Cor Hendriks – De Mythe van het Opbouwwerk (8): Verslag van mijn werkzaamheden aan de hand van de coördinatie map (Deel I) Seizoen 1977 – 1978

Deel I

De experimentele fase (eind seizoen 1977 1978)

De coördinatie map vangt aan met het overzicht van de week van 22 mei 1978 tot en met 26 mei 1978. Ik begin maandag om half twaalf met het klaarzetten van bingoprijzen voor de soos van hedenmiddag. Wanneer echter de soos aangevangen is, neem ik de benen om prijzen te kopen voor de familiebingo van die avond. Voor het eind van de middag ben ik weer terug en bereiken mij veel klachten. Zo had Aad een gesprek met Jan Voskamp in de keuken in plaats van in de zaal of in de huiskamer en wonden sommigen zich op over de inactiviteit van Hedwig. De volgende dag op het teamberaad wordt ingegaan op mijn afwezigheid tijdens de soos: “Tijdens de bespreking van het invalidenwerk werd opgemerkt, dat de soos van afgelopen maandag niet zo best liep. Onder andere de afwezigheid van Cor, die bingoprijzen was gaan kopen, was fnuikend. Cor stelt, dat hij bij zijn veelheid van taken af en toe een keuze moet maken. Hij wil zo veel mogelijk al die dingen doen, vandaar dat soms de kwaliteit in het gedrang komt. Als hij het invalidenwerk goed wil doen, dan zullen een aantal taken van zijn rooster moeten verdwijnen. Besloten wordt, dat Cor zich alleen nog met het invalidenwerk en de verslaggeving van het teamberaad zal gaan bezighouden. Overgebleven taken zijn: coördinatie van het invalidenwerk, ongeveer 20 uur; secretariaat van het teamberaad, ongeveer 11 uur en plaatsvervangend stichtingssecretariaat, ongeveer 3 uur: totaal 34 uur.”

Overigens werkte dit in de praktijk niet geheel zodanig uit en bleven er nog allerlei taken aan me kleven, zoals de huiswerkbegeleiding. het ontwerpen van affiches en kaarten, et cetera, waardoor voortdurend de mogelijkheid van overbelasting bleef bestaan. Woensdag 24 mei 1978 is er een invaliden overleg om half elf  ’s ochtends, dat echter in de soep loopt, doordat Linda overstuur is vanwege het plotselinge overlijden van haar moeder. We verplaatsen het overleg naar de huiskamer. Het eerste punt is het storende gesprek van Aad met Jan Voskamp. Aad blijkt echter ziek te zijn, daarom zullen Don en ik een gesprek met hem hebben. Verder vraagt men zich af wat Ellen op de soos kwam doen. Ik zal uitzoeken, of ze misschien komt helpen. Verder was aan Hedwig gevraagd om te serveren, maar ze deed niets. We besluiten om voortaan alleen nog van haar haaldienst van mevrouw Taverne gebruik te maken. Over bingo wordt afgesproken om voortaan niet meer de hele middag, maar bijvoorbeeld drie spelletjes te doen, daarna te kaarten en te sjoelen.
De spullen hiervoor zullen van te voren klaargezet worden. Die middag bel ik alle soosbezoekers op om te vragen of ze a) meegaan met het reisje van volgende week donderdag, en b) meedoen met de buurtbarbecue aanstaande zaterdag.

Maandag 29 mei 1978 bereid ik voor de soos de quiz voor, die ik in het weekend gemaakt heb. De quiz gaat over politiek en al bij aanvang van de soosmiddag blijkt er een antipathie, voornamelijk van de “stugge” klaverjassers. Na afloop blijken er te weinig taken afgesproken en draai ik alleen voor het opruimen op. Op het teamberaad van 30 mei 1978 blijkt al de eerste tekortkoming in mijn nieuwe functioneren. De notulen van de vorige keer zijn niet af. Ik had er niet voldoende tijd voor. Die avond breng ik met Nel Barnaard (van de Tamboerijn) een bezoek aan De Sleutels, een gezelligheidsvereniging van geestelijk gehandicapten met ongeveer 80 leden, die kampt met huisvestingsmoeilijkheden. Wij hebben uit de krant van deze moeilijkheden gehoord en hebben misschien iets te bieden. Door de heer Van Dam worden we rondgeleid, terwijl hij ons vertelt over de activiteiten van de vereniging: het orkest met repetities, een soosavond, een trimclub en een volksdansgroep. We stellen vast, dat een accommodatie als het Vijfhovenhuis voldoet aan de eisen, die de groep stelt, wanneer het Hand Arbeid lokaal ontruimd zou kunnen worden.

