Remco Duijnker – Verklaring + Delano Weltevreden – Oppositie maakt gehakt van ‘adoptie’ Duijnker + Groot gelijk+ ! + DHA – Crisis afgewend + Hans Boskeljon – Bestuurlijke vernieling

Den Helder, ooit in de glorie van de wederopbouw, linksonder het inmiddels gedeeltelijk gesloopte Rob Scholte Museum, ook duidelijk waarneembaar de monumenten Station en V&D, ook deze gebouwen zijn door dit gemeentebestuur inmiddels zwaar vernield (foto Stadsarchief DH)

Wethouder Remco Duijker blijft zitten, maar is beschadigd (foto gemeente Den Helder)

Wethouder Remco Duijnker blijft zitten, maar is beschadigd (foto gemeente Den Helder)

Verklaring

Geachte leden van de Raad,

De afgelopen twee jaar heb ik met hart en ziel gewerkt aan de uitvoering van het Helders Akkoord. We komen in Den Helder uit een lange periode, waarin er sprake was van veel wantrouwen en grote onderlinge verdeeldheid. We wilden een nieuwe fase inluiden en volgens mij zijn we daarin geslaagd. Ik heb van mijn kant loyaal meegewerkt aan alle afspraken, die we in het Akkoord met zeven partijen hebben opgenomen. Oók aan de afspraken, waar ik vanuit mijn achtergrond wel eens moeite mee had. Voor mij geldt: een man een man, een woord een woord. Ik heb daarover ook nooit  in uw Raad bezwaren over mijn functioneren vernomen.
Inmiddels is mij gebleken dat mijn fractie van de Senioren Partij zich niet meer herkent in mijn optreden en het vertrouwen in mij als wethouder heeft opgezegd. Een belangrijke reden hiervoor is het feit, dat zij verwacht hadden, dat de senioren meer op de kaart zouden komen. In mijn beleving heb ik mij daar hard voor gemaakt en wordt er voor deze doelgroep veel geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen voor senioren binnen het Sociaal Domein, maar ook aan bijvoorbeeld de prestatieafspraken met Woning Stichting Den Helder over nul treden woningen.

De Senioren Partij heeft als fractie besloten niet meer tot de coalitie te willen behoren. Ik betreur dat in hoge mate, omdat dit niet bevorderlijk is voor de uitvoering van alle afspraken, die we in het Helders Akkoord hebben gemaakt en waar ik me nog steeds volledig in herken.  Om die reden heb ik contact gehad met de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder, die mij nog steeds volledig steunt. In overleg met elkaar is besloten dat ik het Wethouderschap voortzet als Wethouder namens Beter voor Den Helder, waardoor we in staat zijn door te gaan met de grote uitdagingen waar onze gemeente voor staat.
Omdat deze overstap de verhouding in het college tussen BvDH en de andere partijen, die het Akkoord ondersteunen uit balans zou brengen, ben ik bereid om 0,2 fte in te leveren. Dat betekent dat BvDH vanaf nu 1,2 fte Wethouder levert en dat is een reële verhouding in relatie tot de verkiezingsuitslag. Ik beschouw dit als een gebaar van mijn kant om de stabiliteit in de politieke verhoudingen in Den Helder te continueren en misschien nog wel belangrijker de uitdagingen waar onze gemeente de eerstkomende tijd voor staat met een stabiele en eensgezinde coalitie voort te zetten. Uiteraard zal ik als Wethouder van de gemeente ook alles in het werk stellen om daar, waar mogelijk, voor een nog breder draagvlak, dan alleen steunend op de coalitie, te zorgen. Dat is wat Den Helder verdient!

M vr gr

Remco Duijnker

Oppositie maakt gehakt van adoptieWethouder Duijnker door Beter voor Den Helder

Coalitie kiest voor stabiliteit en continuïteit

Den Helder – Hoe is het mogelijk, dat het CDA het eerst ondenkbaar noemt, dat Wethouder Remco Duijnker aanblijft als zijn partij uit de coalitie stapt en er vervolgens mee akkoord gaat, dat hij blijft zitten?

PVVer Leo van Esdonk wilde dat dinsdagavond laat graag van fractievoorzitter Harmen Krul weten. De Senioren Partij wilde met een motie van wantrouwen bewerkstelligen dat Duijnker door een raadsmeerderheid werd weggestuurd, maar werd daarin niet gesteund door de overgebleven coalitiepartijen, Gemeentebelangen en Fractie Dijk.

De Senioren Partij vindt, dat Duijnker slecht communiceert en zich te weinig inzet voor senioren. De fractie is vorige week donderdag uit de coalitie gestapt en eiste het ontslag van Duijnker.

Geadopteerd

Die kan blijven zitten omdat hij politiek is geadopteerd door Beter voor Den Helder. Fractievoorzitter Harrie van Dongen van de Stadspartij geeft toe dat deze oplossing niet de schoonheidsprijs verdient. Maar Den Helder is niet gebaat bij een bestuurlijke crisis.” Behoorlijk Bestuur vindt, dat Duijnker middels ’een Kunstgreep’ blijft zitten.

