Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (7): Het Gehandicaptenwerk

1.
De opzet en aanvang van de invalidensoos.

Op de agenda van de notulen van het teamberaad van 29 maart 1977 zien we als laatste punt voor de rondvraag: “Discussie volgende seizoen: Werken met doelgroepen? Werklozen? Els in de peuterspeelzaal?” In de vergadering wordt dit punt een week opgeschoven. Dat is 5 april 1977. De notulen zeggen onder het punt Werken met doelgroepen, volgend seizoen:

Op het teamberaad is gepraat over wat voor doelgroepen hebben we gehad in het afgelopen seizoen en wat voor doelgroepen gaan we volgend seizoen starten. Ideeën zijn: Volwassenen in het algemeen | Invaliden | Jongeren tussen de 14 en 20 jaar | Dansles | Bejaarden | Rechtsbijstand | De Manse | huiswerkbegeleiding | Begeleiding van onze eigen medewerkers. Dit komt op het eerstvolgende teamberaad terug.

Dat is 19 april 1977. Daar wordt het echter opgeschoven naar 26 april 1977, waar de discussie naar de bestuursvergadering van 28 april 1977 wordt verplaatst. Daar lezen we in de notulen onder wederwaardigheden buurtcentrum alleen: “Voor aanpassing gebouw voor invaliden moeten voorstellen gedaan worden naar de bestuursvergadering” en een stukje verder: “Vanuit het teamberaad zal een discussiestuk komen betreffende het werken met doelgroepen.”

Die discussie wordt gevoerd op 3 mei 1977. Over de doelgroep invaliden wordt het volgende gezegd: “Is zonder meer een groep, die veel aandacht verdient als je in aanmerking neemt hoe deze mensen leven en wat er voor deze groep te doen is (heel weinig). Volgend seizoen is er in ieder geval een middag beschikbaar.”

Dit beleid wordt bekrachtigd in de bestuursvergadering van 26 mei 1977. Gekozen is voor “Bejaarden, Volwassenen, Invaliden (stedelijk?) en begeleiding van medewerkers. Dat wil overigens niet zeggen dat activiteiten voor kinderen en jeugdigen taboe worden. Er moet worden gestreefd naar een evenwichtig programma.

In de vakantie wordt in het teamberaad van 23 augustus 1977 de draad weer opgepakt. In het programma wordt de maandagmiddag ingeruimd voor de invaliden. Hoewel het nergens met zoveel woorden staat, moet tijdens deze vergadering ook besloten zijn, dat ik me met het gehandicaptenwerk zal gaan bezig houden. Wel lezen we onder het punt ‘naar aanleiding van het programma’ tussen de waslijst van afspraken: “ANIB (Algemene Nederlandse Invaliden Bond): Dit zal Cor gaan doen.”

De ANIB houdt sinds begin 1977 in het Vijfhovenhuis spreekuur op de donderdagochtend en in de bedelweek is er samen met hen een invalidenmiddag georganiseerd, waar ongeveer 15 invaliden zijn geweest. Dit heeft bij diversen de gedachte aan een vaste soos opgeroepen, die ik nu mag voorbereiden. In mijn rooster wordt de maandagmiddag en de donderdagochtend ingeruimd voor het gehandicaptenwerk (zie rooster 4: http://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/08/rooster-4.png). In de bestuursvergadering van 25 augustus 1977 heeft de goedkeuring van het programma plaats. Met eenstemmigheid wordt besloten om de soosavonden [voor jongeren] te laten vallen. Daardoor komt heel wat ruimte vrij voor andere activiteiten. In de vergadering wordt besloten tot “Het op gang brengen van activiteiten voor en met invaliden op de maandagmiddagen.” In de rondvraag lezen we dan nog: “Bert vraagt wanneer het invalidenwerk van start gaat. Hij is bereid om te helpen. Een pikkie vasthouden kan hij wel” (de vergadering snapt daar niets van). Het antwoord is begin september, zo snel mogelijk. De week erop lezen we in de notulen teamberaad bij de rondvraag: “Willem zal om het gebouw verder geschikt te maken voor invaliden de stoep onder handen nemen.” In het interne stencil met het programmarooster staat de invalidenmiddag op maandag gepland per 1 oktober 1977 van 13.30 – 16.30 uur. Ten aanzien van mijn coördinator zijn van het gehandicaptenwerk is een passage uit de notulen teamberaad 13 september 1977 interessant. Onder het punt ‘Commissie Oriënteringsdagen’, dat als eerste op de agenda stond, staat:

