Rob Scholte – VERTROUWELIJK IN GESLOTEN ENVELOPPE: Brief aan de Commissie van Beroep en Bezwaar van Gemeente Den Helder

Vertrouwelijk in gesloten enveloppe

Commissie Beroep en Bezwaar Gemeente Den Helder
t.a.v. Commissie Voorzitter
Drs. Bijlweg 20
1784 CM Den Helder

Betreft: Bezwaarschrift omtrent brief AU15.06515
Den Helder, 3 augustus 2015
Geachte heer en/of mevrouw,

Namens het Rob Scholte Museum maken wij bezwaar tegen de conclusie uit de brief AU15.06515, die wij ontvingen van Burgemeester Koen Schuiling namens het College van Burgemeester en Wethouders met de dagtekening 25 juni 2015.

In deze brief stelt Burgemeester Schuiling, dat de op 1 juni 2015 ingeleverde update van het businessplan van het Rob Scholte Museum geen financiële onderbouwing heeft en zodoende redelijkerwijs niet kan worden opgevat als businessplan.

Er zal namens het College van Burgemeester en Wethouders daarom een negatief advies gegeven worden aan de gemeenteraad. Het College ziet geen solide basis voor de permanente vestiging van het Rob Scholte Museum in den Helder(zie bijlage 1: https://robscholtemuseum.nl/antwoord-van-burgemeester-koen-schuiling-op-de-open-brief-van-rob-scholte/).

Het Rob Scholte Museum heeft ernstig bezwaar tegen dit advies, dat het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wil gaan presenteren. Het advies mist terechte gronden door het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken met het museum.
Zo heeft het College van Burgemeester en Wethouders geen enkel kader willen meegeven en nooit laten weten onder welke voorwaarden het Rob Scholte Museum het pand Middenweg 172-174 definitief kan betrekken.
Het is nooit aan ons bekend gemaakt of de Gemeente het pand aan het Rob Scholte Museum wil verhuren, verkopen of anderszins op voorwaarden in bruikleen wil geven. Ook de door ons gevraagde overzichten van energie-verbruik en de actuele staten van onderhoud van de technische installaties hebben wij nooit mogen ontvangen. Ook bleven ruimten voor ons ontoegankelijk en waren zodoende niet te inspecteren.

Onze update van ons businessplan van 29 september 2014 werd door ons ingeleverd op 1 juni 2015 en op het gemeentehuis ingeboekt als stuknummer AI15.03370. Oo in alle tussenliggende correspondentie refereren wij meerdere malen aan het niet ontvangen van de ons gevraagde informatie (bijlage 2: https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-open-brief-aan-burgemeester-koen-schuiling/). Onze vragen blijven onbeantwoord, of de gemeente weigert verdere informatie te verstrekken of doet deze af als niet bestaand.

Op zondag 10 mei 2015 heeft wethouder Geurt Visser, inmiddels ontslagen of onder druk opgestapt, een bezoek gebracht aan Rob Scholte.
De bedoeling van het gesprek was voor Visser en Scholte om uit de impasse te komen tussen de Gemeente Den Helder en het Rob Scholte Museum.
In dit gesprek heeft de toenmalige wethouder, in aanwezigheid van getuigen, toegegeven, dat het College van Burgemeester en Wethouders aan het Rob Scholte Museum geen enkele informatie heeft gegeven om te kunnen komen tot een goed en financieel onderbouwd businessplan.

Pas in hun laatste brief van 25 juni 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders ons laten weten, dat zij het pand aan de Middenweg 172-174 marktconform willen gaan verhuren.
Als het College van Burgemeester en Wethouders dit vorig jaar of anders begin maart met ons had gecommuniceerd, inclusief de door hen beoogde marktconforme prijs, dan had het museum tijdig een financieel onderbouwd businessplan kunnen aanbieden, nog even er vanaf gezien of deze prijs voor het museum acceptabel of haalbaar is.

Burgemeester Schuiling vertelt via zijn woordvoering in de media, dat het museum “ëen solide basis mist” (Den Helder Actueel, 25 juni 2015) en dat dat hij alle informatie, die door het Rob Scholte Museum steeds gevraagd werd, heeft gegeven. Het Rob Scholte Museum heeft daarin tegen geen enkele informatie mogen ontvangen. Ook onze vraag om de reeds toegestuurde informatie nogmaals te zenden wordt niet beantwoord en/of geweigerd. Wij ervaren dergelijke uitlatingen evenals het daarop gebaseerde advies als lasterlijk.

Het College van Burgemeester en Wethouders is tegen het Rob Scholte Museum, concluderen wij, omdat ze nog steeds de nieuwbouw van een stadhuis wil realiseren op de stationslocatie.
De gemeenteraad van Den Helder, die het Rob Scholte Museum een kans wilde geven om een definitieve vestiging mogelijk te maken, wordt om deze reden, evenals het publiek, foutief geïnformeerd.

Het Rob Scholte Museum maakt bezwaar tegen de brief AU15.06515 vanwege het feit, dat het College van Burgemeester en Wethouders zich niet gehouden hebben aan de navolgende afspraken, die al dan niet contractueel zijn vastgelegd of mondeling zijn gemaakt (zie bijlage 2). Ook meent het museum, dat het College de gemeenteraad op een onjuiste wijze informeert met dit negatieve raadsvoorstel.

Het Rob Scholte Museum vraagt aan de Commissie Beroep en Bezwaar een oordeel te geven over onderstaande punten, zodat de Gemeenteraad van Den Helder de juiste informatie kan worden gegeven, zodat de raad daarna een weloverwogen besluit kan nemen over de definitieve vestiging van het Rob Scholte Museum in Den Helder.

In aanmerking nemende:
• dat het College zich niet heeft gehouden aan het contract, zoals opgemaakt op 9 december 2014, waarbij het Rob Scholte Museum kon uitbreiden naar de kelder en de gehele begane grond van Middenweg 172-174. Door deze contractbreuk is de uitbreiding nog altijd niet is gerealiseerd en is voor het Rob Scholte Museum grote financiële en imago-schade ontstaan (bijlage 3: https://robscholtemuseum.nl/bijlage-1-overeenkomst-gemeente-scholte-9-december-2014/).
• dat het College van Burgemeester en Wethouders de motie vreemd aan de orde van de dag (bijlage 4: https://robscholtemuseum.nl/in-stemverhouding-16-15-door-gemeenteraad-den-helder-2-maart-2015-aangenomen-motie-over-het-rob-scholte-museum/) niet hebben uitgevoerd door geen enkele ondersteunende expertise ter beschikking te stellen.
• dat het Rob Scholte Museum geen enkel financieel kader heeft meegekregen voor het maken van een businessplan. Het is nooit aan ons bekend gemaakt, of gemeente Den Helder het pand aan Middenweg 172-174 wil verhuren, verkopen of anderszins wil aanbieden.
• dat aan Rob Scholte Museum nooit bekend gemaakt is wat de huidige onderhoudsstatus is van het pand Middenweg 172-174, de technische installaties en geen opgave is gedaan van de energiekosten.
• dat het Rob Scholte Museum nooit geïnformeerd is wat de mogelijkheden zijn voor het museum met betrekking tot het nieuw te maken bestemmingsplan stationslocatie. Wordt bijvoorbeeld in het bestemmingsplan opgenomen, dat de locatie geschikt is voor (kunst)onderwijs, ondergeschikte horeca, detailhandel en een dienstwoning mag hebben of niet?

Aan de Commissie Beroep en Bezwaar van de Gemeente Den Helder wordt door ons gevraagd om een uitspraak te doen inzake de volgende vraagstellingen:
• Heeft het College van Burgemeester en Wethouder zich gehouden aan de afspraken, zoals met ons gemaakt op 9 december 2014?
• Heeft het College van Burgemeester en Wethouders uitvoering gegeven aan hetgeen ze opgedragen is in de motie vreemd aan de orde van de dag van 2 maart 2015?
• Heeft het College van Burgemeester en Wethouders bewijs, dat zij het Rob Scholte Museum naar behoren heeft geïnformeerd door ons de kaders en andere gevraagde gegevens te verstrekken?
• En als de gemeente volhoudt deze informatie te hebben verstrekt (wat niet is gebeurd) waarom heeft de gemeente deze informatie dan niet nogmaals willen versturen, toen hierom werd gevraagd?

Naast het opvragen van alle documenten, die betrekking hebben op dit bezwaar, vragen wij de Commissie Beroep en Bezwaar de volgende getuigen op te roepen of hen te vragen om een schriftelijke verklaring:
• Raadslid Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur, die getuige is geweest van de afspraken en de ondertekening van de overeenkomst van 9 december 2014. Wouters kan u precies vertellen wat de gemaakte afspraken zijn geweest. Ook kan raadslid Wouters u bevestigen hoe de gezamenlijke persverklaring van 9 december 2014 tot stand is gekomen.
• Oud-raadslid Marc Nihot, evenals Wouters, getuige van het gebeuren op 9 december 2015.
• Oud-wethouder Visser, die namens het College van Burgemeester en Wethouders een gesprek had met Rob Scholte op 10 mei 2015.
Visser kan u bevestigen, dat de door het museum gevraagde gegevens niet door het College van Burgemeester en Wethouders aan het museum zijn verstrekt.
• Uitgever Theo Knippenberg, die als getuige aanwezig was bij het gesprek tussen Scholte en Visser op 10 mei 2015.
De contactgegevens van Nihot en Knippenberg kan ik u desgevraagd onmiddellijk verstrekken.

Dit alles dient ter onderbouwing en om ons bezwaar gegrond te kunnen verklaren, dat het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, zoals geformuleerd in hun brief AU15.06515, onterecht, misleidend en ongefundeerd is en dus behoort te worden vernietigd.

Bij deze vragen wij de Commissie van Beroep en Bezwaar de uitspraak over ons bezwaar rechtstreeks met het Rob Scholte Museum en de voltallige gemeenteraad te communiceren. Mede omdat deze uitspraak gaat over de handelswijzen van het College van Burgemeester en Wethouders en het College anders alsnog de mogelijkheid krijgt om opnieuw foutieve en onterechte informatie te verspreiden en door te sturen naar de media, de Gemeenteraad en het Rob Scholte Museum.

Namens het Rob Scholte Museum,

Hoogachtend,
Rob Scholte

Rob Scholte Museum
Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder
info@robscholtemuseum.nl
https://robscholtemuseum.nl/
31/6-30427250

1 Comment

  1. goede brief

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image