De PVV was niet van plan de motie te steunen, zegt PVVer Van Esdonk. Maar vanwege het draaien van CDAer Harmen Krul is zijn fractie van gedachten veranderd. Krul zegt, dat de afgelopen dagen niet de leukste zijn geweest. Zijn partij heeft voor een groot dilemma gestaan, vertelde hij de gemeenteraad: Staatsrechtelijk heeft de Wethouder niets misdaan. Hij heeft niet in de kas gegraaid. Wij gaan niet over welke Wethouder door welke partij wordt aangesteld. In de handreiking van Beter voor Den Helder zien wij een goede oplossing. Ik hoop dat de Wethouder beseft hoe bijzonder deze situatie is. We laten de afrekencultuur achter ons en kiezen voor continuïteit en vertrouwen.”

Armoedebestrijding

Volgens PvdA zegt de Senioren Partij het vertrouwen in Duijnker op, omdat het coalitieakkoord de fractie niet aanstaat. Volgens fractievoorzitter Pieter Blank is in bijvoorbeeld armoede bestrijding en wijk en buurtwerk voldoende aandacht voor senioren. Dat Duijnker nu namens BvDH in het College zit noemt hijeen noviteit’. Maar gezien de situatie is het een goede oplossing om de slagvaardigheid van Den Helder te garanderen.

Henk Mosk (D66) vindt, dat Den Helder met de gekozen constructie doorgaat met een beschadigde Wethouder: Daar willen wij de coalitie tegen beschermen. Daarom stemmen wij voor de motie.”

Charmant

Hans van Donkelaar (CU) vindt de oplossing ’misschien niet de meest charmante’, maar hij vindt het verdedigbaar. De motie gaat niet over het functioneren van de Wethouder. Hij moet weg, omdat zijn partij vindt, dat hij moet opstappen.”

Marije Boessenkool vraagt zich af waarom Duijnker niet de eer aan zichzelf houdt, maar overloopt naar een andere partij.Waar zijn Z N principes? De partijen lijken op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Als hij fatsoen en principes heeft, stapt hij op. Wij steunen de motie van wantrouwen. Niet vanwege zijn functioneren, maar vanwege de keuzes, die hij maakt.”

Helderse Courant, 3 juni 2020, 00:04

Reacties

Marc Nihot
Het was vanavond een schande. Er werd gevraagd om een reactie van de betreffende Wethouder. De oppositie werd compleet genegeerd.

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200603_10439452/OppositiemaaktgehaktvanadoptiewethouderDuijnkerdoorBeter-voorDenHelderCoalitiekiestvoorstabiliteitencontinuiteit

De coalitiepartijen in Den Helder vinden de ruzie binnen de Senioren Partij geen bestuurscrisis waard en daar hebben ze groot gelijk in

Den Helder – Is Wethouder Remco Duijnker aangeschoten wild door de (verworpen) motie van wantrouwen tegen hem? Niet echt. De overgebleven coalitiepartijen hebben in elk geval duidelijk gemaakt, dat dit soort politieke oprispingen geen bestuurscrisis waard zijn. En terecht.

Waar gaat het ook weer om? De fractie en steunfractie van de Senioren Partij vinden, dat Remco Duijnker slecht met hen communiceert, dat hij onzichtbaar is en dat hij zich in het College niet stevig genoeg inzet voor ouderen in Den Helder.

Geen gehoor

Daarom is de fractie uit de coalitie gestapt. Het vertrek van Duijnker werd geëist. Toen hij daar geen gehoor aan gaf, diende de Senioren Partij dinsdagavond een motie van wantrouwen tegen hem in. In feite vroeg de fractie de andere partijen om hun Wethouder om een intern verschil van mening naar huis te sturen.

Wat kan het de andere fracties schelen wat de kwaliteit is van de communicatie tussen de wethouder en zijn fractie? Waarom zouden zij hem naar huis sturen, omdat de Senioren Partij vindt, dat hij ’onzichtbaar’ is. Dus omdat hij zich volgens zijn fractie onvoldoende profileert, moet de gemeenteraad hem ontslaan? Een wonderlijke redenering. Dan het argument, dat hij zich onvoldoende inzet om punten uit het verkiezingsprogramma van de partij te verwezenlijken. Hoe kun je andere partijen vragen om jouw Wethouder daarom weg te sturen? Dat doe je alleen als voor iedereen duidelijk is, dat hij er als bestuurder een potje van maakt. En dat heeft de Senioren Partij niet aangetoond.

Rijkelijk laat

De kritiek van de Senioren Partij op Duijnker komt bovendien rijkelijk laat. Carla van Driesten en Marinus Vermooten hadden bij de coalitieonderhandelingen al aan de bel moeten trekken. In het Helders Akkoord, het coalitieprogramma van Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Senioren Partij, CU, Stadspartij en PvdA, is er namelijk niets opgenomen over senioren. Wie zoekt opouderen’, vindt ook niets. Daarover hadden zij onderhandelaar Duijnker twee jaar geleden aan zijn jasje moeten trekken.

Het CDA heeft zich in een lastig parket gemanoeuvreerd door zeer stellig te roepen, dat het ondenkbaar is, dat Duijnker blijft zitten als zijn partij uit de coalitie stapt. Terecht heeft PVVer Leo van Esdonk aan christen democraat Harmen Krul gevraagd waarom hij is gedraaid. Krul had er beter aan gedaan zich over de kwestie op de vlakte te houden. Zoals de VVD en PvdA hebben gedaan. Dan kun je alle kanten op.

