Rob Scholte Museum | Marc Nihot – Bezwaarschrift betreffende Omgevingsvergunning Middenweg 172-174, Den Helder

Gemeente Den Helder
t.a.v. College van B & W
Drs. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Onderwerp: Bezwaarschrift betreffende Omgevingsvergunning Middenweg 172-174, Den Helder

Den Helder, 20 augustus 2019

Geachte Burgemeester & Wethouders,

Op zondag 31 maart 2019 heeft Gemeente Den Helder in “Den Helder op Zondag” de wekelijkse openbare kennisgevingen gepubliceerd.

In deze publicatie staat een aanvraag omgevingsvergunning voor Middenweg 172-174.
Daaropvolgend hebben wij namens Rob Scholte en het Rob Scholte Museum een zienswijze ingediend op deze aanvraag tot omgevingsvergunning. Deze zienswijze heeft Gemeente Den Helder ontvangen op 14 april 2019 (Bijlage 1).

Gemeente Den Helder en dan met name uw College heeft niet gereageerd op onze zienswijze. Ook heeft u geweigerd deze zienswijze door te sturen naar Gemeenteraad van Den Helder, waar wij uitdrukkelijk om vroegen. Ook weigerde u onze zienswijze ongecensureerd te plaatsen op de site van de Gemeenteraad van Den Helder.

Wij willen erop wijzen, dat de Gemeenteraad van Den Helder nog steeds het hoogste bestuursorgaan is binnen de gemeente en dat u als College een actieve informatieplicht heeft ten opzichte van de gemeenteraad.

De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in de artikelen 169 leden 2 en 4 en 180 lid 2. Kort samengevat: het College & Burgemeester geven de raad alle inlichtingen, die de raad voor de uitoefening van zijn (controlerende) taak nodig heeft.

U heeft dit ook bevestigd in een document genaamd: “NOTITIE ACTIEVE EN PASSIEVE INFORMATIEPLICHT” (Bijlage 2):

3. Actieve informatieplicht In dit hoofdstuk worden algemene uitgangspunten voor de informatievoorziening genoemd en wordt de informatieplicht bezien vanuit de verschillende rollen van de raad. Voorts worden de informatiemiddelen in het kader van de informatieplicht beschreven en wordt ingegaan op de hoeveelheid, wijze van verstrekking en digitalisering van informatie.

3.1. Algemene uitgangspunten Algemene uitgangspunten bij de informatieverstrekking van het college aan de raad dienen te zijn:

1. Het college dient alle informatie te verstrekken die de raad nodig heeft om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen.

2. De actieve informatieplicht strekt zich uit over alle bevoegdheden van raad én college.

3. Informatie dient gedurende het gehele beleid en besluitvormingsproces verstrekt te worden waarbij relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt verschaft. De raad wordt zoveel mogelijk in staat gesteld actueel op de informatie in te spelen.

De actieve informatieplicht is van groot belang bij zeer gevoelige politieke onderwerpen. Zeker ook bij onderwerpen, waar het College van Burgemeester & Wethouders meerdere belangen behoren te dienen.

Bij dit dossier is de gemeente niet alleen vergunning verstrekker, maar zijn de belangen aanmerkelijk groter, aangezien de gemeente de verkopende partij van het pand is. Ook bent u als Gemeente verwikkeld in een juridisch conflict, waarover u nog geen definitief oordeel heeft gekregen van de rechter.

Conclusie zienswijze

Het College van Burgemeester & Wethouders houdt zich niet aan haar wettelijke informatieplicht aan de Gemeenteraad van Den Helder.

Ook het feit, dat Gemeente Den Helder op geen enkele wijze is ingegaan op onze zienswijze, is een teken van onbehoorlijk bestuur. Naast het versturen van een ontvangstbevestiging had het College behoren te reageren op de zienswijze. Behalve dat wij van mening zijn, dat er inhoudelijk op gereageerd had moeten worden, heeft de gemeente zelfs niet eens de moeite genomen om de zienswijze niet ontvankelijk te verklaren.
Door het niet tijdig reageren kan de gemeente het document niet alsnog niet ontvankelijk verklaren, en daarmee is het document ontvankelijk verklaart.

De zienswijze (Bijlage 1) maakt onverkort deel uit van ons bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor Aannemersbedrijf A. Tuin BV.

Rechtsspraak

De vergunningsaanvraag van Aannemersbedrijf Tuin is zeer voorbarig. Mede omdat het pand aan de Middenweg 172-174 te Den Helder onderdeel en inzet is van meerdere rechtszaken.

Het lijkt er op, dat Aannemersbedrijf Tuin in nauwe samenwerking met Gemeente Den Helder zo veel mogelijk schade wil aanrichten aan het pand Middenweg 172-174 te Den Helder om zo de eventueel door de rechter bepaalde terugkeer van het Rob Scholte Museum en het gezin Scholte in het pand te voorkomen.

Rob Scholte en het naar hem vernoemde Rob Scholte Museum zijn nog steeds van plan terug te keren naar het pand aan de Middenweg 172 -174 te Den Helder. Wij wijzen, zowel Gemeente Den Helder als Aannemersbedrijf Tuin, er op, dat wij het pand weer willen betrekken in de staat, waarin we het op 18 april 2018 gedwongen door de sterke arm hebben moeten verlaten. Zowel exterieur als interieur moeten in oorspronkelijke toestand worden hersteld en de kosten voor het renoveren in oude staat komen geheel voor rekening van Gemeente Den Helder en of Aannemersbedrijf Tuin (Bijlage 3).

De verdeling van kosten voor renovatie tot originele staat is een onderlinge zaak tussen Aannemersbedrijf Tuin en Gemeente Den Helder. Ieder zal zijn eigen deel van de herbouw op zich moeten nemen. Wie straks voor welke schade zal moeten opdraaien laten we in dit bezwaarschrift in het midden, omdat dit een onderdeel is van nog lopende procedures bij de rechtbank.

Er lopen nog steeds een aantal rechtszaken bij de verschillende rechtbanken. De rechtszaken zijn in het kort gezegd op te delen in een aantal verschillende twistpunten:

1) Rechtszaak inzake de eenzijdig door de Gemeente verbroken, maar wel gesloten koopovereenkomst voor Middenweg 172-174 te Den Helder met Rob Scholte.
2) Rechtszaak inzake het huurrecht van Rob Scholte en de onterechte en illegale uitzetting van Scholte en zijn museum door Gemeente Den Helder.
3) Rechtszaak inzake de schade betreffende het bedorven huurgenot van Rob Scholte en Rob Scholte Museum.

1. Koopovereenkomst

Op 23 januari 2019 heeft de rechtbank in Alkmaar uitspraak gedaan over de vermeende koopovereenkomst tussen Rob Scholte en Gemeente Den Helder.

De rechtbank
5.1. verklaart voor recht dat de Gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door de onderhandelingen met [eiser] over de aankoop van het pand, staande en gelegen te [adres] af te breken,

5.2. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af.

Tegen dit Vonnis van 23 januari 2019 (Bijlage 4) is Gemeente Den Helder in beroep gegaan. Inmiddels is deze beroepsprocedure in gang gezet. De laatste rol stand in hoger beroep is doorverwezen naar de rol van 3 september 2019 voor Indiening van een Memorie van Grieven door de Gemeente.
Rob Scholte eist in dit hoger beroep o.a, dat de koopovereenkomst tussen Gemeente Den Helder en Aannemersbedrijf Tuin wordt ontbonden vanwege de door de Gemeente aan Tuin verstrekte ongeoorloofde staatssteun. Gemeente Den Helder wordt verplicht door te onderhandelen met Rob Scholte.

Omdat de zaak nog onder de rechter ligt, kunnen wij er inhoudelijk momenteel verder geen mededelingen over doen.

2. Huurrecht en onterechte uitzetting

Het eerste vonnis in de rechtszaken omtrent het huurrecht dateert van 16 oktober 2017 (Bijlage 5). In dit vonnis wijst de rechter ontruiming door middel van een voorlopige voorziening af. De rechter is van mening, dat een bodemprocedure moet bepalen wat voor huurregime van toepassing is.

4.3. Daarmee is echter niet gezegd dat de gevorderde ontruiming ook toewijsbaar is. Gelet op de grote gevolgen van een eventuele ontruiming van het pand, is voor toewijzing van deze vordering in dit kort geding vereist dat in hoge mate waarschijnlijk is dat de vordering (ook) in een eventueel nog te voeren gewone procedure (bodemprocedure) zal worden toegewezen. Voor nader onderzoek naar bepaalde feiten en omstandigheden of voor bewijslevering door bijvoorbeeld getuigen is in dit kort geding in beginsel geen plaats.
Dat moet gebeuren in een eventuele bodemprocedure. De beoordeling in dit kort geding is dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

Ook zegt de rechtbank:

4.8. De voorzieningenrechter is hierover van oordeel dat de in de overeenkomsten opgenomen verplichting tot, kort gezegd, het houden van exposities is te beschouwen als een voldoende bepaalbare tegenprestatie voor het gebruik (zoals bedoeld in artikel 7:20 1 lid 1 EW) en niet slechts een aanwijzing over de wijze waarop de ruimten gebruikt moeten worden, zoals de gemeente wil doen geloven. De eerste overeenkomst vermeldt ook met zoveel woorden dat het houden van minimaal drie exposities per jaar een tegenprestatie is.
Bovendien is Scholte niet verplicht de exposities in de te gebruiken ruimte te houden. Dat die expositie wellicht samen met andere kunstenaars gehouden mogen worden en liet hen vrij staat de wijze van exposeren te bepalen. Doet hieraan niet af.
Bij de tweede overeenkomst heeft Scholte zich verplicht niet alleen exposities te houden (wat inherent is aan het gebruik van een ruimte als museum) maar hij moet minimaal vier langer lopende exposities organiseren die bovendien voornamelijk in en om het weekend bezocht moeten kunnen worden. Niet valt in te zien waarom dit een aanwijzing is betreffende het gebruik van de ruimte. Het is veeleer te beschouwen als een tegenprestatie, namelijk “het leveren van een bijdrage aan het culturele klimaat en de culturele uitstraling van Den Helder’, zoals bij het laatste gedachtestreepje van artikel 14 is verwoord. Het moet er daarom voor worden gehouden, dat de twee overeenkomsten huurovereenkomsten zijn.

De uitspraak in kort geding van Rechtbank Alkmaar, 17 oktober 2017, is door het Gerechtshof Amsterdam vernietigd op 13 maart 2018 (Bijlage 6). Echter betrof dit slechts de vernietiging van een voorlopige voorziening, waar ook nog een bodemprocedure over loopt. De vernietiging van 13 maart 2018 was een voorlopig oordeel en het definitieve vonnis van de bodemprocedure was ten tijde van dit voorlopige vonnis nog niet uitgesproken.

De ontruiming van 18 april 2018 is bewust door Gemeente Den Helder uitgevoerd in de wetenschap, dat de bodemprocedure nog niet was uitgeprocedeerd. Daarmee heeft de Gemeente onnodig zware risico’s genomen en de ontruiming voorbarig laten plaatsvinden.

De bodemrechter heeft bij Vonnis in incident op 12 september 2018 dit al ook bevestigd en de zaak doorverwezen naar de kantonrechter wegens de huurcontracten, die de Gemeente Den Helder met Scholte sloot (Bijlage 7).

image001

image002

De rechter kwam tot het volgende oordeel:

image003

De procedure bij de Kantonrechter loopt nog en aangezegd is, dat vonnis gewezen wordt uiterlijk op 18 september 2019.

Uiteraard zijn wij van mening, dat wij huurrechten hebben en menen, dat het pand wel degelijk inclusief huurrechten is overgedragen aan Aannemersbedrijf Tuin, maar omdat deze zaak nog onder de rechter ligt, kunnen wij inhoudelijk verder geen mededelingen doen.

3. Huurrechten en of Huurgenot

Naast de rechtszaken tussen Rob Scholte en Gemeente Den Helder loopt er nog een procedure tussen Rob Scholte en Aannemersbedrijf Tuin. Gemeente Den Helder heeft zich in deze zaak gevoegd aan de zijde van Tuin. Uit deze voeging blijkt gelijk weer de vaststaande verwevenheid tussen beide partijen.

Wij staan op het standpunt, dat wij lopende huurcontracten hebben en dat deze ook voor de aankoop van het pand door Aannemersbedrijf Tuin, zowel bij de Gemeente als bij  Tuin bekend waren. In een interview van 2 december 2017 met L.O.S. Radio bevestigt Kees-Jan Tuin, dat hij op de hoogte is van de huurovereenkomsten en dat hij de uitkomst van de bodemprocedure wil afwachten.

Het volledige interview is opgenomen in de Bijlage 8 en wordt door ons geleverd op een USB-stick, die wij bijsluiten in een gesloten enveloppe.
Wij komen bij het hoofdstuk “Aanvraag omgevingsvergunning” nog nader op dit interview in.

Rob Scholte heeft vanwege de nog lopende huurcontracten de Kantonrechter gevraagd om vonnis te spreken over de consequentie, dat Tuin hem zijn sleutels moet teruggeven om zo zijn huurgenot ongestoord te kunnen voortzetten en vraagt de rechter om Tuin de schade van zijn gederfde huurgenot te laten vergoeden.

Deze rechtszaak tegen Tuin met voeging van Gemeente heeft op dezelfde dag gediend als de rechtszaak onder 2. Huurrecht en onterechte uitzetting. Ook in deze rechtszaak wordt een vonnis verwacht uiterlijk op 18 september 2019.

Kortweg wordt in deze zaak door Scholte gevraagd om het pand weer te kunnen betrekken als huurder. In reconventie wordt Tuin gevorderd het pand in eigendom aan Rob Scholte over te dragen.

Ook bij deze tweede zaak staan wij op het standpunt, dat het pand in de staat wordt teruggeleverd, waarin het pand zich bevond toen wij het pand op 18 april 2018 onder dwang moesten verlaten, ondanks ons lopende en geldige huurcontract.

Omdat deze zaak nog onder de rechter ligt, kunnen wij ook hier inhoudelijk verder geen mededelingen doen.

Conclusie rechtsspraak

De rechtspraak heeft nog geen definitief oordeel gegeven over de genoemde rechtszaken. De kans, dat de uitspraken in het voordeel van Rob Scholte en zijn gelijknamige Rob Scholte Museum zullen uitvallen, zijn gezien het feit van het al uitgesproken tussenvonnis, dat Scholte een huurcontract heeft, in beide processen reëel.

De eis van Rob Scholte en zijn gelijknamige museum blijft terugkeer naar het pand. Dit kan door middel van een rechterlijke uitspraak, waarbij de rechter definitief beslist, dat Scholte een geldig en lopend huurcontract heeft. De rechter kan nog steeds ingaan op de eis van Scholte, dat de verkoopovereenkomst tussen Gemeente en Aannemersbedrijf Tuin wordt ontbonden en dat het pand, al dan niet door verkoop of als schadeclaim in natura, terugvalt aan Rob Scholte.

Het pand zal ten alle tijden in de oorspronkelijke staat worden opgeëist, dat betekent, dat het pand in originele staat moet worden teruggebracht. Met gebruik van de originele materialen. En in ieder geval tot de staat, waarin het pand zich bevond, voordat het onder onrechtmatige dwang van de sterke arm moest worden verlaten op 18 april 2018.

De Gemeente heeft door de rechtszaken een dubbel belang:

1) als verkopende partij van het object aan de Middenweg 172-174 te Den Helder.

2) als vergunningverlener van de omgevingsvergunning van hetzelfde pand.

De Gemeente zou terughoudend moeten zijn met de vergunningverlening voor het pand, omdat zij ook als verkopende partij betrokken is. De Gemeenteraad is gebonden aan het vonnis van de rechtbank. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft de Gemeenteraad buitenspel gezet, omdat zij niet kunnen reageren op zaken, die nog onder de rechter liggen.

Het is duidelijk, dat de Gemeente de uitspraak van de rechter niet wil afwachten, en via vergunningverlening de schade aan het pand dusdanig op wil laten lopen om zo de terugkeer van Scholte onmogelijk te maken. Echter zijn wij van mening, dat alle schade, die zij hebben aangericht, ook ongedaan kan worden gemaakt, omdat niet alleen de gemeente, maar ook het Rob Scholte Museum beschikt over de originele tekeningen naar het ontwerp van architect Jo Kruger.

Naast het belang van Rob Scholte, zijn gezin en het Rob Scholte Museum, is het ook van publiek belang, dat de uitspraken van de rechter wordt afgewacht tot er een definitieve uitspraak is gedaan.
Het publiek belang betreft het belastinggeld, dat door Den Helder betaald zal moeten worden als Rob Scholte door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld. Dit gaat dan niet alleen over het substantiële bedrag, dat betaald moet worden als schadevergoeding, maar zeker ook het niet minder substantiële bedrag, dat betaald zal moeten worden om het pand weer in originele staat terug te brengen.

Belangenverstrengeling

Het College van Burgemeester & Wethouders kan door haar betrokkenheid als verkopende partij van Middenweg 172 -174 te Den Helder onmogelijk objectief handelen.
Zij heeft gehandeld in het belang van haar zaken en keten partners, die niets zouden bijverdienen in het geval van verkoop van het pand aan het Rob Scholte Museum. Hiermee hebben ze onrechtmatig gebruikgemaakt van hun bevoegdheid en Scholte en zijn museum in rechten benadeeld.

Objectief handelen bij deze vergunningsaanvraag is mede door de uitspraken van de verantwoordelijk wethouder, toen commissielid, Remco Duijnker in de commissievergadering van 11 september 2017 niet meer mogelijk. Hij stelde vast, dat tijdens de vaststelling van het Bestemmingsplan Postkantoor 2017, Artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht werd overtreden. Ook constateerde hij, dat het toenmalige College van Burgemeester & Wethouders al wist wie de koper zou zijn van het postkantoor zonder dat de koper zich had ingeschreven bij de tender van Redress, die een week eerder was verlopen.

Artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht stelt:

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

De commissievergadering van de gemeenteraad van Den Helder op 11 september 2017 is terug te zien op de website van de gemeenteraad van Den Helder.

Commissievergadering 11 september 2017, Agendapunt 4 – Voorstel tot het vaststellen van het Bestemmingsplan Postkantoor 2017.
Wethouder Remco Duijnker spreekt vanaf minuut 6.30.
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en-Beheer/2017/11-september/19:30

Bij Rechtbank Noord-Holland diende de zaak tussen Aannemersbedrijf A. Tuin BV en Rob Scholte. De Gemeente heeft zich opgeworpen als belanghebbende in de bodemprocedure aan de zijde van Tuin. De Gemeente stelt hiermee, dat zij er een belang bij hebben, dat de rechter ten voordele van Tuin uitspraak zal doen.

De individuele leden van het College van Burgemeester & Wethouders hebben allen inmiddels een persoonlijk belang gekregen in de rechtszaken tussen Gemeente versus Rob Scholte en Aannemersbedrijf A. Tuin BV versus Rob Scholte, waar de Gemeente zich inmiddels als partij gevoegd heeft.
Naar hun mening is politiek gezichtsverlies en daarbij horende politieke afrekening alleen maar te voorkomen door nauw samen te werken en op te trekken met Aannemersbedrijf A. Tuin BV.

Naast het misbruik van de bevoegdheid als bestuursorgaan, volgens artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht, overtreden zij door middel van vooringenomenheid en persoonlijk belang ook artikel 2:4 Wet Algemeen Bestuursrecht.

Artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht:

1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Gemeente Den Helder heeft een aantal BV’s en CV’s opgericht om taken van de gemeente elders onder te kunnen brengen. Met als doel de Gemeenteraad van Den Helder zo veel beslissingsbevoegdheid te kunnen ontnemen, zodat zij niet meer kunnen ingrijpen als een ontwikkeling financieel ontspoort. Onze eigen mening over deze constructie is verder niet van belang, maar wel van belang is te weten, dat deze “Dochterondernemingen”, ook wel “Ketenpartners” genoemd, in aandelen eigendom zijn van Gemeente Den Helder. Ook leden van het College van Burgemeester & Wethouders hebben zitting in de AVA (Algemene vergadering aandeelhouders) en hebben daarmee rechtstreeks invloed op het beleid van de “Ketenpartners

Ketenpartners o.a.:
– Zeestad BV/CV            – Aandeel Gemeente Den Helder, 49,5 %
– Willemsoord BV         – Aandeel Gemeente Den Helder, 100 %
– Port of Den Helder   – Aandeel Gemeente Den Helder, 100 %
– Stelling Den Helder – Aandeel Gemeente Den Helder, 100 %

Woningstichting Den Helder (WSDH) is eigenlijk ook “Ketenpartner” van Gemeente Den Helder, meerdere projecten worden in samenspraak met de Gemeente gedaan. Bijvoorbeeld de bouw van scholen, waarbij de Gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor huisvesting of waarbij de Woningstichting als pandeigenaar huur ontvangt van Gemeente Den Helder.

De Gemeente en de “Ketenpartners” doen regelmatig zaken met Aannemersbedrijf Tuin. Dan gaat het niet om een enkele eenvoudige verbouwing van een vergaderruimte, maar om grote projecten binnen de gemeentelijke stedelijke vernieuwing.

Door de grote hoeveelheid bouwactiviteiten voor Gemeente Den Helder kan Aannemersbedrijf Tuin en de daar onderliggende structuur van BV’s gezien worden als de feitelijke Huisaannemer van Gemeente Den Helder.

Bouw Zwembad                                                             – Opdrachtgever Gemeente Den Helder
Verbouwing Sluisdijk garage                                  – Opdrachtgever Gemeente Den Helder
Renovatie Fort Kijkduin                                            – Opdrachtgever Stelling Den Helder
Nieuwbouwwijk Willem Alexander hof           – Grondexploitatie Gemeente Den Helder
Bouw horecalocaties in Willemsoord 51           – Opdrachtgevers Willemsoord BV / Zeestad BV
Ontwikkeling horecavastgoed Willemsoord – Opdrachtgevers Willemsoord BV / Zeestad BV
Ontwikkeling O&S terrein Huisduinen           – Ontwikkeling Zeestad BV / BOEI
BS de Kluft                                                                       – Opdrachtgevers Gemeente Den Helder / WSDH
Brede School de Poolster                                         – Opdrachtgevers Gemeente Den Helder / WSDH

Van belang is ook te melden, dat Willemsoord BV de Pinas (een scheepswrak, permanent geëxposeerd in een glazen gebouwtje) wil verplaatsen naar een ander locatie op Willemsoord. Het Aannemersbedrijf Tuin betaalt samen met Zeestad BV / CV € 200.000,- mee aan de verplaatsing van de glasbouw bij de Pinas (Bijlage 9).

Ook is het opvallend te noemen, dat Aannemersbedrijf Tuin in eerste instantie geen interesse had in het pand Middenweg 172-174 te Den Helder. Pas in tweede instantie, nadat tot dan alleen Rob Scholte en zijn gelijknamige Museum gegadigde was geweest voor het pand, deed Aannemersbedrijf Tuin na het verlopen van de inschrijftermijn alsnog een bieding (Bijlage 10).

Conclusie: Gemeente Den Helder werkt samen met Aannemersbedrijf Tuin

Gemeente Den Helder heeft bij de vergunningsaanvraag door Tuin, waarover dit bezwaar handelt, meerdere belangen.
Naast vergunningverlener is Gemeente Den Helder ook een directe zakenrelatie van aannemersbedrijf Tuin en bovendien hebben zij zich gevoegd in nog lopende rechtszaken tussen Aannemersbedrijf Tuin versus Rob Scholte c.q. Rob Scholte Museum.

Gemeente Den Helder is vergunningsverlener van de door Tuin aangevraagde omgevingsvergunning.
Gemeente Den Helder heeft een belang als verkopende partij bij pand Middenweg 172-174.
Gemeente Den Helder heeft met betrekking tot stadsontwikkeling een vergaande zakelijke relatie met Aannemersbedrijf Tuin.
Gemeente Den Helder heeft zich gevoegd in lopende gerechtelijke procedures aan de zijde van Aannemersbedrijf Tuin in de zaak Tuin versus Rob Scholte c.q. Rob Scholte Museum.

Koopovereenkomst tussen Aannemersbedrijf Tuin en Gemeente Den Helder

In eerder hoofdstukken hebben we het inmiddels gehad over de belangenverstrengelingen tussen Aannemersbedrijf Tuin en Gemeente Den Helder. Kees-Jan Tuin heeft in het interview uit Bijlage 8 letterlijk gezegd, dat hij het pand wel moest kopen, omdat het pand niet in handen mocht komen van buitenstaanders. Dat zijn exact dezelfde woorden, die voormalig wethouder Lolke Kuipers gebruikte toen hij de gemeenteraad vertelde, dat het pand in de openbare verkoop zou gaan.

Ook hebben we het er al eerder in dit bezwaar over gehad, dat bij de eerste tender procedure geen enkele partij interesse had in de aankoop van het het oude postkantoor. De enige gegadigde was Rob Scholte, die buiten de tender om een bod had gedaan, nadat hem dit gevraagd was, omdat hij met zijn woning, studio en museum als gebruiker het recht van eerste koop had. Het proces verbaal van inschrijving door Tuin had plaats moeten vinden voor 1 november 2017, 16.00 uur. Het proces verbaal is echter op 1 november 2017 om 16.45 opgemaakt, waardoor de inschrijving van Tuin ongeldig is (Bijlage 11).

De uiterlijke inschrijfdatum en de voorwaarden staan duidelijk omschrijven in de tender zelf (Bijlage 12) en in de nota van toelichting (Bijlage 13) In de Tender is ook een koopcontract opgenomen (Bijlage 14), dat gebruikt zou worden bij eventuele verkoop.

Aannemersbedrijf Tuin BV heeft op het inschrijfformulier van de Tender gezet, dat hij het Rob Scholte Museum als substantieel onderdeel zag van de ontwikkeling van het postkantoor. Achteraf blijkt Tuin, dat dit echter alleen gedaan heeft voor de bühne. Rob Scholte en of het Rob Scholte Museum is nimmer benaderd door Tuin of een van zijn vertegenwoordigers. Niet voor inschrijving van de Tender en ook niet na de inschrijving met vermelding van Scholtes naam en medewerking zonder dat Scholte van dit oneigenlijke gebruik van zijn naam en veronderstelde medewerking op de hoogte was.

Dit staat haaks op de uitspraak van wethouder Odd Wagner, die heeft aangeven, dat de inschrijvers van de tender de financiële dragers moesten worden voor het te behouden Rob Scholte Museum.
Hiermee heeft het College van Burgemeester & Wethouders de eigen voorwaarde van gunning van het pand overtreden. Naast het feit, dat het Rob Scholte Museum zelf zorg kon dragen voor eigen financiële dragers om het gebouw te kopen en te exploiteren.

Er is inmiddels al veel inspanning van onze kant geweest om inzicht in alle documenten te verkrijgen betreffende de verkoop van het pand Middenweg 172-174 te Den Helder. Wij hebben een W.O.B.verzoek bij Gemeente Den Helder neergelegd. Gemeente Den Helder weigert tot op dit moment om openheid van zaken te geven en meer gegevens vrij te maken. Een overgroot deel van de gedeeltelijk verstrekte gegevens is zwart en onleesbaar gemaakt.

Het koopcontract, dat bij de Tender hoorde (Bijlage 14) was totaal anders dan het uiteindelijk ondertekende koopcontract, dat Aannemersbedrijf Tuin en Gemeente op 5 februari 2018 (Bijlage 15) ondertekenden.

Volgens het koopcontract heeft de gemeente het pand aan Tuin verkocht op 23 juli 2018. Geheel ontruimd, vrij van aanspraken, huur, pacht of andere gebruiksrechten, zoals te lezen valt op pagina drie van de leveringsakte.

Artikel 2

(…)

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat waar het zich thans in bevind, geheel
ontruimd, vrij van huur of pacht of ander gebruiksrecht.

Dit wordt nog een herhaald in Artikel 5 van hetzelfde leveringsdocument, alleen nu bij hoofdstuk “Garanties van verkoper”:

Artikel 5
Verkoper garandeert het navolgende:

(…)

b. het verkochte is vrij van huur en/of andere aanspraken tot gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd. Het verkochte is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden;

c. het verkochte is niet betrokken in ruilverkaveling- casa quo herinrichtingsplan en is niet tot onteigening aangewezen; er is geen sprake van leegstand in de zin van huisvestingswet noch van vordering van het registergoed krachtens de woonruimtewet;

d. voor hem bestaan er ten opzichte van derde geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht;

(…)

Het pand is op dit moment nog steeds niet definitief vrij van huur. Immers heeft de rechtbank meerdere malen gezegd, dat Rob Scholte een tweetal huurcontracten heeft voor het gehele pand. Zolang de rechter deze huurcontracten niet opheft, heeft Rob Scholte huurrechten op dit gebouw.

Aannemersbedrijf A. Tuin BV kan het koopcontract ontbinden als het pand niet vrij is van huur. Dit is onder meer omschreven in onderstaande passage uit het koopcontract:

11.4 Koper is ermee bekend dat de heer Scholte en of de zijnen, waaronder zijn vrouw en kind, zich op het standpunt stelt dat tussen hen en Verkoper sprake is van een huurovereenkomsten) ten aanzien van het verkochte. Dit is een last of beperking als bedoeld in artikel 7:15 Burgerlijk Wetboek. In kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland de door de gemeente ingestelde vordering tot ontruiming afgewezen. Verkoper zal zich ervoor inspannen door middel van het voeren van een appelprocedure dat Scholte c.s. voor Transportdatum het Verkochte heeft ontruimd.

De Transportdatum zal uiterlijk tot 1 juni 2019 worden uitgesteld, indien de heer Scholte en of de zijnen, waaronder zijn vrouw en kind, op de beoogde Transportdatum van 1 maart 2018 nog in het Verkochte aanwezig is zijn.

In dat geval zal in de door de heer Scholte aan te spannen bodemprocedure, die moet volgen op het beslag een reconventionele vordering tot ontruiming worden ingediend. Als de heer Scholte deze procedure niet of niet tijdig begint, zal Verkoper deze beginnen. In deze procedure zal Verkoper tevens opheffing van het in artikel 12.4 bedoelde beslag vorderen, voor zover dat bij het instellen van de eis van de gemeente (nog) niet is opgeheven.

Als na 1 juni 2019 de ontruiming nog niet is uitgesproken in bedoelde spoedappelprocedure (en bij afwijzing van de vordering tot ontruiming ín de spoedappel pocedure in bedoelde bodemprocedure), mag Koper zonder kosten en schade de overeenkomst ontbinden. Indien Koper niet ontbindt (waardoor niet vrij van huur en of gebruik kan worden geleverd), kan door Koper geen aanspraak worden gemaakt op schade en kosten.

Als na 1 juni 2019 het beslag niet is opgeheven mag Koper zonder dat aanspraak bestaat op kosten en schade de overeenkomst ontbinden

De nieuwe eigenaar van het pand Aannemersbedrijf A. Tuin BV kan het pand aan de Middenweg 172-174 nog steeds vrijwillig en kosteloos terugleveren aan Gemeente Den Helder. Op dit moment is door de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland nog steeds sprake van huurcontract voor het gehele gebouw.

Conform het koopcontract kan Aannemersbedrijf A. Tuin BV nog steeds kosteloos het pand terugleveren aan gemeente Den Helder. Daarmee is het bedrijfsrisico van Tuin voor de aankoop uiterst beperkt.
Indien Aannemersbedrijf A. Tuin het koopcontract handhaaft zal deze ook de uitspraak van de rechter moeten afwachten en naar grote waarschijnlijkheid de huurcontracten van Rob Scholte moeten doorzetten.
Naast het voortzetten van de huurcontracten zal Aannemersbedrijf A. Tuin BV ook aansprakelijk worden gesteld voor alle schade, die blijft doorlopen tot het uiteindelijke definitieve vonnis.

Het is van belang om te weten wat er staat precies staat in de Allonge (Bijlage 16) van het koopcontract om te weten, of Aannemersbedrijf A. Tuin zich kan beroepen op ontbinding van het koopcontract en niet, of dat hij via de Allonge ongezien verplicht wordt om het koopcontract niet te ontbinden vanwege andere financiële verplichtingen of nog uit te voeren opdrachten.

De gemaakte afspraken in de Allonge kunnen van belang zijn bij deze aanvraag van Tuin voor een omgevingsvergunning. Het is dan ook belangrijk, dat deze Allonge alsnog openbaar wordt gemaakt. Al is de Gemeente Den Helder, dat niet van plan.

Gemeente Den Helder zal Aannemersbedrijf A. Tuin nogmaals moeten wijzen op de clausule, die is opgenomen in het koopcontract. Zij hebben zich immers niet gehouden aan de verplichtingen om het pand vrij van huurders op te leveren. Het ziet er ook niet naar uit, dat de gemeente deze voorwaarde in het koopcontract op de korte termijn zal verwezenlijken.

De gemeente heeft de verplichting in deze casus Aannemersbedrijf A. Tuin BV de keuze te geven om een zelfstandige beslissing te laten nemen tussen enerzijds het pakken van mogelijke winst bij ontwikkeling, maar ook dan zullen de verliezen van Tuin zwaar oplopen bij een langdurig huurcontract van Scholte. Ook lopen de kosten op van het achterstallig onderhoud, die Gemeente Den Helder het afgelopen decennium als eigenaar door moedwillige verwaarlozing heeft veroorzaakt.

Wij zijn dan ook van oordeel, dat het College van B & W van Gemeente Den Helder zich opnieuw schuldig maakt aan overtreding van Artikel 3:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht, in het geval zij overgaat tot het afgeven van een omgevingsvergunning, zolang de gerechtelijke procedures nog in behandeling zijn bij Rechtbank Noord-Holland en Gerechtshof Amsterdam.

Conclusie Koopovereenkomst

Aannemersbedrijf Tuin kan, indien de Allonge dit niet tegenspreekt, al sinds 1 juni 2019 af van de koopovereenkomst van de Middenweg 172-174 te Den Helder.

Indien Aannemersbedrijf Tuin de koopovereenkomst ontbindt met gemeente Den Helder, vervallen er een aantal eisen, die gesteld zijn aan de zijde van Rob Scholte bij de Rechtbank Alkmaar. Onder voorbehoud van rechten is Aannemersbedrijf Tuin bij ontbinding van het koopcontract alleen nog aansprakelijk voor zijn handelen tussen het tekenen van het koopcontract en de ontbinding van het koopcontract.

Hiermee verkleint Aannemersbedrijf Tuin aanmerkelijk zijn bedrijfsrisico. De verantwoordelijkheid voor het pand Middenweg 172-174 te Den Helder en de lopende gerechtelijke procedures komt zo grotendeels terug bij Gemeente Den Helder.

De aanvraag tot deze omgevingsvergunning kan worden ingetrokken.

Aanvraag Omgevingsvergunning

In onze Zienswijze hebben wij al aangegeven een bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning, die aangevraagd is door Aannemersbedrijf Tuin. In onze Zienswijze hebben wij in eerste aanleg onze bezwaren omschreven. In dit officiële bezwaarschrift worden de punten herhaald. Tevens is dit bezwaarschrift aangevuld met relevante feiten.

De bezwaren richten zich bij de behandeling van dit onderwerp op alle documenten, die behoren bij de vergunningsaanvraag van 21 maart 2019, en op de stukken, die daaropvolgend zijn ingeleverd door Aannemersbedrijf Tuin, alle gelieerde ondernemingen en eventuele derden, die in opdracht van Aannemersbedrijf Tuin werken. Hierna ook te noemen Aannemersbedrijf Tuin.
Wij hebben bij dit hoofdstuk ons gebaseerd op de volgende stukken (Bijlage 17):

Besluit op aanvraag om omgevingsvergunning, met kenmerk AU19.05615

De ingeleverde stukken door Aannemersbedrijf A. Tuin BV:

Bijlage stukken 1
Bijlage stukken 2

Bij de afgegeven vergunning missen wij een belangrijk detail. Juridisch gezien, zeker in deze procedure en eventueel bij een voorzieningenrechter of de Raad van State, is van groot belang, dat er een verklaring over de Bibob toets is bijgevoegd.

Volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken is een Bibob toets noodzakelijk. Dit valt terug te lezen op de poster uitgegeven door het voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer met als titel “Poster Omgevingsvergunning” (Bijlage 18).

Het afwezig zijn van deze Bibob toets geeft aan, dat de vergunningverlening op een onjuiste wijze heeft plaatsgevonden en daarmee zal de vergunning per direct moeten worden ingetrokken. Een intensieve samenwerking tussen Gemeente Den Helder en Aannemersbedrijf Tuin ontslaat de Gemeente niet van het feit, dat betreffende Tuin een Bibob toets had moeten worden uitgevoerd.

Een Bibob toets moet bij iedere aanvraag worden uitgevoerd, omdat de Bibob toets feitelijk een momentopname is. Ook navraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken leert ons, dat bij iedere aanvraag van een omgevingsvergunning een Bibob toets verplicht moet worden uitgevoerd.

Gezien het feit, dat dit document niet is toegevoegd aan de stukken, zal de Gemeente moeten komen met bewijzen, dat de Bibob toets daadwerkelijk is gedaan. Zij komen niet meer weg met een verklaring vanuit de Gemeente, maar zullen de Bibob status moeten bewijzen vanuit de officiële stukken en door beoordeling van onafhankelijke externen.

Verder hebben we kunnen constateren, dat de gemeente de beslistermijn op 10 mei 2019 heeft verlengd met zes weken. De vergunning is afgegeven op 27 juni 2019. Daarmee is de uiterlijke datum voor inleveren van het bezwaar dinsdag 27 Augustus 2019.

Bij de overwegingen van het besluit van de omgevingsvergunning op pagina 3 (Bijlage 19) geeft het college van Burgemeester & Wethouders het volgende aan:

– Het bouwplan omvat het verbouwen van het voormalig postkantoor naar bedrijfsruimten en negen woningen. Het bouwplan valt binnen het bouwvlak. De verbouwing bestaat uit het creëren van een extra vierde verdieping, die hoger ligt dan de bij recht toegestane 12 meter en gedeeltelijke 15 meter. Namelijk 15,96 meter. Op grond van Artikel 3.2.2 onder b is het bouwplan op dit punt in strijd met het bestemmingsplan.

Een aanvraag omgevingsvergunning, die niet voldoet aan het bestemmingsplan op grond van Artikel 2.10 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tevens moet worden opgevat als een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in Artikel 2.1 lid 1 sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

– De overweging om af te wijken van het bestemmingsplan vindt u op de volgende pagina.

Het bouwplan voldoet volgens het College niet aan het bestemmingsplan (Bijlage 20). Dit klopt ook, omdat de Gemeenteraad van Den Helder bij de besluitvorming van het bestemmingsplan duidelijke richtlijnen heeft meegegeven aan het gemeentebestuur.

Het bestemmingsplan is een zogenoemd “postzegelplan,” omdat het bij het bij het Bestemmingsplan Postkantoor 2017 gaat om een zeer klein gebied, met drie gebouwen, waarvan twee gebouwen monumenten zijn. Het derde pand is het postkantoor, dat gelegen is aan Middenweg 172-174, waar deze omgevingsvergunning om gaat.

Dit bestemmingsplan en het betreffende pand is al jaren een gevoelig politiek onderwerp in de Gemeenteraad van Den Helder. De Gemeenteraad heeft dan ook duidelijke richtlijnen gegeven bij dit bestemmingsplan. Het besluit over het bestemmingsplan is dan ook geamendeerd.
Om u meer duidelijkheid te geven over de besluitvorming volgt nu een opsomming van feitelijkheden in het proces van het bestemmingsplan.

In de aanloop van besluitvorming is op 11 september 2017 een commissievergadering gehouden van de “Commissie Stadsontwikkeling en Beheer”. In deze vergadering is uitgebreid gesproken over het raadsvoorstel, dat moest leiden tot het vaststellen van het bestemmingsplan.

De verslaglegging van deze vergadering is terug te vinden op de website van de Gemeenteraad van Den Helder, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om de vergaderingen integraal te downloaden.
Wij hebben daar voor deze Zienswijze dan ook gebruik van gemaakt, om de toezeggingen van het College van Burgemeester & Wethouders vast te leggen en in deze Zienswijze te kunnen citeren.

Commissievergadering 11 september 2017
Agendapunt 4 – Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Postkantoor 2017
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en-Beheer/2017/11-september/19:30

Graag verwijzen wij u naar de uitspraken van een aantal politieke partijen, die op het moment van vergadering deel uitmaakten van de oppositie en nu sinds april 2018 deel uit maken van de coalitie, waarbij die partijen op dit moment meerdere wethouders hebben in het huidige college.

Minuut 6.32, 39.06 en 48.15 – Spreker Remco Duijnker namens Fractie Vermooten.
Minuut 11.20 en 42.14            – Spreker Paul Koopman & Carlo Assorgia namens Beter voor Den Helder.
Minuut 17.32                                – Spreker Mevrouw van Donkelaar namens de ChristenUnie.
Minuut 21.28 en 47.25             – Spreker Carla van Driesten namens Vrije Socialisten

Namens Behoorlijk Bestuur werd op deze avond gesproken door Niels de Haan, namens de door omstandigheden afwezige Michiel Wouters, die inmiddels wethouder is in het huidige college voor Beter voor Den Helder. Niels de Haan was spreker in minuut 4.10 en 38.17

Op de geluidsopname en op de videobeelden zijn de bovenstaande sprekers zeer kritisch richting het voorgaande College van Burgemeester & Wethouders. Zij waren unaniem van mening, dat het Rob Scholte Museum moest worden behouden voor Den Helder, waarbij uiterlijk van het pand niet zou veranderen en de wederopbouw architectuur zou worden gerespecteerd en beschermd.

Daarbij willen wij nog opmerken, dat de inspreker namens Fractie Vermooten, Remco Duijnker, inmiddels verantwoordelijk wethouder is geworden voor de verlening van de Vergunningen.

Om die reden willen wij de verantwoordelijk wethouder wijzen op zijn eigen wijze woorden, die hij gericht heeft aan het toenmalig College van Burgemeester & Wethouders, die indertijd verantwoordelijk waren voor de afhandeling van het bestemmingsplan. Ook hier gaat het om een uitgesproken spreektekst uit de eerste termijn:

Hij doet het, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik heb het al opgeschreven voor mezelf wat we gaan zeggen hierover. De fractie onderschrijft, dat een bestemmingsplan, een bestemmingsplan, noodzakelijk is welk deel van Den Helder dan ook. De wet is daar duidelijk over.

Het college heeft dat goed gemotiveerd. De fractie onderschrijft echter niet hetgeen als voorwaarden in het plan is opgenomen ten aanzien van het voormalig postkantoor. De reden hiervoor is, dat nog helemaal niet zeker en duidelijk is, dat er uitvoering gegeven kan worden aan een deel van het bestemmingsplan. Ik breng u in herinnering hetgeen de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover gezegd heeft over het toenmalige Bestemmingsplan Stationslocatie.

En het college zegt dat eigenlijk zelf ook al. Kijkend naar een ander bestemmingsplan zo meteen op de agenda van Julianadorp, hierin zegt het college nieuwe ontwikkelingen mogen pas in een bestemmingsplan worden opgenomen als deze voldoende concreet en uitvoerbaar zijn.

Omdat de ontwikkelingen nog niet concreet zijn en dan ook nog geen duidelijk zicht is op wat gaat gebeuren. Als de gebouwen vrijkomen, kan er op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan over de uitvoerbaarheid, zolang dit niet helder is, kan deze ontwikkeling niet opgenomen worden in een bestemmingsplan. En dat wordt nog een paar keer herhaald, einde citaat.

Het heeft er eerder de schijn van, voorzitter, dat met een politiek besluit in deze dus bij het bestemmingsplan postkantoor ervan uitgegaan wordt, dat de gemeente sterk staat bij de voorzieningenrechter op 2 oktober. In andere woorden:

Edelachtbare, we moeten de huidige gebruiken er wel uitzetten, want hij belemmert het nieuwe bestemmingsplan. Dat klinkt als een situatie, zoals beschreven in artikel 3:3 algemene wet bestuursrecht.

Dit is namelijk niet ondenkbaar. Het komt niet zo maar aangevlogen, want andersom kun je ook stellen, dat met het deels vaststellen van het bestemmingsplan de rechtszekerheid van de huidige gebruiker van het pand wordt aangetast. En de huidige gebruiker maakt al 10 jaar bestendig gebruik van het object. Dat zou anders zijn indien een persoon voor korte tijd op de winkel zou passen dat is echter hier al heel lang niet het geval ondanks een vurig pleidooi van de VVD hiervoor afgelopen woensdag.

Je kunt niet met terugwerkende kracht een andere invulling geven aan het 10 jaar durende huidige bestendige gebruik. Volgens de fractie gaat het College te makkelijk om met de rechten van burgers.

Het College heeft na indiening van de zienswijze bepaald, dat het horeca deel niet als hard bestemd opgenomen wordt in het plan. In het plan, maar als een wijziging, is bevoegdheid voor de toekomst, daarmee wordt een bestemmingsplan flexibel. Daar is niets mis mee. Doch de fractie is van mening, dat het College en raad niet ervan kan uitgaan, dat concreet en uitvoerbaar de situatie zich voordoet. Zodat de horeca en woningen op geen wijze in het plan dienen te worden benoemd en opgenomen.

Ten aanzien van deze woningen opgenomen in het plan merkt fractie nog het volgende op. In de toelichting staat, dat verschillende marktpartijen aangegeven hebben, dat het mogelijk is om de woning in te realiseren. Er is echter geen bod gedaan door deze partijen tijdens de Tender tot 4 september. De fractie krijgt dan ook sterk de indruk, dat de bevriende marktpartijen uit zicht blijven, zolang de huidige gebruiker nog in het pand zit. kennelijk moet de wethouder eerst het pad effenen voor deze partijen. En de fractie meent dan ook, dat een zekere vorm van verdringing zich aan het voordoen is, daarom stelt de fractie de navolgende vragen:

In de toelichting staat de volgende zin: de locatie van het postkantoor, al dan niet met behoud van het karakteristieke beeld van het postgebouw, wordt hierbij betrokken en dan gaat het met name om de term: al dan niet met behoud van het beeld.

De vraag is dan ook: het uitgangspunt is, dat het postkantoor behouden blijft. In onze visie betekent dat, zoals het gebouw nu is, waarom wordt dan toch de mogelijkheid opengehouden het pand in beeldbepaling te wijzigen?

Over de horeca wordt het volgende gezegd in het stuk, omdat de feitelijke invulling thans nog niet kan worden gegeven, omdat nog niet duidelijk is wat de invulling zal zijn van de nieuwe eigenaar, van de nieuwe eigenaar van het gebouw. Kan de bovengenoemde afweging thans nog niet plaatsvinden en de vraag is dan ook. U gaat ervan uit, dat er een nieuwe eigenaar inkomt, hoe zeker bent u hiervan?

Vervolgens zegt u echter, dat er met de nieuwe eigenaar nog geen duidelijkheid is over de invulling. U heeft kennelijk contact met de nieuwe eigenaar, maar er is nog geen uitzicht op de plannen. Kunt u dat nader toelichten?

Deelt u de mening van de fractie, dat u wel heel erg vaag bent in dit geheel. En dan tot slot voorzitter. Het college stelt, dat er geen exploitatie plan nodig is om de bestemming in te vullen. Wat nu als de gemeente gewoon eigenaar blijft van het pand? Tot zo ver.

In deze spreektekst haalt voormalig commissielid Remco Duijnker in artikel 33 de Algemene Wet Bestuursrecht aan (zie ook ons hoofdstuk “belangenverstrengeling”). Wij onderschrijven de tekst, die commissielid Remco Duijnker in 2017 uitsprak. En het lijkt erop, dat het huidige college deze wet ook opnieuw wil overtreden. Over Artikel 3:3 van Algemene Wet Bestuursrecht komen wij later in deze Zienswijze nog terug.

Het College van Burgemeester & Wethouders werd deze avond vertegenwoordigd door wethouder Odd Wagner (Stadspartij Den Helder). Om het standpunt van deze avond te verduidelijken citeren wij graag uit de eerste termijn van beantwoording, die door de wethouder namens het voltallige College van Burgemeester & Wethouders van Den Helder werd uitgesproken.

Maar dat, dit bestemmingsplan heeft de intentie om de museale activiteiten, die nu in het in het postkantoor plaatsvinden, via bestemming technisch mogelijk te maken. Want met andere woorden het huidige bestemmingsplan staat dat eigenlijk niet toe. Zo eenvoudig is het.

