Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (14): Het medewerker onderzoek | deel 2 Afscheid van het Vijfhovenhuis (slot)

Zij aanzicht Vijfhovenhuis, Leiden, 2014 (foto Google)

Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (14): Het medewerkeronderzoek | deel 2 Afscheid van het Vijfhovenhuis (slot)

Woensdag 2 mei 1979 ga ik naar de WSW lunch en stencil donderdag na de koffiebar het foldertje, dat ik ontworpen heb, waarna ik met Tom naar de vergadering van de op afsplitsing staande ANIB afdeling Leiden ga. ’s Avonds werk ik bij jazzballet achter de bar, et cetera. Ondertussen heb ik een nieuwe taak gekregen: het “bij” vullen: het bevoorraden van de mini berging onder de bar, vanuit de hoofdberging, een taak, die vrijwel dagelijkse aanwezigheid van me vergt. Over het algemeen verschuift mijn takenpakket snel en meer in de richting van het doen van allerlei kleine klusjes: sleutels bij laten maken, tafels bestellen, contact met de wetenschapswinkel en natuurlijk het verrichten van de bestellingen bij Lafeber voor de algemene bevoorrading van de bar.

Op de notulen [van het teamberaad] van 8 mei 1979 sta ik niet vermeld bij de aanwezigen. Uit het verslag echter blijkt, dat ik er was, evenals uit mijn aantekeningen. Er zijn dus 17 aanwezigen: Greet en Lian van de kinderkantine, Riet, Martin en Lenie van de sjoelclub, Dirk van het bestuur, Els, Corien en ik dus van de staf, Bartha en Anneke van de peuterspeelzaal, Marla van de dans, Wil van de koffiebar, Simon, Trudy en John van de Vrijbuiters. Op de agenda staat niets bijzonders. Bij punt 2) ‘notulen vorige keer’ lezen we: “Els zit voor. Het is nog steeds niet bekend wat Aad heeft. Don is vandaag opgenomen, wordt morgen geopereerd.”  Daarna doet Dirk kort verslag van zijn bezoek aan de LJA vergadering en ik van het bezoek, dat Tom en ik brachten aan de open ledenvergadering van de ANIB, waarop het besluit werd genomen om zich af te splitsen van de landelijke bond en een nieuwe organisatie op te richten. Het is nog afwachten wat deze nieuwe organisatie zal gaan ondernemen. Vervolgens zal Dirk sleutels bij Aad gaan halen, zorgt Cor nu voor het bijvullen en de bestellingen met de sleutels van Simon. Anneke krijgt een sleutel voor noodgevallen. Verder wil Dirk weten wie de sleutel van het flessen potje heeft. Hij vindt namelijk wel bonnetjes, maar geen geld (of te weinig). Dus verzoekt Dirk iedereen op te letten. “Ook Tom is op het ogenblik ziek. Voorlopig zullen de instuif en het overleg daarvan onderling worden geregeld. Morgen zullen timmerclub en instuif samengaan. Verder vraagt Dirk opheldering omtrent Toms mededeling in de rondvraag, dat ‘hij het niet zo ziet zitten’.  Ook dit is geregeld.”

