RTV HK – Interview Meskers, 2012 + Aart Blijdorp – Theo Meskers + Oud wethouder + Mike Deutekom – Hollands Kroon stuurt Luyt aanbod + JAS – Keek op de Week (4) Meskers wil geen discussie…

Interview Wethouder Theo Meskers: Masterplan Den Oever, 18 juli 2012

Gepubliceerd op 19 jul. 2012

De havendijk, die het dorp Den Oever beschermt tegen het water van de Waddenzee, voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Vanaf 2008 is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bezig met planontwikkeling om de bewoning achter de havendijk weer veilig te maken. Diverse varianten passeerden de revue. Uiteindelijk werd in augustus 2009 besloten om vier varianten uit te werken, dit betrof de varianten 1a, 2a, 2b en 3b. De bevolking van Den Oever was groot voorstander van variant 3b. Een buitengaatse oplossing met een keersluis om de waterproblematiek op het haven terrein in de toekomst kan voorkomen.

Echter variant 3b is volgens het Hoogheemraadschap te duur. Variant 1a+ geldt binnen de selectiegroep reële varianten als de beste en goedkoopste oplossing. Deze variant voldoet volgens de startnotitie MER Hoogwaterkering Den Oever uit 2009 aan alle eisen, die het rijk stelt aan de dijkversterking, namelijk Robuust en qua financiering ‘sober en doelmatig’.
De op het eerste oog zo simpele dijkverhoging, zoals bij variant 1a+ wordt voorgesteld heeft echter ingrijpende consequenties voor het haven terrein van Den Oever. Een verhoging van de dijk met circa 1,5 meter betekent, dat het Talud, of misschien beter gezegd de schuinte van de dijk, ongeveer 14,5 meter naar binnen zal gaan. Deze ruimte krijgt men dus minder op het haventerrein. Hetgeen gevolgen heeft voor de diverse bebouwingen op het terrein. Om dit inzichtelijk te maken heeft het Hoogheemraadschap een visualisatie van variant 1a+ gemaakt. Rechts bovenin zien we de situatie zoals deze nu is. De grote afbeelding geeft weer hoe het beeld zal worden bij variant 1A+. U ziet variant 1a+ heeft grote gevolgen voor de haven.
Dit was reden voor de gemeente Hollands Kroon om rondom de dijkversterking te kijken naar nieuwe impulsen voor het dorp Den Oever. Op woensdag 18 juli werd een persconferentie belegd, waarin wethouder Theo Meskers tekst uitleg gaf over de visie op de Haven van Den Oever en tevens is gekeken naar diverse andere recreatieve ontwikkelingen, die een impuls kunnen geven aan de economie van Den Oever. Maar wat is nu eigenlijk de rol van de gemeente in het geheel?

Hierover en andere aspecten van het Masterplan Den Oever spraken wij met wethouder Theo Meskers.

Reacties:
https://youtu.be/GBKt_9V80q0

Theo Meskers

Helderse Courant, 27 januari 2018

Helderse Courant, 27 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Oud wethouder (1)

Schager Courant, 27 januari 2018

Schager Courant, 27 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Oud wethouder (2)

Schager Courant, 27 januari 2018

Schager Courant, 27 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Hollands Kroon stuurt Luyt aanbod op papier

Helderse Courant, 27 januari 2018

Helderse Courant, 27 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Keek op de Week (4) pas beëdigd raadslid Meskers wil geen discussie over Luyt…

Hollands Kroon – Dieptepunten in Hollands Kroon in week 4 van 2018 (21-28 januari)

Het was weer eens een echte Hollands Kroon raadsvergadering; een hoop hol geblaat over tweede en derde rangs onderwerpen, waar vooral lang over gesproken werd en het afdoen in een paar woorden van een heet hangijzer als de kwestie Luyt.

Het toppertje was evenwel de installatie van een nieuw VVD raadslid, die de plaats innam van het recent verhuisde VVD raadslid de heer Tip naar Lutjewinkel. Kennelijk gelden voor raadsleden striktere regels qua wonen in de betreffende gemeente dan voor burgemeesters en wethouders, die 100 km verderop wonen.

1. De kwestie Luyt

Bij het inspreken door de vertegenwoordigers van Luyt werd duidelijk, dat de kwestie nu al 5 jaar loopt, dat er sprake zou zijn van een voor Luyt kosteloze verplaatsing van schepenlift/dok, dat een subsidie voor de nieuwe schepenlift/dok van € 300.000 misgelopen dreigt te worden c.q. misgelopen is, dat de kade lager komt te liggen, dan bedoeld, waardoor statistisch vijf dagen meer per jaar deze kade niet voor werk gebruikt kan worden wegens de daarmee parallel gaande hoge waterstanden. Als klap op de vuurpijl wordt de huur nog eens met een factor 6 verhoogd.

Het indienen van een motie hier over door de ChristenUnie was onmogelijk, omdat de zaak onder B&W lag (volgens Nawijn), waardoor de verantwoordelijkheid van de raad, zoals bedoeld in de wet, op keurige wijze door deze lieden ontlopen werd. Dat er een risico aan vast zit, dat 50 man op straat komen te staan met daarmee een harde klap voor de Den Oeverse economie kan ze niet bommen.

Echter in deze drama serie moeten we niet vergeten, dat: Meskers als wethouder de verantwoordelijke wethouder over de Waddenpoort plannen was, hij zelf is opgestapt, omdat hij de raad niet had ingelicht over een ander project vanwege grote financiële overschrijdingen. Hij heeft als nieuw raadslid nu, bij dit agendapunt, wat onder zijn wethouderschap tot de huidige situatie heeft geleid, de mogelijkheid weer zijn invloed op uit te oefenen. Hoe gek kun je het aanvaarden als Hollands Kroon raad!

2. Inspreken

Qua inspreken was buiten de spreekbeurt van de fam. Luyt (zie boven) alleen vermeldenswaard, dat de heer Hans Kuiper uit Wieringerwaard het niet toegestaan werd in te spreken over de aanstaande benoeming tot raadslid van Meskers. De heer Kuiper vond het ‘te gek voor woorden,’ dat een figuur als Meskers terug keert als raadslid na alles, wat er gebeurd is (JAS: bovendien is Meskers gevlucht voor zijn verantwoordelijkheid – hij is niet gedwongen).

JAS: Op zich vreemd natuurlijk; de man is nog niet benoemd tot raadslid en als zodanig op dat moment op geen enkele wijze politiek betrokken bij het politiek Hollands Kroon gebeuren. Misschien kan raadslid de heer Vriend (CDA) daar uitleg over geven; hij is het immers, die in de laatste raadsvergadering het reglement van orde ter sprake bracht, dat niet ingesproken mocht worden onder bepaalde omstandigheden. Valt daar ook over het niet mogen inspreken over een aanstaande raadslid benoeming, tenzij dit al in kannen en kruiken was?
JAS: De heer Vriend (CDA) was niet aanwezig.

3. Moties

Luyt werd snel afgehandeld (kijk uit, misschien doet het politiek zeer – binnenskamers dan houden maar); over de twee volgende onderwerpen (niet aan de orde in een agendapunt) werd langdurig gediscussieerd, waarna er moties over werden aangenomen.

3.1. Vluchteling kinderen, die terug moeten omdat de oorlog in hun thuisland over is

JAS: Een wat vaag en eenzijdig verhaal, want er werd niet over gesproken, of er wel/geen ouders zijn, hoewel die kinderen hier geboren zijn, moeten er wel degelijk ouders zijn en die moeten dan wel terug? – kinderen bij pleegouders? – is dat de bedoeling? Maar om een lang verhaal kort te houden, vond iedereen het zielig en werd de motie aangenomen om invloed op Den Haag (U weet weet wel dat bijkantoortje van de EU) uit te oefenen, die kinderen hier te houden.

3.2. De blikjes motie

Zwerfafval is een brandend probleem geworden; daarom wil men statiegeld op blikjes gaan invoeren want zo kan dat niet langer! Nu bestaat zwerfafval niet alleen uit blikjes – ook kartonnen verpakkingen van die melksjeeks en platgeslagen gehaktballen van die Amerikaanse fastfood ketens worden zonder problemen door de pubers op straat gedonderd – al was het alleen maar om de gevestigde orde te pesten en zij blijven dat doen! Wat krijg je nu? Dat kleine kinderen de weg gaan oversteken, omdat zij een blikje zien liggen voor een zakcentje en vervolgens aangereden worden. Zo immers reageert een kind: het ziet een blikje liggen en rent er meteen op af. Overigens was deze motie, opdat onze gemeentelijke steun bijdraagt aan de besluitvorming in de Tweede Kamer. De motie is overigens aangenomen.

4. Installatie van een nieuw raadslid.

De heer Meskers (zie punt 2) is geïnstalleerd als raadslid. Er was zomaar een plaats vrij in de VVD fractie wegens emigratie van een VVD fractielid naar Lutjebroek en wetende, dat een ex VVD wethouder werkeloos thuis zat, is er door de VVD familie een beroep gedaan op deze man de vrij gevallen plek in de fractie op te vullen Zo kent een politieke loopbaan een wonderlijk verloop – van fractievoorzitter naar wethouder naar wachtgelder naar raadslid. Dat kan allemaal in Hollands Kroon; dat de heer Meskers van onbesproken gedrag was, moge blijken uit de verklaring van de Commissie Geloofsbrieven, bestaande uit coalitie partijleden, mevrouw Brussaert (LADA), mevrouw Vlietstra (D’66) en de heer Pankras (SHK). De commissie trok zich even terug uit de vergadering, hebben in die korte tijd de ‘geloofsbrieven’ bestudeerd en bediscussieerd en kwamen opgewekt terug, waarna medegedeeld werd, dat de papiertjes in orde waren. Nu stond niets meer in de weg om door Nawijn Meskers de eed af te laten leggen, waarbij iedereen (nou ja, iedereen) moest gaan staan en Meskers allerlei eden aflegde.

JAS 4.1: Ziezo, vanaf heden hebben wij dus met een politiek oprecht man van doen!
JAS 4.2: Opgemerkt moet worden dat Nawijn, toen een maand terug bekend werd, dat de Hollands Kroonambtenaren geen eed hadden afgelegd, nogal boertig deed over het afleggen van de eed en het wel gezellig vond om dat alsnog met de kerst op het stadhuis te doen, nu ogenschijnlijk serieus bezig lijkt te zijn met dat fenomeen. Afijn, Meskers zit weer aan de tafel en stemde en passant ook tegen een motie de kwestie Luyt in de raad te behandelen; hoe is het toch mogelijk?

Stichting JAS, zondag 28 januari 2018

Reacties:

Anoniem zei
De VVD STORY 2018 ex. Wethouder T.Meskers, komt in het archief van Genootschap Hollands Kroon? Gefeliciteerd.
Het vinden van goede gemeenteraadsleden is voor de VVD waarschijnlijk ook een probleem. Wel of geen opspraak in de gemeente, of misschien geen uitzicht op een andere functie in de maatschappij? Dhr.Meskers pijnst er niet over om zijn verantwoording hier te nemen en blijft gewoon. Zo leren wij iemand goed kennen die een vast karakter heeft. Hij gaat gewoon weer verder waar hij 3 maanden geleden gestopt was. Anderen partijen vinden hun nieuwe talent vaak buiten hun eigen partij organisatie.Bijvoorbeeld de voorzitter van een sportclub maar bij de VVD is deze keuze waarschijnlijk genomen wegens een gebrek aan beter? Of is het de VVD alleen te doen om aan de kwaliteitseis van die zelfde VVD te voldoen, waar Dhr.Meskers ruim aan voldeed. Als dat zo is? dan willen de inwoners & kiezers van Hollands Kroon denk ik VOOR 21 MAART er wel heel graag erachter komen aan welke criteria de VVD daaraan ten grondslag legt. Als het mogelijk is nu wel eerlijk zeggen.
De inwoners en kiezers kunnen hier helaas op dit moment er alleen maar naar gissen en dat maakt hen heel bang en onzeker!
Meneer Meskers wij wensen veel sterkte.
zondag, 28 januari, 2018

Anoniem zei
Ter ere van de inhuldiging van Meskers zat de even mislukte voormalige, hopelijk nooit terugkerende wethouder Westerkamp in het publiek, “even terug op het oude nest”. Ook hij heeft niets geleerd van zijn eigen falen. Hij blijft hangen in de ontkenningsfase, net zo schaamteloos als Meskers.
maandag, 29 januari, 2018

Anoniem zei
Zat oud gevluchte wethouder Westerkamp niet voor het LADA kamp! Waarom zouden al deze ambtenaren Hollands Kroon ontvluchten voordat zij te horen krijgen wat zij misdaan hebben. Of wisten zij het zelf al? Als je voor 100% achter je eigen genomen beslissingen staat zoals zij verklaarde,dan weet je toch dat er niets aan de hand is en ga je toch niet vluchten? Of waren er toch dingen gebeurd die het daglicht niet verdragen konden. We zullen zien wat zich dit jaar nog ontpopt, want een goeie leugenaar raakt verstrikt in zijn eigen leugens.
U bent gewaarschuwd!
maandag, 29 januari, 2018

Anoniem zei
Meneer Nawijn weet dat de overheid, c.q. de gemeente Hollands Kroon, een geprivatiseerd bedrijf is. Door de verschuivingen in het recht zijn de ambtenaren nu niet meer beschermd in publiek recht. Erg handig om dan te vergeten om de ambseed te vergeten, zodat zijn ambtenaren niet aansprakelijk gesteld kunnen worden op ambseed.
Zo lang mensen nog zo onwetend zijn om een machtiging (stem uitbrengen op) af te geven aan de vereniging publiekrecht (politieke partijen), die op ambseed beloven die mensen te vertegenwoordigen en het recht en de wet te zullen respecteren, en dat vervolgens niet doen, dan wordt het probleem nooit opgelost.
Simpelweg geen machtigingen meer afgeven aan deze verenigingen. Niet meer stemmen. Anders blijft het probleem van de liegende en bedriegende verenigingen bestaan.
maandag, 29 januari, 2018

Anoniem zei
Uhhh…. zover is het nog niet hoor, de rechtspositie van ambtenaren is nog niet gewijzigd. “Meneer Nawijn weet dat de overheid, c.q. de gemeente Hollands Kroon, een geprivatiseerd bedrijf is. Door de verschuivingen in het recht zijn de ambtenaren nu niet meer beschermd in publiek recht.”
woensdag, 31 januari, 2018