Creatief boekhouden

Dan de oplossing van de coalitie. Duijnker gaat nu verder onder de vleugels van BvDH, de grootste coalitiepartij. BvDH was niet van plan om hem vanwege een niemendalletje binnen zijn partij te laten vallen, heeft fractievoorzitter Carlo Assorgia meteen duidelijk gemaakt. Het is een opmerkelijke move, maar onmogelijk of verwerpelijk is het niet. Het is een potje creatief politiek ’boekhouden’ met poppetjes, meer niet. Het alternatief was een bestuurscrisis geweest. Wie zit daar nou op te wachten?

Duijnker stond voor negen tiende deel van een vol tijd baan op de loonlijst van de gemeente. Daarvan heeft hij 0,2 ingeleverd. Om het evenwicht met de andere coalitiepartijen te bewaren, wordt gezegd. Dat slaat dus helemaal nergens op. Wat maakt het nou uit, of je voor 0,7 of 0,9 op de loonlijst staat? Uiteindelijk gaat het om de stemverhoudingen in het college als het er echt op aankomt. En daar is, gezien de sterke band tussen Duijnker en Beter voor Den Helder, niets aan veranderd.

Helderse Courant, 3 juni 2020, 14:50

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200603_54790681/de-coalitiepartijeninDenHeldervindenderuziebinnendeSeniorenPartijgeenbestuurscrisiswaard-en-daar-hebben-ze-grootgelijk-in-opinie

Wethouder van een coalitiepartij, partijvoorzitter van een oppositiepartij | raadslid Marinus Vermooten Wij willen Remco Duijnker niet langer als partijvoorzitter!

Den HelderWethouder voor een coalitiepartij, partijvoorzitter van een oppositiepartij. Remco Duijnker zit in een aardige spagaat.

Door de breuk tussen de Wethouder en de Senioren Partij is een bijzondere situatie ontstaan. Zijn fractie heeft het vertrouwen in hem opgezegd. Duijnker is nu Wethouder van coalitiepartij Beter voor Den Helder en partijvoorzitter van de Senioren Partij, die sinds vorige week in de oppositie zit. Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. DuijnkerDaar ben ik nog over aan het nadenken. Ik ga me eerst verdiepen in de statuten.”

VermootenDe Senioren Partij is een vereniging, maar er zijn geen leden. We hebben twee raadsleden en twee leden in de steunfractie. Wij willen Remco niet als partijvoorzitter. Ik neem het hem kwalijk, dat wij nooit aan ledenwerving hebben gedaan. Ik vond, dat wij langs verzorgingshuizen moesten om over onze standpunten te vertellen. Dat vond hij allemaal niet nodig.”

Gesprek

Vorige week woensdag. De twee raadsleden van de Senioren Partij hadden hun Wethouder, Remco Duijnker, net verteld, dat zij het vertrouwen in hem opzegden. Jammer, vond de Wethouder. Maar of zij toch de maandelijkse raadsbijdrage van 75 EUro per persoon wilden blijven storten in de partijkas.

Fractievoorzitter Carla van DriestenHij heeft ons met klem gevraagd onze raadsbijdrage te blijven storten. Die overboeking hebben wij nu echter stopgezet.”

Verkiezingscampagne

Raadslid Marinus Vermooten Remco zegt, dat hij veel geld in de verkiezingscampagne heeft gestoken en dat we daarom die raadsbijdrage moeten blijven betalen. Ik heb tijdens de verkiezingscampagne ook drieduizend EUro gestoken in advertenties. Heb ik ook niet teruggevraagd. Remco krijgt als Wethouder een vorstelijk salaris. Het geld, dat hij in de verkiezingscampagne heeft gestoken, heeft hij er in één maand weer uit. Die 75 EUro is niet bedoeld om zijn investering terug te verdienen. Uit dat potje zou je iemand, die in het ziekenhuis belandt een bloemetje kunnen sturen. Of je zou het geld in de volgende verkiezingscampagne kunnen steken.”

Duijnker, die nog steeds voorzitter is van de Senioren Partij, ontkent niet, dat hij de twee raadsleden heeft gevraagd te blijven betalen. Volgens hem gaat het omeen lopende afspraak,’ Of zij zich daaraan willen houden, is aan hen.”

Helderse Courant, 4 juni 2020, 14:50

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200604_52489470/WethoudervaneencoalitiepartijpartijvoorzittervaneenoppositiepartijraadslidMarinusVermootenWijwillenRemcoDuijnkerniet-langer-als-partijv

Crisis afgewend, Duijnker blijft en levert 0,2 fte in

Den Helder Remco Duijnker blijft Wethouder in het College van Den Helder. Hij maakt de overstap naar Beter voor Den Helder, die daarmee twee Wethouders in het College krijgt. Duijnker zat namens de Senioren Partij in het College, maar fractievoorzitter Carla van Driesten zei vorige week het vertrouwen in hem op en stapte met haar fractie uit de coalitie.