Cor is niet op de speeltuinvergadering geweest (voor de buurtbarbecue). Punt 3) is de totale organisatie. Er wordt een lijst gemaakt van wat er allemaal nog of beter geregeld moet worden: A) Buurtbarbecue, B) Evaluatie, C) Vakantieplanning, D) Opening nieuwe seizoen, E) Taken Els, F) Taken Corien, G) Zuidwester kopij, H) Schoonmaken, I) Afrekenen. A) gaat dus niet door, misschien gezamenlijk met de speeltuin de opening D) organiseren. B) 29 juni slotavond met Vrijbuiters uitvoering. Half juni eindigen sjoelclub en kaartclub en wordt de laatste bingo (de superbingo) gehouden. 27 juni 1979 is de laatste timmerclub en instuifmiddag. Evaluatieverslagen voor 1 juni inleveren bij Riet. Donderdag 14 juni om 14.00 uur evaluatie in de achterste zaal. C) De zomeractiviteiten van de stichting zijn van 9 t/m 27 juli. Els regelt de coördinatie met de andere clubhuizen. Wat betreft het schoonmaken wordt een toerbeurtenstelsel ingevoerd: woensdag Trudy, donderdag Cor, vrijdag Els en zaterdag Corien. I) Dirk regelt het afrekenen. Punt 4 is Cor, die de sleutels bij laat maken voor de heer Jansen. Punt 5) is Cor, die een tafel gaat bekijken. Punt 6) is Cor. die achter de bar gaat staan op 21 mei bij de jaarvergadering van de ouderclub met Wilma en Trudy. Dan bij punt 7), de rondvraag, zorgt Cor voor nieuwe sloten op koelkast en mini berging, klaagt Lenie over het verdwijnen van de nieuwste platen, waarop de bekende klaagzang volgt, en stelt Dirk voor om twee interim krachten aan te vragen, waarmee men onmiddellijk akkoord is amelijk een opvolger voor Corien en een onderhoud man. Donderdag ben ik bij de bespreking met de voormalige ANIB, dat gewoon door blijft gaan met het houden van spreekuur. Vrijdag neem ik de bestelling van Lafeber in ontvangst, terwijl ik maandag de sloten op de mini berging en op de koelkast bekijk en de bar bijvul.

Op het teamberaad van 15 mei 1979 zijn slechts weinig aanwezigen. Ik ontbreek terwijl wel aanwezig zijn: Tinie, Tom, Els, Riet, Dirk, Corien en Anneke.
Onder punt 1) ‘notulen vorige keer’: “De ANIB is donderdagochtend wel geweest. Cor heeft voor de volgende bestuursvergadering de ANIB en de nieuwe organisatie uitgenodigd.” Dirk is nog niet bij Aad geweest, maar zal in ieder geval een briefje sturen met de vraag wat er nu eigenlijk aan de hand is. De stagebeoordeling loopt de soep in, omdat Aad ziek is, waarop Dirk zegt, dat het ook onzin is, dat de stage door één persoon beoordeeld wordt. Els zal nu de sleutels halen en de stagebeoordeling regelen. De afspraken, die met Cor gemaakt zijn over het bijvullen blijken niet te lopen; komt terug in het volgende teamberaad. Voorlopig krijgt Lenie Anneke’s sleutel van de hoofdberging. Willem Coert maakt een nieuw slot op de kast met het flessen potje. Dirk en Corien krijgen een sleutel. Els is bezig wat bejaarden in te werken in het bejaardenwerk. De structuur van het Vijfhovenhuis schijnt hen echter wat problemen te geven. In ieder geval komen de bejaarden op het volgende teamberaad. Netty neemt de coördinatie over.
Onder punt 9) ‘klaarzetten bar’: “De regeling met Cor loopt niet. Veel mensen vragen zich af wat Cor nu eigenlijk doet. Tom zal Cor vragen een lijst van zijn activiteiten te maken. Riet mist ook een gedeelte uitvoerend werk en aanwezigheid.”
Punt 10): ‘Gehandicaptenoverleg’: “Riet bemerkt een zekere onvrede omtrent Toms functioneren. Veel bezoeken lopen de mist in. Tom zal tijdens het overleg zorgen voor meer spreiding van taken.”
Punt 11), de rondvraag: “Dirk: het niet zo goed draaien van het huis is ook gedeeltelijk te wijten aan de onrust, die veroorzaakt wordt door mensen, die telkens zeggen dat ze weggaan en dan toch weer blijven, en verder mag Don voorlopig weinig bezoek hebben.