Anoniem zei
Niet alleen ex.VVD wethouder Meskers maar ook PvdAer Marleen Barth bepalen zelf wat geluk is.En daarom komt Meskers met goede moed weer terug, want het geluk is met hem.
Villa huren voor een prikkie en KIEZERS BETALEN WEL!
Goed voorbeeld doet volgen?
Telegraaf 31-01-2018T13.
PvdA kopstuk Marleen Barth zwijgt over haar rol in een Wassenaarse rel.
Ze probeerde voor een prikkie in een MILJOENEN paleis te wonen. Gevraagd naar de pijnlijke affaire, verwijst ze slechts naar de verklaring van haar man. Barth is getrouwd met D66-burgemeester Jan Hoekema. Hij vertrok als burgervader uit Wassenaar wegens ‘EEN GEBREK AAN CHEMIE’?
NRC vond uit dat hij daarna blijkbaar het wachtgeld onvoldoende vond.
NA EEN AFSPRAAK ? met de gemeente werd dat AANGEVULD tot 100 % van zijn oude salaris.
Volgens experts is dit TEGEN DE WET!
Hoekema besloot NA MEDIA VRAGEN om de extra verkregen 17.800 euro terug te betalen.
Dit lijkt wel het ZELFDE VERHAAL als van burgemeester J. Nawijn van de VVD een paar jaar geleden over de WOONBOOT AFFAIRE Hollands Kroon met het vlug terug betalen van de teveel en onrechtmatig in rekening gebrachte declaraties door Nawijn. Is dit toeval of gewoontes ?
Hoekema en Barth mochten ook in de riante ambtswoning van Wassenaar verkoopprijs twee miljoen blijven wonen voor ruim1400 euro per maand.
Omdat hij enkele maanden minder zou hebben verdiend ?, mailde PvdA kopstuk BARTH (zijn echtgenote) naar de gemeente dat de huur ruim 400 euro naar beneden moest. Dit terwijl 1400 euro al een schijntje was. De gemeente ging dan ook niet akkoord met de geëiste huurkorting.
Dit is een goed voorbeeld wat PvdA Jan Steven van Dijk zelf verkondigd ‘WIJ BEPALEN NIET WAT GELUK IS,WE HELPEN BIJ HET VERKRIJGEN ERVAN’. Dit zoals hierboven omschreven staat en Marleen Barth en D66 ex. Burgemeester Jan Hoekema deze verkondiging van Jan Steven van Dijk ook letterlijk in de praktijk hebben uitgevoerd. Goed voorbeeld doet volgen?
Ik zou de gemeente Schagen en andere gemeentes en opleidingsinstituten zoals het Clusius College wel waarschuwen over zulke verkondigingen van een wethouder van geluk,begroot op geluk en stuurt op geluk om dit op deze manier over te nemen. Dit enkel zoals Jan van Dijk verkondigd als een priester om een theorie die er al eeuwen is proberen er onderuit te schoppen om ’M STEVIGER TE MAKEN’ volgens zijn zeggen.
Het geluk dat de inwoners hier missen en al decennia is vastgelegd in de politieke wet is,Respect,Vertrouwen en Eerlijk en Gerechtigheid en dat de politiek luistert naar de inwoners en niets er onderuit schoppen. Daar hoor ik niets over! Word Schagen nu ook al zo’n moderne gemeente als Hollands Kroon, nou dan staat hun nog wat te wachten. Doe je werk goed zo als het moet, geen evangelie verkondigen en laat zien dat het werkt en geen zelf verrijking door de PvdA wat hier gebeurd over de rug van de burgers.
Jan Steven van Dijk met alle respect, maar droom lekker verder, maak je eerst maar waar. Want de bal licht bij de gemeente politiek die je zelf bedrijft,en daar zit het probleem en niet bij de burger.
Met vr.gr. van een ongeruste inwoner.
Ps. Zie ook archief 27 Januari. De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk, begroot op geluk en stuurt op geluk.
woensdag, 31 januari, 2018

Bakker zei
De overheid is nog onbetrouwbaarder dan gedacht en lijkt zo langzamerhand wel op een Criminele Organisatie, alleen geen hond die aangifte tegen de Staat doet.
Nu ook weer met de gaswinning in Groningen. Nu blijkt dat de Staat geheime afspraken heeft gemaakt in het voordeel van de NAM/Shell. De ontdekker van deze geheime afspraak is nog door de Overheid gegijzeld ook om he te intimideren.
Als we dan ook nog weten dat prinses Beatrix grootaandeelhouder bij Shell is begrijpt u ook waarom het domme volk niets van die geheime overeenkomst mocht weten. Immers Multi, Multi miljardair Beatrix mag natuurlijk geen strobreed in de weg worden gelegd om het Nederlandse volk verder uit te zuigen om haar immense rijkdom nog verder uit te breiden. De inwoners van Groningen zitten met de gebakken peren en indirect ook het gehele Nederlandse volk. Gronings gas exporteren naar Italië voor 1 cent de kuub en de Nederlanders waaronder de Groningers €0,60 cent laten betalen.
Is het een smerig zooitje in Den Haag of niet? Blijf gerust op de gevestigde partijen stemmen dan weet u zeker dat u keer op keer op grote schaal belazerd wordt.
donderdag, 01 februari, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/01/keek-op-de-week-4-pas-beedigd-raadslid.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/wieringer-nieuws-luyt-voorlopig-niet-akkoord-martijn-gijsbertsen-hollands-kroon-doet-luyt-handreiking-lada-wil-opheldering-over-afspraken-dokbedrijf-luyt-zonder-dok-kan-luyt-tent-sluiten/
https://robscholtemuseum.nl/martijn-gijsbertsen-schepenlift-op-losse-schroeven-statenlid-luyt-kwestie-schandalig-sam-kooy-brief-aan-raadsleden-van-hollands-kroon-stichting-jas-keek-op-de-week-2-theo-moras-l/
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon