Samen Bergen Verzetten | Hans Vos – KLAAS VALKERING OVERSPEELT OOK ZIJN HAND BIJ HET SLOTKWARTIER + GEVECHTEN ROND HET SLOTKWARTIER

De Bergense Wethouder Klaas Valkering in het Slotkwartier bij Hoeve Overslot te Egmond aan den Hoef (foto Noord Hollandse Eneergie Regio)

Aanblijven Wethouder Klaas Valkering hangt aan een Zijden Draadje (foto Flessenpost uit Egmond)

Aanblijven Wethouder Klaas Valkering hangt aan een Zijden Draadje (foto Flessenpost uit Egmond)

Wethouder Klaas Valkering (van Gemeente Bergen foto NHD)

Zat van het Modder Gooien (foto (foto gemeentebelangen-bergen-nh.n)

Regels Gelden voor Iedereen (foto gemeentebelangen-bergen-nh.n)

xhttps://gemeentebelangen-bergen-nh.nl/8-augustus-2019-wethouder-valkering-in-het-nhd-over-mantelzorg-woning-van-zusje/

KLAAS VALKERING OVERSPEELT OOK ZIJN HAND BIJ HET SLOTKWARTIER

Op 8 februari kwam Klaas Veelvraat in botsing met een Meerderheid van de Raad.
Er lagen moties van BBB, die botweg het Vertrouwen in Klaas op zei en per Direct een andere Project Wethouder eiste, die subiet het Contact met de 7 betrokken Stichtingen moest herstellen en een Motievan GroenLinks omdat deze constateerde, dat de Raad absoluut niet meer kon weten of alle plannen rond het Slotkwartier wel liepen zoals ooit in november 2019 waren gepland. Er zijn teveel vragen gerezen en er verschijnen publicaties in de media over de horeca.
En voorafgaand aan de openbare presentatieavonden was de Raad niet door het College meegenomen in de stand van zaken.
GroenLinks wilde dat er even pas op de plaats wordt gemaakt door het College en dat het College even alle activiteiten rond en met het Slotkwartier stillegt zodat de Raad eerst helemaal bijgepraat kan worden.
En aldus geschiede.11 voor en 10 tegen. Klaas zal nog wel eens terugdenken aan zijn afgeschoten plannetje om te regelen dat er minimaal 2 stemmen verschil zou moeten zijn om dat vermaledijde 11 tegen 10 te voorkomen.
Opmerkelijk: voor waren GroenLinks, BBB, Gemeentebelangen en … Kies Lokaal, die daarmee de coalitiediscipline doorbrak. Nou schrijven wij al 8 jaar dat die club gewoon Egmond eerst had moeten heten en tja … Slotkwartier en aanstaande verkiezingen ..
Er komt overigens geen andere projectwethouder. Klaas de Beuker blijft er op zitten. Volgens burgemeester Voskuil spreekt het College met 1 mond en is het intern vervangen van zo’n projectwethouder de bevoegdheid van het College en is dat niet aan de Raad. Waarvan akte.
Als wij die uitspraak goed duiden, wil dat dus zeggen dat de Raad alleen de bevoegdheid heeft om een wethouder dus als wethouder/portefeuillehouder weg te sturen, of dat deze zelf opstapt. De Raad kan dus geen wethouder in zijn hoedanigheid als projectwethouder van het project afhalen. Tja.
Een interessante opmerking van Voskuil over het wettelijk kader {met 1 mond spreken} als je even de feiten afloopt: Bergerweg, motie van Wantrouwen deat een motie van Treurnis werd m.b.t. de doelgroepenverordening (voorrang eigen inwoners huur- en koopwoningen), Delversduin en Dorp&Duin en de verhouding met de Provincie.
De Raad krijgt voor 2 maart antwoord op vragen vanuit de Raad en tevens zal Klaas dan aangeven of en hoe hij invulling aan die motie gaat geven.