Uit de notulen van de bestuursvergadering van 17 mei 1979
Punt 2): gehandicaptenspreekuur “De heer Brink geeft een uiteenzetting over de rond de ANIB gerezen moeilijkheden. De zaken blijven ons echter onduidelijk, wat echter niet aan de heer Brink ligt. Ons gaat het in de eerste plaats om een goede hulpverlening. Besloten wordt, dat op de donderdagochtenden een open spreekuur kan blijven plaatsvinden, dat verzorgd wordt in samenwerking met mensen, die zich daarvoor beschikbaar stellen onverschillig, of zij lid zijn van de oude of de nieuwe organisatie. Met het nieuwe seizoen moet deze zaak opnieuw op de agenda. Verder moet besproken worden, dat de gehandicaptensoos op fifty fifty basis bemand en betaald zou worden door medewerkers van de gehandicaptenorganisatie(s) en van ons. Dirk zal een en ander in een brief vastleggen.
Punt 3) vormen de notulen van de Ronde Tafel Conferentie. “Els merkt op dat er wel veel nadruk gelegd wordt op kinderwerk. Dit mag niet tot gevolg hebben dat het volwassenenwerk uit het gezichtsveld verdwijnt. Dirk merkt op, dat het gaat om een evenwichtig programma. Cor merkt op, dat maar twee of drie mensen iets gezegd hebben over het kinderwerk. Verder wordt opgemerkt, dat een RTC als gezellige avond moeilijk te verwezenlijken zal zijn.”
Punt 5) zijn de vacante bestuursposten. Er ontstaat een uitgebreide discussie over de gang van zaken in het Vijfhovenhuis: “Het lijkt soms wel een bende; de onderlinge contacten zijn slecht; sommige stafkrachten rotzooien maar wat aan en vertonen soms een gedrag tijdens activiteiten, dat de perken ver te buiten gaat; er is een ‘keukenblok’ en een ‘kantoorblok’; er zal keihard gepraat moeten worden met sommige stafkrachten; zij dienen een aanvulling te zijn op wat de buurtbewoners doen; de chantage van sommige stafkrachten door steeds maar te dreigen met weggaan moet ophouden of zij moeten dan maar echt weggaan, of de vacature vervuld wordt of niet.”
Danny de Lange stelt zich beschikbaar als voorzitter als de vergadering hem steunt bij het opnieuw in lijn brengen van het Vijfhovenhuis. Hij wil een democratische leiderschap, waarbij bestuursbesluiten, waaraan allen deel kunnen hebben, worden uitgevoerd. Na stemming, 11 voor, 2 onthoudingen, neemt Danny het voorzitterschap aan. Auke Koornstra stelt zich als penningmeester beschikbaar, de heer Jansen als 2e voorzitter. Dirk blijft voorlopig secretaris.
Punt 7) meldt, dat correspondentie op weg is naar de gemeente over de vacature van Els. Ondertussen is er dus geen zekerheid over de vervulling.
Bij punt 9) ‘ziekte Don en Aad en roostergevolgen’: “Danny gaat op bezoek bij Don en Aad. De roostergevolgen worden in het teamberaad opgevangen. In het teamberaad werd opgemerkt, dat het rooster van Cor onduidelijk is. Het werd buiten de bestuursvergadering om gewijzigd. Cor zal een en ander verduidelijken.” Als nagekomen punt 15) bleek er nog een voorstel te liggen om uit het ziektegeld voor Don Riet als invalster aan te trekken per 21 mei 1979 voor 40 uur per week tot aan de vakantie.

Op het teamberaad van 22 mei 1979 zijn weer veel aanwezigen (20 personen, waaronder drie bejaarden) met als belangrijksten: Cor, Els, Dirk, Tinie, Lenie, Corien, Danny, Tom, Aad en Anneke.
Eerste punt is de notulen van de vorige keer. “Danny is naar Aad geweest (zie Chronologie, bladzijde 13). De sleutels van Aads bureau zijn weg. De la is nu opengebroken. Cor maakt het slot. Dirk vestigt aandacht op een oud bestuursbesluit betreffende de sluitingstijd half één. Onder andere Tom en Els zijn het hier niet mee eens: men moet zelf kunnen beslissen als er geen overlast is. Het punt gaat terug naar de bestuursvergadering. In de tussentijd: sluiten om half één. Aad rekent weer af.”
Bij punt 2) post (die niet behandeld wordt op het teamberaad):  een verzoek van de belangenorganisatie WSW aan alle instellingen met WSW’ers in dienst om een brief te schrijven aan de gemeente Leiden, waarin staat dat de maatregel met betreffende tot de bijdrage in de salariskosten ingetrokken moeten worden. Anders zal de gemeente deze bijdrage voor haar rekening moeten nemen, omdat er bij de individuele organisaties geen ruimte is op de begroting.
Punt 3) zijn de bejaarde dames, die verder niets te melden hebben.
Punt 6) leesplank “De leesplank is lang geleden in het vergeethoekje terechtgekomen. Indertijd is besloten, dat er een leesplank moet komen, maar doordat men bleef steken bij de vraag wat er op moest komen, kwam de leesplank niet van de grond. Het teamberaad besluit, dat er toch verder aan gewerkt moet worden. Cor zorgt hiervoor en kom het volgend teamberaad met een lijst van tijdschriften en dergelijke met hun omschrijvingen, zodat de inhoud van de leesplank vastgesteld kan worden.”
Punt 7) rooster Cor: “Cor zet uiteen, waaruit zijn activiteiten bestaan onder andere discussiestukken maken over het reilen en zeilen van het Vijfhovenhuis. Men vraagt zich echter af wat Cor op dit moment allemaal doet. Ook is men niet tevreden over zijn weinige aanwezigheid. Er zal een nieuw rooster voor Cor door Cor, Riet en Els samengesteld worden. Het voorstelrooster komt in het volgende teamberaad. Aad verzorgt het bijvullen weer.”
Punt 10) werk Riet: “Riet komt met het voorstel om tot aan de vakantie tegen vergoeding 40 uur per week in het Vijfhovenhuis te komen werken. Zij zal zich onder andere bezig houden met het bejaardenwerk, de evaluatie, planning en coördinatie. Omdat er geen tijd is om dit voorstel in de bestuursvergadering te behandelen, wordt de beslissingsbevoegdheid bij het teamberaad gelegd, dat akkoord gaat. Riet is per 21 mei 1979 aangenomen. Aad, Els, Cor en Riet zullen een rooster samenstellen.”

In het rooster van de vakantieplanning sta ik doorgestreept met de mededeling, dat ik per 1 augustus weg ben.
Woensdag krijg ik bezoek van Danny op mijn kamer in het kraakpand, vrijdagochtend heb ik het gesprek met Riet en Els.

Het teamberaad van 29 mei 1979 is het laatste dat ik bezoek. Punt 2) is de leesplank, rooster Cor. “Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Cor, Els, Riet en Aad. Voor Cor was dit gesprek niet bevredigend en hij is tot de conclusie gekomen, dat hij het werken in het Vijfhovenhuis niet meer ziet zitten. Hij draait dit seizoen nog mee. Waarschijnlijk gaat Cor per 1 augustus weg. Cor maakt nog een evaluatieverslag van zijn activiteiten. Dirk, omdat er nu geen ander rooster voor Cor gemaakt is, kan dit wat moeilijkheden geven bij het gesprek met Tesselaar in verband met de vacature Els.”
Punt 3) is rooster Riet (zie bijgevoegd stencil) “Tom vindt het wat vreemd, dat het gehandicaptenwerk ook op Riets rooster staat, daar de gehandicaptensoos voldoende medewerkers heeft. Riet: vanuit het gehandicapten overleg is er ontevredenheid over Toms functioneren en men heeft haar gevraagd om bij te springen.
In de rondvraag benadrukt Dirk nogmaals dat het teamberaad de beslissing van Cor betreurt, maar dat de weg terug nog steeds open is. Overigens heb ik aan het einde van punt 2) ruzie gekregen met Dirk en ben ik kwaad weggelopen. De een of andere vandaal bleek echter mijn fietsbanden lek gesneden te hebben, zodat ik naar huis kon gaan lopen.

Epiloog

In het teamberaad van 6 juni 1979 wordt enorm gebakkeleid over het rooster van Tom, waarna een groep bestaande uit Aad, Els, Tom, Riet, Lenie, Tinie, Dirk en als het kan Danny zich met dit vraagstuk zullen bezighouden.
Verder is het bericht gekomen dat de vacature van Els vervuld mag worden en er wordt een sollicitatiecommissie in het leven geroepen bestaande uit Aad, Lenie, Dirk en Netty, die een advertentie op zal stellen. Verder ook is er een voorstel van Don via Tom om de installatie van de disco te kopen. In de rondvraag meldt Tom, dat een vandaal de banden van mijn fiets heeft doorgesneden en dat er van Nelly’s fiets een paar spaken zijn gesloopt. Dus let op uw fiets!

Het teamberaad van 12 juni 1979 bevat het uitermate merkwaardige punt 2)  ‘huidige problemen’, waarvan de notulen door Dirk gemaakt zijn. Het is echter geen verslag, maar een puntsgewijze opsomming van soms flarden van zinnen.
2.5. Wat is er gebeurd? [Er zijn] spanningen rond [het] opruimen. [Toen] Danny op zondag in [het] Vijfhovenhuis [kwam, was alles] opgeruimd. [Verder zijn er] spanning [en rond het aannemen van] telefoontjes [op maandagmorgen, meestal verband houdend met het gehandicaptenwerk] (Achterliggende maandag geen enkel telefoontje, andere maandagen wel). [Daarom was het nodig om het] rooster [te] bekijken van Tom door Tom, Riet, Aad en Els. Het gesprek daarover was op zich een goed gesprek met als uitgangspunt Tom op maandagochtend aanwezig, niet af[wezig] door tijdgebrek. [Er kwamen] twee voorstellen a) Tom om 11.00 uur aanwezig op de maandag en dinsdagochtend voor opruimen, b) maandagochtend aanwezig, maandagmiddag afwezig, [wat] betekent totale roosterwijziging.
Een totale roosterwijziging voor een paar weken [tot het einde van het seizoen is] wel wat onzinnig. De voorstellen [zijn] onbevredigend voor het teamberaad. Opmerking van Dirk: dan val je terug op werkgever werknemerverhouding als je in onderling overleg niet tot oplossing komt. Dirk zal de zaak voorleggen aan Danny. De voorzitter, secretaris, penningmeester en tweede voorzitter hebben de zaak besproken op 6 juni. Danny is voorzitter geworden met een programma, waaraan we steun hebben toegezegd. Danny voert dat programma uit. We nemen met zijn allen de besluiten, ook over de zaak die nu gaande is. Er kwam een afspraak voor overleg [over het] rooster met Danny, Tom, Lenie, Riet en deels Corien. Tom was er niet, ziek. [Echter de] dokter maakt uit of iemand ziek is. Onze indruk is dat Tom overspannen is. Tom [is] ziek gemeld (door Lenie?). Danny heeft de zaak telefonisch met Tom afgehandeld; er werd [een] ultimatum gesteld. Dat was geen goed gesprek, [want] eenzijdig. Sinds de ziekte van Don heeft Tom wel een aantal taken overgenomen, maar zijn werkbegeleiding heeft stilgelegen. De veranderingen voltrekken zich wel met een rotgang, hoe nodig ze ook zijn. De totale groep is schuldig aan de situatie in het Vijfhovenhuis. Er zijn vele harde dingen gezegd over en weer. [Het] loopt wellicht al twee jaar, [daarom is het] prima dat de bom barst. Maar we moeten niet de makkelijkste weg kiezen. Als de kern van de zaak niet wordt aangepakt, komt er weer een nieuwe Tom. Tom is vaak niet voor rede vatbaar. [Ik heb] nog nooit een overleg meegemaakt, waarin Tom toegaf ongelijk te hebben, [althans] niet de laatste tijd. [Daarom moeten we] niet doen alsof er niets aan de hand is. We twijfelen of er echt bedoeld wordt dat Tom weg moet. Als Don terugkomt, [ontstaat er] weer herrie. Beter [is het om] een afkoelingsperiode [in te lassen]. Zo’n periode hebben we als Tom ziek is. Tom [heeft gezegd dat hij] hier graag wil werken; maar er moet duidelijkheid komen over wat Tom doet. Tom [heeft gezegd, dat hij] zichzelf ook kwalijk neemt dat een en ander zo is gegaan. Het komt mede door de onduidelijkheid van de werkbegeleiding; echte werkbegeleiding is er niet geweest. Tom ging van bejaardenwerk naar gehandicaptenwerk zonder werkbegeleiding, moest het maar zien te redden, kan zo’n verantwoordelijkheid niet aan. [Het]zelfde geldt voor Cor. Ook voor de woensdaginstuif [krijgt Tom] geen werkbegeleiding. [Hij] staat vreemd tegenover programmeren, initiatief nemen.
6) Conclusie [We moeten de] zaak niet blauw, blauw laten. [De] onduidelijkheid [van het] rooster moet verdwijnen. Allen hebben schuld; de foutieve gang van zaken mag niet verhaald worden op één persoon. Een gesprek als vanmiddag hebben we nog niet eerder gehad. De zaak moet op een ander spoor gezet worden. Na de ziekte van Tom moet er opnieuw overleg gevoerd worden, echt overleg.”