Deze commissie verzet in den lande nogal wat werk, zoals het organiseren van conferenties voor mensen uit het werkveld. Deze keer heeft de Commissie Oriënteringsdagen een conferentie georganiseerd rond het thema ‘Welzijn en arbeidsongeschikt zijn’. Deze conferentie wordt gehouden op 13 en 14 oktober en 28 en 29 november. De voorzitter vraagt aan de vergadering of er belangstelling voor is. Cor vertelt, dat hij er wel naar toe wil, op voorwaarde, dat de reiskosten worden vergoed (het komt in de bestuursvergadering terug). Deze conferentie is voor Cor goed te gebruiken als informatiebron voor het nog op te zetten project: Invaliden uit huis! Andere belangstellenden kunnen zich aanstaande zaterdag nog bij Cor opgeven.

In de bestuursvergadering van 15 september wordt besloten, dat ik het reisgeld (circa ƒ. 25,-) voor een conferentie in Dalfsen kan declareren. Overigens word ik in Dalfsen niet toegelaten. Tevens staat er in deze notulen van alles over de voetbalwedstrijd tegen Veronica met bazaar na op 14 januari 1978, waarbij gezegd wordt, dat de publiciteit speciale aandacht krijgt. Niet in deze notulen staat, dat het geheel ten bate van het gehandicaptenwerk is.

Tijdens het teamberaad van 20 september 1977 geef ik een verslag van de stand van zaken ten aanzien van de invalidensoos. “Cor heeft contact opgenomen met het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft een werkgroep samengesteld voor het vervoer van de invaliden. Deze werkgroep bestaat uit onder andere twee verpleegsters. Het Rode Kruis vraagt ƒ0,50 per kilometer. Dit vinden wij vrij duur, vooral als er invaliden uit Oegstgeest komen. Cor zal daarom contact opnemen met de stichting Landelijke Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters om te kijken, of dat goedkoper kan. Cor zal ook contact opnemen met mevrouw Nievaart, die vorig jaar met een aantal kinderclubs heeft meegedraaid. Deze mevrouw Nievaart is toen met de kinderclub opgehouden, omdat het haar toch niet zo erg aantrok. Maar ze wil wel meehelpen als we iets gingen doen met invaliden. De startdatum is 10 oktober 1977.

Over de aanvang van de soos bestaat verder geen verslag. Hieraan voorafgaand werd veel aan publiciteit gedaan. Zo kregen de invaliden, die we konden opsporen in het zuidelijk deel van Leiden, een stencil in de bus en werd er reclame gemaakt in de Zuidwester. Op de eerste middag waren 26 bezoekers aanwezig. Wat als een reuze succes werd gezien. Wel heb ik privé wat aantekeningen geproduceerd in deze periode en wel beginnend op maandag 10 oktober 1977. Deze leveren het volgende beeld op.