Woensdag is er weer een overleg, dat nog steeds rommelig verloopt en door mezelf weinig voorbereid is. De quiz van afgelopen maandag is verkeerd aangepakt. Omdat politiek geen leuk onderwerp is, hadden we een andere stoel en tafel opstelling moeten bedenken, de spullen klaar moeten leggen, moeten werken met een autoritairdere introductie en er langer van te voren mee moeten komen. Over het klaverjassen wordt gezegd, dat we ook andere stellen met elkaar moeten laten kaarten. Nu wordt er gediscrimineerd op kaartkwaliteit. Volgend seizoen zouden we kunnen werken in drivevorm met vier weken series, waarin telkens gewisseld wordt, met aan de afsluiting prijsjes.

Op de soos van aanstaande maandag moet ik de bonte middag van 22 juni 1978 voorspreken. Het beste is de tafels in een vierkant en Els uitnodigen, om deze afsluitmiddag van het seizoen gezamenlijk met bejaarden toe te lichten. Ook moet de film van aanstaande donderdag 7 juni 1978De Blauwe Engel’ toegelicht worden. Daarna is er soos. Voor 12 juni 1978 en 19 juni 1978 moet er nog wat verzonnen worden. ’s Middags breng ik een bezoek aan mevrouw Gorren in het Zeehospitium in Katwijk. Donderdag 1 juni 1978 is er een dagje uit met invaliden en bejaarden van het Vijfhovenhuis, De Klinker, Tamboerijn en Westerkwartier. Wij verzamelen bij het Vijfhovenhuis aan een geïmproviseerde koffiebar. De vervoersdienst verloopt rommelig, maar afdoende. Er gaan een man of twaalf van de soos mee, in totaal 32 personen vanuit het Vijfhovenhuis. Als leiding gaan namens het Vijfhovenhuis Bert, Cor, Tom en Els mee. Om kwart over negen vertrekt de bus naar het Westerkwartier om aldaar ook nog zo’n 40 man in te laten. In totaal zijn we met 88 personen. We rijden naar Elspijt, waar we koffie met gebak nuttigen. Om half twaalf zijn we in Sint-Oedenrode, waar we Brabantse koffietafel geserveerd krijgen en kunnen wandelen, zonnen, roeien en sorbets etc. eten in het recreatiecentrum. De volgende busrit brengt ons in Terheyden, waar we als avondeten soep, schnitzel met diverse groentes, aardappelen en ijs toe genieten. Om 20.00 uur rijden we weer terug naar Leiden, waar we om kwart over negen bij het Vijfhovenhuis arriveren. Na het uitladen en de vervoersdienst praat ik met Tom, Aad en Els nog wat na. De dag is uitstekend verlopen zonder klacht of wanklank. De volgende ochtend heb ik een gesprek met Dirk, over het bezoek aan De Sleutels. Volgens hem is het geen onhaalbare zaak, zeker bij annexatie van De Manse. Echter noodzakelijk blijft de doelgroep discussie. Misschien kunnen we een participatiemodel aangaan met de ANIB op zodanige wijze, dat de bestuurlijke integriteit (= identiteit?) van het Vijfhovenhuis gewaarborgd blijft.

Maandag 5 juni 1978 heb ik voor de aanvang van de soos een gesprek met Don en Dirk. Mijn WSW loonsverhoging gaat niet door wegens oneigenlijk gebruik van de WSW. Hierdoor is de mogelijkheid aanwezig om Jonkman (van de DSW) als stimulator voor een nieuwe formatieplaats te gebruiken, waarbij De Sleutels als oneigenlijk argument gebruikt kunnen worden.
De soos begint met de gespreksmiddag, waarbij Els de bedoeling van de bonte middag uit de doeken doet. De ideeëninventarisatie heeft slechts een matige opbrengst, waarna de inventarisatie van de belangstellenden plaats heeft, die redelijk is. Dan kondig ik de film van aanstaande donderdag aan met de vervoersdienst en tevens het spaarsysteem voor de reisjes voor het nieuwe seizoen. Daarna is er spelletjes soos en haal ik de contributie op, waarna ik een gesprek heb met Jan Voskamp, een gehandicapte student, die bezig is met een onderzoek naar het functioneren van de ANIB. Hij vertelt er wat over (ze zijn niet democratisch, vergrijsd, et cetera) en ik maak een afspraak met de heer Chefour om een gesprekje over de ANIB te hebben. Verder vertel ik Jan over de evaluatie van één jaar invalidensoos en over de zijvleugel droom van het Vijfhovenhuis. Bij de vervoersdienst terug moeten we twee taxi’s inschakelen (heen en terug), omdat Els nergens te bekennen is.

Boshof (2), Leiden, 2018 (foto Google Maps)

Boshof (2), Leiden, 2018 (foto Google Maps)

Dinsdag is er geen teamberaad, woensdag is er wel een overleg voor de gehandicaptensoos medewerkers. Nog steeds verloopt de vergadering rommelig en heb ik geen agenda. Aanwezig zijn Bert, Aad, Lenie, Tinie, Riek en ikzelf. Eerste punt is het behangen bij mevrouw Poelgeest, waarover besloten wordt, dat als het niet gaat, wij er wat aan zullen doen. Vervolgens komen we te praten over de soos van de afgelopen keer. De oproep voor de bonte middag gaf weinig reacties. De mensen kennen elkaar nog niet goed genoeg en zijn bang om voor elkaar af te gaan. Overigens zouden toneelstukjes veel langer van tevoren voorbereid moeten worden, minimaal twee maanden. Ook bij de bejaarden is er nog niets afgesproken en ook de hapjes zijn nog niet geregeld. Voor volgend seizoen wordt opgemerkt, dat zoiets langer van te voren aangekondigd moet worden en dat we zelf met toneelstukjes moeten komen. Dan heeft Jan Voskamp gevraagd, of hij achter de bar zou mogen staan. Dit lijkt echter niet mogelijk: het is veel te veel heen en weer gedoe en met zijn tweeën is het wagentje weer te lastig. Verder doe ik een verslag van mijn gesprek met Jan. Hij is in het kader van zijn studie bezig met een onderzoek naar het functioneren van de ANIB. De ANIB doet alleen aan zakelijke belangenbehartiging. Daarnaast zouden ze echter meer een door verwijsfunctie moet hebben, voor psychische problemen. Daarvoor zijn ze echter vergrijsd, vastgebakken en niet capabel. Overigens zou er wat betreft dit soort dingen, meer info op de leestafel moeten komen en moeten we aan de drempelvrees werken.
Over aanstaande maandag wordt afgesproken om een quiz te doen als Twee voor twaalf, met gemakkelijke vragen en daarna gewoon soos. Bert en Aad zullen de bar bemannen. Een nieuw idee voor het komende seizoen is om eens per maand een stencil met het programma rond te delen. Dat betekent wel, dat het programma langer van te voren voorbereid moet worden, terwijl mevrouw De Jong aangesproken zal worden over de verjaardagskaarten, wat niet helemaal goed loopt. Verder zijn er bepaalde klachten geuit: de entree is ongezellig, er zijn geen kleedjes en geen bloemetjes op de tafels. Op dit gebied wordt veel vergeleken met de soos in Oegstgeest. Tot slot wordt er nog gepraat over mevrouw Schip aan boord, die kwaad is over het kinderachtige gedrag van mevrouw Poelgeest, die haar nu zelfs de auto uit heeft gewerkt. Dat de taxi’s zo laat waren, was een gevolg van een langzaam aan actie.

Maandag 12 juni 1978 is er een quizmiddag. Ik had nogal moeite om me verstaanbaar te maken. Eigenlijk is de quiz individueel, maar een beetje praten mag wel. Soms wordt het echter teveel gedaan. Sommige vragen zijn behoorlijk pittig. De heer Uytenhout raadt de oplossing, waarna ik de antwoorden oplees. Daarna wordt er soos gedraaid. De vervoersdienst terug loopt aardig fout, wat weer een extra taxi kost. ’s Avonds thuis werk ik aan het soosverslag en de evaluatie.

Voor het invalidenoverleg van 14 juni 1978 staan vier punten op de agenda, merendeels verband houdend met mijn vakantie, namelijk de (seizoen) afsluitingsmiddag; de afgelopen soos; de komende soos en tot slot de evaluatie. Aanwezig zijn Lenie, Tinie, Bert, Aad en ikzelf. Voor de bonte middag is alles geregeld. De koffie zal gratis zijn en maandagochtend is er een overleg met de medewerkers van de bejaardensoos. Over de afgelopen maandag wordt opgemerkt dat de quiz te snel was afgelopen. Was ook een beetje flauw van meneer Uytenhout. Dat was jammer van het effect. Verder was de quiz aardig. Het waren goede vragen. We kunnen het nog wel eens overdoen.
Voor de soos van a.s. maandag zal Bert de coördinatie op zich nemen. Belangrijke punten zijn de vervoersdienst en de oproep om in de grote vakantie de enquête in te vullen. Aad zal de contributie innen en Tinie neemt de bar eventueel met Ellen. Aandachtspunten zijn: uitzoeken wie er taxivergoeding krijgt en met behulp van informatie van de ANIB, uitvinden hoe we de taxivergoeding kunnen versieren ten bate van niet ANIB leden. De ANIB blijkt niet met ons samen te kunnen werken. Hun manier van werken (autoritair) staat lijnrecht tegenover de onze (democratisch). Wel moeten we proberen om de taxikosten van het afgelopen jaar voor de helft in de maag van de ANIB te splitsen. De reden, dat meneer en mevrouw van Soest niet meer komen, is, dat ze thuiswerk hebben en geen andere. Het overleg van 21 juni 1978 gaat niet door. De evaluatie vormt het laatste punt van de agenda. De doelstelling van de soos is
a) het bevorderen van contacten,
b) het geven van recreatie en ontspanning, en
c) iets bijbrengen.
Ten aanzien van a) valt op te merken, dat de groepsvorming contactmogelijkheden verhindert. Daarom moet er voor het klaverjassen een roulatiesysteem worden aangelegd. Bepaalde gedragingen van sommige mensen zijn bedoeld om hun ware aard te verbergen. Meneer de Boer heeft naast zijn lichamelijke ook een immigratie handicap. De overgang is te groot voor hem. Hij blijft bij het sjoelen en het blijkt noodzakelijk om hem erbij te betrekken. Mevrouw de Jong zet een grote mond op om haar eigen gevoelens te verbergen en tegelijk uit te leven.
Ten aanzien van b) hebben we dit seizoen aardig ervaring opgedaan.
Ten aanzien van c) valt op te merken, dat de kerststukjesmiddag erg goed liep en voor herhaling vatbaar is. In het algemeen is een idee om een folder enquête rond te sturen onder de bezoekers met een aankondiging van het nieuwe seizoen en vragen naar de wensen van de invaliden ten aanzien van het nieuwe seizoen. Deze enquête wordt half augustus terug verwacht (geadresseerde enveloppe met postzegel is bijgesloten). De vragen gaan over het programma, de frequentie van film, bingo, quiz of spel, toneel, reisjes, handenarbeid en zelf inbreng.
Die donderdag en vrijdag ben ik afwezig vanwege trainingsdagen van mijn school, daarna begint mijn vakantie.
In de notulen van de bestuursvergadering van 15 juni 1978 staat bij punt 5 van de agenda voor de bestuursvergadering van 31 augustus 1978: De Manse: toelichting. Don en Dirk zijn op 19 juni 1978 bij hen wezen praten. Ook hebben ze een kijkje genomen. Zij zullen in hun bestuur vragen, of wij de gymnastiekzaal en de aula kunnen gebruiken. Met gesloten beurzen. Dat zou dan betekenen, dat wij wat hersteltimmerwerk voor hen moeten doen. Wat denken we daarvan? Ongeveer hetzelfde bericht treffen we aan in het teamberaad van 20 juni 1978 punt 4a).

