Martijn Gijsbertsen – Schepenlift + Statenlid noemt Luyt-kwestie ‘schandalig’ + Sam Kooy – Brief aan Raadsleden van Hollands Kroon + Stichting JAS – Keek op de Week (2) + Theo Moras – LADA luistert

Schepenlift op losse schroeven

Schager Courant, 12 januari 2018

Schager Courant, 12 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Statenlid noemt Luyt-kwestie ‘schandalig’

Schager Courant, 16 januari 2018

Schager Courant, 16 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Brief aan de Raadsleden van de gemeente Hollands Kroon

Den Burg, 14 januari 2018

Geachte raadsleden,

Op 25 januari a.s. zou de Raad de ingezonden brief d.d. 29 november 2017 van KJB Advocaten namens de familie Luijt te Den Oever kunnen bespreken terzake het reilen en zeilen rond de (ver)plaatsing van het door de opgestapte wethouder Meskers opgelegde nieuwe dok. “Kunnen”, omdat de brief door de griffier is ingedeeld in categorie II. D.w.z. “overdracht aan het college”. Ik zou zeggen categorie V! In de visie van de griffier (?) houden de raadsleden hun mond. Uiteraard betreft dit onderwerp eveneens de herorganisatie van het bedrijf, dat aan de verplaatsing van het dok hangt en – belangrijk – het enorme financiële gelag, dat door Luijt nu zal worden geleden. De situatie is nog véél dramatischer geworden nu de bouwer van het nieuwe dok de opdracht heeft teruggenomen. Dit uiteindelijk om reden van het feit, dat de gemeente haar afspraken met Luijt op geen enkele wijze is nagekomen. Financiën, kade, tijdverlies, etc. buiten de schuld van Luijt.

Het is tot op heden volslagen onduidelijk, waarom geen zinnig mens u, de raadsleden, ten tijde van de raadsvergaderingen, vragen heeft horen stellen terzake van dit “Meskers project”. Nee, sterker, men mompelde na de nodige ‘Meskers eigen’ toelichting over zijn periodieke voortgangsrappportage over de z.g. Waddenpoort, slechts een enkel positief woord, vol vertrouwen in de plannen van Meskers en ging verder over tot de orde van het volgende agendapunt. In de volgende raadsvergadering werd dat agendapunt dan als “unaniem goedgekeurd of besloten” afgevoerd. En konden B & W verder hun gang gaan zonder welk advies of welke weerstand dan ook vanuit de Raad. Dus in het bijzonder van u als afgevaardigden van de inwoners van Hollandskroon…

Aangaande de brief van bovengenoemde advocaten mag men – ook u als raadslid – er van uitgaan, dat elk woord daar in genoemd op 100% waarheid berust. Maar ook, dat die woorden door de raadsleden zijn opgenomen en gecontroleerd op een solide basis.
Uit de brief blijkt zonder meer, dat de familie Luijt, nog zachtjes uitgedrukt, door Meskers, met diens redenen omkleed, onder grote druk is gezet om het dok exact 230 meter te verplaatsen. Sterker: Luijt is er gewoon ingeluisd door Meskers. Dus gerekend vanaf het oude dokpunt, dat het dichtst bij de Nijverheidsstraat lag, tot het verste punt van de plek, waar het nieuwe dok komt te liggen. Dat is de realiteit. M.a.w. véél verder weg van de werkplaatsen van deze firma. En dit alles ten gunste van een enkele oude dan wel geheel opnieuw gebouwde Wieringer Aak voor welke elk ‘normaal’ mens een prima andere plek had kunnen bedenken. Nee, Meskers overrúlede Luijt en zóu zijn dromen bewaarheiden. Ten gunste van een enkele toerist en ten koste van Luijt! Maar zoals u als raadslid zou moeten begrijpen, mogelijk dus ook ten koste van werkgelegenheid in de Noordkop. Ik heb uitgerekend, dat op basis van 4 ritten vice versa per dag gerekend over 240 werkdagen per jaar men een afstem verlies heeft van 441 kilometers met een daar veelvuldig gebruikte vorkheftruck!!!
En dit soort werkgelegenheid was juist een speerpunt van Meskers in de gemeentelijke plannen. Zie bijvoorbeeld ook het meedenken terzake van de nog steeds angstig stille en lege Helderse Kooyhaven, waar Meskers in naam van Hollands Kroon een paar honderdduizend euro’s doneerde aan de Havenwethouder van Den Helder. Hij zelfs op het spreekgestoelte stond tijdens de opening van die haven.

Bakken met geld gaf Meskers uit. Voorbeelden te over voor zover U niet bekend. Hierna:
Een strandje aan de Hofmanshaven (in gemeentelijke taal: Zuiderhaven), waar afgelopen zomer de eerste potloodventer zich manifesteerde. Dat vanwege de afgelegen plek absoluut zonder enige twijfel zal gaan verworden tot een (sex)plek voor allerlei randfiguren. Achter de bosjes buiten het zicht van mij, van u, van de wereld! Het is te adviseren, dat u als raadslid zich daar – overigens over het gehele project – eens gaat oriënteren in het kader van ‘blikverruiming’, opdat door u welgemeende en goed onderbouwde ideeën kunnen worden aangedragen, dan wel hádden kunnen worden aangedragen! Ook via de N99 tunnel en het fietstunneltje onder de A7 door! Niet alleen over praten, maar ook praktische ervaring opdoen. En bij voorbaat eveneens in het donker. Dit geldt uiteraard zonder uitzondering voor elk raadslid. Uiteraard niet voor raadslid Wittink als geboren en getogen Wieringer, die de omgeving daar vanuit de wieg kent en weet waarover hij praat.
Waar ik midden in het hoogseizoen juli/augustus 2017 bij datzelfde strandje, een deel project, dat naar mijn mening al is afgerond, geen auto, geen caravan, geen mens en geen hond aantrof. Niet één keer, maar diverse keren. Het is een leuk strandje voor de inwoners van Den Oever. Niet meer, niet minder.

Een onlangs geplaatst Waddenbelevingspunt, dat door u, raadsleden, een pracht van een project werd bevonden, maar nooit in de beleving werd opgenomen… Het object is fraai in tegenstelling tot het project, dat bij voorbaat geacht werd te zijn mislukt. Onder andere door de mening van ondergetekende. Ik kan u vertellen, dat het uitzicht op het IJsselmeer nul is en op het Wad luttele tientallen meters terug bij de opgang op de veel hogere dijk, vele, vele malen beter is tot Quarantaine aan toe. Ik wil u graag de weg wijzen, die daar heen leidt en nodig u bij deze uit. Weggegooid geld van dat belevingspunt: kosten minimaal € 300.000,-. Een niet geplande toegangsbrug, die er plots moest komen: meerkosten minimaal € 75.000,- vertelde Meskers op die raadsvergadering. Weet u nog? Was allemaal binnen de begroting. Zei Meskers ook tóen nog. En u als raadslid vroeg niets, u zei niets, uw pikte dit, zat te slapen en hield uw mond op diezelfde raadsvergadering. Een bezwaar van ondergetekende met vele redenen omkleed tegen de plaats van het Waddenbelevingspunt en de twijfelachtige (lees: niet rechtmatige) wijze, waarop het besluit tot stand kwam werd door de Bezwarencommissie getorpedeerd, omdat ik geen ‘belanghebbende’ zou zijn. Na onderzoek blijkt, dat geen mens op deze aardkloot volgens het gemeentelijk belang (lees: Merskers / College) belanghebbende zou zijn, zodat de gemeente Hollandsn Kroon – Meskers – zonder enige beperking en zonder lastig te worden gevallen door welke burger van Hollands Kroon dan ook, rustig zijn gang kon gaan. Rustig door kon gaan met het uitgeven van honderdduizenden! Alle pottenkijkers waren dus uitgeschakeld. En de raadsleden bleven maar zwijgen.

De verplaatsing van de vuurtoren. Neem van mij aan, dat de operatie tienduizenden euro’s heeft gekost. Het leger had namelijk gebrek aan kogels en wat meer zij. De kranten stonden er vol van. Door die tekorten vielen er zelfs twee doden. Dat is elke Nederlander bekend. En u als raadslid maar denken, dat een en ander gratis werd gedaan. Dat vertelde Meskers immers. Dat was zijn enkele waarheid! Hij kon met mooie praatjes verder zijn gang gaan en duldde geen tegengesputter! En u bleef slapen. (Noot redactie, ten aanzien van de Vuurtoren en de loopbrug Waddenbelevingspunt was O.H.K. raadslid Wittink de enige tegenstemmer)

Door de absolute wil van Mesker moest en zou de supermarkt, hét sociale centrum van Den Oever, naar de N99 worden verplaatst. En zo geschiedde. De coupure zou koste wat het koste volgens Meskers’ plannen worden verplaatst. Gelukkig hadden de Wieringers tóen nog enige (in)spraak. Was de eerste keer, dat men men iets mócht vetellen en hád te vertellen.
De zgenaamde Strip zou op de schop gaan en misschien nu nóg wel. Immers ambtenaar Kerssens is, voor zover nog niet ontslagen, nog steeds projectleider!
Het VIC en VVV moesten van Meskers worden verplaatst (lees: gesloopt). Want daar moest een uitkijktoren verrijzen. Deze man had een tomeloze visie. Een visie van destructie! Slopen die zaken ten bate van zijn speeltjes, zijn privé tunnel visie. Dit alles ten koste van anderen. Bijvoorbeeld ene wethouder van Gent, die haar ouderen, dus die anderen, letterlijk naar de verdommenis en in een crisis hielp met haar bezuinigingsdrift in de HH1.

Ik had in 2017, na veel aandringen, een kort gesprek met de heer Kerssens, projectleider onder Meskers van die Waddenpoort. Alleen al de toegangsroute naar het Waddenbelevingspunt is erbarmelijk. Ook voor mensen zelfs met minimale beperking. Helaas eigen ervaring en dus eigen constatering. Kerssen ontkende werkelijk elk detail en ik was genoodzaakt om het gesprek te beëindigen. Er wordt niets nagelaten om binnen dit ambtenarenapparaat de ontkennende sfeer te handhaven en waarheden vanuit het publiek te traineren dan wel onderuit te schoppen. Er worden glashard onwaarheden – persoonlijk noem ik dit leugens – verteld.

Ik kan u verzekeren, dat vele facetten van het project Waddenpoort door onjuistheden/onwaarheden werden voort gezet door Meskers en zijn kompanen, geleid door zijn rampzalige vooruitziende blik. Mocht u het nogmaals willen horen: zie de firma Luijt!! Dit alles ten koste van miljoenen gemeenschapsgeld. En u, raadsleden, hield gewoon uw mond, omdat u het wel goed vond! Erger: niet eens kennis van zaken had en nóg niet heeft. Een van de raadsleden probeerde zelfs in de vertaling van Westfries naar Hoog Nederlands te beweren, dat het Visjagersgaatje moest worden uitgediept. Maar dat wist heel Wieringen al. Maar dat kon ik niet zeggen. Het credo binnen Hollands Kroon is: ‘geen negatieve geluiden naar ambtenaren en verder je bek houden’.
Doe iets met uw minachting voor de inwoners van Hollands Kroon. Mevrouw Sijbenga heeft reeds het voorbeeld gegeven. Strontziek is zij er van. Persoonlijk zou ik dit aan de grote klok hebben willen hangen. Maar ja, vechten tegen de bierkaai hè!
Na bijna 5 jaar bent u, gezien het bovenstaande, uw raadslidmaatschap en uw maandsalaris daaruit kennelijk niet waard.

Voor alle volledigheid zend ik u bijgaand de volgende correspondentie (misschien weet u het nog):
1. Brief d.d. 3-7-2017 Bezwaar tegen Waddenbelevingspunt.
2. Brief d.d. 4-7-2017 Ontvangstbevestiging Bezwaar Waddenbelevingspunt
3. Brief d.d. 25-7-2017 Toelichting afwijzing bezwaar
4. Brief d.d. 29-11-2017 KJB advocaten betreft familie Luijt.

