R Lagrand SR – Burgemeesterschap + Marischka de Jager & Delano Weltevreden – Acht argumenten waarom stadhuis Willemsoord goed idee is, of juist niet + Voor en tegen

Michiel Wouters (foto Peter van Aalst)

R Lagrand SR – Burgemeesterschap

Helderse Courant, 5 maart 2020

Helderse Courant, 5 maart 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Acht argumenten waarom een stadhuis op Willemsoord een goed idee is, of juist niet

Wel of geen stadhuis op Willemsoord? Het houdt de gemoederen in Den Helder volop bezig. Maar wat zijn nu eigenlijk de argumenten om het juist wel of juist niet te doen? We vragen het aan voorvechter Michiel Wouters en tegenstander Paul Schaap.

Wethouder Michiel Wouters is voorstander van een stadhuis op Willemsoord. Hij geeft hiervoor drie argumenten.

1)
Imago

De gemeente Den Helder heeft als imago, dat het een stoere stad is met een sterke verbinding met de zee. Die verbinding komt voort uit de ligging met aan drie zijden water, de visserij als eeuwenlange bron van inkomsten, meer recent de offshore activiteiten, maar bovenal door de aanwezigheid van de Koninklijke Marine. Dit imago wordt bij uitstek gevormd en geïllustreerd op Willemsoord. Willemsoord ademt het vakmanschap, de cultuur en de creativiteit die eeuwenlang kenmerkend is voor Den Helder. Willemsoord is daarom de meest aangewezen plek om het stadhuis te realiseren.”

2)
Economische ontwikkeling

Den Helder heeft de ambitie om met de haven en de activiteiten daarin een rol te spelen in de economische ontwikkeling van de regio. Om dat te benadrukken is het belangrijk een stadhuis te hebben in het centrum van datgene wat Den Helder wil uitstralen en de oorsprong symboliseert van de nautische ontwikkeling. Als centrum van de regio is het van belang, dat je een stadhuis hebt in een aansprekende omgeving.

3)
Behoud van monumenten

Gebouw 66 is een rijksmonument waarvan Willemsoord en de gemeente de plicht heeft het in stand te houden. De kosten daarvan zijn hoog en worden op geen enkele wijze gedekt door de inkomsten als gevolg van het huidige gebruik. Gebouw 72 is geen rijksmonument, maar is wel onderdeel va de monumentale erfgoed omgeving waarin het staat. Ook gebouw 72 heeft een historie van vakmanschap en is beeldbepalend voor Willemsoord. Op dit moment en als gevolg van het huidige gebruik gaat gebouw 66 achteruit. Het onderhoud is onvoldoende en de temperatuurwisselingen veroorzaken onomkeerbare schade aan de karakteristieke houten constructie. Een stadhuis in gebouw 66 en 72 zorgt voor de conservering van de monumentale gebouwen en het behoud van hun karakter. Juist door die investering en herbestemming wordt dit deel van Willemsoord toekomstbestendig.”

De activiteiten en verdere ontwikkeling van de Museumhaven zijn essentieel voor het behoud van het karakter van Willemsoord. Zowel de drukte van het varend erfgoed als de evenementen belichamen het nautische, historische imago van Willemsoord en het imago, dat Den Helder wil uitstralen. Dit moet gecontinueerd worden en zo mogelijk uitgebreid.”

Paul Schaap (foto Peter van Aalst)
Paul Schaap: “Alle bezwaren van burgers worden van tafel geveegd” (foto Peter van Aalst)

Paul Schaap is voorzitter van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder, in 2019 opgericht uit zorgen om de komst van het stadhuis naar de werf. Hij geeft vijf redenen waarom dat plan volgens hem geen goed idee is.

1)
Cultureel erfgoed

Wij zijn mordicus tegen een stadhuis op Willemsoord. Cultureel Erfgoed, waaronder de voor EUropa unieke dakconstructie van gebouw 66, wordt dan geweld aangedaan. Deze voormalige masten loods was na het vertrek van Defensie juist met veel zorg en geld in de oude glorie hersteld.”

2)
Strijdigheid

De stadhuisplannen zijn op meer dan dertig punten in strijd met het bestemmingsplan, het visiedocument, het structuurplan en de cultuurhistorische waarde stelling. Allemaal documenten waaronder de gemeente Den Helder zijn handtekening heeft gezet en waarin staat dat in het Nautisch Kwartier alleen maar nautische bedrijvigheid mag worden gevestigd.”

3)
Doodsteek Museumhaven

Een Rijksmonument uit 1825 wordt aangetast, de complex beschermingsregels worden overtreden en het unieke maritieme karakter van het Nautisch Kwartier gaat verloren. Bovendien komt de verdere ontwikkeling van Museumhaven Willemsoord tot stilstand. In feite is de museumhaven dan ten dode opgeschreven.”

4)
Bezwaren van tafel geveegd

De stadhuisplannen worden met enorme haast doorgedrukt. De Helderse bevolking wordt er volledig buiten gehouden. Op de plannen zijn 130 bezwaarschriften van bezorgde burgers ingediend, maar die zijn door de coalitiepartijen allemaal van tafel geveegd. Ook een referendumverzoek, een verzoek om gehoord te worden en een heroverwegingsverzoek zijn getorpedeerd. Net als een alternatief plan voor een nieuw stadhuis, dat goed bereikbaar is en tegen een fractie van de huidige kosten kan worden gebouwd.”

5)
Afwijking van het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staat dat het nieuwe stadhuis bij Halter Bellevue komt. Waarom is daarvan afgeweken? Wie heeft er belang bij en bezit de macht om zeven coalitiepartijen op compleet andere gedachten te brengen? Alle geuite zorgen over de onverantwoord hoge kosten, de te verwachte verkeersproblemen, de slechte bereikbaarheid en het gebrek aan parkeerfaciliteiten worden lachend weggewoven.”

Helderse Courant, 2 maart 2020, 09:14

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200302_84705139/acht-argumenten-waarom-een-stadhuis-op-willemsoord-een-goed-idee-is-of-juist-niet

Het stadhuis Den Helder op Willemsoord: Voor en tegenstander gaan in op elkaars argumenten

Het schetsontwerp van een stadhuis op Willemsoord, zoals dat vorige week werd gepresenteerd (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Het schetsontwerp van een stadhuis op Willemsoord, zoals dat vorige week werd gepresenteerd (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Den Helder – Vorige week vertelden zij voor of tegen een stadhuis op Willemsoord te zijn. Vandaag gaan voorzitter Paul Schaap van erfgoed stichting SBCE (tegen) en Wethouder Michiel Wouters (voor) in op elkaars argumenten. De reactie van Wouters staat onder die van Schaap.

Tegen stadhuis op Willemsoord: ’Argumenten overtuigen niet

Ik heb geen overtuigende en steekhoudende argumenten kunnen vinden in het betoog van de Wethouder.

Het argument, dat Den Helder een sterke verbinding met de zee heeft, snijdt hout. Maar dan alleen voor het maritieme bedrijfsleven en absoluut niet voor het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Ik heb ruim twintig jaar de public relations voor het gemeentelijk havenbedrijf gedaan. In al die jaren stond het gemeentebestuur met de rug naar de haven. En als ik nu de ondernemers hoor, is dat nog steeds zo. Er is bij het gemeentebestuur weinig of geen kennis aanwezig van de scheepvaart, visserij en de olie- en gassector offshore. De vraag rijst dan ook wat het gemeentebestuur en de circa 400 ambtenaren aan positieve impulsen kunnen geven om het nautische imago van Willemsoord op te vijzelen.”

Druk

Aan de economische ontwikkeling van Den Helder draagt de komst van het stadhuis op Willemsoord niets bij. Het zal alleen maar onnodig druk worden op en rond het complex. De museumhaven levert daarentegen wel een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling. Door de jaren heen is al meer dan 10 miljoen euro uitgegeven aan de restauratie van bijzondere nautische monumenten, zoals bijvoorbeeld de zeil brik Morgenster, de schoener brik Tres Hombres, de reddingboot Dorus Rijkers, de stoomsleepboot Noordzee, alsmede diverse botters en tjalken. Geld dat bij Helderse bedrijven is terechtgekomen.

De Rijkswerf Willemsoord, begin jaren negentig, toen nog in gebruik bij de marine (foto NHD)

De Rijkswerf Willemsoord, begin jaren negentig, toen nog in gebruik bij de Marine (foto NHD)

Volgens Wethouder Wouters is de vestiging van het stadhuis in de gebouwen 72 en 66 noodzakelijk om het voortbestaan hier van te waarborgen. Complete onzin. Een bekende Helderse ondernemer stond op het punt om gebouw 72 te kopen en gebouw 66 langdurig te huren. Het voortbestaan en onderhoud van beide gebouwen was dus wel degelijk gewaarborgd. Op het allerlaatste moment besloot het gemeentebestuur beide plannen te torpederen, maar in plaats daarvan minimaal 30 miljoen EUro uit te geven aan een financieel onverantwoord stadhuisplan. De rekening wordt straks aan de inwoners van Den Helder gepresenteerd.

