Antwoord van Burgemeester Koen Schuiling op de Open brief van Rob Scholte

VERZONDEN 25 JUNI 2015

verzendgegevens
Datum: 25 Juni 2015
kenmerk: AU15.06515
bijlagen:
onderwerp
Businessplan Rob Scholte Museum

behandeld door
Concernstaf
dhr. S. Dijkstra
telefoon (0223) 678180

uw gegevens
Brief van : 1 Juni 2015
kenmerk: –

Geachte heer Scholte,

In antwoord op uw brief van 1 juni 2015, bij ons ingeboekt op 3 juni 2015, stuknummer AI15.03370, delen wij u het volgende mee.

Op 1 juni 2015 hebben wij uw businessplan voor een permanent Rob Scholte Museum in het voormalig postkantoor ontvangen. Zoals u daarbij aangeeft is dit plan hetzelfde als de versie die door ons op 30 september 2014 van u is ontvangen. Het plan heeft daarmee (opnieuw) geen financiële onderbouwing en kan, evenals toen, redelijkerwijs niet worden opgevat als een businessplan op basis waarvan de haalbaarheid van uw voorstel kan worden beoordeeld. Wij concluderen derhalve dat voor een permanent Rob Scholte Museum in het voormalig postkantoor geen solide basis bestaat. Wij zullen deze conclusie meedelen aan de gemeenteraad.
Een invulling waarbij het voormalig postkantoor, conform het coalitieakkoord, ook als volwaardige expositieruimte dienst doet houdt onze voorkeur. Met dat vertrekpunt gaan wij scenario’s voor de toekomst van het gebouw verkennen, waarbij de ruimten ervan, ook aan u, marktconform kunnen worden aangeboden.
Wij zullen de gemeenteraad daarvoor in het najaar een voorstel doen.
Voor de goede orde merken wij op dat dit betekent dat de situatie zoals die nu bestaat, met gebruiksovereenkomsten tussen u en de gemeente, eindig is.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

(signatuur)

burgemeester
Koen Schuiling

(signatuur)

secretaris
dr. Joost C.M. Cox

Als PDF:
AU15.06515