Loes Vermeer Lagerveld – Brief aan College van B &W Den Helder inzake Aanvraag Omgevingsvergunning Stadhuis Willemsoord + Staf RSMuseum – Lolke Kuipers op Twitter

Willemsoord (foto Peter van Aalst)

Gebouw 66 (foto Google Earth)

Brief aan het College van Burgemeester & Wethouders van Den Helder inzake Aanvraag Omgevingsvergunning Stadhuis Willemsoord

College van Burgemeester & Wethouders
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder

Inzake Aanvraag Omgevingsvergunning Stadhuis Willemsoord

Den Helder, 23 februari 2021.

Geacht College,

Bij deze vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In het vigerende Bestemmingsplan Willemsoord 2012 is opgenomen, dat dit gebied is aangewezen als een beschermd stadsgezicht en diverse gebouwen daar een Rijksmonument zijn, waaronder Gebouw 66. Dat houdt in, dat de Monumentenwet van toepassing is. Een wijziging van gebruik en verbouwing van dit pand zijn slechts mogelijk, indien een Omgevingsvergunning als bedoeld in Artikel 2.1 lid 1 letter f van de Wabo is verleend.
Volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is bij activiteiten, die het wezen van een Rijksmonument raken, een uitgebreide procedure voor de Vergunning aanvraag van toepassing. Het is evident, dat de transformatie van Gebouw 66 in een Stadhuis het wezen van dit Rijksmonument raakt. De cultuurhistorische waarde van Gebouw 66, als voorbeeld van een Masten Loods uit de negentiende eeuw, wordt vrijwel geheel bepaald door de unieke binnenruimte, waarin vier afzonderlijke beuken zijn verbonden door een dak, dat wordt gedragen door een houten stand vinken constructie. In het Stadhuis plan wordt het interieur van Gebouw 66 zo ver gaand in compartimenten opgedeeld, dat de historische waarde van het Rijksmonument nagenoeg volledig verloren gaat.
Het RCE meldt op zijn website, dat de gemeente de Rijksdienst om advies moet vragen in geval van wijzigingen van ingrijpende aard aan een Rijksmonument met gevolgen, vergelijkbaar met sloop of gedeeltelijke sloop, dan wel een verandering in gebruik van het monument, waardoor sprake is van Bestemming wijziging van het Rijksmonument. Waar de gemeente voor de gedeeltelijke sloop en transformatie van Gebouw 66 verplicht is om advies aan de RCE te vragen, dient ook de uitgebreide procedure voor de Vergunning aanvraag te worden toegepast. Na het advies van de RCE kan de gemeente een Ontwerpbesluit nemen, waarop door iedere burger of organisatie een Zienswijze kan worden ingediend. Uit het feit, dat de Vergunning aanvraag van 15 december 2020 niet ter inzage heeft gelegen, leid ik echter af, dat de gemeente de reguliere procedure voor de Vergunning aanvraag volgt.
Gaarne verneem ik van u, of de RCE aan de gemeente een advies heeft uitgebracht, en of daarom is verzocht. Zo ja, wanneer wordt daarop een Ontwerpbesluit genomen, zodat van een bestuursrechtelijk correcte behandeling van deze zaak kan worden gesproken?

Kopie van dit schrijven zal worden toegezonden aan de RCE en aan de plaatselijke pers.

Met vriendelijke groet,

LC Vermeer Lagerveld
Bernhardplein 23 B
1781 HG Den Helder
lcvermeer38@gmail.com

Mail aan R, 27 februari 2021, 10:40

Lolke Kuipers op Twitter

Gebed om vergiffenis voor onwaarheden en beschuldigingen van Tjitske Biersteker (fot Staf RSMuseum)

Dom, dom, dom (foto Staf RSMuseum)

Stadhuis op andere locatie van Paul Schaap in de Helderse Courant (foto Staf RSMuseum)

Beste burgemeester Koen Schuiling (foto Staf RSMuseum)

Winstwaarschuwing (foto Staf RSMuseum)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loes+Vermeer+Lagerveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=René+van+Deutekom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bo+Anne+van+Egmond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsvergunning+Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Masten+Loods
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Plan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie