Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (5): Buurtwerk Seizoen 1977-1978

Tijdens het tweede seizoen wordt het buurtwerk een bijzaak op mijn rooster. Als zodanig staat het niet meer in mijn rooster (zie rooster 4 tot en met 7: http://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/08/rooster-4.png, http://i0.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/08/rooster-5.png, http://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/08/rooster-6.png en http://i1.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/08/rooster-7.png). Wel zien we daarin opgenomen de huiswerkbegeleiding van 16.00-17.30 uur op donderdag en vrijdagmiddag in de periode van september 1977 tot februari 1978 en de bewonersverkeerscommissie het hele seizoen door tot ver in het derde seizoen (rooster 8: https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/). In de evaluatie 1977-1978 is niets over het buurtwerk te vinden (prioriteiten: doelgroepen, zoals invaliden).

Aan het begin van het tweede seizoen zijn we druk bezig met het krantje, dat we naar de buurt uitbrengen. Daarin wordt reclame gemaakt voor alle activiteiten, met foto’s van activiteiten en medewerkers en een door mij ontworpen omslag. Ondertussen hebben we afgesproken de huiswerkbegeleiding op donderdag en vrijdagmiddag te houden van 15.45 tot 17.30 uur en de draad weer op te pikken met de verkeerscommissie (notulen teamberaad 23 augustus 1977).
De huiswerkcursus krijgt enige aanmeldingen en in de notulen van het teamberaad van 13 augustus 1977 lezen we: “Voor de huiswerkbegeleiding was er al het tweede deel van de wereldgeschiedenis en nu was de vraag of ook het eerste deel gekocht kon worden. Cor zal eerst een stukje in de Zuidwester schrijven met de vraag, of er iemand is, die dit boek toevallig over heeft.” In de notulen van 1977 lezen we een verslag van de stand van zaken bij de verkeerscommissie: “Afgelopen maandag hebben Don, Aad en Cor een gesprek gehad met Ad Kuppens en Joop Kamphuis van de Welzijnsraad. In dit gesprek werden alle problemen van het verleden uitgepraat en besloten met een schone lei een frisse start te maken. Ad kwam met een plan, hoe we binnen een half jaar tot een verkeerscirculatieplan kunnen komen. Dit betekent wel, dat de beuk er stevig in moet gaan. De eerste vergadering is gepland op 4 oktober en ik zal voor de uitnodigingen zorgen, waarin hij onder meer vertelt waarom het op het laatst niet zo lekker is gelopen.” Overigens lezen we bij de rondvraag van datzelfde teamberaad over verkiezingsprojecten: “In mei ’78 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. De Welzijnsraad heeft gevraagd, of we mee willen doen om hiervan informatie te geven aan de buurt. Na wat we gezien hebben met de verkiezingen in mei 1977 zeggen we helaas nee.

Dan krijgen we de brief van Ad Kuppens aan de leden van de “bewonerscommissie De Vijfhoven”, die wijzelf de verkeerscommissie noemen (waarnaast er ook nog sprake is van bewonersgroepen bijv00rbeeld met de Akkerhof Weidehof klachten, die door Aad werden behandeld. Op die groepen ga ik hier verder niet in).

Geachte leden,

Op 19 september vond er een gesprek plaats tussen de vertegenwoordigers van het Vijfhovenhuis en de Welzijnsraad naar aanleiding van de gerezen problemen met betrekking tot de inzet van Ad Kuppens.
1. Misverstand
Tijdens dit gesprek bleek een en ander vooral te berusten op een flink misverstand over al dan niet gemaakte afspraken voor de vakantie. Ad herinnert zich niet, dat hij al een afspraak voor een vergadering na de vakantie had gemaakt met de bewonerscommissie. Aad Braggaar herinnert zich dit echter wel. Ad heeft zich overigens beslist niet willen onttrekken aan zijn werkzaamheden en hij hoopt, dat het vertrouwen in hem hersteld kan worden.
2. Takenpakket Ad Kuppens
Van deze gelegenheid hebben wij tevens gebruik gemaakt om nog eens de taken van Ad ten behoeve van de commissie te omschrijven. De belangrijkste punten daaruit zijn:
De Welzijnsraad heeft de begeleiding van de bewonerscommissie met betrekking tot het onderzoek op zich genomen met de vooronderstelling, dat het werk voornamelijk door de commissie zelf wordt verricht. Het is dus niet de bedoeling, dat de Welzijnsraad op de stoel van de bewoners zelf gaat zitten. Haar taak blijft daarom beperkt tot ondersteuning van activiteiten, zoals:
a. het ontwikkelen van procedureel inzicht bij de commissieleden,
b. het assisteren van de commissie bij haar onderzoek door middel van adviezen ten aanzien van de probleemstelling, de vergadering en formulering van de voorlopige voorstellen,
c. het assisteren bij de vertaling van de voorlopige voorstellen in een vragenlijst,
d. het assisteren bij de toetsing van de voorlopige voorstellen door middel van een enquête,
e. het verwerken van de onderzoeksgegevens uit die enquête,
f. het assisteren bij de terugkoppeling van deze gegevens naar de bewoners,
g. het leggen van contacten tussen commissieleden en ambtenaren (beleidsvoorbereiders en beleidsvoerders van het stadhuis),
h. het assisteren bij het bespreekbaar maken van de voorstellen met het College van Burgemeester en Wethouders.
3. Stand van zaken
Op een van de laatste vergaderingen was afgesproken, dat wij zouden proberen om onze voorstellen te gaan toetsen aan de mening van enkele deskundigen van het stadhuis.
Inmiddels zijn de heer Verwoerd van de dienst Gemeentewerken, afdeling verkeerszaken, en de heer Piret van de dienst Gemeentezaken, afdeling stedenbouw, bereid gevonden om op een commissievergadering aanwezig te zijn ten einde uw voorstellen te bespreken. Beiden wijzen er echter op, dat dit nog niet betekent, dat de voorstellen zullen worden uitgevoerd. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de secretarie afdeling, die ook enige verkeerstellingen in de buurt heeft gehouden, maar die is echter zover nog niet. Zij is ook nog niet bereid rechtstreeks contacten te gaan onderhouden met de commissie.
4. Voorstel verdere planning
Wij hebben ons tenslotte afgevraagd welke stappen er verder moeten worden genomen. Teneinde te voorkomen, dat een en ander “een gebed zonder end” gaat worden, hebben wij de volgende tijdsplanning voorgesteld: september tot half oktober: de bewonerscommissie werkt de verdere vraagstelling uit en peilt de voorlopige meningen van een aantal deskundigen. Half oktober: eerste bewonersvergadering (hearing). De bewonerscommissie zet haar voorstellen uiteen en vraagt naar nieuwe wensen. De enquête wordt aangekondigd op deze vergadering. Eind oktober: toetsing van de voorstellen aan de mening van de bewoners door middel van een enquête, op te stellen door de Welzijnsraad in overleg met de bewonerscommissie. De bewonerscommissie voert de enquête zelf uit. Half november: verwerking van de enquêtegegevens door de Welzijnsraad. Begin december: peilen van de voorlopige mening van de secretarieafdeling, dienst verkeer en openbare werken. Half december: tweede bewonersvergadering (hearing) met terugkoppeling van de onderzoeksgegevens. Eventueel heroverwegen probleemstelling en voorstellen. Eind januari: derde bewonersvergadering waarbij de voorstellen aan B & W worden aangeboden.
Wij zijn er ons van bewust, dat dit een zeer krap schema is, maar het heeft tot voordeel, dat onze voorstellen gereed zullen zijn op een moment, dat de politieke partijen gaan lonken naar de kiezersgunst (Provinciale Staten en Gemeenteraadsverkiezingen) . We zullen er dus allen gezamenlijk hard aan moeten trekken als we ja zeggen tegen dit voorstel. In verband met beschikbare vergaderruimte in het Vijfhovenhuis stellen wij tenslotte voor te vergaderen op dinsdag 4 oktober, 08.00 uur, en daarna elke laatste dinsdag van de maand, dus dinsdag 25 oktober, dinsdag 29 november, enzovoort steeds om 08.00 uur.
5. Agenda vergadering 4 oktober, aanvang 08.00 uur
Ons voorstel voor deze vergadering:
1. Opening
2. Deze brief: a. het “misverstand”; b. toelichting werkwijze; c. planning
3. Afspraken ten bate van bewonersvergadering (hearings)
4. Afspraken ten bate van enquêtering
5. Wat verder ter tafel komt
6. Sluiting
Dit voorstel is onze bijdrage op dit moment, het antwoord is nu weer aan u,
Met vriendelijke groeten,
Aad Braggaar, Cor Hendriks, Ad Kuppens

De week daarop heeft de eerste bewonersverkeerscommissie plaats. Een paar ouderen hebben afgezegd, de dames in feite, zodat alleen nog heren overblijven, dezelfde als aan het begin van het seizoen.
Allereerst stelt Cor de brief van Ad aan de orde, de vergadering vindt het een goede brief en vindt, dat er maar niet te lang over gepraat moet worden. Een misverstand ligt in een klein hoekje. Ad loopt de brief door en vertelt een beetje wat er in staat en hoe dit uitwerkt op de planning, die we gemaakt hebben. Onder het punt stand van zaken vertelt Ad, dat we de gemeentesecretarie het laatst moeten inschakelen. De andere twee diensten doen gelijk van het begin af aan mee. Het planningsvoorstel wordt door de vergadering goedgekeurd; er werden wel een aantal opmerkingen over gemaakt. Het onderzoek, dat eind oktober moet gaan gebeuren, kun je op verschillende manieren gaan doen. Onderzoeksgegevens bij elkaar optellen geeft een richtlijn en denkrichting aan, maar dat is nog geen groep mening; daarom moeten we ook een hearing houden. Ad Kuppens vertelt wat voor methoden je hebt om te onderzoeken. Om een zo min mogelijke onnauwkeurigheid en een zo laag mogelijk onbetrouwbaarheidspercentage te bereiken en iets wat voor ons mogelijk is, dat is de steekproef. Deze wijze heeft een afwijking van 5%. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Ad, om eerst een steekproef te doen en dan te bekijken hoe betrouwbaar deze is, dan kun je nog altijd een aanvullend onderzoek doen. Voor de steekproef neem je van de 1.000 mensen 150 personen. Het voorstel wordt aangenomen.
Op de derde vergadering moeten we de wethouder onder druk zetten, mede doordat de gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. Het schema is krap, maar we hebben uitwijkmogelijkheden.
Tot slot volgen nog wat mededelingen en afspraken: “Ad werkt voor aanstaande vrijdag het viltbord uit; 17 oktober 20.00 uur een vergadering over afronding voorstellen: iedereen, die een voorstel heeft, werkt dit voor die tijd uit. Dinsdag 25 oktober 19.00 uur een vergadering over enquête, conceptvragenlijst en krantjes. Cor biedt aan om de voorkant te maken.
Vrijdag 21 oktober om 10.30 uur gaan Aad, Cor en Ad vergaderen op de Welzijnsraad: voorbereiden van het krantje voor de vergadering van 25 oktober zal het onderwerp zijn. De hearing wordt gepland op 4 november. Nadat we nog heel lang gezellig hebben door gebabbeld, sluit Cor de vergadering om 23.00 uur. Met vriendelijke groet, Aad

In de notulen van het teamberaad van 11 oktober 1977 lezen we over het verslag: “Op de eerste vergadering van de bewonersverkeerscommissie werd de brief van Ad Kuppens behandeld. Het schema, over hoe we de actie zullen laten verlopen, wordt door de commissie overgenomen. Wel had dit onmiddellijke gevolgen voor de vergaderfrequentie. Voor 17 oktober is een tussentijdse vergadering gepland, waarop gespeeld zal worden met het viltbord (te bewonderen in het kantoortje).”

Uit de periode van intensief verslag van 10- oktober 1977 tot 23 november 1977 zijn me nog wat huiswerkbegeleiding notities bekend. Donderdag 13 oktober 15.00 uur huiswerkhulp aan de oudste dochter van Lian in het kantoor en daarna in de huiskamer de huiswerkcursus voor de 5e en 6e klassen tot 17.30 uur. Vrijdag 28 oktober 16.00 uur: Huiswerkbegeleiding van Dick in de Steiger, tegelijkertijd inbranden van de stencils, tot 17.00 uur.
Vrijdag 11 november 16.00 uur: overleg met Ellen over de huiswerkbegeleiding. De tussentijdse vergadering van 17 oktober 1977 verloopt niet zonder problemen. Er moet heel wat moeite gedaan worden om een paar leden van de commissie bij elkaar te krijgen. En dan spelen we met het viltbord en maken diverse afspraken. De volgende dag maak ik een kaartje, waarop ieder zijn plannetjes kan uitwerken. De dag daarna begin ik met het ontwerpen van het krantje voor de buurt.
Vrijdag 21 oktober 1977 ga ik ’s ochtends met Aad naar de Welzijnsraad om aldaar met Ad Kuppens aan de samenstelling van het krantje te werken.

Dinsdag 25 oktober 1977 is er weer de vergadering van de commissie. In het verslag hierover in de notulen van het teamberaad van 1 november 1977 lezen we: “Ook deze bewonersverkeersvergadering was niet druk bezocht door de leden van de commissie, terwijl we onverwachte bezoek hadden in de persoon van Mevr. Dernee (de moeder van Karin, de peuterspeelzaal stagiaire). Er werd ruime aandacht gegeven aan haar probleem, hoewel we gelijk stelden, dat het uiteindelijk een zaak van haar, de Tamboerijn en de bewoners van de Tamboerijnbuurt is. Verder bezorgde ze ons telling gegevens over Zuidwest, die we gekopieerd hebben en nu in de map buurtwerk zitten. Verder hebben we afspraken gemaakt over de buurtfolder en hebben we de datum voor de volgende bijeenkomst op 15 november gesteld als voorbereiding op de buurtbewonersvergadering van maandag 21 november.

Tijdens de vergadering is ook duidelijk geworden, dat die buurtfolder heel wat voeten in de aarde heeft. Ad heeft zijn kopij nog niet af, Aad de Inleiding niet en ik mijn ontwerpen voor affiche, voorplaat en midden tekeningen niet. Donderdag 27 oktober werk ik er ’s middags en ’s avonds aan met tussen door een gesprek met Aad. Verder werk ik hier woensdag 2 november, donderdag 3 november en dat weekend aan.

Dinsdag 8 november ga ik op de Welzijnsraad de uitgetypte kopij halen en daarna naar de Stag drukkerij, waar ik met Ine overleg en diverse afspraken maak. ’s Avonds maak ik de tekeningen voor het boekje af.
Vrijdag 11 november help ik de hele ochtend met de voorbereiding van de platen. Dinsdag 15 november is er de zeer informele voorbespreking van de Hearing. Woensdag werk ik de hele middag op de Stag; om 4.00 uur blijkt het zelfs nodig om assistentie erbij te hebben. Els en Corine komen tot half zeven. Ik ga nog een half uur langer door.
De volgende dag ben ik om 9.15 uur weer op de Stag present voor de laatste keer. ’s Middags houd ik me bezig met de coördinatie van de bezorging.
Maandag 21 november meld ik me ziek, maar ga ’s avonds toch naar school. Op het Vijfhovenhuis is op dat moment de Hearing. Het boekje voor de buurt is dus erg krap van te voren verspreid. Overigens hebben we ook nog op andere manieren de Hearing aangekondigd, zoals via de Zuidwester, zodat het geen totale flop werd. Voor de buurtfolder, zie bijlage 9.

Werkschrift Vijfhoven Buurt Verkeersplan (bijlage 9)

Werkschrift Vijf Hoven Buurt Verkeersplan (bijlage 9)

Hoe de Hearing verlopen is, kunnen we in de Zuidwester van 28 november 1977 lezen (zie bijlage 10: Zuidwester publicaties over het verkeersplan).
Wel is er een briefje van Aad aan de leden van de verkeerscommissie om na de Hearing weer iedereen bij elkaar te roepen; d.d. 2 december 1977:
De Hearing van 21 november 1977 heeft veel materiaal opgeleverd, wat veel tijd heeft gekost om dit een beetje te kunnen bekijken. Mede doordat andere activiteiten c.q. gebeurtenissen meer aandacht hebben gevraagd dan ik had verwacht, ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om een vergadering af te spreken. De volgende vergadering kan hierdoor dan ook niet eerder plaatsvinden dan aanstaande dinsdag over een week (13 december 1977). De voorlopige agenda is: a. De gehouden Hearing. b. Wat doen we met de gegevens? c. Werkafspraken. d. De enquête.”

Van de bijeenkomst van 13 december 1977 is geen verslag. In de notulen van het teamberaad van 20 december 1977 lezen we, dat er over de enquête is gepraat. In de notulen van de bestuursvergadering van 15 december 1977 lezen we onder puntje Rondvraag: “Gevraagd wordt of er vragenstellers (enquêteurs) zijn voor het houden van een enquête betreffende de verkeersproblemen. Iedereen zwijgt. Opgemerkt wordt, dat in feite dit ook aan het verkeerde adres geadresseerd is. De mensen, die hier zitten, zijn allen op enige wijze al medewerkers. Ze hebben het al druk. Zijn de namen en adressen van de mensen, die kwamen op de avond voor het verkeersplan, niet genoteerd? Wellicht zijn daar geïnteresseerden bij. Als we geen mensen buiten het Vijfhovenhuis weten te interesseren, kunnen we zulk werk niet aan!

Op 20 december 1977 zou er weer een commissievergadering zijn, ditmaal voorgezeten door Aad, omdat ik andere Vijfhovenhuis werkzaamheden heb. In het briefje van 23 december 1977 van Aad aan de leden van de verkeerscommissie lezen we: “Op dinsdag 20 december om 21.00 uur hadden we een vergadering gepland om de aanwezigen te informeren over de enquête. Het is namelijk zo, dat een enquête afnemen best moeilijk is als je het niet weet. Deze vergadering kon helaas niet doorgaan, omdat de man van de Welzijnsraad verhinderd was. De enquête was echter ook in zijn bezit. We hebben een nieuwe vergadering gepland op dinsdagavond 3 januari 1978 om 21.00 uur. Het is zeer belangrijk, dat u komt, want op deze avond spreken we ook af, wanneer de enquêtes klaar c.q. binnen moeten zijn.”

Op de vergadering van 3 januari werden de enquêtes verdeeld. In het teamberaad van 10 januari 1978 “vraagt Aad, of hij tijdens de koffiebar en de instuif vrij kan krijgen voor de enquêtes, die hij moet lopen voor de bewonerscommissie. De vergadering gaat akkoord.

Enquête verkeerscommissie

De vragenlijst met betrekking tot de verkeerssituatie van de bewonersverkeerscommissie bestaat uit zes bladzijden en werd door de interviewers zelf ingevuld, althans dat was de bedoeling.
Eerst volgen enige vragen naar persoonlijke gegevens door de geïnterviewde: adres, leeftijd en gezinssituatie, waarbij het vooral gaat om de vervoersmiddelen, die benut worden door ieder gezinslid afzonderlijk, met tot slot een vraag naar de gebruikelijke parkeerwijze van de eventuele auto. Dan volgen vragen naar de beleving van de verkeerssituatie. Is er voldoende parkeergelegenheid in de straat en buurt en wat vindt men over het parkeren van de auto voor de deur; belemmeren geparkeerde auto’s de verkeersveiligheid en heeft men daar oplossingen voor; wat vindt men van autoverkeer in de buurt; waar en hoe doet men boodschappen?
Dan volgen de vragen naar de plannen, zoals uitgetekend in het krantje. Allereerst of men die plannen kent, vervolgens welke mening men erover heeft: a. wat betreft het voorgestelde eenrichtingverkeer en b. wat betreft de drempels; wat men vindt van de verkeerscirkels en van het plan in het algemeen. Dan wordt gevraagd naar de plannen, zoals die besproken zijn op de bewonersvergaderingen: het behouden van het twee richting verkeer op de Telderskade; andere verkeersbeperkende maatregelen, zoals het versmallen van de rijweg en het aanbrengen van groenvoorzieningen.
Tot slot volgen nog enige vragen met betrekking tot de woonomgeving: speelgelegenheid voor kinderen, groenvoorzieningen, stoepbreedte, openbaar vervoer, gemiste zaken in het interview en het mee willen werken aan de verdere planning.

In februari beginnen Aad en ik aan een nieuw project, een onderzoek bij kinderen naar de behoefte aan een extra kinderclub. De vraag hiernaar kwam voort uit het kinderclub overleg, waar we allebei in participeren. Vrijdag 3 februari 1978 hielden we het onderzoek op de Prinses Margrietschoot. In de drie hoogste klassen, op vrijdag 10 februari 1978 op de Anthonius en Teldersschool.
Ondertussen doe ik ook een deel van mijn pakket interviews van de verkeerscommissie. Overigens was het niet mogelijk, dat alle interviews door de leden van de verkeerscommissie gedaan werden en werden door de Welzijnsraad ook professionele interviewers ingeschakeld.
Maandagavond 13 februari 1978 hield men op het nabijgelegen Westerkwartier een voor bijeenkomst voor een verkeerscommissie. Op hun uitnodiging was ik daar naar toe geweest en deed hiervan op 14 februari 1978 verslag in het teamberaad, waar ik vertel, dat ik aan de vergadering heb uitgelegd, hoe het met het verkeersplan in onze buurt is gegaan.
D.d. 14 februari 1978 verschijnt de enquête uitslag door Aad en mij.

Overzicht van het onderzoek bij kinderen naar de behoefte aan een extra kinderclub

1. Algemeen

De terugloop van het aantal kinderen met name de maandagmiddag en de vrijdagmiddag heeft ons doen besluiten ons eens te beraden hoe dat komt. Een eerste stap was om deze slecht lopende activiteiten af te ronden. Na met elkaar gesproken te hebben, hebben we afgesproken om een gesprek op de scholen met de kinderen en de verantwoordelijke leerkrachten te hebben. Uit de gesprekken met de hoofden van de diverse scholen bleek dat:
a. tamelijk veel kinderen wel van het Vijfhovenhuis hadden gehoord, maar een grote drempelvrees hen van binnenstappen weerhield. Ons voorstel om een open dag te organiseren, waarbij wij diverse dingen laten zien en doen, leek een goed idee.
b. De kinderen van de lagere klassen zijn vaak te moe om nog naar een club te gaan, terwijl de kinderen van de hogere klassen vaak geen tijd hebben vanwege het huiswerk.
Opvallende aantekening bij deze gesprekken was de bereidheid van de Anthonius en de Telders school om mee te werken aan initiatieven vanuit het buurtcentrum. De derde lagere school in onze buurt, de Margrietschool, was niet al te belangstellend voor een gesprek met het Vijfhovenhuis.

Na deze resultaten te hebben bekeken kwamen we tot de conclusie, dat deze gesprekken en de evaluatie van de bestaande kinderclubs (te vinden in de map kinderclub overleg) te weinig houvast oftewel duidelijkheid gaven om er iets mee te doen. We wisten nog steeds niet wat voor ideeën de kinderen nu echt hebben, anders gezegd wat de kinderen op deze clubs willen doen.
Vanuit deze redenatie zou de open dag ook weinig zin hebben, althans vonden de meesten van ons, omdat we dan weer onze ideeën aanboden. De conclusie was dan ook, dat er een soort behoefte onderzoek gedaan moest worden. Voordeel is, dat je erachter komt wat kinderen graag willen, nadeel is, dat je bepaalde mogelijkheden geeft, waarvan kinderen zich geen goed beeld kunnen vormen.

2. Doel onderzoek

Voor de duidelijkheid zal er hier nog even worden ingegaan op het doel van de enquête. Dit is het best als volgt te omschrijven: “Proberen erachter te komen welke ideeën de kinderen hebben omtrent een nieuwe kinderactiviteit, te starten op de vrijdagmiddag.” De ideeën zullen er zoveel mogelijk in categorieën worden aangegeven, ten einde de kinderen een zo groot mogelijke keuzemogelijkheid te geven.

3. Leeftijd – Welke scholen? -Welke categorieën?

Het onderzoek richt zich dus op de lagere schoolkinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 12 jaar. Praktische redenen hebben ervoor gezorgd, dat we alleen de derde, vierde, vijfde en zesde klassen hebben gedaan.
De Telders, de Anthonius en de Margrietschool zal gevraagd worden medewerking te verlenen hieraan. Dit in de vorm van de tijd beschikbaar stellen om de vragen in de klassen bij de kinderen af te nemen. De categorieën, waaruit de kinderen konden kiezen waren: handenarbeid, hobbyclub, muziekclub, toneelgroep, dansgroep, ruilmarkt voor verzamelaars, raceautoclub, soos, sport en spel, excursies en een mogelijkheid om nog iets anders in te vullen, dan wat er al aan keuzes aanwezig was.

4. Uitkomsten onderzoek – tellingen

Totaal zijn er 90 kinderen ondervraagd, waaronder 44 jongens en 46 meisjes. De meest gewenste tijd, waarop deze club zou moeten beginnen was 16.00 uur. Voorkeur voor hoelang de activiteit zou moeten duren was ook duidelijk aanwezig namelijk 1½ uur.
Op de categorieën Sport en Spel (81), Dansclub (76), Toneelgroep (66) en als vierde Handenarbeid (55) werd het meest gescoord.
Om te kijken van welk geslacht de belangstelling voor de twee meest gekozen activiteiten (Sport en spel en de Dansclub) afkwam, hebben we een zogenaamde correlatieberekening uitgevoerd (correlatie = overeenstemming). En zoals wel te verwachten was, was er een hoge correlatie tussen Dansgroep en meisjes (81%) en Sport en spel en jongens (67 %).

5. Voorzichtige conclusies

· Grote belangstelling bij de kinderen voor een Dansclub (meisjes) en een Sport en Spelgroep (jongens).
· Dit te doen op de vrijdagmiddag aanvang 16.00 uur en te eindigen om 17.30 uur.
· Benodigde zaken: een gymzaal of andere acceptabele ruimte, een gediplomeerde kracht, een deskundige op dansgebied, (…)
· Contacten met scholen gekregen, moeten we in de toekomst in de gaten blijven houden.
· In een gesprek over het voorafgaande zal dit nog wel verder uitgebreid moeten worden.
· Een open dag organiseren.
· Publiciteit goed regelen.

Meer is er niet te bedenken, groetjes van Aad en Cor

Ongeveer tegelijkertijd verschijnt er een praatpapier van Don over het kinderclub overleg.

Kinderclub overleg

Bij het begin van dit seizoen hebben wij het kinderclub overleg ingevoerd. Het bleek namelijk, dat er tussen de verschillende kinderclubs totaal geen coördinatie bestond. Zo kan het voorkomen, dat er op de maandagmiddag kinderclub gekleid werd, en twee dagen daarna de woensdagmiddag kinderclub op het lumineuze idee kwam om te gaan kleien. Laten we het niet te bont maken, al is de waarheid soms zo, maar als er ook op de vrijdagmiddag kinderclub nog gekleid werd, dan is het te begrijpen dat de kinderen, die alle drie de activiteiten bezochten er de balen van kregen.
Goed, om het geheel programmatisch wat op elkaar af te stemmen is het kinderclub overleg ontstaan. Het tweede reden, die het bestaan van een overlegvorm tussen de verschillende kinderclubs duidelijk zin gaf, was het praten over het hoe en waarom van een kinderclub. Was het de kinderen van de straat houden, of wilde je meer? Was het de verveling verdrijven, of wilde je ze iets leren?
Stof tot praten voldoende, dachten wij zo.
Al pratende kwamen we er achter, dat velen van ons eigenlijk te onhandig waren om een kinderclub te leiden. Op een M.B.O. of een sociale academie leer je wel lullen, maar niet kleien. Ook bij de vrijwilligers bleek te weinig concrete Handenarbeid kennis te bestaan.
Wij besloten daarom niet alleen te praten, maar één keer in de twee weken ook werkelijk iets te doen (noot CH: slechts twee keer uitgevoerd in de praktijk). Je kan immers pas wat van anderen leren, als je zelf de techniek beheerst.

Ondertussen bleek ook, dat de belangstelling voor de maandagmiddag en de vrijdagmiddag kinderclub nihil was. Volgens ons kwam dit door de inhoud van de club. Wij besloten dit te controleren door middel van evaluaties en enquêtes. De enquête had nog een andere bedoeling: wij wilden een nieuwe kinderclub opzetten op de vrijdagmiddag en middels deze enquête wilden we te weten komen, of er:
a. interesse bestond voor een club op de vrijdagmiddag?
b. hoelang deze club zou moeten duren?
c. en wat voor een club de kinderen wilden?

Maar goed, dat hebben we nu allemaal achter de rug.
Aad en Cor gaan de nieuwe Sport en Spelclub op de vrijdag doen, dus rest eigenlijk voor het overleg zelf de vraag: Heeft dit overleg nog zin?
Als we kijken naar het waarom van dit overleg: coördinatie en deskundigheidsbevordering, moet iedereen volgens mij JA zeggen.
Redenen, die een half jaar geleden goed genoeg waren om dit overleg op te zetten, zijn nu ook nog goed genoeg. Er is nog steeds veel te weinig gepraat over het inhoudelijke (bijvoorbeeld: wat is pedagogisch verantwoord bezig zijn?). Nog steeds zijn er veel te weinig mensen, die wat Handenarbeid technieken beheersen, zodat eigenlijk per definitie elke kinderclub een flop zal worden of neer zal komen op de schouders van één persoon. Ik zeg dus JA tegen een kinderclub overleg, maar dan wel voor die mensen die er werkelijk bij betrokken zijn of willen zijn.
Don

Vrijdag 17 maart: Evaluatie huiswerkbegeleiding (zie rooster)
Bijles Karin Heruer: 19, 23, 30 mei.
2, 6, 16 Juni door Els.
Aad schrijft een brief aan Wethouder Waal.

Leiden, 30 mei 1978

Aan mr. C.J.D. Waal,
wethouder Ruimtelijke Ordening en Verkeer,
Stadhuisplein II – Leiden.

Geachte heer Waal,
Enige tijd geleden hebben wij uw brief ontvangen, waar u het verkeerscirculatieplan aan de orde stelde. De late reactie van onze kant vindt zijn oorzaak in het feit, dat een aantal leden (incluis ikzelf) ziek zijn geweest.

In uw brief stelde u, dat er een afspraak is gemaakt over het tijdsbestek, waarin het verkeerscirculatieplan klaar zou zijn. Inderdaad is er contact geweest met de heer E. v.d. Pol van de afdeling Verkeerszaken.
Om de vraag, die u in uw brief aan de orde stelde, juist te beantwoorden zijn de volgende punten van belang:
* de verkeerscommissie is ongeveer één jaar geleden opgericht
* in dat jaar hebben de deelnemende bewoners inzicht verworven in de knelpunten van de wijk ten aanzien van verkeersdeelnemers
* op basis van een aantal conclusies is er een concept verkeersplan gemaakt
* na publicaties in het wijkkrantje en verspreiding van het verkeersplan (huis aan huis) in de buurt
* hebben wij op 21 november 1977 een Hearing gehouden,
* waarna we een steekproef hebben gedaan bij een berekend aantal bewoners.

Dit overzicht is van belang om u een inzicht te geven in wat de commissie al zo’n beetje heeft gedaan. Het volgende doet zich voor, namelijk de enquête is in samenwerking met Ad Kuppens van de Welzijnsraad gemaakt en verwerkt. Het probleem is, dat de onderzoeksgegevens nog niet op papier staan. Dit onderzoek is (voor alle duidelijkheid) de basis voor:
* het toetsen van het verkeerscirculatieplan
* eventuele bijstelling van het plan
* huis aan huis verspreiding
* buurtvergadering – meningspeiling wijzigingen
* definitief plan
* bewonersvergadering of stemformulieren
* voorstellen aan de raad en de gemeentelijke verkeerscommissie.

In al die tijd hebben we regelmatig contact gezocht met Ad Kuppens over deze zaak om er voor te zorge,n dat het rond werd gemaakt, maar de resultaten waren negatief. Het gesprek met E. v.d. Pol was dan ook gebaseerd op de verwachting, dat een en ander spoedig klaar zou zijn.
De verkeerscommissie staat nu al zo’n vier à vijf maanden stil in afwachting van de resultaten van de steekproef.

Wij kunnen ons heel goed indenken, dat dit allemaal erg vervelend is, voor de afwikkeling van het stedelijk verkeerscirculatieplan.
Misschien is het mogelijk om een zodanige oplossing te vinden, dat onze inbreng nog wel kan worden opgenomen in de discussie hierover.

Met vriendelijke groet
namens de bewonerscommissie,
A. H. Braggaar

In de notulen van het teamberaad van 16 mei 1978 lezen we bij vergaderingen, die geweest zijn:
12 mei heeft Aad een gesprek gehad met Ad Kuppens over het verkeerscirculatieplan: Aad zal de uitslagen van het onderzoek ophalen.
In de evaluatie 1977-1978 is niets terug te vinden over de activiteit Buurtwerk.
In het overzicht van de bezoekersaantallen seizoen 1977-1978 treffen we geflatteerde cijfers aan de huiswerkbegeleiding: acht per week in september tot half oktober, dan 10 in de laatste week van oktober, vervolgens vier keer per week in november en december. Dan zien we een tijdje niets en in mei en de eerste helft van juni staat weer twee keer per week. Voor zover het geschiedde, had de huiswerkbegeleiding redelijke resultaten. Als activiteit zagen we de huiswerkbegeleiding als mislukt; een follow-up in gewijzigde vorm is niet meer van de grond gekomen.
De door Aad en mij gestarte Sport en Spelclub was ook maar een kort leven beschoren; bezoekersaantallen zijn hierover niet terug te vinden en eveneens ontbreekt het verslag in de evaluatie 1977-1978.
In het verslag van de evaluatievergadering van 29 augustus 1978 lezen we over de huiswerkbegeleiding:
Deze activiteit is het afgelopen jaar niet van de grond gekomen. Als activiteit schaffen we het dus af, maar incidentele begeleiding in noodgevallen blijft mogelijk. Dit kan op ongeveer eenzelfde wijze als de huiswerkbegeleiding vorig jaar.

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=opbouwwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=clubhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=buurthuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkeersplan
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/

https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-2-het-medewerker-onderzoek-inleiding/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-3-medewerker-onderzoek-evaluatie-1976-1977-uitslag/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-4-het-buurtwerk/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image