En wat hebben wij dus gedaan. Wij hebben, zoals u weet, een Tender lopen, in die Tender worden partijen gevraagd om eventueel het gebouw te kopen van de Gemeente Den Helder en dan op een bepaalde manier dat gebouw weer in de goede orde te brengen, in de orde, zoals ik al tot nu toe steeds begrepen heb. Wat de bewoners van Den Helder wilden, want u bent tenslotte hun vertegenwoordigers. En ik heb hier heel veel discussie rondom dat gebouw gehoord. Maar nooit een discussie over: we willen er geen museum in. Dat heb ik nooit gehoord.

Ik heb wel antwoord en we willen dat bepaalde gebouw graag behouden voor, als wederopbouw gebouw, voor wat deze stad als geschiedenis met zich meedraagt. En daar gaat dit bestemmingsplan vanuit. Dus met andere woorden laten wij de waarde, de inbreng, dat we daar een museum kunnen vestigen. Die voldoet aan alle wettelijke eisen, die daarvoor zijn ook bestemming technisch.
Dus misschien mogen ze het bouwen, om een aantal financiële dragers mee te nemen, die het mogelijk maken om het te financiëren.
Dus laten we het daar die discussie u even… daar is dit bestemmingsplan opgericht. Om dus het museum in stand te houden. De dat je een museum in kan doen en daar een drager aan te verbinden, die het financieel misschien, zo aantrekkelijk mogelijk etc. etc. maakt om dat museum ook te exploiteren.

(…)

Als je zegt, als college. Namens… Als je zegt als college, dat je het gebouw wil behouden, als een gebouw, die laat zeggen de wederopbouwarchitectuur van Den Helder kenmerkt. Dan ga je dus weinig aan de gebouw veranderen. Wat je doet is een… Als het ware. Bij wijze van spreken helemaal leeghalen, weer opnieuw maken, maar het gebouw op zichzelf wordt niet anders. Want anders zou het nimmer de wederopbouwarchitectuur van de gemeente Den Helder zijn.

Dat betekent ook in natuurwaarden alles, wat vervolgens aan de buitenkant zit. Dat hebben wij ook gevraagd aan deskundigen en dergelijk. Daar hoeven wij niks aan te doen, want je verandert het gebouw niet. Dus als je het gebouw in een bepaalde tijd, u weet het ook, net dat gebeurt ook met als erin bijboeren, daar zijn allerlei afspraken, dat doen wij ook in onze vijver. Dat wil zeggen, nou, ’t is nu broedseizoen, lijkt me niet verstandig, dat nu dat u nu gaat dreggen in onze vijvers. Doe op het tijdstip, dat dat niet gebeurt. Dat kan dus hier ook, dus in die zin verandert die natuurwaarde, die verandert niet, omdat het gebouw niet veranderd. We gaan het gebouw alleen goed maken, dat die goeie museale waarde kan krijgen, met een paar Tenders erbij, die het financieel draagbaar, nog steeds aan de buitenkant gaat, gauw gebeurd.

Uit de spreektekst van Wethouder Odd Wagner blijkt klip en klaar, dat de gemeente het gebouw volledig wil behouden, omdat het postkantoor de belangrijke wederopbouwarchitectuur in Den Helder kenmerkt en vertegenwoordigd. Er wordt daarbij meermaals uitgesproken, dat het pand aan de buitenzijde niet veranderd mag worden. Veranderingen zijn alleen toegestaan aan de binnenzijde, die volgens de wethouder zelfs helemaal leeggehaald mag worden.

Ook bij de vervolgvragen in tweede termijn blijft de wethouder bovenstaande strekking van de inhoud volgen.

In deze commissievergadering en in de uitspraken van de wethouder wordt gesproken over de Tender.
Het Beeldkwaliteitsplan, dat wethouder Odd Wagner tijdens de commissievergadering benoemd en aan de gemeenteraad in later stadium zou worden voorgelegd, kunnen wij niet terugvinden in het archief van de Gemeenteraad van Den Helder. Dit Beeldkwaliteitsplan is dan ook niet vastgesteld door de Gemeenteraad, waardoor heft plan niet bestaat, terwijl deze voor de verlening van de vergunning door de Gemeente aan Tuin vastgesteld zou moeten zijn door de Ggemeenteraad van Den Helder.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 25 september 2017, ook te vinden op de site van de gemeenteraad worden de voorstellen en besluiten uit de “Commissie Stadsontwikkeling en Beheer’ geformaliseerd met een raadsbesluit:

Raadsvergadering 25 september 2017
Agendapunt 7 – Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Postkantoor 2017.
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/25-september/19:30

In deze Gemeenteraad dienen Beter voor Den Helder, ChristenUnie, GroenLinks, Fractie Vermooten en Behoorlijk Bestuur een Amendement in om de door Wethouder Odd Wagner gedane uitspraken tijdens de Commissievergadering van 11 september 2017  te formaliseren.

De Gemeenteraad van Den Helder spreekt uit, dat het uiterlijke karakter van het pand aan de Middenweg 172-174 niet mag worden aangetast. Dit Amendement (Bijlage 21) is met een meerderheid door de gemeenteraad aangenomen en in het bestemmingsplan opgenomen via het raadsbesluit Bestemmingsplan Postkantoor 2017 (Bijlage 22) als punt 6a en 6b:

6. a Dat het karakter van het uiterlijk van het postkantoor wordt geborgd;

6. b binnen de combinatie cultuur, wonen en 10% horeca (…);

Dit Amendement wordt in de gemeenteraad van 25 september 2017 uitgesproken door raadslid Michiel Wouters, de inmiddels verantwoordelijk wethouder voor het dossier Rob Scholte Museum, en aangenomen.
Als wethouder Stedelijke vernieuwing heeft hij zich te houden aan besluiten, genomen door de raad. Bij aanzienlijke wijzigingen in het bestemmingsplan en dat is bij een “postzegel” bestemmingsplan al snel, moet een wijziging van het bestemmingsplan eerst worden voorgelegd aan de Gemeenteraad. Hiervoor is de standaardprocedure voor bestemmingswijziging nodig, zodat burgers en belanghebbenden Zienswijzen kunnen indienen. Dit geldt ook voor een mogelijk verkorte procedure.

Uit een persbericht van de Partij voor de Vrijheid (PVV) blijkt, dat zij inmiddels hebben gevraagd om deze wijziging van het bestemmingsplan voor te leggen aan de raad.

Dit raadsbesluit staat diametraal tegenover de omgevingsvergunning, waarbij de aanvrager Tuin een verzoek doet om het in zijn ogen “aanbouw” zijnde deel van het gebouw te mogen slopen. Alleen deze zijvleugel van het pand is geen aanbouw, maar is een substantieel onderdeel van het originele ontwerp uit 1965 van architect Jo Kruger, namelijk de publieksruimte. Daarmee betreft het hier een onverbrekelijk deel van het uiterlijke karakter van het object, zoals omschreven in het bestemmingsplan (Bijlage 23).

Rapport van Anita van Breugel

Ook het Rapport van Anita van Breugel (Bijlage 24) over de Wederopbouw periode na de Tweede Wereldoorlog tot de Jaren 70 sluit aan bij het Raadsbesluit Postkantoor 2017. Het Rapport over de wederopbouw is door Breugel in opdracht van gemeente Den Helder gemaakt in 2011 en 2012.

In het Rapport van Anita van Breugel, genaamd “Rapport wederopbouw deel 2” is een deel gewijd aan het bestaande belang om het postkantoor te behouden vanwege de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en typologische waarde (Bijlage 25).

Het Stationsgebied heeft een hoge typologische architectonische waarde. Een groot deel van de Wederopbouw architectuur uit de jaren 70 en de stedenbouwkundige plannen van professor Wieger Bruin uit 1946 zijn nog intact. Het postkantoor speelt een zeer belangrijke rol bij de nog redelijk intacte Wederopbouw architectuur en is bepalend voor de stedenbouwkundige waarde van het Stationsgebied, Julianaplein en een deel van de Beatrixstraat.

Anita van Breugel zegt hierover in haar rapport:

Het postkantoor is behalve vanwege zijn reeds genoemde stedenbouwkundige waarde, ook vanwege zijn typologische waarde interessant. In het kader van de wederopbouw is het gebouw als een late exponent aan te merken, omdat het al enigszins de kenmerken laat zien van de architectuur van de jaren ’70.

Naast de typologische waarde heeft Anita van Breugel in haar rapport ook gesproken over de Cultuurhistorische waarde van het stadscentrum en met name ook over het Postkantoor.
Waarbij zij meerdere panden in de binnenstad van Den Helder heeft aangemerkt om te behouden met een status van een gemeentelijk monument, zo de wederopbouwarchitectuur en de Stedenbouwkundige waarde voor Den Helder te behouden.

7.2 AANBEVELINGEN CENTRUM DEN HELDER
Waardevol genoeg voor een status van gemeentelijk monument

Het postkantoor aan de Middenweg 172-174 met de volgende beschrijving:

Het postkantoor van architect J. Kruger uit 1967 is van algemeen cultuurhistorisch belang als voorbeeld van overgangsarchitectuur van wederopbouw naar jaren ’70.
Daarnaast is er sprake van een typologische waarde als voorbeeld van een postkantoor uit de late wederopbouwperiode met expeditieafdeling en
publiekspostkantoren; bijzonder daarbij was het separate postkantoor voor de Marine in het rechter volume met twee aparte postkantoren. De situering is duidelijk gerelateerd aan het station; mede ook vanwege het belang in de totale wederopbouw van het centrum heeft het postkantoor een uitgesproken stedenbouwkundige waarde.

 Besluit van de Gemeenteraad

Ook in de verkoopvoorwaarden van Redres, die bij Tuin bekend moeten zijn, stond respect voor de architectonische en kunsthistorische waarde van het uiterlijk van het pand als selectiecriterium en voorwaarde bij verkoop:

Pand dient behouden te blijven en mag niet gesloopt. Interne verbouwingen zijn toegestaan.

Het College van Burgemeester & Wethouders negeert de kaders, die de Gemeenteraad heeft gesteld bij het Bestemmingsplan Postkantoor. Ook negeert het College behalve het eigen raadsbesluit ook de eigen verkoopvoorwaarde, die zijn gebruikt bij de verkoop van het pand aan Aannemersbedrijf A. Tuin BV.

Als vergunningverleners wil het College zich beroepen op:

Het College kan middels artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 4, lid 1 van bijlage II Besluit omgevingsrecht medewerking verlenen aan verzoeken om afwijking van de bestemmingsplanbepalingen.

– De Gemeente Den Helder heeft voor bouwwerken welke niet in het bestemmingsplan passen de beleidsregels “Planologische Afwijkingsmogelijkheden” opgesteld.

Afwijkingen kunnen beperkt worden toegepast door een College van Burgemeester & Wethouders, dat te goeder trouw is aan democratisch genomen besluiten, We hebben al aangegeven, dat het hier gaat om vergaande wijzigingen van het oorspronkelijke bestemmingsplan. De wijziging is van dusdanige aard, dat het College van Burgemeester & Wethouders, de wijzigingen in het bestemmingsplan had moeten voorleggen aan de Gemeenteraad van Den Helder, door een zogezegd wensen en bedenkingen procedure op te starten. Daarmee is de aanvraag van deze aanvraag tot omgevingsvergunning een lange procedure geworden, waarbij ook Zienswijzen hadden mogen worden ingediend, die het College van Burgemeester & Wethouders had moeten behandelen. Even voor de goede orde, het College heeft geen enkele reactie gegeven op onze Zienswijze betreffende deze omgevingsvergunningprocedure.

Al vele malen wezen wij en wijzen wij nogmaals op de besluitvorming van de Gemeenteraad, waarbij expliciet is besloten, dat het pand Middenweg 172-174 niet van uiterlijke karakter mag veranderen. In het raadsbesluit is het opgenomen met de volgende tekst:

6.a Dat het karakter van het uiterlijk van het postkantoor wordt geborgd (Bijlage 22).

Ook is het verbazingwekkend te noemen, dat de Gemeente in de planschade overeenkomst zich al helemaal indekt, mocht de rechtsgang inzake Rob Scholte voor de Gemeente misgaan en zo probeert ze zich te vrijwaren voor eventuele schades, die kunnen ontstaan (Bijlage 26).

In de aanvraag voor de omgevingsvergunning van Aannemersbedrijf Tuin zijn een aantal tekeningen opgenomen van sloopwerkzaamheden. Het betreft hier voornamelijk kozijnen uit de buitengevel en enkele muren aan de binnenzijde van het pand (Bijlage 27).

De sloop van kozijnen is meegenomen in de proceskosten. Echter worden op dit moment de kozijnen verwijderd in opdracht van Gemeente Den Helder. De Gemeente heeft op dit moment het beheer van het pand overgenomen van Aannemersbedrijf Tuin en is met door Gemeente zelf aangevraagde vergunning bezig met de sloop van de kozijnen, die in de aanvraag omgevingsvergunning Tuin zijn opgenomen (wij betwisten overigens de geldigheid van de vergunning van Gemeente Den Helder).

Op de recente foto’s (Bijlage 28) is goed te zien, dat het merendeel van de kozijnen al voorbarig zijn weg gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden zijn al gestart in juni van dit jaar, voorafgaand aan de verstrekking van de omgevingsvergunning.

De aanvraag van Aannemersbedrijf Tuin

Uit de aanvraag van Aannemersbedrijf Tuin kunnen we afleiden, dat in eerste instantie de kosten voor de sloop zijn opgenomen in de projectkosten van de aannemer Tuin. Echter blijkt in opdracht van Gemeente Den Helder al begonnen te zijn met de sloop, waarvoor Aannemersbedrijf Tuin nu pas een vergunning aanvraagt. Dit betekent, dat hij een aanmerkelijke korting krijgt op de projectkosten, die nergens terug te vinden zijn. Ook staat nergens in de vergunningsaanvraag gemeld, dat Aannemersbedrijf Tuin de gemeente hiervoor een vergoeding betaald. De vergunningsaanvraag is daarmee niet compleet en mag niet verleend worden op basis van foutieve informatie.

Aan de omgevingsvergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden. Gezien het feit, dat Gemeente Den Helder inmiddels begonnen is met sloopwerkzaamheden, voorafgaand aan het verlenen van de vergunning aan Aannemersbedrijf Tuin. Wij zijn benieuwd, of iedereen zich al aan de onderstaande voorwaarden heeft gehouden:

Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:
Er mag niet eerder met de werkzaamheden worden begonnen dan nadat de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het bouwwerk naar het oordeel van team Openbare orde en Veiligheid (OoV) op voldoende wijze, middels over te leggen statische berekeningen zijn aangetoond. Deze gegevens moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden worden aangeleverd.
U dient, voordat met de kap, bouw (verbouw) wordt begonnen, de activiteit(en) te melden aan team Openbare orde en Veiligheid (OoV), onder vermelding van het registratienummer. Dit kan met het in de bijlage toegevoegde formulier of per email naar bouwtoezicht@denhelder.nl.
De aanvrager zal nader moeten aantonen, dat kan worden voldaan aan Artikel 3, lid 3, sub b van de bestemmingsplanvoorschriften. Volgens deze regels zal een aanvrager aan moeten tonen, dat voldaan kan worden aan de Algemene Geluidnormen voor Bedrijven (Activiteitenbesluit). De aanvrager noemt in de tekening van GeO Architecten (“situatie nieuw”, d.d. 02-07-2019), dat er een KPN richtlijn wordt gehanteerd, waarmee aangetoond zou kunnen worden, dat kan worden voldaan aan de geluidnormen. We ontvangen graag voor de start van de bouw een document, waaruit blijkt, dat er daadwerkelijk een door de KPN gehanteerde norm is voor haar eigen installaties. Bij ontbreken van een dergelijk document zal op andere wijze aangetoond moeten worden, dat de bedrijfsvoering van KPN niet wordt belemmerd.

Punt 1 en 3 waren al overtreden, voordat de vergunning is verleend. De aanvrager van de vergunning zou theoretisch wel kunnen hebben voldaan aan punt 2, maar dan nog steeds zijn zij zonder vergunning aan de verbouwing begonnen.

Bij punt 3 van het aanvraagformulier staat, dat er niet eerder vergunningen zijn aangevraagd voor bouwwerkzaamheden. Aannemersbedrijf Tuin heeft de vergunning voor de asbestverwijdering door de gemeente niet zelf aangevraagd. Echter heeft hij wel zijn toestemming moeten verlenen voor deze aanvraag, omdat hij juridisch eigenaar is van het pand.
Op dit punt heeft Aannemersbedrijf Tuin dan ook bewust foutieve informatie verschaft, waarvan Gemeente Den Helder op de hoogte was.
Ook bij punt 6 heeft Aannemersbedrijf Tuin niet de waarheid gesproken over de vraag, waar het bouwwerk en terrein op dit moment voor worden gebruikt. Hij heeft daarbij leegstand vermeld, terwijl er op het pand nog twee huurcontracten van toepassing zijn. Ook hier is Gemeente Den Helder van op de hoogte, omdat zij als vorige eigenaar verhuurder waren van het betreffende pand (de onderbouwing van de huurcontracten vindt u terug bij hoofdstuk Rechtspraak).

De sloop van de zijvleugel is opgenomen in deze omgevingsvergunning. Er loopt ook nog een aparte procedure voor een omgevingsvergunning voor sloop van de zijvleugel.

De zijvleugel behoort bij het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw en is onderdeel van nog lopende rechtszaken. Er kunnen op dit moment geen onomkeerbare sloopwerkzaamheden worden gepleegd op het pand.

Daarom wijzen wij nogmaals op Artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht:

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

In de omgevingsaanvraag staat ook het plan om een extra verdieping toe te voegen aan het pand. Ook dit overschrijdt de maximale hoogte in het bestemmingsplan. Daarbij wordt er bijna 25% extra bouwvolume opgenomen in Tuins plannen en wordt het in het besloten bestemmingsplan gewaarborgde karakter van het pand totaal genegeerd. Dit betekent ook, dat het bestemmingsplan tussen de 10 en 20% wordt gewijzigd. Het College van Burgemeester & Wethouders zijn niet bevoegd zulke grote wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen zonder besluit van de Gemeenteraad, en zullen in deze procedure een aparte wensen en bedenkingen procedure moeten starten voor de gemeenteraad.

Het postkantoor is gebouwd op een betonnen bak en is niet gebouwd met heipalen. Nergens in de rapportages van Aannemersbedrijf A. Tuin valt te lezen wat het effect is, dat dit heeft op de ondergrond en stevigheid van de betonnen constructie.

Conclusie

Aannemersbedrijf Tuin heeft de aanvraag van de omgevingsvergunning niet juist ingevuld. Er wordt verzwegen, dat er nog steeds een tweetal huurovereenkomsten geldig zijn voor het pand.

Aannemersbedrijf Tuin heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden, die gesteld zijn in de omgevingsvergunning, waardoor de vergunning door vergunningverlener Gemeente Den Helder direct zou moeten worden ingetrokken.

Het College van Burgemeester & Wethouders negeren de wettelijke kaders, die zijn opgelegd door het hoogste bestuursorgaan van Den Helder, namelijk de Gemeenteraad, die betrokken had moeten worden door het instellen van  een wensen en bedenkingen procedure.

De Gemeenteraad van Den Helder heeft uitdrukkelijk besloten, dat het karakter van het pand aan de Middenweg 172-174 moet worden gewaarborgd. De door Tuin aangevraagde omgevingsvergunning houdt zich niet aan het uitdrukkelijke besluit van de Gemeenteraad en de Gemeenteraad is ook nooit op dit door haar genomen besluit teruggekomen.

Wij willen er ook op wijzen, dat Aannemersbedrijf Tuin op het moment, dat zij zich op de Tender inschreven (1 november 2017), op de hoogte waren van de voorwaarden in het nieuwe bestemmingsplan (25 september 2017). Zij waren op de hoogte van de bouwhoogte en het behoud van het typische Wederopbouw karakter van het pand. Ook waren zij ervan op de hoogte, dat de aanbouw bij het originele ontwerp van het gebouw hoort en daarmee ook tot het unieke karakter van het gebouw behoort.
Ook op het vanaf het Julianaplein zichtbare reclamebord op het pand, waar de originele ontwerp tekening van Tuin op staat afgebeeld, is geen extra verdieping getekend.