Reacties

Cees Berkhout
Interessante casus. Het college van B&W spreekt dan wel met één mond maar is ‘slechts’ het uitvoerende orgaan van de raad. Als die Raad denkt dat het wijs is dat een lid van het College ontheven moet worden van een van zijn door de Raad aangestelde taken, dan moet dit volgens mij gewoon kunnen. De praktijk is vaak dat het collegelid dit preventief vóór is en de taak belegd bij of ruilt met een collega. Volgens mij moeten er voldoende voorbeelden in den lande van zijn.
Alternatief is een motie als drukmiddel.

Isabel Schnabel
WAT zegt de rest van de ‘raad’??

Els Roecoert
Eerst maar ff de verkiezingen . Klaasje functie elders

John Bok
Particiflatie..
Wat zegt de reactie vh college over
het gewicht dat in de schaal gelegd wordt en
al die tijd in de schaal gelegd is,
door de 7 stichtingen?
Wat heeft gemeenteraad stemmen voor nut als
de volks vertegenwoordigers op elk moment
buiten spel gezet kunnen worden zodra
dit het college uitkomt?Van Participatie naar Particiflatie …

Wiggert De Jongh
John Bok
Van Participatie naar Particiflatie …..en dan naar Passivatie: er gebeurt geen ene ruk (excuse le mot) meer in de Egmonden, i.h.b. de Hoef. Alle projecten en initiatieven lopen vast in de Valkering-molen: samenwerking wordt beëindigd, de RvS schiet plannen af en de Gedeputeerden vegen met “Het Veegplan” de molenvloer aan. Resultaat: hoop juridische kosten, misgelopen subsidies en er komt NIETS van de grond. Hopelijk zijn we na de Raadsverkiezingen van deze pluche-ballen (wederom: excuse le mot) af

Jj Briel
Om de raad te overuigen tegen de motie te stemmen werd als argument het mislopen van subsidies genoemd. De 500.000 subsidieaanvraag was toen al door de provincie afgewezen!

Dennis van Duijvenbode
Jj Briel bedoel je hiermee dat de raad (bewust) verkeerd is geïnformeerd?

Jj Briel
Dennis van Duijvenbode tenzij deze informatie (bewust) is achtergehouden voor de wethouder, anders ja!

Dennis van Duijvenbode

Jj Briel dan ben ik erg nieuwsgierig hoe de raad hiermee om zal gaan.
Zullen ze toch kleur moeten bekennen lijkt me
Dennis van Duijvenbode twee keer geel is rood!

Dennis van Duijvenbode
Jj Briel eens, maar inmiddels wel eerst zien en dan geloven…
Tot nu toe blijkt Klaasje met een soort Pattex aan het pluche vast te zitten 🙁


Voor ¨ en Resultaat Klaas Valkering (foto Rodi)

GEVECHTEN ROND HET SLOTKWARTIER

Tja vrienden; dat die 7 stichtingen rond het Slotkwartier elkaar gevonden hebben en ook met 1 mond spreken, zit Klaas maar ook Kies Lokaal niet lekker.

De 7 stichtingen hebben per e-mail gereageerd op de uitspraken van Klaas op de vergadering van 8 februari jl.
In die e-mail zetten ze haarfijn even alle {onwaarheden} van Klaas op een rijtje en leggen de vinger op de zere plek als het om het bepaald niet integere handelen van Klaas gaat inzake de selectiecommissie toewijzing horeca op het Slotkwartier.
In deze selectiecommissie zit 2man. Zij moeten uitmaken welke ondernemers er horeca mogen gaan bedrijven op het vernieuwde Slotkwartier.
Nou is alles en iedereen wel lekker geheim verklaard, zodat we formeel niets weten …
Maar het is een publiek geheim dat beide selectiecommissieleden innige banden hebben met Brouwerij Egmond. Een brouwerij die niet onder stoelen en banken heeft gestoken zelf in de race te zijn om uitbater op het Slotkwartier te willen worden.Dat loeten ze 4 jaar geleden al weten.
En 1 van die 2 selectiecommissieleden…… Hugo Snabilie?
Adviseur/RvC van dezelfde Egmondse brouwerij …
En namens Kies Lokaal wethouder in de smerige oorlog 14 – 18, als opvolger van de over zichzelf gestruikelde wethouder Zeeman. Ook van Kies Lokaal.
En had onze Hugo niet geheel toevallig als wethouder toen ook al niet het Slotkwartier/LaMoraal in portefeuille?
En die ook nu nog innige banden heeft met dat Kies Lokaal.
Dat zou wel de haat van Kies Lokaal-raadslid Tanny Houdoe Glas en de rest van Kies Lokaal verklaren die zij openlijk ten toon spreiden tegen 1 van die 7 Stichtingen: Hafre.
Tanny en dat Kies Lokaal zouden het liefst stichting Hafre dat hele Slotkwartier afschoppen.
En nu die 7 stichtingen gezamenlijk optrekken en met 1 mond spreken … heeft Kies Lokaal dus buiten de waard gerekend en wordt het ze, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen wat wit rond de neus.Ook dat nog.
Glimlach: vandaar hun steun aan de motie van GroenLinks om bestuurlijk even alle activiteiten rond dat Slotkwartier op te schorten. Even proberen wat goodwill terug te winnen.
Die kennen we maar al te goed van dat Kies Lokaal: de vermoorde onschuld spelen en hard roepen dat je vierkant achter je inwoners staat … met dat wel bekende mes al achter hun rug voor als jij je omdraait …
Enfin: we zullen zien met wat voor gedachtenspinsels en nietszeggende volzinnen Klaas op maart komt.Hieronder de mail.
samen.bergen.verzetten@outlook.com
Geachte College,
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Namens de zeven stichtingen, actief in het Slotkwartier en hieronder genoemd, reageren wij op de recente ontwikkelingen rond het dossier Slotkwartier te Egmond aan den Hoef. ​Wij hebben in voorgaande maanden diverse malen getracht met zowel de wethouder en uw Raad (raadsgesprek) in contact te komen maar deze werd helaas nimmer gehonoreerd. Inmiddels blijkt dat er over onze hoofden heen wordt besloten. Tevens wensen wij u nader te informeren over een aantal feitelijkheden en onjuistheden.
Gesprekken
Naar aanleiding van ons persbericht van maandag 7 februari zijn enkelen van ons nog diezelfde middag door wethouder Valkering benaderd. Wij hebben aangegeven dat wij altijd bereid zijn tot constructieve gesprekken doch dat wij, gezien de portefeuilleverdeling (Cultuurhistorie, Kunst & Cultuur, Ruimtelijke Ordening, Wijkwethouder) dit gesprek met het voltallig College willen voeren. Dit lijkt ons een niet meer dan logische voortzetting van het (digitale) werkbezoek dat het College eerder aan het Slotkwartier bracht.
Aanbesteding Horeca
Eee eerste pijnpunt zit bij de lopende selectieprocedure voor een horecaondernemer. Dit proces is zonder onze betrokkenheid en zonder consulatie aan ons ingezet en ook nog eens voor ons geheim en vertrouwelijk verklaard. Merkwaardig indien men bedenkt dat dit onze nieuwe buren worden. Inmiddels hebben wij ook kortelings gesproken met Brouwerij Egmond (zij hebben zich bij ons kenbaar gemaakt), naar nu blijkt, één der kandidaten voor invulling van het pand Slotweg 42. Er bestaat wederzijds waardering voor elkaars activiteiten doch betreuren wij het beiden dat wij noch door wethouder Valkering noch door de projectleider(s) met elkaar in contact zijn gebracht teneinde mogelijke wensen en/of bezwaren vooraf kenbaar te maken. Wij wensen beiden met elkaar in gesprek te blijven teneinde tot een goede samenwerking te komen.
Feitelijkheden
• Er zijn in 2019 kaders afgesproken waar wij achter staan. Wij zijn tevreden dat 20 jaar eindelijk de kaders zijn vastgesteld. Echter zijn door de projectleiders ook met ons afspraken gemaakt omtrent inspraak en samenwerking die nu helaas niet blijken te zijn nagekomen.
• In de hierboven gememoreerde gesprekken van maandagmiddag 7 februari gaf de wethouder aan dat hij graag van tevoren over het persbericht was ingelicht. Echter minimaal twee, in afgelopen maanden gedane, verzoeken voor een gesprek met de wethouder zijn niet gehonoreerd of werd niet gereageerd.
• De wethouder wilde kost wat kost Huys Egmont in juli 2021 geopend hebben, dit ondanks dat de permante expositie nog niet is gerealiseerd, er nog onvoldoende inkomstenstroom op gang kan worden gebracht, wij zonder subsidies moeten werken en alles door goedwillende onbetaalde vrijwilligers wordt gerund. Om aan de wens van de wethouder te voldoen, is door stichting en bestuurders (in privé) een bedrag van €65.000 geïnvesteerd. Dit geeft aan hoe bereid wij zijn gemeente ter wille te zijn bij de upgrade van het Slotkwartier.
• Wij hebben verzocht te worden uitgenodigd voor een zogenaamd raadsgesprek waarin wij uw College en Raad konden bijpraten over de stand van zaken (bottom-up). Dit raadsgesprek werd ons echter afgeraden ??? en een uitnodiging heeft ons nimmer bereikt.
• Uw raad heeft in 2019 bij de kaderstelling gevraagd regelmatig op de hoogte te worden gehouden. Dit lijkt echter niet te zijn gebeurt zoals blijkt uit het debat van jongstleden dinsdag 8 februari. Wij constateren een gebrek aan feitenkennis en achtergrondinformatie bij meerdere raadsleden.
• Ons is gebleken dat enkele leden van de selectiecommissie warme banden onderhouden met Brouwerij Egmond. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze leden meebepalen over de plannen van Brouwerij Egmond.
Raadsdebat dinsdag 8 februari
Met stijgende verbazing met wij jongstleden dinsdag 8 februari het raadsdebat omtrent omtrent de door GroenLinks en KIES Lokaal ingediende motie gevolgd. Het betoog van de wethouder bevatte een aantal volstrekte onjuiste uitspraken. Wij menen dan ook dat u gewild of ongewild op het verkeerde been bent gezet. Hieronder een overzicht van de geconstateerde onjuistheden:
• De wethouder gaf aan dat de zeven stichtingen niet konden worden betrokken in het selectieproces omdat twee van hen ook een gezamenlijk plan hebben ingediend. Echter organisaties als Huys Egmont (nota bene door gemeente aangeduid als “de centrale plaats”), Kapberg en Slotkapel hebben geen plan ingediend en hadden dus gewoon kunnen meeselecteren. U dient zich hiernaast te realiseren dat in de beoordelingscommissie echter twee personen zitting hebben die innige banden onderhouden met kandidaat Brouwerij Egmond hetgeen ook door Brouwerij Egmond zelf wordt bevestigd. Van enige onafhankelijkheid is dus geen sprake. De wethouder, eveneens lid van de beoordelingscommissie, is derhalve bekend met dit feit.
• De wethouder stelde dat de inwoners zijn meegenomen in het selectieproces. De door ons geconsulteerde inwoners (omwonenden) geven echter allen aan dat zij nimmer zijn gehoord noch dat zij zich hebben laten vertegenwoordigen door een gesprekspartner.
• De wethouder stelde dat als de motie zou worden aangenomen, die tot een miljoenenverlies zou leiden. Wij missen hiertoe echter een cijfermatige onderbouwing en risicoanalyse. Wij zijn slechts bekend met een subsidieaanvraag van €520.000 welke, nota bene mede samengesteld door vrijwilligers van Stichting Historisch Egmond en Stichting Huys Egmont, namens gemeente op 19 januari 2022 is ingediend bij Erfgoed Deal (beslissing ca. 4 weken na indiening). De subsidiepot van Erfgoed Deal bedraagt ca. €2.2 miljoen en er zijn, verspreid over het land, ca. 21 aanvragen ingediend. Erfgoed Deal geeft te kennen dat aan maximaal 6 of 7 projecten zullen worden toegewezen. Voor gemeente Bergen betekent dit dus een kans van 1 op 3 en dan nog gemiddeld €315.000 – €365.000 per project., beduidend minder dan de aangevraagde €520.000. Wethouder schermt derhalve met “verliezen” terwijl nog slechts spraken is van een “kans”.
• Inzake overige subsidies dient u te weten dat deze door stichtingen zelf, op eigen naam, zijn gedaan. Deze aanvragen zijn onafhankelijk van de gemeente gedaan en kunnen dus niet worden meegenomen in het risico zoals door de wethouder geschetst.
Conclusie

