OMEM – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat saboteert Tilt sensoren in Groningen: NAM stopt met meting van aardschokken + Extra + PDF’s

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat saboteert Tilt sensoren in Groningen: NAM stopt met meten van aardschokken te stoppen

Geachte heer van der Lee, beste Tom,

Mogelijk hebt ook u de afgelopen dagen gehoord en of vernomen, dat de NAM voornemens is het zogenaamde netwerk met TNO gebouw sensoren in Groningen per 1 december 2019 buiten werking te stellen.

Naar verluidt doet de NAM dat, omdat het zich verplicht heeft en verplicht wordt zich geheel uit het schadeproces en dus ook de schade meting terug te trekken. Wel schijnt de NAM de afgelopen maand geprobeerd te hebben het nu nog functionerende netwerk over te dragen aan andere partijen, zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en KNMI, mogelijk ook aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Provincie Groningen, waterschappen en gemeenten, maar die waren allen volgens de NAM niet geïnteresseerd.
Op zich dus niet verwonderlijk, dat de NAM zich niet meer geroepen voelt nog langer dit netwerk van kostbare ‘gebouw sensoren‘ en de daaraan verbonden kosten van beheer en analyse door TNO te blijven dragen. Maar het uit de lucht halen van dit netwerk van deze ongeveer 350 meetstations zal grote gevolgen hebben voor de pilot met de Tilt sensoren, die momenteel eindelijk na jaren van vertraging en in een sterk uitgeklede vorm nu in Groningen gaan worden ”uitgerold“.

Wat heeft de pilot van de Tilt sensoren te maken met de NAM en TNO gebouw sensoren?

Pagina 12 van het Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van diensten voor pilot Tilt sensoren, 5 december 2018

Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van diensten voor pilot Tilt sensoren, 5 december 2018

In de opzet van de pilot Tilt sensoren wordt (terecht) een koppeling (zie daarvoor onder andere pagina 12 over de test opzet en aanbesteding) gevraagd tussen de de meetresultaten van de uitverkoren objecten (→ hierna te noemen Tilt Objecten ofwel TO) binnen de Tilt sensor proef van zowel de zogenaamde NAM en TNO gebouw sensoren als de (andere) accelerometers in en onder de velden van het KNMI.
Met name de koppeling tussen de de NAM en TNO gebouw sensoren is van belang, omdat daarmee vergelijkbare meetgegevens van instrumenten, zoals die gebruikt worden in de opstelling bij de Tilt Objecten, kunnen worden vergeleken en gevalideerd aan zowel de gegevens van de opgestelde Tilt sensoren als de elders opgestelde NAM en TNO gebouw sensoren.

Dit dient een dubbel doel omdat:
a) hiermee zowel de huidige metingen en dan met name de waargenomen kantelingen en zettingen, zoals die kunnen worden geregistreerd door de Tilt sensoren gepaard kunnen worden aan het beeld, dat voortkomt uit de bij dezelfde TO tevens opgestelde gebouw sensoren, waardoor daardoor ook een mogelijk beter en duidelijker verband kan worden gelegd tussen gelijktijdig waargenomen metingen elders, namelijk die van de NAM en  de TNO gebouw sensoren.
b) als de mogelijkheid om de huidige meetgegevens van NAN en TNO gebouw sensoren te vergelijken met in het verleden opgedane metingen blijf bestaan, wordt het in principe veel beter mogelijk de door aardschokken ontstane schade, die in het verleden wel of niet gekoppeld kon worden aan de meetgegevens van NAM en TNO, zodat de metingen alsnog beter te duiden en onderbouwen zijn, door het mogelijke aantoonbare verband tussen die bepaalde gegevens en de met de opgedane Tilt meters gebouw sensor data.