Een mogelijke misrekening van Aannemersbedrijf Tuin, vanwege het niet renderen van hun bouwplan binnen het bestemmingsplan, maar dit kan geen reden zijn om de eisen en wensen in het raadsbesluit van het Bestemmingsplan 2017 te negeren. Deze mogelijke misrekening valt onder het bedrijfsrisico, dat Aannemersbedrijf Tuin willens en wetens (namelijk op de hoogte van onze aanspraken) heeft genomen bij de aankoop van het pand aan de Middenweg 172-174 te Den Helder.

Het College van Burgemeester & Wethouders laten hun eigen belang prevaleren als verkopende partij en als zakenrelatie van Aannemersbedrijf Tuin, boven de belangen van de directe belanghebbende, Rob Scholte en zijn museum, omwonenden, burgers, en bedrijven. Ook de Gemeenteraad van Den Helder wordt buiten spel gezet door hen eenvoudigweg te negeren, ondanks de agenderingsvraag van een politieke partij.

Gemeente Den Helder is vergunningsverlener van de omgevingsvergunning

Gemeente Den Helder heeft een belang als verkopende partij van pand Middenweg 172-174
Gemeente Den Helder heeft met betrekking tot stadsontwikkeling een vergaande zakelijke relatie met aannemersbedrijf Tuin.

Onomkeerbare sloopwerkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd, zolang de rechter in de lopende rechtszaken, zoals Gemeente Den Helder versus Rob Scholte en Rob Scholte versus Aannemersbedrijf Tuin, waar gemeente Den Helder zich bij heeft gevoegd, nog geen uitspraak is gedaan.

Wij starten bij deze de procedure bij de Beroep en Bezwaarcommissie van uw gemeente Den Helder en verwachten te worden opgeroepen voor een zitting bij de Commissie Beroep en Bezwaar.

We gaan er van uit, dat Aannemersbedrijf Tuin zich zal houden aan het persbericht, dat zij heeft laten uitgaan aangaande het postkantoor (Bijlage 29).

Wij behouden ons het recht voor om bij een voor ons negatieve uitkomst bij de Commissie Beroep en Bezwaar de omgevingsvergunning aan te vechten bij de Raad van State of via alle daartoe geëigende ons ter beschikking staande gerechtelijke procedures. Hierbij zullen wij alle bovenstaande punten voorleggen aan het bevoegde gezag, waarbij wij ons het recht voorbehouden meer en verdere bezwaren tegen deze omgevingsvergunning aan te dragen.

Wij behouden tevens ons recht voor om om deze zaak voor te leggen aan de voorzieningenrechter in Haarlem. Mocht Aannemersbedrijf A. Tuin BV, zonder een onherroepelijke omgevingsvergunning verdere sloopwerkzaamheden verrichten en indien verdere werkzaamheden zullen worden doorgezet, dan zullen wij de rechtbank vragen een bouwstop op te leggen tot de procedures tussen Gemeente Den Helder versus Rob Scholte en Rob Scholte versus Aannemersbedrijf A. Tuin BV zijn afgerond.

Als laatste willen wij u erop wijzen, dat de advocaten van Rob Scholte, namelijk advocatenkantoor Friedberg & Mahn, door ons gemachtigd zijn om naast ons bezwaarschrift, verdere juridische stappen te ondernemen, die nodig zijn om de afgifte van de omgevingsvergunning tegen te houden en de verdere voorgenomen sloop van het pand te voorkomen. Wat betreft de eventueel te nemen vervolgstappen gaan wij af op hun expertise.

In verband met de actieve informatieplicht van het College van Burgemeester & Wethouders verzoeken wij de bij u ingeleverde stukken, inclusief de bijlagen, door te sturen aan alle leden van de Gemeenteraad en deze brief onverkort en ongecensureerd te publiceren bij de ingekomen stukken op de website van de Gemeenteraad van Den Helder.

Namens Rob Scholte en Rob Scholte Museum,

Marc Nihot

Per adres:
Koninginneweg 160
1075 EE Amsterdam

Bijlagen:

Bijlage 1.
Zienswijze 14 april 2019
https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/04/Bijlage-0-Zienswijze-aanvraag-omgevingsvergunning-Middenweg-172-174-te-Den-Helder.pdf

Bijlage 2.
Notitie: “Actieve en Passieve Informatieplicht
https://drive.google.com/file/d/1K-l7yQUSRCql1NhZpQv8elQwzhzLWYgl/view?usp=sharing

Bijlage 3.
Foto’s exterieur Middenweg 172-174 te Den Helder

Bijlage 4.
Vonnis 23 januari 2019
https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/01/Rechtbank-Noord-Holland-Vonnis-zaaknummer-C15268827-HA-ZA-18-18-23-januari-2019-.pdf

Bijlage 5.
Vonnis 16 oktober 2017
https://drive.google.com/open?id=1znElxfpih_quuKpcdk31l5S2jOSbyvZZ

Bijlage 6. Vonnis 13 maart 2018
https://drive.google.com/open?id=195xxfVF1c9Hz9EIcx5mvZgV8YUVSIcJY

Bijlage 7.
Vonnis 12 september 2018
https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2018/09/RECHTBANK-NOORD-HOLLAND-VONNIS-in-incident-van-12-september-2018-zaaknummer-rolnummer-C15271751-HA-ZA-18-188.pdf

Bijlage 8.
USB stick Interview Kees Jan Tuin bij LOS Den Helder

Bijlage 9
Den Helder Actueel – Verplaatsing Pinas kost meer dan twee ton
https://denhelderactueel.nl/2019/08/verplaatsing-pinas-kost-meer-dan-twee-ton/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-verplaatsing-pinas-kost-meer-dan-twee-ton-cepezed-pinas/

Bijlage 10.
Noordhollands Dagblad – Kijkdag postkantoor Den Helder trekt geen kijkers
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_8582779/kijkdag-postkantoor-den-helder-trekt-geen-kijkers?utm_source=robscholtemuseum.nl&utm_medium=referral&utm_content=/carina-gutker-kijkdag-postkantoor-den-helder-trekt-geen-kijkers/
https://robscholtemuseum.nl/carina-gutker-kijkdag-postkantoor-den-helder-trekt-geen-kijkers/

Bijlage 11.
Proces verbaal inschrijving Aannemersbedrijf A. Tuin

Bijlage 12.
Tender Postkantoor Den Helder
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJLXlsV3NZdjdadEk/view?usp=sharing

Bijlage 13.
Nota van toelichting Tender
https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/09/Redress-Nota-van-toelichting.pdf

Bijlage 14.
Koopcontract vermeld in Tender
https://drive.google.com/open?id=1aoPPN0mIUKOU_6Bj7lJvA5kCuqr0GYPZ

Bijlage 15.
Getekend koopcontract tussen Gemeente Den Helder en Aannemersbedrijf A. Tuin BV
https://drive.google.com/file/d/1mA-VKuvcXWm6751miJEJkUkfychHDcPL/view?usp=sharing

Bijlage 16.
Allonge bij koopcontract tussen Gemeente Den Helder en Aannemersbedrijf A. Tuin BV

Bijlage 17.
Stukken aanvraag omgevingsvergunning
https://drive.google.com/file/d/1lu7QFScSWJGIGl68e8kyEWJQqqUbI-T_/view?usp=sharing

Bijlage 18.
Poster Omgevingsvergunning

Bijlage 19.
Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Bijlage 20.
Bestemmingsplan Postkantoor 2017
https://drive.google.com/file/d/1P6ZE30tKU1vwzm33l2QnzmM1GKFd_swa/view?usp=sharing

Bijlage 21.
Amendement op bestemmingsplan Postkantoor 2017

Bijlage 22.
Raadsbesluit Bestemmingsplan Postkantoor 2017

Bijlage 23.
Persbericht PVV
https://denhelderactueel.nl/2019/04/steun-voor-plannen-postkantoor/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-plannen-postkantoor-eerst-via-de-raad/

Bijlage 24.
Wederopbouwrapport Anita van Breugel Deel 1
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJMlRYbGY0MmNhczA/view?usp=sharing

Bijlage 25.
Wederopbouwrapport Anita van Breugel Deel 2
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJRUpzWFJUWlRfZ28/view?usp=sharing

Bijlage 26.
Planschade overeenkomst tussen Gemeente Den Helder en Aannemersbedrijf A. Tuin BV

Bijlage 27.
Tekeningen Sloopwerkzaamheden
https://drive.google.com/open?id=1R6N6_hvq-GqE6f330AVHj2_838J9ccQ2

Bijlage 28.
Foto’s Sloopwerkzaamheden

Bijlage 29.
Persbericht Aannemersbedrijf Tuin
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190717_46368352/voormalig-museum-rob-scholte-mag-van-gemeente-den-helder-worden-omgetoverd-tot-woongebouw
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-voormalig-rob-scholte-museum-mag-van-gemeente-den-helder-worden-omgetoverd-tot-woongebouw/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezwaarschrift
https://robscholtemuseum.nl/?s=Middenweg+172-174%2C+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemersbedrijf+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeenteraad+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=onbehoorlijk+bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=koopovereenkomst
https://robscholtemuseum.nl/?s=onrechtmatig+handelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=huurrecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=onterechte+uitzetting
https://robscholtemuseum.nl/?s=omgevingsvergunning
https://robscholtemuseum.nl/?s=belangenverstrengeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=politiek+gezichtsverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=verbonden+partijen
https://robscholtemuseum.nl/?s=tender+Redress
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees-Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Odd+Wagner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bibob
https://robscholtemuseum.nl/?s=postzegelplan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Koopman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amendement
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+Beroep+en+Bezwaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+%26+Mahn