“Ik begin om half twaalf met het stencillen van de gisteren uitgetypte notulen van de vergadering van Leidse jongerenwerk en doe een deel van de adressering. Dan is er een kort overleg over het halen van invaliden voor de invalidensoos. Om kwart over twaalf doe ik de schuifwand open voor de kinderkantine, zodat de kinderen in de zaal kunnen spelen. Ik haal de kleurplaten uit de Steiger. Daarna produceer ik met Anja en Ruud het eerste deel van een poppenstoel voor Anja. Daarna is het alweer tijd om de kinderkantinetroep op te ruimen en de zaal te bereiden voor de invalidensoos (kaarttafels, sjoelbakken, stoelen, kleedjes, asbakken, etc.). Om half twee haal ik met Don de heer en mevrouw Slegtenhorst uit de Leliestraat op. Het halen van Don van mevrouw Nievaart liep fout. Zij wist nergens van en dacht, dat het niet doorging. Dat was het gevolg van een communicatiestoring. Daarna houd ik me bezig met het ontvangen van de mensen voor de invalidensoos. Om vijf over twee houd ik mijn welkom praatje, dat overgenomen wordt door Don, om de democratische structuur van het Vijfhovenhuis uit de doeken te doen. Daarna houdt meneer Chefour nog een ANIB praatje, waarna de soos van start kan gaan. Ik speel voor gastheer met kopjes thee, terwijl er ruime assistentie is van Henk bij het sjoelen, Hans bij het kaarten, Don bij het scrabble spel, Linda, die afwisselend met mij achter de bar staat en met het kaarten meedoet. Op een gegeven moment heb ik een tijdje met een man zitten praten, die zich afzijdig opstelde. Het blijkt een geëmigreerde Zuid Afrikaan te zijn, die het in Nederland niet meer kan vinden en geen raad weet met zijn problemen rond zijn invaliditeit. Na afloop van ons gesprek spelen we een spelletje flipper. Evaluatie: de bar bevoorrading moet van te voren plaatsvinden en eventueel koekjes bij de thee of eet bon voor chips. De zaal was in tweeën gedeeld, daarvoor was het echter te vol: 25 man plus acht man leiding. Om half vijf is het zo’n beetje afgelopen en begint het wegbrengen en uitgeleide doen. Na het opruimen maak ik de adressering van de notulen van het jongerenwerker overleg af. Dan wordt er tot half zes wat nagepraat over deze geslaagde middag, waarbij ik veel complimenten krijg. Op weg naar huis gooi ik de brieven op de bus en breng de tas terug van Sweris in de Lindenstraat, die ik vergeten was.

In de notulen van het teamberaad van 11 oktober 1977 lezen we over personeelsuitbreiding bij agendapunt Invaliden (middag): “Het teamberaad heeft een voorstel om Lenie op de woensdagochtend vrij te geven en op maandagmiddag te laten werken met invaliden. Dit gaat als voorstel door naar de bestuursvergadering. Eén keer in de twee weken is er op donderdagochtend om tien uur een invalidenoverleg.”

Vrijdag 14 oktober 1977 ga ik met Don op ziekenbezoek bij Van Dijk van de ANIB Leiden met een grote plant namens het Vijfhovenhuis. We blijven ongeveer een uur en tijdens het gesprek komen we erachter, dat de invaliden bus reeds een bestaande actie is, waaraan onder andere  de ANIB meewerkt. Cijfers krijgen we echter niet te horen. Maandag 17 oktober is het eerste invalidenoverleg. Hiervan heb ik geen verslag. In de notulen van de bestuursvergadering van 20 oktober 77 lezen we onder 7. Invalidenwerk:
De activiteiten lopen voorspoedig. Dirk zal schrijven voor parkeerplaatsen en verlaging trottoirband en trottoir, Henk, Hans en Cor zijn nog steeds druk in de weer met sponsors en andere kapitaalkrachtige lieden. Zij zullen in de volgende vergadering verslag uitbrengen en overzicht van zaken geven. 6, 7 en 8 mei zal er een informatie instuif zijn in de Sporthal. Huren we daar ruimte voor totaal ƒ50,- voor bijvoorbeeld verkoop ‘aandelen’ invalidenvervoer? In principe ja. Er is iets onduidelijks rond een geldinzameling voor de aankoop van een bus voor bejaarden en invalidenvervoer. Dan zal de zaak helder zien te krijgen, in samenwerking met de ANIB.”