Nu, al dan niet op last van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de NAM bij gebrek aan andere geïnteresseerden besloten heeft het netwerk uit de lucht te halen, dreigt daarmee tevens de intrinsieke waarde van de pilot Tilt sensoren (voor zover, die in deze toch sterk uitgeklede, maar desondanks zeer kostbare, Tilt proef opstellingen nog aanwezig was) alsnog grotendeels of zelfs geheel verloren dreigen te gaan.

Ik begrijp, dat de materie op het eerste gezicht verwarrend en of ingewikkeld overkomt.
Daarom ik zou u graag een en ander nader persoonlijk uitleggen en het dus zeer op prijs stellen telefonisch contact met u te hebben.

Mogelijk, dat mede naar aanleiding van deze informatie ken ons gesprek kamer vragen zouden kunnen worden gestel, opdat door het mogelijk behoud in ander beheer van voormalige het  NAM en TNO gebouw sensoren netwerk van grote meerwaarde zal zijn voor de opzet en uitkomst van de pilot Tilt sensoren.

Een vriendelijke groet,

Namens OMEM,
Simon Koorn

Zuiderstraat 10
9635 AL Noordbroek
0598-451004 → kantooruren
0598-352228 → privé (buiten werktijden)

Mail in bcc. aan Rob Scholte, 18 november 2019, 18:19

EXTRA

Start montage sensoren & opheffing netwerk

Beste Riemer,

Voor het gemak heb ik mijn commentaar in cursief tussen de regels van jouw email tekst geplaatst.

Op 18 11 2019, 16:29 <R.R.Baumfalk@nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende geschreven:

Beste Simon,

Volgens de planning komt Fugro medio december de sensoren bij jou op locatie monteren en plaatsen. Een exacte datum heb ik nog niet, maar ik neem aan, dat ze daarvoor contact met je opnemen.

Wij zijn benieuwd.

Het tweede punt, dat betreffende het NAM netwerk van sensoren en het opheffen daarvan, willen we agenderen in de Technische Commissie van de pilot Tilt sensoren onder voorzitterschap van Ishan Bal op 11 december 2019.

Als we de communicatie van NAM mogen en moeten geloven zal het netwerk van NAM en TNO gebouw sensoren per 1 december definitief uit de lucht worden gehaald en opgedoekt.
Om die reden doet een dergelijk late agendering van jullie zijde bij de NCG de gedachte opkomen van verdrinkingsdood, kalveren, putten en het ontijdig dempen van de laatsten om het zich reeds voltrokken hebbende noodlot te voorkomen.

Bedenk daarbij, dat, althans voor ons, de bij tender en aanbesteding vooropgestelde koppeling en validatie van de met de pilot Tilt sensoren opgedane metingen aan de gelijktijdig gedane metingen van bestaande netwerken (en dus mijn inziens ook het NAM en TNO gebouw sensoren netwerk) de reden was en is om aan de in onze ogen toch al ver uitgeklede proef toch onze medewerking te verlenen.

Met het nu dreigende verdwijnen van deze mogelijkheid van data analyse wordt wat ons betreft de opzet van de proef zo ernstig geweld aangedaan, dat wij gedwongen zullen zijn onze toegezegde medewerking in heroverweging te nemen.

Hartelijke groet,

Riemer Baumfalk
Nationaal Coördinator Groningen

Een vriendelijke groet,

Namens OMEM,
Simon Koorn

Mail in bcc. aan Rob Scholte, 19 november 2019, 21:43

PDF’s

Nationaal Coördinator Groningen – Plan van aanpak: Pilot Tilt sensoren, 19 juli 2018
Nationaal Coördinator Groningen – Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van diensten voor pilot Tilt sensoren, 5 december 2018

Meer informatie:
https://www.ondergroningen.nl/
https://robscholtemuseum.nl/?s=OMEM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Simon+Koorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Provincie+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Economische+Zaken+en+Klimaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Aardolie+Maatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staatstoezicht+op+de+Mijnen
https://robscholtemuseum.nl/?s=KNMI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationaal+Co%C3%B6rdinator+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tilt+sensoren