Gemeente Den Helder – Antwoord schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur betreffende verzekering collectie Rob Scholte Museum + Raetsheren van Orden BV – Verzekering

Raetsheren van Orden (foto Risk en Business)

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp betreffende berichtgeving verzekering kunstcollectie Rob Scholte Museum, Zaaknummer 2021 003192

Aan de leden van de Gemeenteraad

Op 1 december 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp onder verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over berichtgeving verzekering kunstcollectie Rob Scholte Museum. Het antwoord vindt u onder de vraag.

Afgelopen maandag heeft Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp in het vragenkwartier vragen gesteld over het Rob Scholte Dossier. Vier dagen later stuiten we in diverse media op alweer nieuwe geluiden, waar gemeente Den Helder wederom in een kwaad daglicht komt te staan. Naar aanleiding van het interview met Oliver Anderson vragen wij ons af, of de dingen die hij daarin heeft gezegd op waarheid berusten.

Het College van Burgemeester en Wethouders hebben een actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad. Of hier nu door één raadslid of door de gehele raad om wordt verzocht.

De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in de Artikelen 169 leden 2 en 4 en 180 lid 2. Kort samengevat: het College en de Burgemeester geven de raad alle inlichtingen, die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Voordat wij de vragen behandelen, willen wij het volgende nogmaals benadrukken. Zoals wij drie weken voorafgaand aan het stellen van deze vragen reeds hebben bericht bij Raadsinformatiebrief 2020 062382 (https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-de-tijd-dringt-voor-rob-scholte-ultimatum-verstreken-gaat-den-helder-kunst-verkopen-dan-moet-de-rechter-toestemming-geven-bw-dh-raadsinformatiebrief/), worden opnieuw schriftelijke vragen gesteld over een lopend privaatrechtelijk geschil, waar de gemeente Den Helder een van de partijen is.

Dit geschil ligt op dit moment voor in verschillende procedures bij de rechter. Doordat hierover aan ons vragen worden gesteld, wordt ons gevraagd in de openbaarheid te treden over een geschil dat op dit moment onder de rechter is. Hiermee berokkent u de gemeente en eventuele andere betrokken partijen potentieel schade. Het gaat niet alleen om benadeling van de (proces)positie van de gemeente. De gemeente heeft ook rekenschap te geven van de positie van de andere partijen, die in deze zaak betrokken zijn.

Gelet op bovenstaande zullen wij slechts beperkt op uw vragen antwoorden.

(1)

Klopt de berichtgeving, dat de kunstcollectie Rob Scholte Museum, niet meer onder de dekking valt van de verzekering, die in 2018 is afgesloten bij Raetsheren? Kunt u per direct de gemeenteraad in kennis stellen van de verzekeringspolis en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen?

Dat klopt. Met de overgang van de kunstcollectie naar BVA Auctions en verzekering van de collectie bij BVA Auctions heeft de gemeente de kunstvoorwerpenverzekering bij Raetsheren van Orde opgezegd.

Een verzekeringspolis en bijbehorende voorwaarden worden naar hun aard beschouwd als gevoelige bedrijfsgevoelige informatie, die zich niet lenen voor openbaarmaking. Op dit punt kunnen wij niet tegemoet komen aan uw verzoek.

(2)

In het krantenbericht staat dat de gemeentewoordvoerder zegt, dat de collectie bij BVA wel verzekerd is. Tegen welk bedrag is de kunstcollectie nu bij BVA verzekerd en kunt u deze verzekeringspolis en voorwaarden per direct aan de gemeenteraad toesturen?

De gemeente heeft met BVA Auctions afgesproken, dat de kunstcollectie onder de verzekering van BVA verzekerd is.

Een verzekeringspolis en bijbehorende voorwaarden worden naar hun aard beschouwd als gevoelige bedrijfsgevoelige informatie, die zich niet lenen voor openbaarmaking.

(3)

Indien de kunstcollectie toch verzekerd blijkt te zijn, waarom is Rob Scholte en of zijn vertegenwoordigers daar niet over geïnformeerd?