Bij het puntje 10.6 van punt 10wederwaardigheden buurtcentrum’ wordt de “transfer” van Lenie naar de maandagmiddag goedgekeurd. Vrijwilligers zullen haar werk van de woensdagochtend opvangen. In de rondvraag dankt de heer Kriek voor het initiatief invalidensoos. “Het initiatief slaat aan: de eerste middag 32 man! En de wijze waarop wordt ook hoog gewaardeerd.” Vrijdag 21 oktober 1977 breng ik een bezoek aan de invalidensoos in Oegstgeest. Ik praat daar met mevrouw Mulder, Gerben de Jong en Harry Bonda van de soosleiding en krijg soep en een broodje kaas. Ik houd voor de aanwezigen een praatje over de soos in het Vijfhovenhuis en noteer een man of acht, die voor de vervoersdienst in aanmerking komen. Daarna krijg ik thee en weet een bingospel te regelen (van 12.30 tot 14.15 uur).

Die maandag is de tweede soos, een bingomiddag. Ik begin om een uur of elf met het kopen van prijsjes bij De Gruyter in het winkelcentrum. Om een uur of twaalf ben ik op het clubhuis, waar ik het klaarzetten van de soos regel: tafel met stoelen en open plekken erom en vooraan naast de disco een vlonder met twee tafeltjes, waarop het bingoapparaat staat. Ik stuur een van de vrijwilligers op bloemen uit en regel via de telefoon het vervoer met Jan Verver en de heer Uytenhout. Een probleem, waarvoor ik nogal wat toeren moet uithalen, blijkt het ophalen van iemand uit Leithenrode. Om kwart voor twee ben ik terug en haal een mevrouw in de Lorentzhof op. Dan stuurt Don voor de rest van de mensen een taxi, die bij één te laat kwam. De bingo loopt goed. Ik ga met de ledenlijst rond en de contributie van ƒ0,50 en loop met een lijst voor de vervoerregeling de tafeltjes af. Verder sta ik achter de bar of help in de zaal. Bij het terugbrengen blijken weer leemtes in het vervoer. Ik weet de heer Kriek in te schakelen en breng iemand terug naar Leithenrode. Als laatste ben ik met opruimen bezig. Daarna praat ik na met Henk, Willem en Don, die weer het hoogste woord heeft. Het overleg van die donderdag heeft plaats aan de koffiebar en heeft een redelijk verloop.

Akkerhof, deel 2, Leiden, 2018 (foto Google)

Akkerhof, (2), Leiden, 2018 (foto Google)

In de notulen van het teamberaad van 1 november 1977 treffen we het eerste verslag van het invalidenoverleg aan:
Vervoersdienst: wat betreft die Actie ‘Bus’ zijn we nog niet veel wijzer geworden. Don zal hier achteraan gaan. De heer Chefour zal kijken, of er bij de ANIB (verzekeringsmaatschappij) een mogelijkheid is voor een collectieve verzekering. Medewerkers: op de afgelopen bestuursvergadering wist Hans een mevrouw, die eventueel mee zou willen helpen. Cor zal deze mevrouw benaderen. Donderdagochtend: als de peuters donderdagochtend handjes gaan wassen, hebben de mensen van de ANIB er last van. Er is gepraat, of er een mogelijkheid is, dat er een wandje gemaakt kan worden. Dit zal verder bekeken worden. Kaartenbak. Er is ook gepraat, of er een kaartenbak gemaakt kan worden met pasfoto’s, invaliditeit, bijkomende problemen, vervoer, et cetera, et cetera, van deze mensen, zodat we weten wie wie is en dat we weten wat ons te wachten staat. Dit zal met de mensen van de maandagmiddag besproken worden. Kranen en wasbakken hangen in de WC te hoog. Heer de Koning en Willem zullen kijken wat we hieraan kunnen doen. Dit geldt ook voor de stortbak. Er is een idee gekomen om een invalidencabaret uit te nodigen. Dit zal nog verder uitgewerkt worden.

