanent samen spant.

Dat blijkt ook uit dit exploot en dat betreft alle bij lagen, die niet door u zelf geschreven zijn, maar door Ilse van der Poel van Schenkeveld Advocaten ‘voor malig’ huis advocaat van de Gemeente Den Helder, ons dus wel bekend.

Toch vraagt u mij wel degelijk om een akkoord verklaring van het exploot Inclusief de bij lagen.

Val strikje?

Wij constateren tevens, dat wij door u de af gelopen vijf jaar, dat de collectie tegen exuberant hoge huur kosten stond op geslagen, en u ons nooit benaderde om een andere, financieel minder zware op lossing te vinden en dat wij verder ook op geen enkele wijze over wat dan ook door u zijn geinformeerd. Daar mee heeft u ons niet willen beschermen tegen de oneindige macht wel lust van Gemeente Den Helder en dat is wel uw plicht

Wij en de collectie hebben daar vijf  jaar lang recht op gehad. In samen spanning heeft u krank zinnig hoge kosten veroorzaakt, die geheel voor onze rekening zijn gekomen.

De collectie werd door u zonder melding voor af en met in breuk op de Gerechtelijke Bewaring van Imming Logistics naar BVA Auctions verplaatst, waar door de gespecificeerde verzekering kwam te vervallen en de keuze voor BVA als veiling huis door u één zijdig werd af gedwongen. Tot aan de verkoop en heling van de gestolen collectie werd eventuele schade slechts door de in boedel verzekering van BVA gedekt.

Ook heeft u toe gestaan, dat onder uw beslag beschadigde werken zonder tegen indicatie zijn geveild.

Er ontbreken veel werken in de door u op gestelde definitieve veiling lijst. Wij zullen deze ontbrekende stukken later nader specificiëren

Ook heeft zonder onze toe stemming en zonder ons daar in te kennen de Gemeente het recht gegeven om ongeacht het veiling resultaat kavels te vergunnen. Daar van mochten wij tot dus ver ook geen op gave ontvangen.

Meldingen over onregel matigheden bij het bieden op uw internet veilingen werden door u verzwegen.

Bruik lenen zijn door u onterecht vijf jaar achter gehouden en niet tijding geretourneerd aan de recht matige eigenaren. Pas na afloop van de veiling heeft terug gave plaats gevonden.

Ook heeft u niet gemeld welke onder handse aan kopen, in natura of als gift hebben plaats gevonden tussen de betrokken bedrijven.

Zijn aankoop prijzen bewust laag gehouden? Uw op treden veroorzaakte ontwaarding.

U garandeerde ons advertenties op landelijke niveau, maar kwam niet verder dan Google.

Verder verwijt ik u de kneveling, die mij is aan gedaan. Door uw handel wijze ben ik al vijf jaar lang niet in staat om mijn eigen in komsten te verdienen en zo doende in het leven’s onderhoud van mij en mijn familie te kunnen voor zien.

Dit is te wijten aan uw complete, 100%,  in beslag name van de gehele in houd van ons Museum, huis en studio , zo als zaken daar aan wezig waren, inclusief alle school boeken, kleding, werk tuigen, handel voorraad en onaffe schilderijen. Het mij door Burgemeester Schuiling op gelegde Gebied Verbod zorgde er voor, dat ook de persoonlijke bezittingen van mij en mijn famiie door u konden worden mee genomen.

Twee minder jarige school gaande kinderen en ik zelf in mijn kwaliteit als invalide hebben speciale rechten in geval van dreigende ontruiming, die door u helemaal niet in ogen schouw genomen zijn. Met als resultaat, dat mijn gezin en ik langer dan twee jaar niet hebben kunnen samen wonen door het ontbreken van passende woon ruimte, die de Gemeente volgens de wet aan ons had behoren aan te bieden.

Zo kunnen we nog vele voor beelden van uw mis dadige praktijk en de verwaarlozing van uw zorg plicht ten aan zien van ons noemen.

Wij blijven vol ledig bij de aan gifte, die wij eerder tegen u, Ilse van der Poel en toen malig Burgemeester Koen Schuiling deden.

Behalve de ons toe gestuurde veiling data en de onleesbare lijsten met veiling resultaten ontvingen wij nooit enig andere communicatie, mede deling of verzoek tot over leg in zake wat dan ook.

In de bij uw exploot horende bij lagen worden de veiling resultaten veel leesbaarder gepresenteerd dan aan ons tot dus ver, waar voor dank.

Kunt u mij verzekeren, dat de gemeente en mijn vroegere  Advocaten Kantoor Friedberg & Mahn, beiden als schuld eisers, even eens van u de resultaten ontvingen in het aan ons toe gestuurde onleesbare formaat?

Volgens ons bewijst en blijkt dit veronderstelde onder scheid in behandeling uit het toe sturen van het verschil in
weer gave van de resultaten tussen de schuld eisers en ons, weer een getuigenis van uw enorme partijdigheid en onzuivere intenties aan gaande Rob Scholte, zijn gezin en zijn Rob Scholte Museum.

Ook heeft u uw onder neming uit voor zorg, om onze toe komstige aan spraken te ontlopen, verhuist naar een schuil annex post adres, zo dat de veiling niet voor verantwoordelijkheid en rekening komt van Van der Meer & Philipsen, maar van de speciaal op gerichte lege BV Van der Meer Incasso & Gerechts Deur Waarders.

Het zelfde stond u toe, toen BVA het presteerde zich zelf op te heffen nog voor dat de laatste veiling van onze collectie al daar was vol tooid. Spoor slags verdween de hele kunst af deling, die achter af geheel voor onze veiling bleek te zijn op getuigd. Nu is BVA in middels onder deel van Troostwijk BV geworden en is geheel op geheven. Daar mee zijn alle sporen van uw kunst roof uit gewist.

U heeft verzuimd  deze veel betekende wissel truc aan ons te melden, zo wel in het geval van BVA als in zake uw eigen bedrijf  zelf. Ik hou het er op, dat u dit ons bewust verzweeg, maar uiter aard ontsnapte dit niet aan onze aan dacht, zo als u hoopte.

Ook laat u in de bij lagen onvermeld, dat het ontruiming van het Rob Scholte Museum uit gevoerd is als resultaat van een onrechtmatige daad van de Gemeente Den Helder en dat door de rechter het zo is bepaald, dat de gemeente vol ledig verantwoordelijk is voor alle schade, die voor mij, mijn gezin en het Museum voort vloeit uit het onrechtmatig af breken van onder handelingen over de aan koop van het door u onrecht matig ontruimde pand Middenweg 172 -174.

Ook hier probeert u de oneerlijke gang van zaken te verhullen.

Hopelijk zal de rechter u met een scherpe blik door zien en wordt korte metten gemaakt met uw bedrog, dat uw vak onwaardig is.

Rob Scholte kan en wil uw onjuiste weer gaven natuurlijk nooit voor akkoord tekenen.

Al maanden geleden verzochten we u om ons de bonnetjes van alle door BVA en u gemaakte kosten voor de excecutie toe te zenden.

Zonder enige onder bouwing van het enorme door u geclaimde bedrag aan excecutie kosten, grof weg de helft van de op brengst, zal ook de Recht Bank en de Rechter Commissaris niet akkoord gaan met de voor gestelde verdeling.

Ook vraag ik me ter af sluiting af, hoe het kan, dat Friedberg & Mahn en Gemeente zonder deze verantwoording door middel van betaal bewijzen akkoord zijn gegaan?

Het laatste woord over al deze kwesties is zeker nog niet gesproken.

Uit drukkelijk wil ik u melden, dat ik, door uw opstelling, gedwongen ben, u niet te erkennen in de hoedanigheden, waar in u zich voor doet.

Met vriendelijke groet,

R

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+van+der+Meer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Incasso+en+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marcel+de+Heer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+Philipsen+Gerechts+Deur+Waarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caroline+Tonningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia
https://robscholtemuseum.nl/?s=XS+Justitia+Advocatuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Experts+BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lot++Art
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drouot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Verkoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meer+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeente-den-helder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-burgemeester-mr-k-f-schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ontvangstbevestiging-van-wob-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-wob-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan-k-f-schuiling-22-september-2015-gemeente-den-helder-brief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeente-den-helder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-den-helder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeente-den-helder-advies-aan-schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-dhs-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-dhs-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeente-den-helder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-helders-college-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-dhs/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-den-helder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-dhs-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-frans-buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-dhs-gemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/

 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image