Wij zijn immer bereid tot gesprekken. De financiering hoeft niet te worden stilgezet. Er moeten goede wederzijdse afspraken komen, geen voldongen feiten. Onze inkomstenstroom en exploitatie (door College geaccodeerd ondernemingsplan) dienen te worden gewaarborgd. Als dit niet mogelijk blijkt door dat Brouwerij Egmond de zaken overvleugeld zal dit tot of linksom of rechtsom tot extra financiële ondersteuning door gemeente aan Huys Egmont en andere stichtingen leiden of erger, sluiting en stopzetting van alle activiteiten.

samen.bergen.verzetten@outlook.com

Samen Bergen Verzetten, Facebook, 17 februari 2022,11:45

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/

Gemeente Bergen wil Museumhoeve Overslot nog dit jaar sluiten! + Brief van burgemeester Hetty Hafkamp aan Museumhoeve Overslot, 19 september 2016

Matthie Bergman – Politieke partijen praten over toekomst Overslot + Raad voorkomt dat college museumhoeve snel sluit + Overslot is één grote kijkdoos

RTV NH – Egmonders willen culturele broedplaats niet kwijt + Museum Hoeve Overslot – Open brief aan Gemeente Bergen + Henkoo – Slotkwartier

Matthie Bergman – ’Wantrouwen tegen college inzake Overslot is weg’

Rodi – Goed nieuws voor Hoeve Overslot: Gemeente en Hafre sluiten overeenkomst voor Slotweg 42

Staf RSMuseum – Bergense wethouder Hugo Snabilie trad tijdelijk terug als voorzitter Bierbrouwerij Egmond + Hans Vos – In het NHD: Sophie Kuitems – Bijna miljoen euro voor brouwerij

Jos de Moel – Op Slot Kwartier + Flessenpost uit Bergen – Lezers… oftewel reaguurders

TRV80 – Hoeve Overslot + Madeleine Leddy – Aan de initiatiefcommissie Slotkwartier

Matthie Bergman – ‘Make-over hele Slotkwartier’ + ‘Historische magneet’ (1 & 2) + Fred Valkering, Stichting Hafre Productions – Geachte leden gemeentelijke werkgroep Slotkwartier

NH Nieuws – Bouwplan slotkwartier afgeschoten + Anne Klijnstra – Eindelijk restauratie slotruïne Egmond aan den Hoef + Gemengde gevoelens over 28 meter hoge toren Egmond

Matthie Bergman – ‘Historie weg’ + Toren geschrapt + Halff hekelt rol Historisch Egmond + Overslot – Reactie plannen Slotkwartier + Belangenverstrengeling + Prangende vragen, Hugo Snabilie

Museumhoeve Overslot – Nieuwsbrief: Tienduizendste bezoeker in Museumhoeve Overslot + Rondje Egmond – Welkom in Egmond aan den Hoef: Zo mooi is het Slotkwartier

105 Radio Castricum TV – “Wat Kunst is voor Bergen is Historie voor Egmond” + Reacties op de plannen voor het Slotkwartier: dr. drs. Peter J.H. van den Berg + Burton Greene

Leonie Groen – Hoeve Overslot probeert met petitie stal te behouden: 1000 handtekeningen zijn er al + Henk-Jan den Ouden – Slotkwartier Egmond aan den Hoef mikt op 30.000 bezoekers

Vraag aan provincie over bierbrouwerij Egmond, 12 maart 2018 + Antwoord RUD NHN, 14 maart 2018 + Flessenpost TV – Prangende vragen aan wethouder Snabilie

Flessenpost uit Egmond – UPDATE Stichtingen rond Slotkwartier zeggen Vertrouwen in Wethouder op

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaas+Valkering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slotkwartier
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+De+Kapberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Hafre+Productions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Historisch+Egmond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Restauratie+Slotkapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Gebruik+Slotkapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Wunderkammer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Huys+Egmont
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Slotkwartier
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slot+Egmond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slotkapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoeve+Overslot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Egmond+aan+den+Hoef
https://robscholtemuseum.nl/?s=Egmond