Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (10): Verslag van mijn werkzaamheden aan de hand van de coördinatie map (Deel 2, Seizoen 1978 – 1979, vervolg)

Vijfhovenhuis, Leiden, 2014 (foto Google Earth)

Week 7 van 16 oktober 1978 tot met 20 oktober 1978 is de herfstvakantie, waarin de soos voor gehandicapten gewoon doorgaat. Ik begin maandag met het kopen van de laatste prijsjes voor de verloting bij De Gruyter, alwaar ik ook koekjes koop, zoals gewoonlijk voor de soos. De vervoersdienst blijkt zwaar gehandicapt, doordat de telefoon afgesloten is. Desondanks weet ik mensen in te schakelen en met dubbel rijden de zaak op te lossen. Ondertussen is de zaal klaargezet voor extra veel mensen, want de middag wordt gecombineerd met de bejaardensoos van donderdagmiddag. Tussen half twee en tien over twee komen de mensen binnengedruppeld. Er zijn echter weinig bejaarden en daarvan komen de meesten voor de Engelse les, die in het handenarbeid lokaal gegeven wordt. De Vrijbuiters stellen zich op en Simon houdt een praatje. In de pauze zorg ik ,dat de lootjes verkocht worden voor de loterij. Om kwart voor vier moet ik weg wegens een afspraak met de tandarts.
Dinsdagmiddag werk ik aan het verslag van de soos en aan de kopij voor het derde info stencil.
Woensdagochtend was er het overleg van 18 oktober 1978, terwijl ik ’s middags werkte aan het info stencil en het verslag van het overleg.

Verslag van het gehandicaptenoverleg woensdag 18 oktober 1978.

Aanwezig: Corien, de heer Bosch, mevrouw Koperen, Netty, Ria, Hedwig, Lenie, Tinie, Bert, Riek en Cor.

Agenda: Soos afgelopen keer | soos aanstaande maandag en klaverjassen | dagje uit | programma vaststelling voor november 1978 | bloemschikken|/ Taxivergoeding | Rondvraag.

Soos afgelopen keer: er werden te veel luidruchtige, dus storende, gesprekken gevoerd in de ruimte naast de bar, onder andere door Tom met de dames van de Engelse les. Dat de bezoekers onderling wel eens hinderlijk zaten te kletsen, is niet zo erg, daar wijzen ze elkaar wel op, maar de medewerkers moeten in het vervolg zelf wel beter op dit soort dingen letten. De kinderen waren tamelijk nerveus, wat zich verergerde door de storingen. De middag op zich was prima geslaagd, het was erg gezellig en de loterij was goed.

Soos aanstaande maandag en klaverjassen: de heer Bosch heeft een aantal prijsjes bij elkaar gescharreld, die hij wil inzetten bij het klaverjassen. Van te voren zal niet worden afgekondigd wanneer er om prijzen gekaart wordt. Dus des te meer reden voor de bezoekers om te komen. Ongeveer een maal per maand is het kaarten om prijzen. Aanstaande maandag is de heer Heymans afwezig wegens een reisje met de Henri Dunant. Bar: Netty en Ria. Zaal: Riek, Corien en mevrouw Koperen. Sjoelen: Lenie en Tinie. Klaverjassen: Bert en Hedwig. Cor zal een praatje houden over het einde van de competitie en het nieuwe systeem, waarbij hij ook de zaaldienst zal aankondigen.

Dagje uit: Els zou afgelopen maandag het reisje hebben aangekondigd en tevens de belangstelling hiervoor hebben gepeild. Dit is helaas niet gebeurd. Nu is het wel erg kort dag. Voorgesteld wordt om de belangstelling en eventuele datum op de sozen te peilen. Cor zal busondernemingen bellen voor mogelijkheden in deze tijd van het jaar (veel binnen, bijvoorbeeld Bobiaan Schoepenland).

Programmavaststelling voor november. Tweede week: Fancy fair met rad van avontuur. Prijzen van te voren inzamelen. Het idee van een Amerikaanse verkoop (soort veiling) wordt verworpen.
Meer spel idee. vierde week: speelfilm voorafgegaan door spreker van de Wetswinkel. Het idee van Cor om de film, gemaakt naar het boek van Erich von Däniken ‘Waren de goden kosmonauten’, te draaien wordt aangenomen. Cor geeft een korte beschrijving van de film. Vanuit de vragenlijst uit het eerste info stencil waren allerlei verschillende soorten van films genoemd, dus daar valt weinig peil op te trekken. Deze film duurt ongeveer uur. De spreker van de Wetswinkel zal het werk van de Wetswinkel duidelijk maken om de bezoekers te wijzen op hun rechten en mogelijkheid om die te krijgen (door middel van stencil).
Alvast voor december: de bejaardensoos heeft het idee geopperd om met Sinterklaas een gezamenlijke middag te organiseren en wel op maandag 4 december 2020. Het idee om dan een surprise middag te organiseren wordt aangenomen. Dit zal over een paar weken weer terugkomen.
Bloemschikken: leuk idee voor met de kerst om dan weer eventueel gezamenlijk met de bejaardensoos kerststukjes te maken (zonder lerares!). Eventuele fanatieke kaarters worden in een hoekje apart gezet.
De kerstavond, vorig jaar door de hoogste klas van het Bonaventura georganiseerd voor de gehandicapten, was een groot succes. Cor zal informeren, of dit jaar weer zoiets op het programma staat.
Taxivergoeding: alle personen, die gehaald worden, hebben taxivergoeding. De vergadering wil niet dwingend aan de mensen een bepaald systeem voorschrijven en besluit, dat Cor met de mensen in kwestie zal gaan praten om tot een voor iedereen aanvaardbaar systeem te komen. Gedacht wordt aan ƒ. 1 per keer, eventueel te betalen na het verkrijgen van taxigeld. Voor bonnen (vervoer door derden) kan gezorgd worden (zodat het weer van de taxivergoeding kan). Verder zal Cor informeren naar subsidiemogelijkheden voor het gehandicaptenwerk.
Rondvraag: meneer de Boer zat afgelopen maandag de hele middag apart. Opgemerkt wordt, dat Netty en Els met hem hebben zitten praten. Het is niet doenlijk en zinvol om de hele middag hem bezig te houden. Hij moet zelf uit zijn hoekje komen; daar moeten we aan werken.
Ziekenbezoek: mevrouw Poelgeest (in het Elizabeth) wordt bezocht door Marry en mevrouw Laman. Cor zal donderdagmiddag op bezoek gaan bij mevrouw Mens in het Diaconessenhuis. Bert en Riek zijn afzonderlijk bij meneer Slegtenhorst op bezoek geweest. Hij is er slecht aan toe en komt niet meer op de soos. Het bezoek van Bert en Riek stelde hij op prijs. Zij zullen hem blijven bezoeken. Verder had hij liever geen bezoek.
De heer Bosch is volgende week niet op het overleg.
Gevraagd wordt naar pogingen om nieuwe bezoekers aan te trekken. Riek zal contact opnemen met An Huisman van Leithenrode. Ria merkt op, dat zij wel mensen van Zuydtwijck kan halen en brengen. Cor zal een affiche voor de soos ontwerpen, dat in tehuizen en op andere plaatsen, waar veel gehandicapten komen opgehangen kan worden.
In de Zuidwester komt voortaan het maandprogramma.
Volgend overleg: woensdag 25 oktober om 10.00 uur in het handenarbeid lokaal.

Donderdag werk ik overdag verder aan het info stencil en breng tussendoor een bezoek aan mevrouw Mens, met wie ik een gezellige babbel heb, maar die verder nog niet verbeterd is. ’s Avond is er een bestuursvergadering van 19 oktober 1978, waarin de koffieprijs van ƒ. 0,50 over de hele linie wordt doorgetrokken. Verder blijft de regeling gehandhaafd, dat de bezoekers voor de koffie betalen en de medewerkers niet (3.1). Bij het punt financiën (5.4) wordt “besloten tot de aanschaf van een typemachine met brede wagen voor ƒ. 900.“ Dit is vooral van belang voor de kopijverzorging en het infos tencil. Een bijzonder punt is 3.6: Besloten wordt dat we het één jarig jubileum van niet door de gemeente beantwoorde brieven op 28 oktober 1978 zullen vieren met een sobere plechtigheid op het stadhuis. Hilda Passchier zal schriftelijk vragen stellen aan B&W.” Met betrekking hiertoe besluiten we ook buiten de vergadering om een handtekening  actie te houden onder de gehandicapten voor de verlaagde stoep en die bij bovengenoemde gelegenheid officieel aan te bieden in het kader van het één jaar geleden zijn van de eerste aanvraag.

Week 8 breekt aan met de soos van maandag 23 oktober 1978, waarin de eerste competitie wordt afgesloten. De prijzen bestaan uit een fotoalbum, een beker set, een puzzel bij het klaverjassen en een set glazen, een doosje kaarsen en een legpuzzel bij het sjoelen en worden om half vijf uitgereikt, waarna ik de heer Jongeleen naar huis breng (einde Hoflaan), met wagentje heen en leeg terug, waarna ik meehelp met opruimen, afsluiten van de bar, tellen van het geld, vervoersdienst regelen en afrekenen.

In het teamberaad van teamberaad 24 oktober 1978 staat onder punt mededelingen: “ANIB: we schijnen ons in de ANIB vergist te hebben, ze leveren wel bijdragen. Simon zal een excuusbrief schrijven. De heer Waring is gevraagd een lijst te maken met inkomsten en uitgaven van de gehandicaptensoos, inclusief de giften van de ANIB. Dit zien we met spanning tegemoet.

Woensdagochtend is er het gehandicaptenoverleg, waarvan het verslag niet uitgewerkt is. Dit is het gevolg van algemene wantoestanden, die in het kantoor heersen, waardoor het onmogelijk wordt om daar te werken. Bovendien is de Steiger buiten gebruik vanwege een opknapbeurt en wordt de huiskamer tijdelijk als stencilruimte gebruikt. Hierdoor gaan ook mijn pogingen om wat van het info stencil te maken de mist in. In de coördinatie map schrijf ik een uitvoerige aantekening over deze problematiek, waarin ik onder andere de suggestie doe om de Steiger in te richten als tweede kantoor en het tweede honk, dat de stichting en speeltuinvereniging tot zijn beschikking heeft, te gebruiken als stencil, druk en fotografieruimte. Op deze manier kan de Steiger schoon blijven voor de taalgroepen.

Het overleg van 25 oktober 1978 wordt door alle medewerkers bezocht. Er zijn geen gehandicapten. Op de agenda staan acht punten. We beginnen met het Dagje uit. Iedereen heeft zin om mee te doen, waarna we over de soos van afgelopen maandag niet veel te melden. Drie mensen behoeven ziekenbezoek. Riek zal het Dienstencentrum bellen voor een lijst van alle gehandicapten in Zuidwest. Dan regelen we de taakverdeling van aanstaande maandag. Netty en Ria gaan achter de bar en Bert staat achter de bingo. Dan wordt voorgesteld om contact op te nemen met Zuydtwijck, waar lopende patiënten ook de soos kunnen bezoeken. Ten aanzien van de verjaardagslijst wordt het voorstel gedaan om op de presentielijst naam, adres en geboortedatum te vermelden. Over vervoer vanaf Leythenrode wordt geoordeeld, dat dit te duur is. Ik houd een praatje over de Sinterklaasviering en de petitie.

Week 9 begint met de soos van 30 oktober 1978. Ik begin zijn werking met om elf uur prijzen voor de bingo te gaan kopen bij De Gruyter: fonduestel, vleesschaar, dienblaadje, doos chocolade, fotoalbum, snijplankje, et cetera, terwijl ik Corien aan het maken van het spel heb gezet, dat ik heb bedacht.
Daarna zet ik de zaal klaar, regel het vervoer en heb weer twee taxi’s nodig, vanwege twee afwezige vrijwilligers. Om twee uur begint de bingo, met mijn praatje, het spel blijkt te ingewikkeld, zodat teruggevallen wordt op klaverjassen en sjoelen. De vervoersdienst na afloop laat zich beter regelen en ik breng de heer Jongeleen naar huis.

Voor het teamberaad van 31 oktober 1978 wordt er lang uit gewijd over de roosters. Er zijn behoorlijk veel problemen. Don zal die op zich nemen in de komende week. Ik bied aan om hem te helpen en heb daarover donderdag met hem een gesprek. Het praatpapier van Aad over de functie van het werkoverleg wordt nogal afgekraakt en Don zal een nieuw praatpapier maken.
’s Avonds buig ik me, thuis, over het probleem van de roosterplanning en maak daarvoor twee schema’s (zie bijlage 16).
De volgende ochtend in het gehandicaptenoverleg, dat slecht loopt, omdat ik het niet heb voorbereid en met een schuldgevoel over het niet af zijn van info stencil 3, terwijl het vandaag reeds 1 november 1978 is. Het verslag in de coördinatie map ziet er echter tamelijk onaf uit. Bij punt 4 breekt het halverwege de zin af, terwijl ook geen klad aanwezig is.
Aanwezig is behalve Corien, Tinie, Lenie, Netty, Riek, Bert en ikzelf, de heer Bosch vanuit de bezoekersgroep. Als eerste stelt Riek de vraag in hoeverre de soos ook open staat voor niet gehandicapten, waarbij het dan vooral om de groep van oudere eenzamen gaat. Hierover wordt afgesproken, dat dit van geval tot geval bekeken gaat worden en het in principe toegestaan is, wanneer het om mensen gaat, die uitdrukkelijk problemen hebben met eenzaamheid. De soos kan dan fungeren als aardige binnenkomer in het Vijfhovenhuis gebeuren.
Volgend punt is het dagje uit van 16 november 1978. Dat is geregeld. Er kunnen echter van iedere soos maar drie medewerkers mee. Namens de bejaardensoos gaan Don, Bert en Els mee, namens de gehandicaptensoos is het nog niet duidelijk. Omdat iedereen wil, zullen er lootjes getrokken worden onder de aanwezigen. Ikzelf ga in ieder geval niet mee, omdat ik naar school toe moet.
Het derde onderwerp is de soos van afgelopen maandag. De bingo had leuke prijzen, maar voortaan is het beter om geen “dure” ronde er tussendoor te draaien. De zaalopstelling was heel gezellig, maar er stonden te weinig tafels in het hoefijzer, zodat de medewerkers er niet tussen pasten.
Punt 4 is het prijs kaarten, dat echter alleen vermeld wordt.
Na afloop van het overleg praat ik met Bert en Riek na, over de ANIB financieringsbijdrage. We zullen eerst ons eigen kas systeem onder controle moeten zien te krijgen. ’s Avonds werk ik thuis wat aan het info stencil en het weekverslag. Donderdag heb ik voor de bewoners verkeerscommissie vergadering een gesprek met Don over de roosterwijzigingen en werk daarna nog een uur aan het info stencil, tijdens de laatste jazzballetgroep. Vrijdagochtend maak ik thuis de kopij zo goed als af en laat het ’s middags door Corien uittypen, terwijl ik de kopij afmaak en met de lay out begin en daarmee thuis verder ga. Uiteindelijk ben ik maandagmiddag om 15.00 uur pas klaar met stencillen en kan ik het boekje uitdelen.
Er bevindt zich bij deze week in de map naast het stuk van Don over de begeleiding van (vrijwillige) medewerkers en info stencil 3 (zie bijlage 14) het beloofde overzicht van Piet Waning over de uitgaven en inkomsten met betrekking tot het gehandicaptengebeuren.
Dit lijstje is echter tamelijk onvolledig vanwege het moeilijke achterhaalbaar zijn van de meeste posten, ten gevolge van het coderingssysteem bij het boeken. In ieder geval blijken hieruit twee overboekingen van de ANIB ad ƒ. 100,- voor het tweede en derde kwartaal 1978. Bij de uitgaven valt de vervoerspost van ƒ. 116 per 1 augustus op, die waarschijnlijk een verzamelrekening betreft over het laatste deel van seizoen 1977 1978. In totaal ontvangen ƒ. 528,08 versus uitgegeven ƒ. 367,34.

Week 10 van 6 tot en met 13 november 1978 begint dus met het afmaken van de lay out, waar ik overigens zondagavond al aan kwijt ben geweest en tussen het stencillen door regel ik het klaarzetten van de soos voor het klaverjassen en sjoelen. Om drie uur ben ik uitgestencild en als ik met de boekjes verschijn, is er een nieuwe bezoeker, gestuurd door een maatschappelijk werkster van het AZL. Na dit gesprek houd ik een praatje en deel de boekjes uit. Het praatje is over het reisje, de film van aanstaande donderdag en de fancy fair, waarvoor iedereen verzocht wordt om prijsjes mee te nemen.
Om kwart voor vijf breng ik de heer Jongeleen naar huis, help daarna met het opruimen, het wegbrengen van de tafels en het afrekenen van de bar.

In het teamberaad van 7 november 1978 worden de roosters vastgesteld (zie rooster 8) en wordt er uitgebreid gepraat over het discussie stencil van Don over de medewerker begeleiding. Besloten wordt om er de volgende keer nog een keer over te praten.

Het overleg van woensdag 8 november 1978 voltrekt zich in twee etappes, eerst tot elf uur met Lenie en Tinie, daarna tot twaalf uur met de rest. Eerste punt is de LPKV tentoonstelling van aanstaande zaterdag, waarvoor de gehandicapten zijn uitgenodigd en voor vervoer wordt gezorgd.
Punt 2 is de fancy fair. Ten aanzien van de prijzen wordt besloten om kleine prijsjes weg te draaien met het rad van avontuur en de grotere prijzen te bewaren voor de verkoop. Er zal op de bejaardensoos reclame gemaakt worden voor deze middag; het rad van avontuur moeten we bij Westerkwartier lenen.
Punt 3 is speciaal voor meneer Bosch: Hoe het Vijfhovenhuis in elkaar zit en waar het geld naartoe gaat. Op het reisje willen Lenie, Tinie en Corien mee, ook Netty wil mee.
Bert moet het kalmer aan doen; Ria heeft last van ischias of hernia. Wat betreft de feestmiddag in Rozenburg zijn we het niet eens met het beperkte toelatingsbeleid.
Aanstaande maandag staan Lenie en Tinie achter de bar, terwijl Hedwig en meneer Bosch voor de verkoop van de kaartjes zorgen. Van mevrouw Schip aan boord hebben we nog geen bericht. Mevrouw Nievaart zal contact opnemen met Slegtenhorst. Zuydtwijck blijkt geen belangstelling te hebben voor de soos. De Zonnebloem vergadert vanavond. Verder zal er in het Leids Nieuwsblad in januari een artikel staan over de gehandicaptensoos. Voor het vervoer wordt ƒ. 0,50 per km. gerekend. Een nieuwe kandidaat voor de vervoersdienst is meneer Pardon. In het weekend is er de LPKV tentoonstelling. In verband met het mogelijk verzoek van gehandicapten zou ik zaterdag komen helpen. Dit gaat achter de mist in, omdat Marla plotseling in het ziekenhuis is opgenomen. Overigens zijn er geen gehandicapten geweest. Wel hielp ik zondag mee met het opruimen.

Week 11 vangt aan met de soos van maandag 13 november 1978. De tafels worden in U vorm opgesteld met in de opening het rad van avontuur. De middag verloopt goed. De opbrengst ƒ. 133,10. Er worden zeven rondes gedraaid van ieder 10 prijzen. Dat was iets te snel, anders was de opbrengst hoger geweest. Na afloop wordt er geklaverjast en gepraat. Het is een gezellige middag. De vervoersdienst verloopt met de aanwinst van de heer Pardon prima. Ik breng de heer Jongeleen naar huis en help daarna met opruimen, de bar opbrengst tellen en neem het geld mee.

Op het teamberaad van 14 november 1978 wordt er verder gepraat over het praatpapier medewerker begeleiding, dat echter weer onvoldoende besproken wordt, zodat we het volgende week nog maar eens proberen.

Woensdag 15 november 1978 is er ’s ochtends weer het overleg. Aanwezig zijn Corien, Tinie, Riek, meneer Bosch, mevrouw Koperen, Hedwig, Netty en ikzelf. Er blijkt iemand via meneer Slegtenhorst maar ƒ. 25 te betalen voor de ANIB, terwijl de rest officieel ƒ. 40 betaald.
Over afgelopen maandag wordt opgemerkt, dat het een heel geslaagd gebeuren was en dat de zaal goed versierd was. De last van dubbele nummers viel mee; er was toch sfeer en het gaf extra spanning. Er waren geen klachten.
Het idee wordt geopperd om zelf een rad te maken. De opbrengst was ook goed, zodat we voortaan eens per drie maanden zoiets zullen doen. Bert de Koning ligt in het ziekenhuis, vanwege een blindedarmontsteking. Met de heer van Hofe gaat het weer beter, al mag hij nog geen bezoek. De heer Slegtenhorst gaat snel achteruit, hij wordt steeds kribbiger. Hij bezoekt nog wel het ANIB spreekuur en is belangstellend voor bezoek. Mevrouw Van Poelgeest is herstellende. Tinie heeft beloofd om langs te komen. Ze is nu in Leythenrode en zal daar nog wel een tijdje blijven. De heer Pardon vraagt naar de km. vergoeding en naar de ANIB inzittenden verzekering. Aanstaande maandag zal ik aankondigen, dat voor de vervoersdienst voortaan ƒ. 1 gerekend zal worden. Voor het vervoer van aanstaande maandag zal Tinie aan de heer Pardon vragen, of hij vroeger komt. Ik zal contact opnemen met Marry. Op het programma staat prijskaarten. Netty en mevrouw van Koperen staan achter de bar, Lenie en Tinie helpen bij het sjoelen, Corien doet de zaaldienst en gedrieën helpen ze bij het plassen. Riek en Hedwig helpen met de lootjes en het kaarten. Hedwig zal voor prijsjes zorgen. De Zonnebloem heeft geen adressen voor ons en geen animo. Het artikel in het Leids Nieuwsblad zal worden verlucht met foto’s. Voor december of januari moet er weer een quiz gemaakt worden. Na afloop van 18 december 1978 wordt voorgesteld om een kaasfondue te houden met voor de anderen een slaatje. Na januari wordt een erwtensoep maaltijd voorgesteld. De heer Bosch heeft vergeten een briefje te schrijven aan de ANIB om een vertegenwoordiger te sturen voor op de soos (in plaats van de heer Slegtenhorst, die nu dus ziek is).
’s Middags maak ik op het stadhuis een afspraak voor het aanbieden van een petitie aan wethouder Waal. Later op de middag breng ik een bezoek aan mevrouw Schip aan boord. Dat is een vervelende kwestie. Ze heeft haar hoofd gestoten door klunzig gedoe van Uyttenhout bij het uitstappen van zijn auto. Uyttenhout raakt snel geïrriteerd als het te lang duurt met als gevolg, dat ze met haar hoofd tegen de deur botste. Ze heeft nu al drie weken hoofdpijn. Op het ziekenhuis wordt ze onderzocht.

Donderdagavond 16 november 1978 is er een speciale bestuursvergadering over de statuten. Tijdens de vergadering voel ik een verkoudheid opkomen, die me vrijdag velt. Ik ga in het weekend nog achter een invalide kar aan bij iemand achter het legermuseum aan de Pesthuislaan, maar ’s maandags laat ik me ziek melden door Loes bij Els. Weliswaar laat ik me ’s avonds door een taxi naar het Vijfhovenhuis brengen vanwege de verkeersplan avond, maar de rest van de week ben ik ziek. Thuis werk ik aan de kopij van het info stencil, alweer het vierde, het decembernummer, maandag overdag, terwijl ik dinsdag met tussendoor het bezoek van de controleur, kopij schrijf voor de Zuidwester over de verkeersplan avond en de gehandicaptensoos. Verder maak ik de nog liggende verslagen voor de coördinatie map. Verder werk ik woensdagavond en donderdag overdag met deze zaken door. Ik kreeg bezoek van Don en Corien op dinsdag, Marla en Ton op woensdag, terwijl ik vrijdag Aad bij de bakker tegen het lijf loop en mijn financiën met hem regel. Ook geef ik hem alle kopij mee om het uit te laten typen.

In de notulen van het teamberaad van 21 november 1978 staat ten aanzien van mijn ziek zijn onder het punt ‘overnemen activiteiten Aad en Cor’: wat betreft Cors activiteiten kan alleen het gehandicaptenoverleg overgenomen worden door Tinie en Corien. Voor de projector voor de gehandicaptensoos van aanstaande maandag zal Ton zorgen.

Week 13 ben ik weer present voor de maandagsoos. Ik koop koekjes en help met het klaarzetten van de zaal voor de film. Vier maal twee tafels achterin met een aantal stoelen, wat rolwagens in de gang en het filmdoek voorin de zaal, naast de disco. Willem opereert de film. Ik regel de vervoersdienst. Iedereen is te laat en Pardon laat het afweten. Ik moet twee keer een taxi inschakelen. Ook halverwege moet ik een taxi laten komen voor opa Wijnands, die onwel is geworden. Voor de aanvang van de film houd ik een praatje om de tijd te korten voor het wachten op de taxi’s. Ik haal ƒ. 1 per persoon op, wat de aanpassing inhoudt aan de bejaardenprijs. De film valt ook onder de bejaardensubsidie. Er zijn 20 bezoekers, 15 gehandicapten en vijf van de bejaardensoos. Het lage aantal kan onder andere te wijten zijn geweest aan het slechte weer, natte sneeuw en hagel. Om 16.15 uur als de film afgelopen is, moet ik naar de tandarts.
Vóór de soos hoorde ik van Tinie het verhaal van de seks escapades van de heer Jongeleen, die de vorige week Hedwig een zoen had gegeven en Tinie, tijdens het naar huis brengen, oneerbare voorstellen had gedaan.

Maandagavond 27 november 1978 maak ik het verslag van die dag, waarna de map afbreekt wegens mijn verhuizing, tot 11 december 1978 (ook de notulen van de teamberaad van 28 november 1978 ontbreken; niet geweest, zie notulen vorige keer van 5 december 1978).
Ria is onder behandeling van een masseur en moet misschien naar het ziekenhuis.
Bij het sjoelen werd er gewonnen door mevrouw Jongeleen. Er wordt afgesproken, dat voortaan medewerkers en bezoekers meespelen buiten mededinging, terwijl de hoofdprijzen voortaan hetzelfde zullen zijn. Bij vraag naar een Sinterklaas pak voor Don blijken er twee te zijn. Hedwig en mevrouw van Koperen zullen ieder twee reservepakken maken voor de Sinterklaas middag. De verwarming moet vroeger worden aangezet voor de soos. Mevrouw Mens heeft geklaagd, dat ze geen boekje heeft ontvangen. Mevrouw van Koperen neemt een bus mee, die kan dienen als fooienpot. Riek zal bij Bert de Koning langsgaan en langs mevrouw van Poelgeest. Aan Ria, mevrouw Mens en mevrouw Schip aan boord moeten bloemstukken worden gestuurd. Voor de kerstsoos zal de heer Jansen zorgen voor takken en kerstboomafval. Riek zal met mevrouw de Jong weer afspreken voor de verjaardagskaarten. Lenie zorgt voor de salade en stokbrood; Cor zorgt voor de kaasfondue en iets te drinken. Els zal gevraagd worden om mee te doen.
Ten aanzien van aanstaande maandag: aan de voordeur zetten we een grote zak neer (Tinie: twee zakken), Riek zal op de zak toezien. Riek rijdt met Pardon mee, dan weten we zeker, dat hij er is. Ik zal op hem letten en proberen om wat dingen duidelijk te maken en de ANIB verzekering (inzittenden verzekering) met hem regelen (de ANIB moeten we vragen naar de verlenging van de inzittendenverzekering). In de zaal een cirkelopstelling, Hedwig en Corien achter de bar en ik zorg voor de amandel speculaas. In de rondvraag wordt opgemerkt, dat de medewerkers hun auto niet vlak voor de deur moeten parkeren op maandag maar aan de overkant. Verder, wanneer de petitie aan wethouder Waal aangeboden zal worden en ideeën voor volgend jaar zijn uitnodiging van een KLM piloot en koek vergulden.

Wel startte ik op mijn nieuwe adres een privé dagboek, dat aanvangt op woensdag 29 november 1978 met de bemerking, dat ik de muren schilder en een uitspringend muurtje met kurkplaten beplak. Donderdag verhuis ik mijn spullen grotendeels en zaterdagavond houd ik een bescheiden inwijdingsfeestje. Zondagmiddag doe ik met Marla nog een stuk verhuizing, zodat de chaos compleet is. Zondagnacht is de eerste nacht, dat ik in mijn nieuwe kamer slaap, na bezoek van Tom en Ina, die mijn hokje komen afkraken, en daarna Loes, die niet blijft, waarna ik begin om wat orde aan te brengen in de chaos. Maandag begin ik pas om ongeveer elf uur en maak ik het gedicht voor de surprise voor Lenie en pak de zaak daarna in. Don is Sinterklaas en Perry, de oudste zoon van Tinie, is zwarte piet. Ik krijg een reuze paddenstoel (rood met witte stippen), vakkundig genaaid met een ritssluiting opzij, opgevuld met schuimplastic vlokken, waarin een theekopje en twee builtjes thee verborgen zitten. Het is ongetwijfeld een van de leukste surprises, van iemand, die goed op de hoogte is. Het bijgaande gedicht begint met “Al ben je dit jaar niet zo lief geweest” doet vermoeden, dat het geheel werk is van Corien, maar daarover heb ik verder geen enkele zekerheid.

In de notulen van het teamberaad van 5 december 1978 onder punt 8 tentamens Cor:
Daar Cor nu aan het eind van zijn tweede jaar zit, moet hij weer werkstukken produceren. Hij vraagt daar wat extra tijd voor. Voorstel: Cor kan alleen aanwezig zijn bij de soos, het overleg en voor het info stencil. De huisbezoeken moeten worden overgenomen. De samenwerking tussen de bejaardensoos en de invalidensoos loopt erg slecht, vooral ten aanzien van de gecombineerde activiteiten, zoals het kerstdiner van 19 december 1978. Cor en Els hebben voortaan vrijdagmiddag een kort overleg.”
In de rondvraag geef ik mijn nieuwe adres door.

In mijn dagboek schrijf ik over het teamberaad: “Noodrooster voorstel gedaan, dat gelijk wordt aangenomen, ook al omdat het een legalisering van de praktijk is. Dit rooster geldt tot en met 1 februari 1979. [Het was] nodig voor school, gelijk OK (overigens ook aan die scripties nog geen bal gedaan, hoewel een nieuwe gedachte de intrede heeft gedaan, namelijk, het schrijven van het eindwerkstuk voor de Sociale Academie: “De onmogelijkheid tot het naar voldoening verrichten van het werk in een club en buurthuis”.) Verder in het teamberaad over leestafel in rondvraag: Hevige kritiek van Don op Opzij. Verder met Lenie trutten, dat ze de Story erbij wilde en Don de Panorama en Vrij Nederland. Na afloop haal ik het aquarium op (zie voor beide notulen teamberaad 5 december 1978) met Marla, maar het blijkt groter dan gedacht, dus ik kom een andere keer terug.”

De aantekeningen van het overleg op woensdag 6 december 1978 leveren het volgende beeld op: over maandagmiddag wordt opgemerkt, dat ik erg laat was. Ik werd opgehouden bij het koekjes kopen. Verder werd het einde van de middag verpest door het en masse weggaan van de bejaarden. Het leek wel, of ze ergens anders naartoe gingen. De Sinterklaas deed het te snel, waardoor er een gat viel. Mensen, die cadeautjes krijgen, zonder mee te trekken moeten betalen. Ten aanzien van de kerstsoos zorgt Don voor soep, Lenie voor de salades. Ten aanzien van de kaasfondue moet eerst geïnformeerd worden naar de belangstelling. Henk kan voor soepkommen zorgen. Tinie zal informeren naar verhuur in de Herenstraat. Voorgesteld wordt om het eerste glas wijn aan te bieden. Aanstaande maandag zal ik met een inschrijflijst rondgaan, waarop ik tevens de geboortedatum en adressen in verband met de verjaardagslijst zal noteren. De kosten van de middag zijn ƒ. 5 voor kerststukje en maaltijd. Ook Els zal gevraagd worden een peiling te houden.
Ten aanzien van het ziekenbezoek zal Riek vanavond naar mevrouw Van Poelgeest gaan, Hedwig zal naar mevrouw Schip aan boord gaan.
De vervoerskosten moeten opnieuw bekeken worden, alleen maar benzinevergoeding boven 25 km. Pardon was weer te laat. Voortaan zal ik Pardon opbellen met een lijstje van adressen om langs te gaan.
Voor januari stellen we het volgende programma vast: 8 januari 1979: Nieuwjaar soos en spelmiddag; 15 januari 1979: klaverjassen en sjoelen; 22 januari 1979: Bingo en iemand van de Wetswinkel; 29 januari 1979: klaverjassen en sjoelen. Eind februari een snertmiddag met carnaval? Donderdag 8 februari 1979 een dagje uit naar de NCRV studio, gecombineerd met de bejaardensoos. De KLM man bewaren we voor maart. Aanstaande maandag staan Lenie en Tinie achter de bar. Voor de kerstsoos zijn nodig: kerstlakens, servetten, kandelaars, kaarsen, opmaakspullen, oases en bakjes.

Het dagboek zegt over het overleg: “Ik was iets te laat, maar dat was zowat iedereen. Corien deelde de banketletters uit. Het overleg werd in het kantoor gehouden, omdat het in het handenarbeid lokaal zo koud was.”

Week 15 vanaf 11 december 1978 is weer bijgehouden in de coördinatie map.
Maandag 11 december 1978 bereik ik om 13.00 uur het Vijfhovenhuis na koekjes te hebben gekocht. Hierover krijg ik achteraf kritiek van Tinie, die ik echter wijs op het noodrooster. Ik help met het klaarzetten van de zaal en regel de vervoersdienst. Pardon is weer te laat, zodat ik geen tijd heb voor een gesprek met hem. Tijdens de soos haal ik de contributie op, vertel dat de vervoersdienstbijdrage ƒ. 1 is, vraag ik naar de geboortedata en het meedoen aan de fondue en kerststukjes. Mevrouw Taverne heeft de rolwagen niet nodig; ze kan er niet mee omgaan en gaat nu proberen om via de sociale dienst een betere te krijgen. Mevrouw de Jong moet opgenomen worden in het Academisch Ziekenhuis. Dat is heel naar. Riek zal de verjaardagskaarten verstuur administratie overnemen. Meneer Bosch vraagt, of ik de brief aan de ANIB niet wil versturen (uit het gesprek, dat ik een paar dagen later heb met de heer Slegtenhorst blijkt, dat de heer Bosch de nieuwe vertegenwoordiger van de ANIB op de soos zal worden. Meneer de Boer blijkt niet met de motorwagen om te kunnen gaan. Alles moet rechtzitten. Willem wil het ding het gebouw uit.
Om half vier moet ik naar de tandarts.
’s Avonds schrijf ik de volgende emotionele reactie in mijn dagboek.
Ik begin onderhand goed gaar te worden van het feit, dat geen enkel van mijn zorgvuldig opgebouwde systemen werkt. De zaak kan nu pas op gang komen. De eisen van mijn omgeving beginnen nu vrijwel onmogelijk te worden. Ik heb nog steeds geen bal aan het info stencil gedaan en de uiterlijke kans is maandag af!!

Dinsdag gaat het teamberaad niet door vanwege ziekte van Don, Els en Corien.
Woensdagochtend is het overleg voor de medewerkers van de gehandicaptensoos. Aanwezig zijn: Mien (van Koperen), Netty, Riek, Hedwig, Lenie, Tinie en ikzelf. Voor aanstaande maandag hebben 59 man voor de salade en 20 voor de fondue ingetekend. Netty, Mien en Hedwig zorgen voor prikstokjes. Er moet witte wijn en appelsap gekocht worden, bestek gehuurd, soepkommen en opmaakschalen. Ik zorg voor kerst servetten, oases, plastic bakjes, een doos rosé glazen en waxinelichtjes. Lenie koopt zaterdag spullen voor de salades. Ik zal haar vrijdag geld brengen. Lenie en Tinie maken de salades zondag. Ik zorg voor de fonduespullen. Willem zorgt voor de soep en zal Don vragen hoe en wat. Tinie bestelt bij van Rijnswou 30 stokbroden. Ik zal zorgen, dat er muziek is voor de gelegenheid en daarvoor een plaat kopen. De opstelling van de tafels: ( ).
De kerststukjes worden met plakband van een naamkaartje voorzien. Ik zal zorgen, dat er knip tangetjes en schaartjes zijn. Maandag zullen Lenie en Tinie vanaf 10.00 uur de salades afmaken. Cor zal vooraf de fondue voorbereiden en tussendoor maken. De medewerkers worden verzocht om mee te betalen. Cor zal achter de bar staan, Lenie en Mien zullen helpen met de kerststukjes. Hedwig haalt mevrouw Feykes. Riek is verhinderd in verband met een begrafenis. Er zijn heel wat zieken. We spreken af, dat ze allemaal een kerststukje krijgen: mevrouw van Poelgeest, mevrouw Schip aan boord, de heer Slegtenhorst, Ria en Bert, mevrouw Mens en eventueel meneer Wijnands. Mevrouw Schip aan boord krijgt een fruitmandje. Ze heeft zelf een WA verzekering en ze wordt door haar zoon verzorgd. Ria is geopereerd; mevrouw de Jong is niet opgenomen vanwege te hoge bloeddruk; Pardon is met de dames op stap geweest naar Noordwijk. Wij vinden dat dit voor eigen rekening is geweest.
Over het idee van een eigen vervoersdienst met een Volkswagen busje wordt gezegd, dat voor de grote stoep een inrij plank nodig is, die we eventueel via de ANIB regelen. In ieder geval zouden we dit in januari moeten zien te regelen. Want de taxi’s zijn een puinhoop. Borgerdink laat dubbel betalen. Ook mevrouw Laman heeft een keer betaald! De inzittendenverzekering voor Pardon moet geregeld worden, evenals via de Wetswinkel de verzekering van mevr. Schip aan boord, de taxi en werkster kosten.
Komende woensdag is er geen overleg. Ik zal de Nieuwjaarssoos voorbereiden. ’s Avonds werk ik mijn administratie bij. Ik heb de boel gelukkig weer op orde kunnen krijgen, zodat er thuis weer te werken valt.
Donderdag ga ik niet naar school en herzie de kopij van info stencil 4, dat ik omdoop in kersteditie, in plaats van decembernummer. Daarmee ga ik ’s avonds door tot 22.50 uur. Ik neem het op het Vijfhovenhuis over (de bar) van Willem, die het ook nog niet begrepen heeft van mijn noodrooster. Vrijdag ga ik tot een uur of twee door met het maken van de nieuwe kopij, waarna ik op het Vijfhovenhuis mijn typewerk probeer te sluiten. Helaas is er geen lint voor het uittypen. Uiteindelijk weet ik het te slijten aan Wil Blöte, een vage bedoening. Zaterdag zal het klaar zijn (het is niet veel).
Ik ga zaterdag de kerst servetten kopen en de fonduespullen, waarna ik aan de lay-out werk van het info stencil: knippen, plakken en ontwerpen van kopjes. Ook typ ik de brief uit voor Augustinus, over de Kerst-in, die ze organiseren, en ontwerp ik de folder met het kerstprogramma. Zondag maak ik de lay-out verder af. Als ik de kopij bij Blöte ga ophalen, blijkt die nog niet af, zodat ik het zelf nog kan gaan uittypen. Ondertussen zoekt Marla naar de folders van de leestafel, die ik daarna sorteer en rubriceer. Om 18.00 uur gaat Marla weg en is om 20.00 uur terug met wat spullen om eten te maken. Om half negen ben ik aan het stencillen toe. Na het draaien van het vakantieprogramma stencil gaat de boel de soep in en kloot ik door tot half twee voor ik klaar ben, op het nieten na (zie bijlage info stencil 4).

Week 16 vangt aan met op maandag 18 december 1978 om 11.00 uur mijn aankomst op het Vijfhovenhuis, dat een heksenketel is tot 19.30, “waarin ik me maar met moeite staande kan houden” (dagboek). Na eerst een beetje rondgelopen te hebben ga ik met Marla de kerstspullen à ƒ. 70 ophalen. Het feest belooft een kostbare onderneming te worden. Bij mijn terugkomst is het tijd om de zaal in orde te brengen. Mevrouw de Jong is deze middag speciaal vroeg gekomen en ik rijd haar naar binnen, terwijl we nog bezig zijn met het verdelen van de spullen over de tafels. Dan blijk ik de koekjes vergeten en moet ze gaan kopen. Dat is te laat, want ieder moment kunnen de eerste mensen komen, die ik moet ontvangen. Ook ben ik wisselgeld vergeten, waarvoor ik het flessen potje moet aanspreken. Van half twee tot twee uur ontvang ik de bezoekers, waarbij vooral de bejaarden het hebben laten afweten. Er zijn er acht, waarvan er drie niet op de lijst van Els voorkwamen. De vervoersdienst loopt niet. Pardon is weer aan de late kant en neemt drie mensen mee, de rest ( zes) gaat met taxi’s (= twee).
Van 14.00 15.00 uur worden de kerststukjes gemaakt, waarmee men te snel klaar is, omdat er te weinig materiaal is. Voor de stukjes voor zieken blijft er niets over. Ikzelf ben ondertussen bezig met geld ophalen: 44 personen betaald aanwezig, levert ƒ. 110 op voor 44 kerststukjes en ƒ. 97,50 voor 39 eters. Er zijn drie nieuwe bezoekers voor de soos en mevrouw van Poelgeest is weer terug. De vervoersdienst brengt (dus) ƒ. 9 op voor het potje (in de hand) en een x bedrag in het busje op de bar. Tegen half vier wordt er overgeschakeld op kaarten, sjoelen en mens erger je niet. Weer blijken er te weinig kaartspelers en is het een heel gezoek om de setjes compleet te krijgen. Om half vijf maak ik de fondue. De salades en de soep zijn de vorige dag door Lenie, Tinie en Willem bereid en zijn prima. De fondue is iets te dun, heel machtig en veel te veel vanwege de afwezige bejaarden. Uiteindelijk zijn er maar twaalf fonduers. Er is bijna nog de helft over, wat in de container verdwijnt. Ook de Franse kaas blijkt een slecht idee, zodat ik die zelf mee naar huis kan nemen. Een kort overleg met Don levert op, dat de medewerkers toch niet mee hoeven te betalen.
Om 17.00 uur wordt de zaal klaargemaakt voor het eten. Er zijn te weinig tafellakens, zodat wat geïmproviseerd moet worden met de gewone tafelkleedjes. De kaarsen op de tafel is een prima idee. Ondertussen zijn de niet eters vertrokken. Pardon brengt mevrouw Feykes weg. Om half zes spelen wat vrijbuiters onder leiding van Don een paar van hun deuntjes, waarna de soep wordt opgediend, die erg lekker is, waarna de fondue en salades. Er is overal in overvloed van aanwezig, dus het is smikkelen en smullen. Om half zeven vertrekt mevrouw Raaphorst per taxi, mevrouw Laman en mevrouw van Poelgeest gaan gelijk mee. Om 19.00 uur volgt de algehele uittocht. De vervoersdienst is weer puin, te veel taxi’s. Pardon neemt mevrouw Hansen, mevrouw Jansen en meneer Heimans mee. Ondertussen zijn er sentimentele toestanden. Als iedereen weg is, wordt er opgeruimd, waarna de medewerkers onder het napraten de salades en het stokbrood verdelen, waarna ik met mijn broodtrommeltje gevuld met Franse kaas naar huis taai, net zoals de meesten behoorlijk afgedraaid.
Dinsdag verslaap ik me voor school, kom te laat op het teamberaad en wordt tussendoor vreselijk afgeleid door de petit four van Corien; niet veel later komt Willem aanzetten met een grote pan soep en stokbrood, nog over van gisteren.
Punt 9 van de notulen van het teamberaad 19 december 1978 betreft het gehandicaptenwerk:
Vervoer: Cor heeft een overzicht van de taxiritten van november en oktober. Totale kosten zo’n ƒ. 300. Hoewel niet alle ritten van de invaliden zijn, rijzen de kosten van het vervoer voor de invalidensoos toch de pan uit. Ook de heer Pardon kost geld (…). Cor stelt voor uit te gaan kijken naar een busje. Lenie, Don en Cor beginnen volgend jaar met de actie “bus”. Cor: het was erg jammer, dat er bij het Sinterklaas feest en het kerstfeest geen fotograaf was. De volgende regeling is getroffen: Tom maakt foto’s en Bert drukt ze af. Om voortaan een overzicht te krijgen van de taxikosten van de invalidensoos wordt iedereen, die een taxi neemt op kosten van de stichting, verzocht dit bij Cor te melden, zodat Cor de lijst kan opsplitsen.”

Het teamberaad duurt tot bijna kwart over vijf, onder andere wegens het praten over de sfeer binnen de stichting en de speeltuin. Na afloop doe ik een korte poging om wat administratieve werkzaamheden te verrichten, waarna ik met Tom mijn kerstpakket bij de DSW ga ophalen.
’s Avonds werk ik aan mijn verslag en maak ik een verzendlijst voor de overgebleven info stencils. Die woensdag was er geen overleg en moet ik naar de tandarts. Daar worden mijn voortanden getrokken en krijg ik me een nieuw bovengebit aangemeten. Donderdagavond ga ik niet naar de bestuursvergadering van nog geen half uur ter goedkeuring van de statuten van de vorige keer. De Kerstdagen ligt het Vijfhovenhuis stil. Ikzelf heb het echter razend druk met Marla, die nog steeds met haar buik bezig is, met de herinrichting van mijn kamer, met diverse feesten, met Marla’s nieuwe kamers schilderen en verhuizen.
Daarna houdt de coördinatie map op, wel is er het dagboek tot dinsdag 20 februari 1979.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=gehandicapten
https://robscholtemuseum.nl/?s=opbouwwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=clubhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=buurthuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkeersplan
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/

https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-2-het-medewerker-onderzoek-inleiding/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-3-medewerker-onderzoek-evaluatie-1976-1977-uitslag/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-4-het-buurtwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-5-buurtwerk-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-6-buurtwerk-seizoen-78-79-met-pdf/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-7-het-gehandicaptenwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-8-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-1-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-9-verslag-van-mijn-werkzaamheden-aan-de-hand-van-de-coordinatie-map-deel-ii-seizoen-1978-1979/