Dan komen we bij het evaluatieverslag van het gehandicaptenwerk in het Vijfhovenhuis  seizoen 19771978, dat opgenomen is in het evaluatieverslag van het seizoen 19771978. Het evaluatieverslag is als volgt opgebouwd: pag. 3-5: inleiding en verantwoording door Don Hansen, gevolgd door een ‘praatpapier voor de evaluatie’ (bladzijde 67) en ‘Waar moeten we op letten bij evaluaties?’ (bladzijden 89), dat tevens een verslag van de kaartclub bevat, beide van Don.
Dan volgt het evaluatieverslag van het gehandicaptenwerk (bladzijde 1012) van mij, waarna zes pagina’s van Aad, Lex en Tom, over de instuif. Daarna anderhalve pagina van Simon over zijn Vrijbuiters, anderhalve pagina van Marla over het jazzballet. Op bladzijde 23 vinden we een verslag van de peuterspeelzaal evaluatievergadering, gevolgd (op bladzijde 24) door het verslag van het bejaarden werkoverleg. Bladzijde 2526 is voor de dansles medewerkers, gevolgd door Rob van Vuren (bladzijde  27) en mevr. Lambrechts (bladzijde 28) met ieder een verslag van hun les Nederlands. Dan volgt er een verslag van Lenie, Tinie en Anneke over de sjoelclub, waarna Aleida vier pagina’s over haar twee lesgroepen Engels weet te vullen. Bladzijden 3437 zijn tenslotte over de bezoekersstaten, die aangeven hoeveel mensen er bij de verschillende activiteiten binnen zijn geweest.

Bij de maandagmiddag Invaliden Open Huis staat het volgende: tweede week van oktober: 35; vierde: 46; november: 43, 32, 31, 40; december: 41, 45, 42, 32; januari: 38, 28, 31, 39; februari: 28, 36, 28, 26; maart: 22, 32, 28, 30; april: 26, 27, 28, 29; mei: 24, 25, 24, 25, 24. Deze getallen geven echter niet het aantal bezoekers weer, maar bevatten een surplus (aan medewerkers bijvoorbeeld) en zijn ook nogal eens op schatting gebaseerd. Het door mij gemaakte schema ten behoeve van de evaluatie 1977 1978 (zie bijlage 12) geeft de aantallen geregistreerde bezoekers weer. Het onderste schema geeft de individuele bezoekfrequentie weer in volgorde van de bezoekfrequentie. Mevrouw De Jong ontving op basis van deze telling een prijsje als trouwste bezoeker. Ze was al de keren geweest.

In het algemene gedeelte van de evaluatie schrijft Don over het gehandicaptenwerk:
Het als experiment gestarte werk met gehandicapten heeft zeker zijn vaste plaats veroverd in het Vijfhovenhuis. Ook voor deze groep geldt, dat zij het volgend seizoen meer ruimte nodig zullen hebben binnen het buurtcentrum. De grote kanttekening, die hierbij gemaakt moet worden, is, dat zij wel moeten beseffen, dat het gehandicaptenwerk niet buurtgebonden is. Een tweede zeer belangrijke kanttekening is, dat wij ons terdege moeten realiseren, dat werken met gehandicapten een volledige en optimale inzet vereist, omdat deze groep mensen over het algemeen nog meer aandacht nodig heeft dan andere bezoekersgroepen. Wij moeten ons dus wel terdege van onze verantwoordelijkheid bewust blijven.”

Boshof (3), Leiden, 2018 (foto Google Maps)

Boshof  (3), Leiden, 2018 (foto Google Maps)

Evaluatieverslag van het Gehandicaptenwerk in het Vijfhovenhuis Seizoen 19771978

In dit eerste seizoen heeft de nadruk vooral gelegen op het soosgebeuren. Het was de bedoeling om te wennen aan deze bezoekersgroepen, tegelijk hen de kans te geven om te wennen aan de manier van werken binnen het Vijfhovenhuis. De soos is te zien als de basis, het begin van het beleven binnen het Vijfhovenhuis. Van hieruit zijn vele richtingen denkbaar en hierop zal de aandacht zich in het komende jaar moeten richten. Dit betekent natuurlijk niet, dat de soos nu reeds als een volmaakte aangelegenheid kan worden beschouwd, maar tijdens dit eerste jaar zijn we toch geslaagd om vooruit te komen met iets, dat wel als een serieus experiment begon, maar door diversen met grote twijfels werd bekeken (regionaal).
We kunnen dit eerste jaar als succesvol beschouwen. Veel mensen hebben plezier beleefd aan de activiteiten, die we in het kader van het gehandicaptenwerk door het Vijfhovenhuis werden georganiseerd, terwijl de medewerkers zelf er erg veel van hebben geleerd. We kunnen stellen, dat niet alleen het gehandicaptenwerk dit eerste jaar verbazend snel van baby naar peuter is opgegroeid, maar dat ook het Vijfhovenhuis ten gevolge van de beslissing om gehandicaptenwerk te gaan doen een ware gedaanteverwisseling heeft ondergaan, waarbij de veranderingen in en aan het gebouw het duidelijkst zijn. Dit alles geeft veel vertrouwen in het komend seizoen.

