Delano Weltevreden – Ageren tegen Bouw Vergunning Stadhuis heeft Geen Zin, ’De Uitspraak is Definitief’, zegt de Raad van State + Wikipedia – Raad van State (Nederland)

Installatie van Thom de Graaf, bij de Raad van State, die Zich Zelf wil Hervormen (foto De Volkskrant)

Raad van State Lid Koningin Maxima S Eerste Glamour Moment, 2013, Piet Hein Donner, Vice President van de Raad van State Geheel Links (foto Nouveau)

Koning Paar en Prinses Amalia arriveren bij het Paleis Kneuterdijk, Prinses van Oranje wordt Binnen Geleid in de Raad van State, 2021 (foto Nouveau)

Ageren tegen Bouw Vergunning Stadhuis heeft Geen Zin, ’De Uitspraak is Definitief’, zegt de Raad van State

De Raad van State, de Hoogste Bestuur Rechter in Nederland, heeft Ruim Twee Weken Geleden Uitspraak gedaan in Twee Zaken, die door Organisaties en Burgers uit Den Helder tegen het Stadhuis Plan waren Aan Gespannen.

De Tegenstanders hadden de Raad van State gevraagd de Bouw Stil te Leggen tot dat er een Definitieve Uitspraak was gedaan over de Vraag, of de Omgevings Vergunning Terecht was Af Gegeven. Op Beide Vragen heeft de Hoogste Bestuurs Rechter een Antwoord gegeven. De Bouw wordt Niet Stil Gelegd en met de Omgevings Vergunning is Niets Mis.

Alle Bezwaren van de Tegenstanders zijn Verworpen. Onder andere over Mogelijke Geluid Hinder, een Gebrek aan Parkeer Plaatsen op het Werf Terrein en het Risico op Verkeers Problemen in de Visbuurt. De Raad van State vindt ook dat de Gemeenteraad Geen Apart Besluit hoeft te nemen over de Locatie van het Stadhuis.

Henk van Kuijk is Één van de Tegenstanders. In een Brief aan de Raad van State eist hi, dat er als nog een Uitspraak wordt gedaan in de Bodem Procedure over de Omgevings Vergunning. Hij doet dat ook namens Belangen Vereniging Visbuurt.

Op de Vraag van Deze Krant, of de Omgevings Vergunning nog kan worden Aan Gevochten, zegt Woord Voerder Pieter Bas Beekman van de Raad van State ,,De Raad van State heeft in de Uitspraak van Twee Weken Geleden Niet Alleen de Voorlopige Voorziening Behandeld. Er is ook een Uitspraak Gedaan in de Hoofd Zaak. Daarmee is het Geschil over de Omgevings Vergunning ten Einde.’’

Helderse Courant, 11 juni 2022

https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/cdn/premium/f10bcc8007a9223ef7ae26eff1783be1/web/OPS/cciobjects.json#/pages/25

Raad van State (Nederland)

Voor de Geschiedenis van deze Instelling, zie Raad van State (Historisch).

Raad van State

Vergaderzaal Binnenhof
Type Advies Orgaan en Bestuurs Rechter
Jurisdictie Vlag van Nederland  Nederland
Website http://www.raadvanstate.nl
De Raad van State (RvS) is een van de Hoge Colleges van Staat in Nederland, met twee politiek-bestuurlijke taken. Het is zowel een belangrijk adviesorgaan van de regering als de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid.

Formeel is Koning Willem Alexander als Koning der Nederlanden de Voorzitter van de Raad van State. De feitelijke leiding van de Raad van State is in handen van de vicepresident, sinds 2018 is dit Thom de Graaf. De vicepresident en maximaal tien leden worden benoemd door de Kroon. Daarnaast heeft Koningin Máxima Ziting in de Raad. De Prinses van Oranje heeft als Kroon Prinses en troonopvolgster van de koning sinds haar Achttiende verjaardag ‘van rechtswege’ ook zitting in de afdeling ‘advisering’ van de Raad van State. Dit is grondwettelijk bepaald: De Koning is voorzitter van de Raad van State. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar van rechtswege zitting in de Raad. (Nederlandse Grondwet, artikel 74, eerste lid, zie ook Wet op de Raad van State, artikel 1 tweede lid.)

De Raad van State is in 1531 opgericht door keizer Karel V als adviseur van de landvoogd en is een van de oudste nog bestaande regeringsorganen ter wereld. Er is discussie over de vraag of beide functies van de RvS, adviseren en rechtspreken, wel goed met elkaar te verenigen zijn binnen één organisatie. Daarover zijn onderling sterk uiteenlopende adviezen uitgebracht, die de regering nog bestudeert.

Inhoud

Taken

De taken van de Raad van State zijn vastgelegd in Artikel 73 – 75 van de Nederlandse Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Zijn functie is tweeledig:

 • Uitbrengen van adviezen aan de Tweede Kamer der Staten Generaal en Nederlandse regering over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB). De RvS kijkt hierbij vooral naar kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten en of de voorstellen wel in overeenstemming zijn met de grondwet, andere wetten en verdragen.
  • Vanaf 1 januari 2014 doet deze afdeling ook het onafhankelijk toezicht op de naleving van begrotingsregels die zijn vastgelegd in het Stabiliteitsverdrag dat de 25 EU-lidstaten in 2012 hebben gesloten.[1] Doel is het versterken van de begrotingsdiscipline en iedere lidstaat moet beschikken over een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op de naleving van Europese begrotingsregels, zoals de ontwikkeling van het feitelijke EMU-saldo, de EMU-schuld en de middellange termijndoelstelling voor het structurele EMU-saldo, inclusief de uitgavenregel.[1]
 • Rechtspreken over kwesties waarin burgers, asielzoekers en particuliere organisaties het niet eens zijn met beslissingen van de overheid, zoals verleende vergunningen. De Raad is de hoogste instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid.

Wanneer er geen regent is aangewezen, is de Raad van State regent voor een mogelijk minderjarige of ongeboren koning. De Raad van State speelt ook een rol wanneer de koning niet in staat is om te regeren en er geen regent is aangewezen (dit gebeurde in 1889 en 1890) en wanneer de troon vacant is en er onzekerheid over de erfopvolging bestaat.[2] Dit is vastgelegd in artikel 38 van de Grondwet.[3]

Afdelingen

De Nederlandse Raad van State heeft twee afdelingen:

Afdeling Advisering
Wapen van Nederland

Nederlandse Politiek

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nederlandse Grondwet

Nederlandse Regering

Hoge Colleges van Staat

Hoge Raad der Nederlanden

Decentrale Overheden

Portaal     Politiek

Portaal     Nederland

De Afdeling Advisering van de Raad van State (AARvS) is verdeeld in Vier Secties, waar van Ieder de Voorstellen van Twee of Drie Ministeries behandelt. De Sectie legt een Concept Advies voor aan de Afdeling Advisering. Het Advies over Alle Wet Voorstellen en Algemene Maatregelen van Bestuur (een Koninklijk Besluit, afgekort AMvB) wordt in de vergadering van de Afdeling Advisering vastgesteld. Zij vergadert iedere woensdag middag onder Leiding van de Vice President (zoals de Raad, die Titel zelf spelt). Een Advies krijgt een Dictum, Een Advies aan de Regering over de Verdere Voortgang van het Voorstel.

 • Bij een Wet Voorstel betreft het advies de indiening bij de Tweede Kamer der StatenGeneraal.
 • Bij een AMvB gaat het om een Koninklijk Besluit te nemen door de Regering.

Bij Wet Voorstellen luidt tot 1 oktober 2018 het Dictum.

 1. Het Voorstel geeft de Raad van State Geen Aanleiding tot het Maken van Inhoudelijke Opmerkingen. Hij geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.
 2. De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht is geschonken.
 3. De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden nadat met zijn advies rekening zal zijn gehouden.
 4. De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet niet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.
 5. De Raad van State heeft mitsdien bezwaar tegen het voorstel van wet en geeft U in overweging dit niet aldus aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.
 6. De Raad van State heeft mitsdien bezwaar tegen het voorstel van wet en geeft U in overweging dit niet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bij een AMvB luidt het dictum overeenkomstig maar dan uiteraard zonder een passage over de Tweede Kamer der Staten-Generaal maar over besluitvorming door de regering.

De betekenis van de adviezen is:

 1. instemmend.
 2. geen zwaarwegende bedenkingen, slechts advies tot enige aanpassing van toelichting of regeling zelf.
 3. idem, gradueel verschil, iets zwaarder.
 4. overwegende bezwaren tegen één of meer onderdelen van de regeling, meestal door aanpassing van de regeling te ondervangen.
 5. fundamentele bezwaren, alleen door ingrijpende aanpassing van de regeling te ondervangen.
 6. zodanige bezwaren dat deze niet door aanpassingen van de regeling zijn te ondervangen.

Vanaf 1 oktober 2018 gebruikt de Afdeling advisering van de Raad van State vier nieuwe dicta. Door het aantal dicta terug te brengen en de dicta te vereenvoudigen is het de bedoeling daarmee de boodschap van haar adviezen beter over te brengen. Die vaste formuleringen zijn. [4]

(A) De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Toelichting
Hiermee geeft de Afdeling Advisering aan, dat ze geen (Inhoudelijke) Opmerkingen heeft bij het Wet Voorstel.

(B) De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

Toelichting
De Afdeling advisering heeft bedenkingen bij het wetsvoorstel of de toelichting en geeft aan dat er een wijziging of aanvulling nodig is.

(C) De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren bij het voorstel en adviseert het voorstel niet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen, tenzij het is aangepast.

Toelichting
Dit dictum gebruikt de Afdeling advisering als zij bezwaren heeft tegen het voorstel. Ze geeft hiermee aan dat het voorstoel moeten worden aangepast voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

(D) De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft +Ernstige Bezwaren tegen het Voorstel en adviseert het niet bij de Tweede Kamer der Staten Generaal in te dienen.

Toelichting
hiermee geeft de Afdeling Advisering aan dat ze fundamentele bezwaren heeft tegen het wetsvoorstel en dat deze niet kunnen worden opgelost door een aanpassing.

Nadat de RvS advies heeft uitgebracht, wordt dit aan het desbetreffende ministerie gezonden. Het advies is op dat moment nog niet openbaar. De minister heeft dan de mogelijkheid om zijn mening over het advies te geven in het zogeheten “Nader rapport” aan de koning. Daarbij worden eventuele wijzigingen aangebracht. In de laatste drie gevallen van de oude dicta dienden het wetsvoorstel en het nader rapport tevens ter toetsing te worden voorgelegd aan het Ministerie van Justitie en vervolgens ook nog opnieuw het ministerraadscircuit te doorlopen. De laatste twee dicta (c. en d.) van de nieuwe dicta zijn zogenoemde ‘zware’ dicta. Wetsvoorstellen die zo’n dictum van de Afdeling advisering meekrijgen, moet het kabinet opnieuw bespreken in de ministerraad.

Daarna wordt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het advies speelt een belangrijke rol bij de bespreking van wetsvoorstellen in het parlement.

Als het wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen wordt het, net als een Algemene Maatregel van Bestuur, ondertekend door het staatshoofd en vervolgens bekendgemaakt. Op dat moment zijn alle stukken (wetsvoorstel of Algemene Maatregel van Bestuur, advies van de Raad van State en Nader rapport) openbaar en voor iedereen toegankelijk. De regering kan er ook voor kiezen om een wetsvoorstel niet naar het parlement te sturen voor verdere behandeling of de Algemene Maatregel van Bestuur niet in werking te laten treden.

Alle adviezen die na 1 januari 2000 zijn vastgesteld, zijn met volledige tekst op de site van de Raad van State te vinden.

Afdeling Bestuurs Rechtspraak

Zie Afdeling Bestuurs Rechtspraak van de Raad van State (Nederland) voor het Hoofd Artikel over dit Onderwerp.

De Afdeling Bestuurs Rechtspraak is een Zelfstandig Onderdeel binnen de Raad van State (ABRvS). De Afdeling bestuursrechtspraak is, naast de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheid) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven de hoogste rechter in bestuursrechtelijke geschillen waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Bij geschillen tussen een burger en de centrale overheid kan de Afdeling rechter ‘in eerste en enige aanleg’ zijn.

Scheiding tussen de Adviserende en de Recht Sprekende Taken

Onder politici en juristen is er discussie over de vraag of beide functies van de RvS, adviseren en rechtspreken, wel goed met elkaar te verenigen zijn binnen één organisatie. De combinatie van beide taken kan immers leiden tot de situatie dat de Raad van State recht moet spreken over zaken waarover hij in een eerder stadium de regering en het parlement heeft geadviseerd. Sommigen vrezen dat deze rechtspraak dan niet meer geheel onafhankelijk zal zijn. In 2010 werd bij een Herstructurering van de Wet op de Raad van State de bepaling opgenomen, dat een Lid van de Afdeling Bestuurs Rechtspraak, dat betrokken is geweest bij de totstandkoming van een advies van de Raad niet mag deelnemen aan de behandeling van een geschil over een rechtsvraag waarop dat advies betrekking had. Deze regel werd daarvoor in de praktijk al gehanteerd. [5]

Om de mogelijke spanning tussen beide rollen van de Raad van State op te heffen is regelmatig gesuggereerd om deze instantie op te splitsen in twee delen. Op 26 juni 2014 bracht het Kabinet een voorstel naar buiten tot aanvullende maatregelen met betrekking tot het functioneel scheiden van de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State, en overheveling van de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep naar de gewone rechterlijke macht en de rechtsmacht van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn in 2014 en 2015 onderling sterk uiteen Lopende adviezen uitgebracht, die de regering nog bestudeert. [6] [7] Een beslissing was bij het aantreden van het kabinet Rutte IV nog niet genomen, zodat eventuele wetgeving hierover niet eerder dan in de tweede helft van 2022 in het parlement kan worden behandeld.

Samenstelling

Zie Lid van de Raad van State voor het Hoof Artikel over dit Onderwerp.

De Raad van State bestaat, buiten de koning als voorzitter, uit een vice-president en maximaal tien leden. Daarnaast hebben Koningin Máxima en de Prinses van Oranje zitting in de Raad. De leden van het Koninklijk Huis die zitting in de Raad hebben, kunnen aan de Beraadslagingen deelnemen, doch onthouden zich van Stemmen. [8]

De Vice President heeft de dagelijkse leiding van de Raad van State. Inclusief vice-president, voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, leden van de Raad van State, staatsraden van het koninkrijk, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst, bestaat de raad (oktober 2014) uit 73 personen. Leden en staatsraden worden voor het leven benoemd door de Kroon (de koning en ministers). [9] Ze worden ontslagen op eigen verzoek of met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin zij de leeftijd van zeventig jaren hebben bereikt [10]; Artikel 3, lid 2, van de Wet op de Raad van State voorziet in Sancties in Geval van Disfunctioneren.

Verschil Lid | Staat Raad

Leden en staatsraden zijn beiden werkzaam in een of beide afdelingen van de Raad. Leden zijn daarnaast betrokken bij de taken van de Raad die niet door de afdelingen worden uitgevoerd:

 • De uitvoering van artikel 35 en 38 van de Grondwet (buitenstaatverklaring van de Koning, en diens waarneming);
 • Aanbevelingen doen voor nieuwe leden en staatsraden.

Raad van State van het Koninkrijk

Zie Raad van State van het Koninkrijk voor het Hoofd Artikel over dit Onderwerp.

Voor advisering over Rijks Wetten, Rijks Maatregelen van Bestuur en Rijks Verdragen wordt de Raad van State uitgebreid met leden afkomstig uit de andere landen van het Koninkrijk (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) en de Eilanden van Caribisch Nederland. Dit wordt de Raad van State van het Koninkrijk genoemd.

Beheer

De Raad van State wordt gerekend tot de Hoge Colleges van Staat en is in het Betreffende Onderdeel van de Rijks Begroting Op Genomen.

Huisvesting

De Hoofd Entree van het Gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk, het voormalig Logement van de Vijf Steden. Uiterst links is een deel van Paleis Kneuterdijk te zien

De Raad van State is vanaf het ontstaan gevestigd geweest in een vleugel van het Binnenhof. Van 1815 tot de Belgische afscheiding in 1830 wisselde de plaats van vergadering jaarlijks tussen Brussel en Den Haag. Daarnaast verkreeg de Raad van State overal door de stad panden. In 1975 kwamen de Huidige Historische Panden aan de Kneuterdijk door Verhuizing van het Ministerie van Financiën beschikbaar. Het betrof het Paleis Kneuterdijk, het Huis van Cornelis van der Mijle (een Schoon Zoon van Johan van Oldenbarnevelt) en het Huis van Johan van Oldenbarnevelt.

In de jaren 80 betrok de RvS ook panden aan de Parkstraat en de Oranjestraat. Door nieuwbouw van architect Prof Ir C Wegener Sleeswijk uit de jaren 1978 tot 1983, werden de verschillende panden met elkaar verbonden. Deze nieuwbouw werd gebouwd achter de historische panden aan de Kneuterdijk, aan de Parkstraat. Tegelijk werd ook een restauratie van de historische panden uitgevoerd.

Ook daarna nog had de RvS steeds panden in de omgeving om aan de vraag naar huisvesting te voldoen. In 2008 startte de tweede grote renovatie en uitbreiding naar ontwerp van Architecten Bureau Merkx + Girod. Deze was in 2011 gereed. Naast een ingrijpende restauratie van de historische panden betrof het weer een deel nieuwbouw, achter de panden aan de Parkstraat, die al in de jaren 80 bij het gebouw van de Raad waren gevoegd.

Na gereed komen van deze plannen zijn vrij wel alle panden elders in de stad afgestoten. Alleen de ruimten aan het Binnenhof zijn aangehouden. Tijdens de bouw werden de zittingen van de Afdeling Bestuurs Rechtspraak Tijdelijk gehouden aan het Lange Voorhout 3. [11]

Zie ook

Externe Links

Bronnen, Noten en of Referenties

 1. Ministerie van Financiën Brief over nadere invulling rol Raad van State bij onafhankelijk begrotingstoezicht, 30 maart 2015, geraadpleegd op 13 april 2016,  de oorspronkelijke versie van deze tekst is overgenomen van Zo werkt de overheid, voorlichting van de Rijksoverheid op http://www.overheid.nl/. De tekst is verder bewerkt.
 2. Belinfante, AD & Reede, JL de, Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht. Wolters Kluwer, Groningen (2015), pagina. 60. ISBN 978 90 13 12914 4.
 3. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815, Overheid.nl. Geraadpleegd op 2016-09-8.
 4. Raad van State, Werkwijze. Raad van State. Gearchiveerd op 18 augustus 2020. Geraadpleegd op 26 mei 2020.
 5. Publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad Pdf-document, zie artikel 42 lid 4; Memorie van Toelichting Pdf-document, zie pagina 6 en 7.
 6. https://www.internetconsultatie.nl/wetsplitsingraadvanstate
 7. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/15/kamerbrief-over-splitsing-raad-van-state.html
 8. Wet op de Raad van State, Artikel 1 lid 4
 9. Wet op de Raad van State, Artikel 2: 1. De vice-president, de leden en de staatsraden worden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken in overeenstemming met Onze Minister van Justitie voor het leven benoemd.
 10. Art. 3, lid 1, Wet op de Raad van State
 11. Tekst Huisvesting op basis van speciaalnummer Raad van State, Blad voor de Rijkshuisvesting en de brochure: Een rondleiding door Paleis Kneuterdijk van de Raad van State, beide van oktober 2011
  .
  Zie de categorie Raad van State (Netherlands) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Vlag van Nederland  Leden en Staatsraden van de Nederlandse Raad van State  Vlag van de Europese Unie

Leden
Koning der Nederlanden · Thom C de Graaf (Vice President) · BJ van Ettekoven (voorzitter ABRvS) · J.E.M. Polak · H.G. Sevenster · B.P. Vermeulen · S.F.M. Wortmann

Staatsraden

C.H.M. van Altena · T. Avedissian* · H.J.M. Baldinger · A.W.M. Bijloos · J.C. Boeree* · CJ.Borman · J.H. van Breda · B.J. Bruins · K.M. Buitenweg · W.D. Bult-Spiering · E.J. Daalder · W.D.M. van Diepenbeek · J.Th. Drop · M.W.C. Feteris* · J.J.W.P. van Gastel · F.H.G. de Grave · J.W. van de Gronden* · G. de Groot* · J. Gundelach · G.J.J. Heerma van Voss · E. Helder · J. Hoekstra · G.M.H. Hoogvliet · G.J.H. Houtzagers · J.J.M. Jansen · G.T.J.M. Jurgens · P.H.A Knol · R.J. Koopman* · R.W.L. Koopmans* · A. Kuijer · C.C.W. Lange · B. Meijer · A.P.W. Melkert* · E.A. Minderhoud · A.J.C. de Moor-van Vugt · J.M.L. Niederer · A.G.A. Nijmeijer* · W. den Ouden · R.J.J.M. Pans · B.P.M. van Ravels · J.A.W. Scholten-Hinloopen · C.H. Sieburgh* · N.J. Schrijver · B.J. Schueler · T.G.M. Simons* · D.A.C. Slump · G. Snijders* · M. Soffers · G. Snijders* · E. Steendijk · A.L.J. van Strien* · R.J.M. van den Tweel · R. Uylenburg · A. ten Veen · G.O. van Veldhuizen · H.C.P. Venema · D.A. Verburg · N. Verheij · L.F.M. Verhey · M.B. Vos · P.J. Wattel* · R.J.G.M. Widdershoven · C.M. Wissels · R van Zwol
*Staatsraad in Buitengewone Dienst

Staatsraad van het Koninkrijk
MGM Schwengle (Aruba) · P.R.J. Comenencia (Curaçao) · M.C. van der Sluijs-Plantz (Sint Maarten)