The Embassadorion – Zij wist Meer dan Menig Mens dacht | De Vrij Metselarij van Prins Bernhard | Als Dit naar Buiten Zou Komen zou WWIII Uit Kunnen Breken

Der Spiegel over de Greet Hofmans Affaire met Bernhard op de cover (foto Historiek)

Hofmans, Margaretha (Greet), Amsterdam 23 juni 1894 – † Amsterdam 16 november 1968 (foto het Parool)

Zij wist meer dan menig mens dacht | De Vrijmetselarij van Prins Bernhard | Als dit naar buiten zou komen zou de WWIII uit kunnen breken

Prins Bernhard, the Galileo Galilei of Modern Times (foto Blogspot Been Chancelled Jan 2016)

Het Nederlandse Koninklijk Huis kende in de afgelopen eeuw verschillende schandalen. Bij sommigen daarvan speelde Prins Bernhard een actieve rol. Zo ook bij de Greet Hofmans Affaire, die in 1956 haar hoogtepunt beleefde in het naoorlogse Nederland.

Margaretha Hofmans groeide op in een arm gezin in de Jordaan. Als oudste van vier kinderen moest ze al vroeg gaan werken. Toen haar moeder in 1914 een dwarslesie kreeg, moest de jonge Greet de huishouding op zich nemen. Haar moeder bracht Greet de eerste beginselen van de Theosofie bij. Na de dood van haar ouders aan het einde van de jaren twintig, klampte Greet zich steeds meer vast aan de Theosofie. Verdere tegenslagen als een mislukte verloving en de vroege dood van haar lievelingszuster, in 1936, deden haar nog meer in zichzelf keren. Tijdens de oorlogsjaren kwam Greet Hofmans in contact met Johann Wilhelm Kaiser. Via hem kwam ze terecht in kringen van Helderzienden en Spiritisten. Begin 1946 meende Greet Hofmans een stem te horen van een “Meester“, die haar tot zijn werktuig wilde maken ter heling van de lijdende mensheid. De Meester was de in 1939 overleden vriend van Kaiser, Marie Jacobus Johannes Exler. Hij was de grondlegger van de emancipatie van de homo, en zijn grote liefde was de studie van de Occulte wetenschappen met name de Theosofie en de Astrologie. Hij hield vanaf 1917 lezingen over christendom, Theosofie en de oude godsdiensten, trok horoscopen, verdiepte zich in de Kabbala en maakte studie van de Bijbel. Kaiser ging Hofmans beschouwen als de geestelijke erfgenaam van Exler.

Eerste contacten

In 1947 verhuisde Hofmans naar het Hattemse LandgoedMolecaten‘, waar eerder Exler tien jaar gast was geweest van Willem Jan Baron van Heeckeren van Kell, die in 1950 Particulier Secretaris van Koningin Juliana zou worden.

Huize Molecaten bij Hattem (foto Postcards.nl)

Huis Molecaten en de familie Van Heeckeren 1942 – 1989 (foto RTV Hattem)

Molecaten Park | Landgoed Molecaten (foto DoggyDating)

Molecaten, Hattem (foto Wikipedia)

Hofmans legde zich toe op het Paranormale genezen en organiseerde gespreksgroepen, waarop vooral mensen uit de goede stand op afkwamen. Vanaf 1948 volgde Greet Hofmans niet meer de stem van Exler, maar van Christus. Hierdoor werd ze voor een groter publiek benaderbaar. Toen de oogafwijking van de in 1947 geboren Prinses Marijke, later Prinses Christina,  niet medisch behandeld kon worden, werd aan Prins Bernhard en Prinses Juliana de suggestie gedaan ‘Juffrouw Hofmans‘ te raadplegen. Beiden lieten navraag doen, maar kregen enkel positieve reacties terug. Al snel was Greet Hofmans regelmatig te vinden op Paleis Soestdijk. Juliana meende haar eigen idealen van onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid aan de mensheid te herkennen in de in haar ogen bijzondere vrouw. Na anderhalf jaar van sessies wilde Prins Bernhard, dat Juliana, intussen Koningin, het contact met Hofmans verbrak. Juliana weigerde, maar Hofmans kreeg vanaf dat moment geen onderdak meer op Soestdijk. Hofmans zag in Bernhard de verstoorder van de harmonie op Soestdijk en zorgde daarmee voor verdere onrust op het Paleis. Ze verhuisde in 1951 naar Baarn en nam haar intrek in een speciaal voor haar geplaatste salonwagen bij het, met Juliana bevriende, echtpaar Mijnssen. Hofmans invloed op de Koningin werd steeds groter.