Ondertussen is er die maandag weer een soos geweest, waarbij mijn vriendin Loes ook aanwezig was en meehielp met de vervoersdienst. Ik speel een spelletje dam, haal entreegeld op, sta achter de bar en speel voor koffiejuffrouw. Donderdag 3 november 1977 stel ik een stencil op ter verspreiding in studentenhuizen om vrijwilligers op te roepen voor de vervoersdienst. Maandag 7 november 1977 draaien we op voorstel van mij een film. De vervoersdienst liep ook deze keer weer zonder al te grote toeren, al moesten er weer wel taxi’s gebruikt worden.

In de notulen van teamberaad van 8 november 1977 onder het punt ‘gesprek met Ben Sibon (directeur van het Dienstencentrum)’:
Tot onze verbazing hoorden we, dat de mensen van de ANIB ook in de commissie Actie ‘Bus’ zitten. Er is op dit ogenblik al ƒ. 6.500. Dit zal nog verder uitgewerkt worden.”
Na afloop van het teamberaad werk ik met Hans een concept uit voor het affiche van de voetbalwedstrijd en vraag later bij Stag een prijsopgave: ongeveer ƒ. 350.

Maandag 14 november loopt er van alles mis met de voorbereiding van de soos. Tijdens de kinderkantine begin ik met het klaarzetten van tafels en stoelen in de grote zaal. Daarbij krijg ik per ongeluk of expres van een van de oudere jongens van de kinderkantine een stevige klap voor mijn kloten, waardoor ik even later met een kloppende hoofdpijn in de huiskamer zowat van mijn stokje ga, terwijl er niemand is om me te helpen met het klaarzetten van de zaal. Op het laatst is Don er om me te helpen, terwijl er iemand op Henk uitgestuurd wordt. Om twee uur, als de soos gestart is, ga ik naar een bijeenkomst van de werkgroep Algemene politieke vorming (waarschijnlijk in H.A.), waardoor ik pas om kwart over drie bij de soos ben en neem een klaverjas partijtje van Linda over, haar baby is wat al te rumoerig geworden. Het vervoer terug verloopt gladjes. Na het opruimen van de zaal ben ik om kwart over vijf klaar. Die avond ga ik vanwege de hoofdpijn niet naar school en vroeg naar bed om de volgende ochtend weer vroeg aan de slag te kunnen. Ik heb echter ook op woensdag en donderdagavond last van die hoofdpijn, maar ga gewoon door met werken. Maandag (21 november 1977) meld ik me ziek bij Aad en telefonisch bij Henk. Ik doe echter wel thuis allerlei werkzaamheden, zoals onder andere het ontwerpen van het affiche voor de voetbalwedstrijd op dinsdagavond 22 en woensdag 23 november 1977 overdag. Dan houden de aantekeningen op, waarschijnlijk omdat ik nog langer ziek bleef. In de notulen van 20 december 1977 staat de aantekening bij de rondvraag, dat ik iedereen bedank voor het bloemstukje, dat ik gekregen heb, vanwege mijn ziekte dus. Ook het ontbreken van de notulen uit de periode 1 november tot 20 december 1977 wijst op langdurige afwezigheid mijnerzijds, waarschijnlijk dus de hele periode vanaf maandag 21 november tot dinsdag 20 december 1977. Dit is mijn eerste periode van overspannenheid, waarbij ik die maand nodig heb om tot mezelf te komen, uit te zieken, de verbouwing af te maken en het affiche in twee kleuren te ontwerpen voor de voetbalwedstrijd tegen Veronica en daarna het toegangsbewijs. Overigens is voor het affiche een gratis drukker gevonden. Enige tegenprestatie is het royaal vermelden van zijn naam op het affiche, waarop steeds meer tekst komt te staan.