De Soos

Ook in het komend jaar zal de soos het uitgangspunt zijn. Daarom blijft het noodzakelijk veel aandacht op de maandagmiddag te richten. De medewerker bezetting is redelijk, maar blijft vooral in het aanbod van vrijwillige medewerkers achter. Geprobeerd moet worden om meer mensen vanuit de bezoekersgroepen zelf in te schakelen (zeker wat betreft programmavoorbereiding, et cetera).

De voorbereiding van de soos begint om 13.00 uur (tafels klaarzetten, et cetera). Rond 13.30 gaat de bar open voor de eerste bezoekers. Om 14.00 uur start de soosmiddag met een korte introductie, dit vooral ook ten aanzien van wedstrijden, etc., daarna wordt contributie en spaargeld opgehaald (terwijl de wedstrijdleiders de poelen opstellen).
Voorstel is om op alle middagen contributie op te halen (behalve reisjes?). Ten aanzien van het programma lijkt het gewenst te streven naar een langere termijn planning. De bedoeling is om één maal per maand een stencil rond te sturen met daarop de activiteiten (info stencil).
Dus als start: eind augustus krijgen de gehandicapten, die vorig jaar de soos bezochten een folder in de bus met daarin het programma voor de maand september. Bij de programmering moet getracht worden om meer de bezoekers te laten komen met ideeën.
In ieder geval twee à drie maal per maand: soos met klaverjas en sjoelwedstrijden, kortlopende drives van ongeveer vier keer.
De rest van het programma aanvullen met show, film, specials, bingo, reisjes, lezingen, et cetera
Vooral ook aandacht voor nevenactiviteiten:
a)  In het Handen Arbeid lokaal:
–    Handen Arbeid: schilderen, tekenen, kleien, knutselen.
–    Dramatische expressie: toneel, dans, muziek.
b) Op andere tijdstippen: bepaalde groepen (bijvoorbeeld schildercursus).

Specials

Ter stimulering van de creativiteit rond bepaalde thema’s te laten bewegen. Dit zou per maand voorbereid kunnen worden door middel van het informatie stencil. Mijn voorstel is om te beginnen met het thema Herfst voor de maand oktober, wat in september voorbereid kan worden, door middel van een nazomer reis over de plassen, daarna lezing door een bioloog over het plassen leven met dia’s of film. Hoogtepunt in oktober derde of vierde maandag: bustochtje naar bos en duin. De natuur op zijn laatst, als gespreksthema: Herfst in het menselijk bestaan.

Reisjes

Ook de reisjes vormen een hoogtij punt en zijn erg belangrijk. Bij een eenvoudigere opzet zijn meer reisjes mogelijk. Het eerste reisje is reeds in september, kost ƒ 8 per persoon met de boot en het is mogelijk om zelf de bestemming te bepalen. Eventuele grotere reizen zouden tezamen met bejaarden kunnen gaan, wat de vorige keer ook goed bevallen is. Voor de bekostiging van de reisjes zal een spaarsysteem in werking worden gesteld. Dit zal in het eerste info stencil worden uitgelegd en op de eerste soos worden geïntroduceerd.

Kaarten sturen aan zieken

Voortaan bij een soos iedereen zijn naam op de kaart laten zetten. Dit ook bij cadeaus voor zieken.

Informatie stencil

Eenmaal per maand (in de laatste week) ontvangen alle bezoekers van de soos een informatie stencil (info stencil), waarin het programma van de komende maand staat. Het lijkt me zinvol om dit orgaan te benutten voor het verwezenlijken van bijkomende doelen.
a)   Het geven van brede informatie over de rest van het Vijfhovenhuis.
a1) Wat betreft andere activiteiten
a2) Wat betreft andere doelen, opzetten en ideeën.
b)   Aansluitend bij a2). Het geven van alternatieve informatie:
b1) Naar aanleiding van discussie onderwerpen binnen het Vijfhovenhuis team
b2) Of door bepaalde gebeurtenissen in het wereldgebeuren.
b3) Of door iemand die zin heeft om wat te schrijven.
c)    Aansluitend op b3). Gelegenheid geven tot creatieve uiting.
d)   Starten van een vragenrubriek.

De coördinator

Ook met de structuur van de medewerkersgroep is nogal geëxperimenteerd. Al vanaf het begin was ik het sterkst bij de gehandicaptenmiddag betrokken geweest. Vanuit het teamberaad had ik de opdracht om dit programma onderdeel voor te bereiden. In feite was daarmee het coördinatorschap al ontstaan. Later werd Henk mede belast vanwege het stomme feit, dat het voor mij onmogelijk was om op de donderdagochtend aanwezig te zijn op het gehandicaptenoverleg, wanneer de ANIB in het gebouw spreekuur houdt. Pas laat in het seizoen, toen duidelijk gesteld was, dat het dubbel coördinatorschap niet liep, dat het perse noodzakelijk is dat ik ook op het overleg aanwezig ben en dat we op praktische medewerking van de ANIB nauwelijks hoeven te rekenen werd het gehandicaptenoverleg verplaatst naar de woensdagochtend.

In het begin leek het coördinatorschap twee taken te omvatten:
1) De algehele leiding van de maandagmiddagsoos (Cor).
2) De leiding van het gehandicaptenoverleg (Henk).
Het bleek echter al snel, dat deze omschrijving veel te eng is.
Behalve leiding zijn ook voorbereiding en begeleiding onderdelen van het takenpakket. Echter om deze facetten goed te doen is meer tijd voor de coördinatie nodig. Tegen het einde van het seizoen werd in het teamberaad besloten, dat dit noodzakelijk was. Mijn rooster werd zodanig aangepast, dat ik vrijwel alle tijd aan het gehandicaptenwerk kan besteden.

Oude opzet: totaal 34 uur, waarvan gehandicaptenwerk 10 uur, overig 24 uur.

Nieuwe opzet: totaal 34 uur, waarvan gehandicaptenwerk 20 uur, teamberaad en notulen 11 uur, bestuursvergadering plus secretariaat 3 uur.

Voor het nieuwe seizoen hoop ik, dat iemand mijn uit tik werkzaamheden ten aanzien van de notulen van het teamberaad kan overnemen, zodat het schema zou worden:
Coördinatie gehandicaptenwerk 25 uur
Teamberaad en notulen 6 uur
Secretariaat 3 uur.
De besteding van deze 25 uur laat zich als volgt samenstellen:
1)   Directe voorbereiding maandagmiddag soos en soos 11.0017.30 | 6.30 uur
2)  Woensdag: gehandicaptenoverleg 10.3012.00 | 1.30 uur
3)  Voorbereiding overleg: 0.30 uur
4)  Verslag overleg (voor map en voor teamberaad) 0.30 uur
5)  Verslag soos (zie map coördinatie) 0.30 uur
6)  Verslag coördinatie 1.00 uur
7)  Voorbereiding maandagmiddagprogramma 4.00 uur
8)  Individuele medewerkersbegeleiding 4.00 uur
9)  Individuele bezoekersbegeleiding 3.00 uur
10) Contacten met andere instellingen 0.30 uur
11) Contact met ANIB: 0.30 uur
12) Opzetten en begeleiden van nevenactiviteiten: 1.00 uur
13) Coördineren van het informatie stencil: 1.30 uur

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=gehandicapten
https://robscholtemuseum.nl/?s=opbouwwerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=clubhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=buurthuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkeersplan
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-1-inleiding/

https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-2-het-medewerker-onderzoek-inleiding/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-3-medewerker-onderzoek-evaluatie-1976-1977-uitslag/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-4-het-buurtwerk/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-5-buurtwerk-seizoen-1977-1978/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-6-buurtwerk-seizoen-78-79-met-pdf/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-mythe-van-het-opbouwwerk-7-het-gehandicaptenwerk/