Duijnker levert als Wethouder 0,2 fte in. De coalitie heeft hier dinsdagochtend over gesproken. “Het is een ontzettend lastig dilemma”, zegt Harmen Krul van het CDA. “Wij vinden, dat een Wethouder niet zonder partij kan functioneren en de ridderlijke weg voor Duijnker zou zijn geweest om op te stappen, maar wij gaan daar niet over. Beter voor Den Helder kwam vervolgens met het voorstel om Duijnker namens BvDH aan te houden.”

Het CDA kwam met het voorstel, dat Beter als fractie iets moet inleveren, dat is de 0,2, die Duijnker kwijtraakt.Hij verliest iets van zijn portefeuille, dat werk gaat naar een andere Wethouder, maar die 0,2 komt niet elders terecht. De totale Wethoudersploeg gaat het met 0,2 fte minder doen”, aldus Krul. Dat betekent, dat Beter voor Den Helder voor in totaal 1,2 fte deel uitmaakt van het College en dus is 20 procent meer dan het CDA en dat komt weer overeen met het verschil in raadszetels.We gaan nu snel verder met bouwen aan de stad.

Carlo Assorgia laat weten altijd vertrouwen te hebben gehouden in Duijnker, vorige week direct te hebben aangegeven, dat je een goed functionerende Wethouder niet weg kunt sturen en het dus niet meer dan logisch vindt, dat er een oplossing is gevonden.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert vanavond vanaf 19.30 uur. De verwachting van Assorgia is, dat deze kwestie geen groot onderwerp op de agenda wordt, al heeft de oppositie wel twee moties van wantrouwen aangekondigd tegen de Wethouders Duijnker en Michiel Wouters. Die lijken door bovenstaande ontwikkeling op voorhand kansloos.

Den Helder Actueel, 2 juni 2020

Reacties

Peter
2 juni 2020 At 16:25
Hij zit er alleen voor zichzelf. Een kerel was uit zichzelf weggegaan

Boaz
2 juni 2020 At 16:38
Wat een mee lulpartij van Assorgia, zeg, dat je dit geleuter allemaal accepteert om je eigen huid te redden.
Ga toch weg allebei!

Saskia
2 juni 2020 At 16:57
Konkelen noemen we dit kan toch niet echt verbazingwekkend zijn, dat burgers geen vertrouwen meer hebben in de politiek, wanneer zo openlijk vriendjespolitiek wordt bedreven. Met recht doen aan de kiezer heeft dit in ieder geval helemaal niets meer mee te maken.

Dick Berts
2 juni 2020 At 16:58
Stemmen is VOLSTREKT zinloos geworden.

Jacobus
3 juni 2020 At 11:48
Komt u daar nu pas achter, mijnheer Berts?

Roel Prins
2 juni 2020 At 17:48
Zoals Dick Berts zegt. Stemmen is zinloos. Een maffiose politieke cultuur. En de burger laat het zich wel gevallen!

frdrk
2 juni 2020 At 18:32
Niet helemaal, meneer Prins, de burgers hebben het echt wel door , maar worden, indien zij er wat van zeggen, domweg aan de kant geschoven. Referenda aanvragen worden niet gehonoreerd en bezwaarschriften krijgen geen kans. Die worden Democratisch in het ronde archief opgeslagen. Oppositie partijen worden bewust niet gehoord en als klagers weggezet. De politiek in Den Helder heeft niet alleen het vertrouwen van de burger verloren, de hele politiek is door en door verrot. En zoals U zelf al memoreert, in handen gevallen van de maffiose cultuur. Onze Zaak”heeft hier de leiding gepakt.

Peter
2 juni 2020 At 18:35
M
affiose praktijken
Italiaanse fractievoorzitter; maffia Italië, één en één is twee toch?

Marc Nihot
2 juni 2020 At 18:15
CDA heeft vijf zetels en maar één Wethouder. Beter voor Den Helder heeft één zetel meer en krijgt twee Wethouders. Een vreemde gewaarwording.
Wat ook niemand verteld is, dat Duijnker over de ingeleverde uren recht heeft op wachtgeld. 70% van het inkomen, dat er nu af gaat. Hij gaat dus met zijn salaris niet 0.2 FTE naar beneden maar slechts met 0.03 FTE in salaris achteruit.
Het is overigens ook een schande, dat de oppositiepartijen dit vermoedelijk uit de krant hebben moeten vernemen. Verder zal dit niet helpen in het vertrouwen van de burger richting politiek.
Waar is het CDA mee omgekocht????

frdrk
2 juni 2020 At 18:33
Onze zaak.”

Witte
2 juni 2020 At 19:01
Met een slechte deegschijf?

GH
2 juni 2020 At 19:13
Onbetrouwbare man, die Duijnker. Een echte politicus. Om een voorbeeld te geven, even twee citaten uit zijn persverklaring Ik heb van mijn kant loyaal meegewerkt aan alle afspraken, die we in het Akkoord met zeven partijen hebben opgenomen. Oók aan de afspraken, waar ik vanuit mijn achtergrond wel eens moeite mee had.’ En ’Ik betreur dat in hoge mate, omdat dit niet bevorderlijk is voor de uitvoering van alle afspraken, die we in het Helders Akkoord hebben gemaakt en waar ik me nog steeds volledig in herken. Eerst geeft hij aanmoeite te hebben met bepaalde afspraken en vervolgens herkent hij zich er volledig in. Een man, een man, een woord, een woord, zegt hij. Dat gezegde is dus niet op hem van toepassing. Maar dat blijkt ook wel uit het feit, dat hij net zo makkelijk overstapt naar een andere partij als hij daarmee zijn hachje kan redden.
Stemmen heeft inderdaad weinig of geen zin, zeker niet in Den Helder. Maar beweer dit niet als de verkiezingen voor de deur staan, want dan krijg je van alle kanten te horen ook op dit forum dat wie niet stemt ook niet mag oordelen en er zeker het zwijgen toe moet doen. Dus heb ik de laatste keer maar weer eens een stem uitgebracht. Het is mijn laatste geweest. De volgende keer pas ik: ik trap er niet meer in! Dan maar gedoemd te zwijgen.
Waarnemend Burgemeester Jeroen Nobel maakt ook geen beste beurt. Van hem zou je verwachten, dat hij zich inzet voor het goede verloop van politieke, bestuurlijke en democratische processen. Of dat in dit geval in voldoende mate is gebeurd, kun je je afvragen. Waarschijnlijk wil hij de coalitie niet tegen de haren instrijken, omdat hij zich in de markt wil zetten voor de verkiezing van een nieuwe Burgemeester in Den Helder.

Rietveld
2 juni 2020 At 19:20
Politiek Den Helder een lachertje
Dat Duijnker van de coalitiepartijen mag blijven zitten is tenenkrommend.
Kennelijk was de prestatie, het afdwingen van nul treden woningen bij de Woning Stichting voor deze partijen voldoende! Meelijwekkend wat een bende.
Zijn de overige Wethouders niet in staat de kar te trekken?
Dat was wel zo chique geweest. Wachtgeld ten spijt, maar zo is het nu eenmaal geregeld. Heeft hij toch nog wat, beter als zonder mandaat van de kiezer blijven zitten.
Geen enkel gevoel van schaamte heeft hij, evenals de coalitiepartijen.
Toch denk ik, dat ze zullen smoren in hun blinde ambitie.
De oppositie zou uit protest de raadsvergadering een keer over moeten slaan.
Men zit er nu toch maar voor spek en bonen.
M Rietveld

RB
2 juni 2020 At 19:30
Het blijft een afgekeurde stadswacht, hè.

Dirky
2 juni 2020 At 19:50
Mooi, ook weer opgelost. In Den Helder worden dergelijke problemen snel aangepakt gelukkig.

George
2 juni 2020 At 20:37
Hoe krijgt Helders stadsbestuur het vertrouwen van de bevolking terug? Dat moeten B&W onderzoeken, vinden vier raadsfracties.
Dat wordt wel een uitdaging.

Marc Nihot
2 juni 2020 At 21:34
Wist U dat?
* Beter Voor Den Helder heeft meebetaald aan de verkiezingscampagne voor #Gemeentebelangen Den Helder? Om voormalig Wethouder Geurt Visser te steunen, waar nu Nancy List fractievoorzitter van is.
* Beter Voor Den Helder al in 2014 Remco Duijnker een baantje heeft beloofd als Wethouder.
* Harmen Krul tegen zijn eigen principes (bericht NHD) nu een Wethouder laat zitten om Assorgia niet boos te maken.
* Assorgia regelmatig politieke bijeenkomsten in zijn zaak hield, met gratis pizza, om mensen zijn lijn op te krijgen.
* De anonieme brief, die ooit over Koen Schuiling verspreid werd, verder verspreid werd vanuit de pizzeria. De anonieme brief, die is gepubliceerd op de Rob Scholte Museum website, is ontvangen van Assorgia.
Link naar anonieme brief https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-KoenSchuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-Helderse-gemeenteraad-zomer-2015/

Joop
2 juni 2020 At 23:39
En hoe smaakte de pizza, Marc? Helaas hadden deze pizza S jou blijkbaar te kort stemmen opgeleverd en sta je nog steeds aan de zijlijn. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Marc Nihot
3 juni 2020 At 12:23
Joop, ik heb daar niet aan mee gedaan. Ik had geen trek in pizza en hou van open en eerlijke politiek. Ben niet zo van de achterkamertjes.
Dat wij het niet hebben gered, is onze eigen fout, omdat wij voortijdig de campagne moesten afbreken. Maar in 2022 nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Flipfluitketel
3 juni 2020 At 06:47
Motie van wantrouwen heeft het niet gehaald. Dat zegt alles over deze coalitie. Dualisme is dood. We doen wat het college zegt. We hebben geen raadszaal meer nodig. Het failliet van de politiek van Den Helder is een feit.

Peter
3 juni 2020 At 08:00
Heel Den Helder zou eigenlijk die pizza toko moeten boycotten, wat heeft die man de kiezer belazerd!

F Hoogenbosch
3 juni 2020 At 09:36
De afgelopen twee jaar heb ik met hart en ziel gewerkt aan de uitvoering van het Helders Akkoord. We komen in Den Helder uit een lange periode, waarin er sprake was van veel wantrouwen en grote onderlinge verdeeldheid. We wilden een nieuwe fase inluiden en volgens mij zijn we daarin geslaagd.“
En vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag, het schaamteloos tot de derde macht verheffen van een leugenachtige en ongeloofwaardige publieke knevelarij onder de noemer van “het Beste voor Den Helder“.
Den Helder met of zonder zijn bewoners ?