Toenemende invloed

Op Het Oude Loo in Apeldoorn organiseerde Kaiser conferenties, die naast Juliana en Prinses Wilhelmina door een keur aan gasten werden bijgewoond. Internationaal vooraanstaande sprekers behandelden op dergelijke conferenties vanuit een religieus historisch perspectief vraagstukken van vrede en gerechtigheid. Dit tot grote ergernis van Prins Bernhard, een fervent adept van de NAVO. De bijeenkomsten werden niet alleen door Bernhard maar ook door Premier Willem Drees met argusogen van een afstand gevolgd. Onder diverse gasten bestond er zelfs de indruk, dat er agenten van Binnenlandse Veiligheid Dienst en Central Intelligence Agency rondliepen.

De Greet Hofmans Affaire in de Daily Mirror (foto Historiek)

Paleis Soestdijk (foto Nu Eens)

Ministers kregen moeite met het dragen van Ministeriële verantwoordelijkheid voor het handelen van de Koningin. De pers deed er echter het zwijgen toe. Pas toen een artikel verscheen in het Duitse Der Spiegel in juni 1956, waarin Hofmans werd afgeschilderd als de Rasputin van Soestdijk met grote invloed op staatszaken, kreeg het grote publiek lucht van de problemen op het Paleis. Waar de buitenlandse pers zich gretig op het Koningshuis stortte, bleef de Nederlandse pers zich op de vlakte houden. Er kwam een importverbod op het nummer van Der Spiegel en het Kabinet Drees deed zijn uiterste best om het voorval in de doofpot te stoppen. Het Kabinet stelde een Commissie in van drie wijze mannen. Bernhard kreeg zijn zin en een mogelijk echtscheiding werd voorkomen. Greet Hofmans kon vertrekken, evenals tal van toe gewijden uit de Hofhouding.

Stil einde

Greet Hofmans bleef wonen bij de familie Mijnssen in Baarn. In die plaats raakte ze op Tweede Kerstdag 1957 betrokken bij een auto ongeluk. Hierbij liep ze een dubbele schedelbasisfractuur op. In 1966 suggereerde ze in een interview met Het Parool, dat het ongeluk mogelijk een aanslag op haar leven was geweest.
Het ongeluk noopte haar te stoppen met de vermoeiende Gebedsgenezing sessies. Het weerhield haar er echter niet van om actief deel te nemen aan zittingen georganiseerd door de jonge psychiater Evert Doornbal. Na een korte opleving met vraagavonden voor mannen en vrouwen, stopte ze eind 1963 met zaalsessies en hield alleen nog individuele Consulten.

In 1964 verhuisde Hofmans met de familie Mijnssen mee naar Amsterdam. Even later bleek ze kanker te hebben. Ze weigerde elke medische hulp. Vlak voor het einde gaf ze het verzet op en werd opgenomen in het Israëlisch Ziekenhuis. Ze lag een week in coma. Op 16 november 1968 overleed Greet Hofmans.

Zelf gaf ze de voorkeur aan een begrafenis in stilte, maar de familie Mijnssen stuurden rouwkaarten rond en verzorgden een eenvoudige begrafenis in kleine kring op Begraafplaats Zorgvlied, Amsterdam.
Volgens het Duitse Der Spiegel had Beatrix met hulp van Prins Claus haar moeder er van weten te weerhouden naar de begrafenis te gaan. Minister Berend Jan Udink, een frequent bezoeker van Hofmans, was wel aanwezig, maar werd niet herkend.

Tot na de dood van Bernhard en Juliana zou de Greet Hofmans Affaire de vaderlandse gemoederen bezighouden. Bernhard heeft daarbij een cruciale rol gespeeld. Zeer wel mogelijk was hij het, die de belangrijkste bron was voor de publicatie van Der Spiegel, waardoor Hofmans uiteindelijk het veld moest ruimen.

Greet Hofmans rouwadvertentie (foto Historiek.net)

Graf Greet Hofmans op Zorgvlied te Amsterdam (foto Wikipedia)

Het graf van Greet Hofmans oogt onopvallend tussen alle grote grafzerken, die zo typerend zijn voor Zorgvlied. Slechts een kleine steen met haar naam en geboorte en sterfdata. Maar van al die mensen met hun opvallende zerken weten we de naam niet meer of welke rol ze eventueel gespeeld hebben in hun jaren. De naam van Greet Hofmans zal echter nog jaren blijven nagalmen (2005 – 2008).

Toevoeging, door de paranormale kennis, die Greet Hofmans opriep, kon zij inkijken op het verleden, heden en toekomstige gebeurtenissen, zoals het naar buiten komen van de geheime werkzaamheden van Prins Bernhard.

Het naar buiten treden van deze wetenschap zou grote conflicten met zich meebrengen op alle gebieden, religie zoals het Katholieke geloof zou de Oorlog verklaren aan velen en samenspannen met regeringsleiders, om  de iLLUMiNATies en Vrijmetselaars wederom proberen uit te roeien.

Greet Hofmans was volledig op de hoogte van deze extreem gevaarlijke werkzaamheden, die in het geheim ook werden opgevoerd in het Koningshuis van Nederland. De architectuur van Slot Hubertus en andere Paleizen is een verwijzing naar de Chakra van ons Mens Zijn, waarbij de gedachten worden aangestuurd dingen te ontvangen via de Heilige Graal, dat ons eigen Bewustzijn is.

Als we om ons heen kijken zien we overduidelijke connecties met de gebouwen van het Capitol in Washington en de gebouwen als het Slot Sint Hubertus, waar wijlen Prins Bernhard zeer graag verbleef.

De geheime bijeenkomsten ook inPaleis Soestdijk gingen andere leden van het Koningshuis door merg en been, omdat het naar buiten treden van deze berichten wel eens een einde kon betekenen van de Koningshuizen wereldwijd. Prins Bernhard stamt af van de Orde van Sion, een Orde, die terug gaat naar de tijd van de Orions en mag worden gezocht in een oer oude gemeenschap, die terug te koppelen is aan het Koningshuis van Iran, dat aldaar plaats heeft moeten maken voor tirannie en verderf.

Jan Hoedeman & Remco Mejer – Greet Hofmans boeide ook Wilhelmina, De Volkskrant, 19 januari 2012 (foto Rijks Universiteit Groningen)

Juliana en Bernhard (foto Biografieportaal)

Ons Koningshuis met Beatrix valt echter niets te verwijten. Zij heeft willen handelen uit Landsbelang en zelfs Wereldbelang. Zij en haar moeder Juliana wisten van de werkzaamheden af, maar moesten hun mond houden en probeerden de Greet Hofmans Affaire in de doofpot te stoppen, waardoor ze niet veel naar buiten trad om niet te veel in de aandacht wilde komen vanwege de wetenschap en lidmaatschap van Prins Bernhard bij de Vrijmetselarij.

Hoe gek dit ook zal klinken, mensen kunnen dus wel degelijk reïncarneren, onze bloed eigen Prins Bernhard was dus de reïncarnatie van Galileo met een zeer doelbewuste opdracht.

Het dienen van de Vrijmetselarij en het behouden en veiligstellen van veel dieren, flora en fauna, maar vooral het belangrijkste voor ons allemaal, WIJ, de  mensen.

We moeten ons zeer goed beseffen, dat mensen als Ronald Reagan, John F Kennedy, en vele anderen, die als President dienden in vooral de Verenigde Staten, deel uitmaakten van Geheime Verbonden, zoals de Vrijmetselarij. Deze zijn zelfs terug te vinden op de dollar biljetten, het naar buiten komen, dat een Koningshuis zich had gemengd met een Vrijmetselaar, zou een regelrechte bedreiging betekenen voor de Wereldvrede en zou direct Oorlog tot gevolg hebben, waarbij religie, zoals in het Vaticaan word nagestreefd, tot een einde geroepen zou worden.

Het Bewustzijn van al deze mensen was tot op het hoogste niveau aanwezig om deze informatie voor u als Bevolking stil te houden.

Prins Bernhard en Galileo waren dus zeer nauw aan elkaar verbonden in gelijkenis, beeld en gevoel, maar ook door hun enorme wil en denk kracht, om zeer creatief te kunnen denken in Land en Wereld Belang. Zij wisten veel meer dan u dacht.

Ook wij beseffen, dat deze informatie beter niet naar buiten kan worden gebracht in het Belang van het Mens Zijn en het Belang om te overleven in de Toekomst.

Voor mensen, die twijfelen aan deze kennis overdracht kunnen simpel de vergelijking trekken tussen de architectuur van het Capitol in Washington en de architectuur van de Paleis Soestdijk, het Paleis, maar ook de tuin. Beiden zijn opgebouwd volgens het principe van de Heilige Graal.