Overigens waren er maar weinig aanwezigen, waarvan de belangrijksten Dirk, Aad, Els, Corien. De anderen waren met de sjoelclub op stap. Don en Tom zijn ziek en ik kom niet meer. In de notulen van het teamberaad van 19 juni 1979 treffen we onder punt 8) ‘WSW lijsten’ aan: wat moet er ingevuld worden op de WSW lijsten van Cor? Verdeelde meningen, wel of niet de waarheid invullen. Dit punt gaat naar de bestuursvergadering.

Tenslotte komen we dan aan die merkwaardige bestuursvergadering van 21 juni 1979. Er zijn geen notulen; daarentegen is er een besluitenlijst, een uitermate uitzonderlijke zaak. Er ontbreekt een presentielijst. De besluitenlijst bevat 46 punten. Echt interessant begint hij te worden bij punt 12).

12) Overtredingen van besluiten van de bestuursvergadering zullen gemeld moeten worden bij de voorzitter. Hij of zij, die zich niet houdt aan besluiten zal het 5HH voorgoed moeten verlaten. Binnen de genomen besluiten heeft de voorzitter volmacht.

13) Het is een besluit, dat werkers, die betaald worden, door het 5HH of anderszins, op tijd volgens hun rooster op hun werk zijn en hun werk naar behoren doen.

14) Per heden worden de werkzaamheden voor het 5HH door de betaalde werkers in het 5HH verricht.

15) Afwezigheid van betaalde werkers voor werkzaamheden, die voor het 5HH worden verricht, wordt aan de teamgenoten gemeld.

16) Roosterwijzigingen komen tot stand alleen via de bestuursvergadering.

17) Van hen, die geen werk te doen hebben in het kantoor, wordt verwacht, dat zij niet in het kantoor zijn, zodat het werk van hen, die er wel wat te doen hebben, niet onmogelijk is.

18) Zij, die achter de bar zijn ingedeeld, nemen achter de bar geen anderen mee.

19) De bestuursvergadering is voor sleutelbeslissingen. Het teamberaad neemt alleen werkbeslissingen en is bedoeld voor werkbespreking.

20) Het teamberaad kan beslissingen van de bestuursvergadering niet ongedaan maken.

21) Het teamberaad kan beslissen over kleine bestellingen, die voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn, geen nieuw werk betreffen, zoals tot op heden gebruikelijk. Uiteraard wordt eerst nagegaan, of de aanschaffingen wel noodzakelijk zijn en verantwoord met het oog op de krappe financiële situatie.

22) Beslissingen over het beginnen van nieuw werk, werk wat nog niet in het programma staat en werk, dat niet in de roosters staat, vallen in de bestuursvergadering.

23) Na afloop van activiteiten en vergaderingen helpt iedereen bij het opruimen en de afwas, zonder onderscheid.

24) Collegialiteit kan niet afgedwongen worden maar hij of zij, die zich formeel opstelt, haalt zich op de hals, dat hij of zij formeel behandeld wordt.

25) Besloten wordt met acht voor, drie tegen en drie onthoudingen, dat de WSW lijst voor Cor Hendriks naar waarheid wordt ingevuld.

26) We hebben geen geld om taxikosten voor invaliden te betalen. Bekeken zal worden, of er misschien een subsidie voor mogelijk is.

45) Tom zegt in te zien, dat hij in zijn uitspraken tegenover Lenie duidelijk fout zijn geweest.

46) De voorzitter en de secretaris gaan na de vergadering nog naar Lenie toe.

Vanaf woensdag 20 juni 1979 hou ik weer geregeld een dagboek bij, een nieuw systeem per uur.

Die avond word ik om een uur of acht opgehaald door Tom voor opnames met mijn bandrecorder van Sherlock, de band, waarmee Don successen hoopt te vieren. Ik neem slechts twee nummers op en de opnames zijn niet best. Om 23.00 uur kap ik ermee en word naar huis gebracht, terwijl de band verder oefent. Na afloop krijg ik nog bezoek van Tom om nog wat na te ouwehoeren. Hij is nu jarig. Donderdag dus.
Donderdagmiddag koop ik een plaat [van Traffic] voor hem, die ik hem ’s avond’s, wanneer hij na de bestuursvergadering bij mij langskomt, geef. Tegelijk vraag ik, of ik hem meteen op mag nemen, wat hij natuurlijk prima vindt en we draaien de plaat van Traffic. Hij doet me verslag van de bestuursvergadering. Ben ik nu ontslagen? Mijn loonstaat wordt niet ingevuld. We besluiten tot een gesprek met Koster. De volgende middag komt Tom onderweg naar huisbezoeken bij me langs om te vertellen, dat we voor aanstaande maandag een afspraak met Koster hebben.

Maandag 25 mei 1979 hebben Tom en ik om 11.45 uur een gesprek met de heer Koster van de DSW op de Waard. Ik voer het gesprek grotendeels met een prima inleiding. Het geval met stevige voorbeelden uit de doeken gedaan, daarna aangevuld door Tom. Koster luistert, hoewel wij veelvuldig gestoord worden, zeer aandachtig en zijn advies is: Tom is voorlopig ziek, overspannen of zo, Cor heeft vakantie wanneer het Vijfhovenhuis nul, nul, nul invult op de loonstaat. Op weg naar mijn huis halen we bij Tom de coördinatie map op, die ik heb bijgehouden van mei tot dec. 1978. ’s Avonds krijg ik van Marla de notulen van de bestuursvergadering. De volgende dag komt Tom weer bij me langs om een uur of een. De controleur is geweest en vindt het maar een slap verhaal, vervolgens komt Marla langs om moed in te zamelen voor het teamberaad, maar blijft plakken tot kwart voor twee. Nadat ze vertrokken is, gaan Tom en ik er een middagje tussen uit en belandden tenslotte in Hoek van Holland, waar we langs de Waterweg naar de passerende boten kijken. De dag daarop ga ik met Marla naar het strand.
Dinsdag 3 juli 1979 komt Tom me halen voor een gesprek met de heer Koster van de DSW, dit maal wordt het woord door hem gevoerd. Hij had een gesprek met Dirk van der Ham en Riet Blok gehad, waarin Dirk iets vaags zei, als dat ze niet meer met professionele krachten, maar alleen nog met buurtbewoners wilden gaan werken. Dit houdt voor mij in, dat Riet Blok al voorbestemd is voor de plaats van Els. Koster heeft voor mij weinig te bieden. Hij zou kijken voor overplaatsing en de commissievergadering is op 29 augustus 1979. Ondertussen zou ik doorbetaald worden (jippie); voor Tom houdt het Vijfhovenhuis de deur nog op een kier open, maar dan moet Tom zelf contact met hen zoeken. En hij moet dat maar snel doen. Maandag 9 juli 1979 maak ik een afspraak met Frits Kleinhans, WSW consulent van het Academisch Ziekenhuis voor dinsdag. Dinsdag om half twaalf heb ik de afspraak met Frits. We brengen ongeveer een uur in gemoedelijke stemming door met praten over wat ik zou willen en wat voor mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Er blijkt heel wat mogelijk dus voorlopig hebben we het even aangehouden. Een van zijn ideeën is het opzetten van een krantje voor interne mededelingen. Ook Tom breng ik ter sprake en hij regelt een afspraak voor donderdag 11.00 uur. Vrijdag 10 augustus 1979 hoor ik van Frits Kleinhans, dat het ziekenhuis niks wordt, maar misschien wel voor Tom.