Bodelo
3 juni 2020 At 11:51
Waar deze raad in ieder geval nog de rust probeert te behouden, probeert Marc via een vage Rob Scholte Museum website link nog even de vuile was buiten te hangen.

Marc Nihot
3 juni 2020 At 12:29
Er is nog veel meer vuile was, Bodelo, die allemaal de komende tijd boven water komt. Ook betreffende het nieuwe stadhuis op Willemsoord.
Als de raad de rust had willen behouden, dan had Beter voor Den Helder deze stap niet moeten maken. Een politieke partij trekt zijn Wethouder terug. Dan doe je geen vijandige overname van een Wethouder, maar dan stem je in met het vertrek van een Wethouder. Beter voor Den Helder heeft hiermee bewezen, dat ze de gemeenteraad volledig buiten spel willen zetten en ze precies doen, waar ze in verkiezingstijd tegen waren.
Het is overigens een vraag geweest van Beter voor Den Helder om de brief online te publiceren. En het werd tijd om dit nu maar eens openlijk te communiceren.

Cees
3 juni 2020 At 15:35
Is het geen tijd om de fractievoorzitter van het CDA uit zijn lijden te verlossen en weer terug naar zee te sturen? Kan het CDA meteen uit de coalitie stappen en weer aan haar geloofwaardigheid gaan werken! Op de huidige manier blijft het CDA mede verantwoordelijk voor de strapatsen van Beter voor Den Helder. Dat zou ik niet willen! Tevens bespaart U zich een schisma over de ORW!

https://denhelderactueel.nl/2020/06/CrisisafgewendDuijnkerblijft-en-levert-02fte-in/

Bestuurlijke vernieling

De Senioren Partij heeft afgelopen week het vertrouwen opgezegd in haar Wethouder Remco Duijnker. Toch mag hij, zonder de afgelopen twee jaar aantoonbaar nuttig te zijn geweest, wel aanblijven van nota bene een andere coalitiepartij. En de rest van de coalitie ging daar dinsdagavond verbazingwekkend genoeg, weliswaar schoorvoetend mee akkoord.

Het deed pijn om uitstekende politici zich vol zelfverloochening in allerlei bochten te zien wringen om met duidelijke tegenzin proberen recht te praten wat onmiskenbaar krom is. Zij moeten afgelopen week de Pasta Nepotissimo overduidelijk geserveerd gekregen hebben met een nogal zwaar te verteren salade Machiavelli als side dish.

De coalitiepartijen gaven namelijk zonder uitzondering aan, dat het allemaal niet chique was en dat zij graag hadden gezien, dat Duijnker de eer aan zichzelf had gehouden, maar ook dat zij wel een bestuurscrisis wilden afwenden. Dat betekent niets anders dan dat “Beter voor Assorgia het machtswoord heeft gesproken ofwel,Duijnker blijft behouden, of we stappen uit de coalitie!
Dan gaat het dus helemaal niet meer om politiek asiel bieden aan een wél functionerende Wethouder, maar om het moedwillig in het zadel houden van een niet functionerende Wethouder ten koste van heel veel gemeenschapsgeld.

Overstap

Wat zouden andere coalitiepartijen er nu van vinden, als ze om welke reden dan ook, het vertrouwen in hun eigen Wethouder zouden verliezen en zeg, dat hypothetisch bijvoorbeeld Heleen Keur ontspannen overstapt naar BvdH en het CDA feitelijk als politieke partij daarmee uitgerangeerd zou worden? Zou het CDA zich dan niet enorm genaaid voelen? Zouden zij dan niet verwachten, dat de andere coalitiepartijen solidair met het CDA zouden zijn? Dat mag je toch hopen, alleen doen de VVD, het CDA, de Stadspartij, de ChristenUnie en de PvdA nu even niet mee aan het zijn van een solide, betrouwbare en sociale coalitiegenoot. Zij laten hun oude partner gewoon barsten en hun oren hangen naar verwerpelijk en plat nepotisme!

Het geeft ook ernstig te denken over de loyaliteit van Duijnker in de voorliggende twee jaar. Was hij eigenlijk altijd al niet een soort Wethouder van BvdH? Is de Senioren Partij niet gewoon als voertuig gebruikt voor dit ex familielid van Assorgia? Assorgia wilde namelijk in elke variant van de coalitieonderhandelingen immers hardnekkig vasthouden aan diezelfde Senioren Partij (lees Duijnker). Is dit nu de beloofde bestuurlijke vernieuwing? Onderling wantrouwen, zelfs onbetrouwbaar gedrag binnen de eigen coalitie, nepotisme van het zuiverste water en elkaar bedreigen met machtspolitiek?

Vertrouwen

Het vertrouwen van de Helderse kiezer in de coalitie is inmiddels al dramatisch laag, maar het laatste spoortje is met deze move van de baantjes carrousel wel echt helemaal door het toilet getrokken! Dit schreeuwde dinsdagavond natuurlijk om een motie van wantrouwen. Die kwam er ook en de oppositie maakte terecht gehakt van de argumenten van de coalitie, maar de motie redde het uiteraard niet, omdat de coalitiepartijen, die zich ruggengraatloos hebben laten flessen, plichtmatig deze bedenkelijke move getalsmatig moesten afdekken. De betrouwbaarheid van en het vertrouwen in het stadsbestuur is dan ook onherstelbaar beschadigd, waarna we nog wat stuurloos doormodderen naar de volgende verkiezingen met de afrekening in het achterhoofd. En waarom? Om een zwaar aangeschoten en beschadigde Wethouder nog anderhalf jaar anoniem te laten rond schuifelen in een omgeving, waarin hij binnen en buiten het stadhuis nog slechts meewarig wordt aangekeken? Hoe kan deze man ooit nog serieus verder?

De wonden zijn diep, het onderling vertrouwen in de coalitie is weg en het bestuurlijk kadaver van deze coalitie moet zich nog 18 maanden voortslepen naar de verlossende verkiezingen, waarna er voor de meeste coalitiepartijen slechts bestuurlijke euthanasie door de kiezer rest. En dat is zonde, want bij het sociaal domein gebeuren onder leiding van Pieter Kos inmiddels goede dingen, die een beter oordeel verdienen.

Toon nu als landelijke partijen & Stadspartij ruggengraat, jullie hebben uitstekende Wethouders en ook prima raadsfracties, herwin het vertrouwen en maak een goede eindsprint, het is nog niet te laat. Kijk om je heen en herstel de situatie naar een wél betrouwbare coalitie, die luistert naar haar inwoners en daarop ook de juiste dingen doet. Doe het, voor de stad en haar inwoners, maar laat je in Godsnaam nooit meer zo gênant gijzelen door een toevallig passerende pasta boer.

Den Helder Actueel, 3 juni 2020

Reacties

Peter
3 juni 2020 At 21:04
Wat een klerezooi in deze stad.

Dick Berts
3 juni 2020 At 21:39
In de politiek van het Palermo aan het Marsdiep gaat het nog maar over twee dingen:
Wie krijgen de overbetaalde baantjes toegespeeld?
Waar worden de bestuurlijke maffiosi gehuisvest?

Edward
3 juni 2020 At 21:59
Normaal gesproken reageer ik niet, maar nu wil ik als inwoner van deze mooie stad toch iets kwijt. Hulde aan deze coalitie, die kiest voor haar bestuurlijke verantwoordelijkheden. Den Helder laat zich ook bestuurlijk professioneel naar buiten toe zien. Naast de mooie revitalisatie van de binnenstad, Willemsoord en nog veel meer mooie plekken, is er eindelijk politieke stabiliteit na zoveel jaar ellende. Het op de man spelen, zoals de heer Boskeljon doet is onprofessioneel en geeft het verleden van de politiek in Den Helder weer. Gelukkig komen na slechte ook weer goede tijden wat deze coalitie laat zien, Den Helder doet weer mee! Heer Boskeljon, ik ken U niet, maar toch een advies: wees professioneel en beschaafd, dit zou U sieren.

Bodelo
4 juni 2020 At 09:33
Edward, ik reageer niet veel meer op DHA. Maar ik sta volledig en voor de volle 100% achter je.
Wat hadden we dan liever gezien? Vette chocolade letters in de Telegraaf? Zie je wel dat het een zooitje is in Den Helder?
Het wordt tijd, dat een aantal mensen eens stoppen met “op de man spelen”en over hun eigen schaduw heenstappen. Dat is echt Beter voor Den Helder!

Peter
4 juni 2020 At 09:35
Heb liever dat dat zooitje amateuristisch ongeregeld wat zich het stadsbestuur durft te noemen over de schaduw heen stapt en meteen maar opstapt, Sesamstraat is er niets bij.

Spinder
3 juni 2020 At 22:18
Hahaha, Hans. de jaloezie druipt ervan af. Daar ga je van drinken, proost!

RC licht
3 juni 2020 At 22:27
Mooi gesproken over interessante ontwikkeling in de soap. Den Helder en het bestuur. Wordt vervolgd X D

ARB
4 juni 2020 At 00:18
Vooral een wat als’ verhaal. Eerst komen de feiten, maar dan ‘wat als’ met dus speculatie en eigen visie. Ik denk, dat andere overwegingen ook een duit in het zakje van dit besluit hebben gedaan. Politiek staat onze stad niet sterk bekend. Even geen ondermijning vanuit de Helderse politiek op dit moment en in deze tijd. Er zijn belangrijker zaken dan dat eindeloos politieke gebakkelei in onze staf.

Roel Prins
4 juni 2020 At 09:15
Het is even niet belangrijk wie de gastschrijver is. Belangrijk is, of hij of zij zijn of haar best doet om aan waarheidsvinding te doen. De verheffing van Duijnker tot Wethouder boven een organisatie, waarin hij als ambtenaar grote problemen heeft gehad getuigt mijn inziens niet van brille. Dat deze Wethouder een “familieband” heeft of had met de fractievoorzitter van de partij, die hem heeft geadopteerd, is ook al geen aanbeveling. Dat brengt mij tot een vraag. Ik heb eens vermoed, dat Wouters ook een “familieband” had of heeft met bedoelde fractievoorzitter. Mocht dat zo zijn dan zou de kenschets van Gerard HoekmeijerPalermo van het Noorden op zijn plaats zijn.

Bodelo
4 juni 2020 At 09:34
In het geval van waarheidsvinding, licht die familieband eens toe?