NB
Het is mij bekend, dat de brief onder punt 4 onder “Lijst van ingekomen stukken” niet meer dan onder categorie II onder de aandacht wordt gebracht. Maar wordt hierover echt letterlijk gespróken als ingekomen stuk op uw volgende raadsvergadering van 25 januari 2017?
Dit valt zeer te betwijfelen gezien de geschiedenis van college ten opzichte van de afgevaardigden van VVD, CDA, SHK als ook Lada.

Deze brief zend ik u om wille van de snelheid per email toe, maar eveneens via de post. Afschriften zond ik toe aan de websites van JAS.nl, Wieringernieuws, Meerpeen en de familie Luijt.

Groet,

SR Kooy
Schilderend 117
1791BE Den Burg.
Tf 0222-322326

Wieringer Nieuws, 14-01-2018 om 09:42

http://www.wieringernieuws.nl/nieuws/28652/Brief_aan_gemeenteraadsleden_i.v.m._problematiek_Waddenpoort.html

Keek op de Week (2) met LADA Anders en…

Hoogte en dieptepunten in Hollands Kroon van week 2 van 2018 (7-14 januari)

LADA (Lokaal Alternatief Democratie Anders) wil na 4 jaar alweer de democratie herstellen; maar nu ANDERS!

Nadat LADA er door het oude regime (VVD, CDA) ingeluisd werd mee te gaan sturen in de coalitie a la de manier, waarop een peuter een fop stuurtje heeft in de auto, is het de afgelopen jaren overduidelijk geworden, dat zij volkomen gefaald hebben en de eigen principes waartoe LADA opgericht is, zelf met voeten getreden hebben en zij niet de hand in eigen boezem te gestoken hebben, maar nu wel komen met het lumineuze idee de Democratie ANDERS???!!!! te gaan doen. Hoe dan? Men gaat de participatieve democratie invoeren – en wil nu rekening gaan houden met de burger en theoretisch zou de burger zelfs een bepalende stem moeten hebben bij de tot standkoming van beslissingen. Waarmee LADA impliciet toegeeft, dat de afgelopen jaren, dat juist niet gedaan te hebben, waar iedereen het roerend mee eens is.

En dat terwijl het schoothondje van Merkel (Rutte) precies doet, wat het bazinnetje wil? En derhalve grootste bullshit en leugens uit Brussel en provincie hoofdstad Den Haag onverkort door de nep 2e Kamer volksvertegenwoordiging op onze borden geschoven wordt, terwijl bovendien de minachting van het bestuur voor de bevolking door VVD sous chef Remkes niet beter geëtaleerd kon worden, dan door VVD Nawijn in Hollands Kroon tot burgemeester te benoemen? Waarna vervolgens een VVD wethouder Meskers net op tijd vlucht voor zijn politieke verantwoordelijkheid door hem voor aanvang van de raadsvergadering gewoon te smeren? En dan denkt LADA al die ongein op te lossen door het ANDERS te gaan doen? Terwijl dat ANDERS al jaren geleden geregeld is door o.a. de bepaling/invoering van het duale stelsel, waar volksvertegenwoordigers/raadsleden geheel onafhankelijk van B & W hun werk/verantwoordelijkheden uitvoeren: de Raad controleert en B & W voert uit – geen politieke contacten tussen partijen en B & W.
Maar wat deed ‘onze’ raad: ze blazen zelf het duale stelsel op en geven vervolgens alles uit handen en verworden tot een klapmachine a la Oostblok model. Maar helaas zijn ze te stom om dat te begrijpen en bovendien streeft een deel van de raad (VVD, CDA en PvdA) alleen eigenbelang na en daarom was het zo handig de nieuwkomers SHK (Senioren Hollands Kroon) en LADA in te lijven, wat overigens prima gelukt is.
Voeg daarbij, dat de zelfde raad ingestemd heeft vooral met het stuurloos maken van zichzelf, met het nog meer stuurloos maken van het incompetente ambtenarenapparaat, wij een onbestuurbare burgemeester hebben met dito wethouders (waarvan er inmiddels 2 politiek verdronken zijn), zodat Hollands Kroon zich inmiddels de eerste botsauto gemeente moderne bestuursstijl van Nederland kan noemen. En dit alles, al ware het een goddelijke opdracht, gaat LADA oplossen door de participatieve democratie op ons neder te doen dalen.
En inderdaad, over twee maanden zijn er verkiezingen en dan moet je het stomme volk een vette kluif voorhouden.
Misschien was het iets beter geweest tijdens de afgelopen vier jaar gemeenteraad periode – regelmatig een veldslag te winnen en wapenfeiten neer gezet te hebben – dan hadden de mensen kunnen zeggen: kijk, ze doen toch wel wat voor ons! Maar nee; vier jaar stil zitten; alle mandaten uit handen geven en ‘hondstrouw ’aan de coalitie blijven en nu wakker worden en de brokstukken overziend, welke zij veroorzaakt hebben roepen: Het moet anders!
De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, LADA en het lijkt Stichting JAS zo te zijn, dat vooral incompetentie en vriendjespolitiek in B & W, raad en ambtenarij hoofdoorzaak zijn van het falen van het bestuur in Hollands Kroon. Dat los je niet op met uitsluitend een verandering naar een participatieve democratie.