We moeten niet vergeten, dat mensen, zoals Prins Bernhard, zeer veel goede dingen heeft gedaan en het niet verdiend in een kwaad licht gezet te worden. Ook leden van het Koningshuis hebben niet gevraagd tot Koning of Koningin gekroond te worden. Dit is het lot, waar niemand om gevraagd heeft en we hopen dan ook, dat ook u begrijpt, dat het dienen van een Land of een Wereld als deze als enorm zware taak aangeschreven mag worden en dat handen vol respect getoond mag worden vanwege de manier, waarop ons kleine Nederland al jaren lang door de zeer roerige tijden word heen geloodst.

Voor een ieder, die er dus op uit is de chaos te creëren, denkt eerst eens goed na voor u doet.

Niemand mag oordelen over Goed en of het Kwade. Niemand mag het oordeel vellen over overledenen en of wijlen personen. Dit is aan boven. De mensen, eerder genoemd in deze kwesties, hebben gehandeld vanuit Land en Wereldbelang. Ze hebben hun geduld en vertrouwen boven aan gezet in hun kennis en wetenschap, tevens hun wilskracht te willen leven naar Goedheid en vooruitstrevendheid, in belang van het Mens Zijn.

Prinses Juliana in 1933 (foto Wikipedia)

Repelsteeltje en de Blinde Prinses (foto MG Dance)

Het voortbestaan van AL ons Mens Zijn staat hier op het spel, laat u dus niet overhalen de Chaos toe te laten.

De komende periode, waarin rampen en grote veranderingen onze levens zullen belasten, zal ALLE kennis nodig zijn ons Mens soort te behoeden voor het uitsterven en mensen te voorzien van nieuwe woningen en nieuwe gelegenheden om voldoende eten en drinken te waarborgen. Het behoud van alle kennis, dus het samenkoppelen van de wetenschap en het op één lijn brengen daarvan, is dus in het belang van ons allen.

Het channelen, dat vandaag door heeft mogen komen van wijlen Prins Bernhard en wijlen Greet Hofmans mag ik dus als zeer bijzonder noemen en daarom kies ik er ook voor niet alle informatie naar buiten te brengen vanuit het belang denkende van het Menselijk Ras en het voortbestaan daarvan. Het zal de Nieuwe Orde niet lukken een grote overmacht te hebben in de nieuwe aarde, omdat de Mensheid zich volledig zal moeten richten op het overleven van elk Ziel lichaam en Geest voor het behoud van het Mens Zijn.

Blogspot Been Chancelled Jan 2016, Sunday, October 24, 2010

http://the-embassadorion.blogspot.com/2010/10/zij-wist-meer-dan-menig-mens-dachtde.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningin+Juliana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Queen+Juliana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prins+Bernhard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prince+Bernhard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Greet+Hofmans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Greet+Hofmans+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johann+Wilhelm+Kaiser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marie+Jacobus+Johannes+Exler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Jan+Baron+van+Heeckeren+van+Kell
https://robscholtemuseum.nl/?s=Particulier+Secretaris+Koningin+Juliana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Wilhelmina
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Christina
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Marijke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rasputin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Drees
https://robscholtemuseum.nl/?s=Evert+Doornbal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prins+Claus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningin+Beatrix
https://robscholtemuseum.nl/?s=Berend+Jan+Udink
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Hoedeman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Galileo+Galilei
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ronald+Reagan
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+F+Kennedy
https://robscholtemuseum.nl/?s=Der+Spiegel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theosofie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderziend
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spiritisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huize+Molecaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Soestdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Capitol
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Oude+Loo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slot+Sint+Hubertus
https://robscholtemuseum.nl/?s=NATO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnenlandse+Veiligheid+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Central+Intelligence+Agency
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrijmetselarij
https://robscholtemuseum.nl/?s=iLLUMiNATi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Orde+van+Sion
https://robscholtemuseum.nl/?s=Orions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heilige+Graal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningshuis+Iran
https://robscholtemuseum.nl/?s=Begraafplaats+Zorgvlied
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jordaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hattem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Baarn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Apeldoorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mens+Zijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landsbelang
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereldbelang
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereldvrede

https://robscholtemuseum.nl/?s=Bernard+zur+Lippe+Biesterfeld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daniël+Groen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Dalstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Studulski
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Blanca
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Klashorst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oscar+Hammerstein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eef+Hoos

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image