Tenslotte is er de dato 15-8-79 met dossiernummer 22705/DZ/RU/MT de brief van het bestuur van de gemeente Leiden, waarin me het besluit werd meegedeeld om op 14 augustus 1979 mijn dienstbetrekking krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening te beëindigen wegens het niet beschikbaar zijn van arbeid in de zin van de wet noch op korte tijd beschikbaar (artikel 28 lid 2 sub c van de Wet Sociale Werkvoorziening). De brief is namens B&W ondertekend door de waarnemend directeur van de GDSW Leiden, HB Plugge.

Deze brief bereikt mij 25 augustus 1979. Ik ben ondertussen op vakantie geweest, dus ik ben mooi te laat. Dinsdag 28 augustus 1979 moet ik me inschrijven op het arbeidsbureau als werkzoekende en woensdag 29 augustus 1979 breng ik mijn eerste bezoek aan de Sociale Dienst. Ik ben N° A4 en bekijk de geheel verbouwde ontvangstruimte. Ik ben al snel aan de beurt en nog sneller klaar. In die tijd wordt een formulier uitgetypt met een aanvrage om bijstand volgens de Algemene Bijstandswet. Het gaat om een WWV uitkering. Laatste werkgever DSW;en reden van ontslag: geen werk meer. Gewerkt van 1 september 1976 tot 14 augustus 1979. Op maandag 3 september 1979 voer ik een eerste reorganisatie op het Vijfhovenhuis materiaal uit, het aanleggen van een grote ordner. Dinsdag 4 september komt Tom na zijn eerste werkdag [in het Academisch Ziekenhuis] bij me langs om te vertellen hoe het is.
Dinsdag 11 september 1979 ga ik voor de tweede maal bij de Sociale Dienst langs. Ik moet ’s middags opbellen naar de Mooy en maak dan een afspraak voor woensdagochtend 11.00 uur. Ondertussen vul ik de formulieren in, die ik van de Sociale Dienst gekregen had. Precies om 11.00 uur arriveer ik op de soos en word weer in hokje drie geplant. Heer de Mooy gaat nog eens over de gegevens, waarna ik het voorschotidee lanceer, aangezien de eerste uitbetaling pas over twee weken is. Hij scheept me af met dat ik vrijdag moet bellen. Wel zegt hij, dat er nog bij de DSW en bij het Vijfhovenhuis geïnformeerd wordt. Maar verder denkt hij, dat het geen problemen op zal leveren. Wanneer ik vrijdag bel, kan ik om 15.00 uur een bankcheque komen halen, die ik even later bij de Leidsche Spaarbank in. Maandag 17 september 1979 heb ik weer een gesprek op het Arbeidsbureau; mijn oude dossierkaart is nog steeds niet gevonden en mijn inschrijving wordt met een maand verlengd.
D.d. 19 september 1979 ontvang ik officieel bericht van de Sociale Dienst, dat mij met ingang van 14 augustus 1979 een uitkering is toegekend van 75% bij een bruto werkloon van ƒ. 507,18 inclusief vakantietoeslag ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening. Hieraan is toegevoegd, dat in verband met het in werking treden van de wet tot beperking van de stijging van de uitkeringen, de uitkering berekend zal worden naar het boven vermelde weekloon onder aftrek van 0,5%. De betaling geschiedt per bank.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=gehandicapten
https://robscholtemuseum.nl/?s=opbouwwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=clubhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=buurthuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkeersplan
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/

https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-2-het-medewerker-onderzoek-inleiding/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-3-medewerker-onderzoek-evaluatie-1976-1977-uitslag/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-4-het-buurtwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-5-buurtwerk-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-6-buurtwerk-seizoen-78-79-met-pdf/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-7-het-gehandicaptenwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-8-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-1-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-9-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-deel-ii-seizoen-1978-1979/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-10-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-deel-2-seizoen-1978-1979-vervolg/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-11-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-deel-2-seizoen-1978-1979-vervolg/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-12-het-medewerker-onderzoek-deel-2-afscheid-van-het-vijfhovenhuis/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-13-het-medewerker-onderzoek-deel-2-afscheid-van-het-vijfhovenhuis-vervolg/