Door gebouw 66 in te richten met vergader en stilteruimtes komt de verdere ontwikkeling van Museumhaven Willemsoord in het gedrang. Er wordt namelijk lawaai gemaakt aan drie kanten van dit gebouw: op de helling, langs de kade en op de scheepstimmerwerf in de Medemblikker loods. Ongetwijfeld zal dit leiden tot klachten van ambtenaren. Het zal uiteindelijk resulteren in een verbod om in de directe omgeving aan schepen te werken. Dus als dit plan doorgaat, is een verdere ontwikkeling van de museumhaven ten dode opgeschreven. Gebouw 66 kan ook niet meer voor nautische evenementen worden gebruikt. Dan het verlies van de afbouw kade langs het Boerenverdriet. Het inleveren van de belangrijkste kade van de museumhaven wordt onvoldoende door de gemeente en provincie gecompenseerd. Een klein stukje afbouw kade voor gebouw 66 is geen optie. Alleen compensatie in de vorm van de Buitenveld kade kan het leed enigszins verzachten.

Voor stadhuis op Willemsoord: ‘Zorgvuldig en democratisch

Wethouder Michiel Wouters is niet onder de indruk van de argumenten, die Paul Schaap noemt tegen het stadhuisplan. Hij gaat er puntsgewijs op in.

1)
Cultureel erfgoed

Het vestigen van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 is juist goed voor het behoud van het cultureel erfgoed. Door de huidige leegstand gaan de panden alleen maar achteruit; door gebruik worden ze in stand gehouden. Bovendien blijven de contouren van de dakconstructie intact van gebouw 66, zoals ook te zien is op de schetsen van de architect. Alleen worden op sommige plaatsen de gevel en het dak aangepast om lichtinval zeker te stellen. Alles wordt in overleg (goedkeuring) met de raad voor het cultureel erfgoed gerealiseerd.”

2)
Strijdigheid

Dit klopt niet; het plan voor een stadhuis op Willemsoord is niet in strijd met het bestemmingsplan. Een stadhuisfunctie zijnde een maatschappelijke bestemming past binnen het bestemmingsplan. Voorts wordt er aan de buitencontouren van de gebouwen niets veranderd.

3)
Doodsteek Museumhaven

De gemeente is voortdurend in gesprek met het bestuur van de Stichting Museumhaven. Zowel de reparatie activiteiten als de evenementen kunnen gewoon doorgaan en zo mogelijk worden uitgebreid. Bij de opdracht aan de architect is meegenomen dat het stadhuis, en met name gebouw 66, ook daarin een faciliterende rol moet kunnen blijven spelen.

4)
Bezwaren van tafel geveegd

Mede omdat de realisatie van een nieuw stadhuis reeds een jarenlange geschiedenis heeft, is bij het opstellen van het coalitieakkoord gesteld, dat deze discussie in deze bestuursperiode zou moeten worden afgerond. De keuze van het stadhuis op Willemsoord is onderdeel van een zorgvuldig democratisch besluitvormingsproces waarin veel argumenten zijn afgewogen. De raad heeft hier in meerderheid voor gekozen en heeft gelet op de lange geschiedenis aangegeven dat een referendum niet paste in de huidige fase van realisatie.

5)
Afwijking coalitieakkoord

In het coalitieakkoord wordt primair aangegeven dat het slepende dossier (25 jaar) tot een einde wordt gebracht en dat daarin keuzen moeten worden gemaakt. Voorts hebben de coalitiepartners een kader meegegeven waarbinnen een nieuw stadhuis moet passen. Het kader beschrijft vele elementen; van financiën tot representativiteit van ontvangst en trouw locatie. Binnen de oplossingsrichtingen wordt voor het front office ook halter Bellevue genoemd. In die zin is, dat een momentopname. De coalitiepartners hebben na zorgvuldige afweging van alle ‘voor‘en ’tegen’ (toetsing aan hun eigen kader) en in doorontwikkeling van hun eigen coalitieprogramma gekozen voor Willemsoord.

Helderse Courant, 8 maart 2020, 08:27

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200306_73096158/het-stadhuis-den-helder-op-willemsoord-voor-en-tegenstander-gaan-in-op-elkaars-argumenten

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkoop+postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/hedzer-faber-DenHelder-geen-nieuwe-Burgemeester-delano-weltevreden-kandidaten-niveau-KoenSchuiling-willen-geen-BurgemeesterDenHelder-worden-dha-geen-geschikte-kandidaten-kokoemba/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-KoenSchuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-Helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeenteDenHelder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-Burgemeester-mr-Koen+Schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-Rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeenteDenHelderontvangstbevestiging-van-WOB-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-Koen+SchuilingBurgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-WOB-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-Rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan–Koen+Schuiling-22-september-2015gemeenteDenHelderbrief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeenteDenHelder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-DenHelder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Koen+SchuilingBurgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeenteDenHelder-advies-aan-Schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-Helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-DHS-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/Helderse-courant-DHS-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeenteDenHelder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-Helders-College-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-DenHelder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-DHS-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-Frans-Buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-DHSgemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image