Stichting JAS, zondag 14 januari 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/01/keek-op-de-week-2-met-lada-anders-en.html

LADA luistert

Thema avonden met als doel inwoners meer invloed te geven op hun directe leefomgeving.

Bij de laatste raadsvergadering in 2017 was ook heel goed te merken, dat LADA altijd heel goed luistert.
Van wat de beide insprekers te vertellen hadden, was LADA al van alles al op de hoogte, de insprekers waren ook langs geweest op de fractievergaderingen van LADA.
Ze, de heer en mevrouw Lombaard, hadden daar hun verhaal al gedaan en er was met de LADA fractie over gesproken.
Ze kwamen bij het inspreken niets nieuws inbrengen, vandaar dat er dus ook geen reactie kwam uit de LADA fractie.
Ook de andere fractie waren van alles op de hoogte, maar geen van de raadsleden had schijnbaar in de gaten, dat er inmiddels nog meer slecht nieuws gemeld werd bij het inspreken.
En op dat slechte nieuws had adequaat gereageerd moeten worden, omdat dat niet toelaatbaar is in een democratische partij of gemeente Hollands Kroon…
Jammer, dat hier nu toevallig net niet goed geluisterd werd door diverse fracties, juist daarom hadden ze gebruik gemaakt van het recht van inspreken.
Maar zoals alle andere keren ook nu weer zonder enig resultaat, althans voorlopig.
Gelukkig kwam de heer Vriend aan het einde van de heer Lombaard zijn betoog nog met enkele opmerkingen, anders was ook deze noodgreep tevergeefs geweest.
Het valt ook niet mee om je taak als raadslid op een goede doordachte manier te vervullen
De commissie bestuurlijke vernieuwing gaat nu ook naar aanleiding van dit gebeuren met elkaar in overleg en gaat nu dus eindelijk proberen het een en ander te regelen.
Of die commissie wel goed geluisterd hebben valt te betwijfelen, anders had het tijdens die raadsvergadering ook al duidelijk geworden.
Dan had het al duidelijk geworden, hoe de ambtsdragers van deze Slimste zelf sturende gemeente te werk denken te kunnen gaan.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden er nu door LADA een aantal thema avonden georganiseerd.
Ook dan zal er goed geluisterd moeten worden om niet weer voor dergelijke problemen komen te staan.
Problemen, waar de goed willende burger door naar de verdoemenis gaat.

Facebook, 12 januari 2018 om 14:27

https://www.facebook.com/theo.moras.9

https://robscholtemuseum.nl/?s=hollands+kroon