In de notulen van de bestuursvergadering van 15 december1977 is niets terug te vinden van het beloofde verslag van Hans, Henk en Cor over hun speurtocht naar sponsors. Wel staat er in de rondvraag: “De mensen van de invalidensoos gaan zaterdagmiddag naar de kerstviering van Bonaventura.”
Als herinnering staat onder de notulen: “14 januari 1977 Voetbalwedstrijd tegen Veronica, ijs en weder dienende. Bazaar in het Vijfhovenhuis!!
Over het kerstfeest Bonaventura lezen we in de notulen van het teamberaad van 20 december 1977:
Op deze middag is niets aan te merken, want er ontbrak niets aan deze middag. Hij was erg geslaagd.

Het verslag van het invalidenoverleg in de notulen van het teamberaad van 10 januari 1978 luidt:
Op dit overleg was de heer de Jong van de sociëteit uit Oegstgeest er ook. Hij heeft uitgelegd hoe deze activiteit geen geld hoeft te kosten. Wat wij van de heer de Jong hebben overgenomen zijn de collectebussen, die we op de bar laten staan.”

Het verslag van de voetbalwedstrijd en de bazaar vinden we in de notulen van het teamberaad van 17 januari 1978:
“Zaterdag 14 januari 1978 hebben wij ’s morgens gevoetbald tegen Veronica, deze wedstrijd hebben wij verloren met 7-4. ’s Middags en ’s avonds was er in het clubhuis een bazaar. Deze hele dag was volgens de aanwezigen erg geslaagd. De netto opbrengst van deze hele dag is ongeveer ƒ. 2.500,-” (zie bijlage Zuidwesterpagina over voetbalwedstrijd).

Ook wordt in deze vergadering mijn nieuwe rooster afgesproken in verband met mijn nieuwe schooltijden. Wat daaruit voortvloeit ten aanzien van het gehandicaptenwerk is:
Cor kan het invalidenoverleg niet meer bijwonen, daarom zal Henk de coördinatie van deze middag van Cor overnemen.

In de notulen van de bestuursvergadering van 19 januari 1978 wordt de opbrengst van de Veronica dag bevestigd. “Met een open oog voor de overheadkosten voor de stichting zal het geld in overleg met de invalidensoos worden besteed. De betrokkenen spreken hun dank uit voor de energie, die werd ingezet.” (5.10.)
Bij 6.4 lezen we nog: “Hans zegt, dat een voor invaliden meer geschikt telefoontoestel (met druktoetsen) niet mogelijk is.

In de notulen van het teamberaad van 24 januari 1978 is weer een verslag van het invalidenoverleg, terwijl tevens de notulen van 17 januari 1978 gecorrigeerd worden:
In het vorige teamberaad is afgesproken dat Henk de coördinatie van Cor zal overnemen. Zij zullen dit samen gaan doen. Er is op het invalidenoverleg ook gepraat over de taken van de coördinator, deze zijn:
* Zorgen, dat er afspraken gemaakt worden, zoals taak verdelen, koek halen, organisatie van de middag, bijpraten Cor, et cetera, et cetera.
* Voorzitter van het invalidenoverleg.
* Gastheer zijn, openen en afsluiten. Dit zal Cor blijven doen.
* Geld ophalen van de soos.
* Zorgen, dat afspraken worden nagekomen.
Er is op de afgelopen invalidensoos ƒ. 63 opgehaald voor de kerststukjes, die wij gemaakt hebben.”

In de notulen van het teamberaad van 7 februari 1978 lezen we, dat het invalidenoverleg niet is doorgegaan, omdat er geen punten waren. In de notulen van het teamberaad van 21 februari 1978 lezen we bij het verslag van het overleg:
Hier hebben we voornamelijk met elkaar gesproken over het dagje uit en de verhouding Vijfhovenhuis – ANIB op financieel terrein.
In de notulen van het teamberaad van 28 februari 1978 lezen we in de rondvraag over de aanpassing van de WC’s voor de gehandicapte bezoekers: “Zaterdag gaan Bert en Willem beginnen aan de WC’s. Ze hebben hiervoor ƒ. 700 nodig. De vergadering gaat akkoord. Dit zal met Aad geregeld worden.” Bijgevoegd aan deze notulen zit een blaadje met de taken van Henk, die overgenomen moeten worden vanaf begin mei, wanneer Henk in militaire dienst gaat. Een hiervan is de coördinatie van de gehandicaptensoos. In de notulen van het teamberaad van 14 maart 1978 lezen we bij het punt ‘notulen vorige keer’: “Er zal in de damestoilet een nieuwe pot komen (verhoogd). Dit voor de invaliden.” Verderop lezen we onder het punt ‘collecte ANIB’:
De ANIB organiseert in samenwerking met de KNIB (Katholieke Invaliden Bond) een collecteweek van 20 tot en met 25 maart. De ANIB heeft aan ons gevraagd of wij voor tien collectanten kunnen zorgen. Wie wil er meehelpen aan deze collecte? Opgeven bij Henk, Cor en Aad zullen van de week een plan maken van wie en waar gaat lopen of staan.
Over het overnemen van de taken van Henk wordt in het werkoverleg afgesproken dat als er voor Henk een invaller komt, hij zijn hele rooster overneemt. In de rondvraag vragen Bert en Willem, of zij tijdens de Paasvakantieactiviteiten door kunnen gaan aan de WC’s. De vergadering gaat akkoord.
In de bestuursvergadering van 16 maart 1978 meldt Dick, dat er van de gemeente nog geen bericht is ontvangen over het egaliseren van de speelweide, doelpalen en parkeerhavens. Hij zal er achteraan gaan. Ook wordt de oproep om collectanten herhaald.

In de notulen van het teamberaad van 11 maart 1978 treffen we weer een verslag van een invalidenoverleg aan:
Tijdens dit gesprek heeft de ANIB ons duidelijk gemaakt niet meer over de eerder voorgevallen misverstanden te willen praten. Over het punt samenwerking zal op de eerst volgende vergadering worden gepraat, te weten dinsdagochtend 25 april 1978. We hebben afgesproken, dat we meneer Chefour van de ANIB gaan benaderen en vragen, of hij geen zin heeft als medewerker op de invalidensoos te komen helpen. Hij was vroeger namelijk actief bij de ANIB, maar moest om gezondheidsredenen en toestanden in het bestuur afhaken. Er zijn al wat meer aanmeldingen voor het reisje, idee was ook om via de bejaardensoos mensen te benaderen. De afspraak is, dat medewerkers dezelfde prijs betalen als de bezoekers.”
Verder lezen we onder het punt ‘Coördinatie invalidenwerk’:
Dit gaat over verschuiving van het invalidenoverleg. Het is erg moeilijk ergens een gaatje te vinden voor dit overleg. Lenie en Don gaan donderdagochtend met Tinie praten over het voorstel van Lenie: woensdag werken en vrijdag vrij.

Praatpapier van Aad voor het gesprek van Vijfhovenhuis en ANIB op dinsdag 25 mei 1978

Algemeen.
Even als geheugen opfrisser, vorig seizoen kwam de ANIB hier, omdat zij ruimte vroegen voor hun spreekuur. De verschillende mensen van de koffiebar (het spreekuur was op de donderdagochtend) kregen contact met de ANIB, doordat zij koffie kwamen brengen. In deze contacten groeide het idee, dat er eens wat meer gedaan moest worden voor de minder validen in onze buurt en in tweede instantie in Leiden. In navolging van Oegstgeest zou dit dan ook een soos moeten worden. In het begin van het nieuwe seizoen was dit dan ook het geval (nieuwe seizoen = begin september 1977).
In zoverre deden we het samen, maar wat bleek een paar maanden later, de ANIB had geen tijd meer om nog verder mee te werken aan het verder ontwikkelen van het minder validen werk.
Door deze onduidelijke houding hebben veel mensen een wat vervelend gevoel overgehouden.
Later heeft de ANIB wel op de invaliden overleggen uitgelegd, wat er aan de hand was, maar al het werk kwam dus uiteindelijk op onze schouders terecht.

Erg, niet erg?
Er ligt zat werk te doen! We zouden eens een gesprek moeten voeren over wat we nu eigenlijk voor de minder validen willen doen, welke activiteiten, welke moeilijkheden hebben we? Enfin, er zijn zat van deze zaken, die we nog niet weten. Hier zit nu net het probleem, want we hadden op de ANIB gerekend. Wij dachten, dat als de ANIB nu al zo lang bezig is om iets te doen voor de minder validen, zij ook ons wel wegwijs kunnen maken in de al eerder genoemde problemen. Let wel, dit is geen verwijt aan de ANIB, of het Vijfhovenhuis, maar een poging om eens de problemen boven tafel te brengen.

Wat moet er volgens mij gebeuren?
Er moet eerst een gesprek komen, waarin we vastleggen wat we nu eigenlijk met deze of voor deze groep willen doen, dus praten over doelstelling. Dan zullen we een lijst aan moeten leggen van welke dingen onze bezoekers nu eigenlijk interesseren (hier zou ook een belangrijk deel van de ANIB af kunnen komen, die weten waar de problemen liggen).
Op grond van dit mini onderzoek zouden we eens een programma in elkaar moeten zetten. Voorbeeld van zoiets is: info over diverse instanties.
Programma: een aantal malen iemand wat laten komen vertellen en dat je dit ondersteunt met het maken van een collega of iets dergelijks.
Dit voorbeeld moet ook als zodanig gezien worden, maar wat ik zo in vijf minuten kan bedenken, moet voor ons dan toch geen probleem vormen.

In ieder geval doe ik een duidelijk voorstel over hoe we op zeer korte termijn een zinvoller programma in elkaar kunnen timmeren.
Hulp van de ANIB hebben we hierbij ook nodig (zij kunnen ons ook adressen aan de hand doen, waar we eens met zijn allen kunnen gaan kijken).

Ik hoop, dat dit bruikbaar is in ons gesprek.
Groetjes, Aad

Agenda voor de vergadering van 25 april 1978.
1. Samenwerking ANIB – Vijfhovenhuis.
2. Bekrachtiging afspraak voor financiën door de wederzijdse besturen.
3. (…)
4. Rondvraag.

In de notulen van het teamberaad van 9 mei 1978 treffen we een korte notitie aan bij de notulen van de vorige keer over het gesprek met de ANIB: “In het gesprek met de ANIB is toezegging gedaan voor ƒ. 6,25 per persoon (invaliden). Twintig keer = ƒ125,-. Verder zal Don gaan praten met de ANIB over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden.” Ook zien we een opmerking over het verplaatste invalidenoverleg: “Bert ruilt de donderdagochtend voor de woensdagochtend om aanwezig te kunnen zijn op het invalidenoverleg.”
Bij de verslagen van de vergaderingen wordt over het invalidenoverleg gezegd, dat het verslag hiervan door Aad zich bevindt in map 5. Over het reisje van 8 mei 1978, het dagje uit met de invaliden en bejaarden wordt opgemerkt, dat dit zeer geslaagd was. Een conclusie: voor invaliden blijkt nog geen kloot aan voorzieningen te bestaan.

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=gehandicapten
https://robscholtemuseum.nl/?s=opbouwwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=clubhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=buurthuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkeersplan
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/

https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-2-het-medewerker-onderzoek-inleiding/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-3-medewerker-onderzoek-evaluatie-1976-1977-uitslag/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-4-het-buurtwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-5-buurtwerk-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-6-buurtwerk-seizoen-78-79-met-pdf/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image