Elmi Kloosterhuis
4 juni 2020 At 10:43
Tja, het blijft een wilde havenstad en dat op de man spelen, daar is men heel erg goed in, volgens mijn geheugen.

Marc Nihot
4 juni 2020 At 10:22
Bodelo, je moet je is niet van de domme houden. Je weet, dat Remco de ex schoonvader is van Carlo Assorgia. Dat is algemeen bekend en al regelmatig vermeld bij de reacties.
Het is gewoon niet kies om een zittende Wethouder weg te kapen bij een partij, die de Wethouder heeft teruggetrokken. Dit had namelijk geen enkele crisis opgeleverd.
Ik ben het met Hans Boskeljon eens (en dat zijn we meestal niet), dat Carlo Assorgia binnen coalitie heeft geroepen, dat als Remco Duijnker weg zou gaan, dat Beter voor Den Helder de stekker uit de coalitie zou hebben getrokken.
Het had de coalitiepartijen dan gesierd om dan te zeggen: ‘ga maar en de Senioren Partij te vragen een nieuwe Wethouder te leveren.

SK
4 juni 2020 At 11:54
Een bezem door het gehele gemeentebestuur en vers bloed, neutraal, transparant, betrokken ambtenaren zal deze gemeente goed doen. Wie er nu aan het roer (willen blijven) staan is funest voor deze gemeente, ook in de toekomst. Een doordram mentaliteit, wat inmiddels een real life soap is geworden. Het onderzoek en feiten spreken voor zichzelf. Weinig tot geen vertrouwen in het gemeentebestuur is om je rot voor te schamen als ambtenaar. Eigenbelang heeft meer waarde dan de gun factor. IK IK IK en de rest kan stikken.
Welkom in Den Helder!

https://denhelderactueel.nl/2020/06/Bestuurlijkevernieling/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Senioren+Partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+voor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspartij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=CDA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Blank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel
https://robscholtemuseum.nl/?s=PvdA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=GroenLinks
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geurt+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=GemeenteBelangen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helders+Akkoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Machiavelli
https://robscholtemuseum.nl/?s=anonieme+brief
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+Hoekmeijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Palermo+aan+het+Marsdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Palermo+van+het+Noorden

https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-Koen+Schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-Helderse-gemeenteraad-zomer-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-gemeenteDenHelder-16-augustus-2015-maarten-hanegraaf-managementassistent-mail-aan-berts-18-augustus-2015-dick-berts-brief-aan-Burgemeestermr-Koen+Schuiling-18-aug/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-de-Rijksrecherche-18-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/gemeenteDenHelderontvangstbevestiging-van-WOB-verzoek-van-dick-berts-19-augustus-2015-Koen+SchuilingBurgemeester-brief-aan-dick-berts-over-zijn-WOB-verzoek-25-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Rijksrecherche-brief-aan-dick-berts-betreft-verzoek-tot-instellen-Rijksrecherche-onderzoek-24-augustus-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-brief-aan–Koen+Schuiling-22-september-2015gemeenteDenHelderbrief-aan-berts-met-ontvangstbevestiging-23-september-2015-brief-aan-berts-over-procedure-27-oktober-2015/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-mail-aan-klantcontact-centrum-gemeenteDenHelder-met-antwoordformulier-hoorzitting-31-oktober-2015-klantcontact-centrum-DenHelder-mail-aan-dick-berts-2-november-2015/
https://robscholtemuseum.nl/Koen+SchuilingBurgemeester-brief-aan-dick-berts-24-februari-2016-commissie-bezwaarschriften-gemeenteDenHelder-advies-aan-Schuiling-inzake-bezwaarschrift-d-a-berts-9-januari-2016/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-stadspartij-eist-Helderheid-over-beveiliging-willemsoord-delano-weltevreden-helderse-politiek-wil-van-stadsbestuur-openheid-over-weren-beveiligingsbedrijf-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-horecabazen-willemsoord-onder-druk-gezet-om-beveiligingsbedrijf-DHS-te-dumpen-wie-niet-tekende-kreeg-geen-vergunning/
https://robscholtemuseum.nl/Helderse-courant-DHS-mag-weer-aan-het-werk-in-uitgaansgebied-delano-weltevreden-schors-directeur-van-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-hij-mocht-van-de-gemeenteDenHelder-geen-bedrijfsleider-van-een-bordeel-worden-nu-moet-de-gemeente-hem-een-kleine-89-000-euro-betalen/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-integere-mensen-worden-niet-door-Helders-College-geschorst-gemeenteraad-is-het-niet-eens-over-bespreking-kwestie-DHS/
https://robscholtemuseum.nl/the-post-online-massale-vechtpartij-in-gezellige-uitgaansstad-DenHelder-agent-loopt-hersenschudding-op-dumpert-kansenpareltjes-hebben-ruzie-met-de-pliesie/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-DHS-mag-niet-op-willemsoord-werken-vanwege-bijthonden-en-schijnconstructie-redactie-dha-college-terechte-keuze-beveiligers-willemsoord/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-Frans-Buhling-stopt-als-adviseur-van-beveiligingsbedrijf-DHSgemeente-creeert-rookgordijn-met-verhaal-vol-leugens-en-halve-waarheden/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image