De voormalig gebruiker van Middenweg 172 – 174 weet, dat de collectie is verzekerd. In het vonnis van de Rechtbank van 18 september 2019 (https://robscholtemuseum.nl/rechtbank-noord-holland-uitspraak-zaaknummer-7260971-cv-expl-18-6825-18-september-2019/) is hij ook veroordeeld tot betaling van de kosten voor verzekering.

(4)

Is de kunstcollectie door Imming Fine Art BV verplaatst naar BVA Auctions, of is dit gebeurt door een andere transporteur?

Imming Logistics Fine Art BV heeft de kunstcollectie in opdracht van de gemeente getransporteerd naar BVA Auctions.

(5)

Volgens de berichtgeving moet er voor de verzekering van de kunstwerken, voor ieder kunstvoorwerp een conditierapport aanwezig zijn. Deze moeten, zover wij begrijpen, opgesteld zijn bij de ontruiming van het Rob Scholte Museum in 2018. Is dit ook daadwerkelijk gebeurd?
Zo ja, kunt u als voorbeeld een aantal van deze conditierapporten aan de gemeenteraad doorsturen? U hoeft als College niet alle 8.000 rapporten te zenden, maar een willekeurige weergave van 50 conditierapporten is hiervoor voldoende.

Zo nee, waarom zijn deze rapporten niet gemaakt, terwijl dit een voorwaarde is en was van de verzekeringspolis. Is het College het met ons eens, dat door het niet maken van conditierapporten de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld voor alle schades aan de kunstwerken, ook al waren ze in het museum mogelijk al beschadigd? Motiveer uw antwoord.

De ontruiming van de kunstcollectie uit het voormalig Rob Scholte Museum heeft plaatsgevonden door en onder toezicht van daartoe gespecialiseerde ‘Art Handlers’. Voorafgaand aan ontruiming uit het museum zijn de kunstwerken gedocumenteerd.

(6)

Als vraag (5) met nee is beantwoord, dan heeft gemeente Den Helder zich niet gehouden aan de polisvoorwaarden. Graag willen wij dan van de gemeente weten, of de kunstcollectie dan wel verzekerd was sinds de ontruiming? Of dat de gemeente al sinds 2018 geen dekking heeft van de verzekering, omdat er niet voldaan is aan polisvoorwaarden. Motiveer uw antwoord, met bewijs van dekking.

Het is de gemeente onbekend waarom er geen dekking zou zijn.

(7)

Hoe beoordeelt het College de ontruiming van het voormalige Postkantoor vanwege een betalingsachterstand van naar verluidt 2,000 euro, nu de gemeente kennelijk vele tonnen aan ontruimingskosten en opslagkosten van Rob Scholte vordert en het persoonlijke leven van de kunstenaar en zijn gezin is verwoest. Is hier nog sprake van enige proportionaliteit?

De Rechtbank heeft geoordeeld, dat de ontruiming rechtmatig was.

Voor de verdere beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de volgende passage uit het vonnis van de Rechtbank van 18 september 2019 (https://robscholtemuseum.nl/rechtbank-noord-holland-uitspraak-zaaknummer-7260971-cv-expl-18-6825-18-september-2019/):

(5.17) Het moet Scholte voorafgaande aan de ontruiming duidelijk zijn geweest, dat de gemeente serieus streefde naar het leegkomen van het pand. De verhouding tussen de gemeente en Scholte was toen al behoorlijk verstoord en bovendien had de gemeente het pand verkocht. Op de dag, dat het arrest werd gewezen, is Scholte al gevraagd, of hij vrijwillig tot ontruiming zou overgaan en de dag daarop is het arrest betekend en de ontruiming aangezegd. Het had onder deze omstandigheden op de weg van Scholte gelegen om zelf te zorgen voor tijdige ontruiming dan wel maatregelen ter voorkoming of tot opschorting van de ontruiming te nemen. Gesteld noch gebleken is, dat Scholte iets deed.
Toen de gemeente op de aangezegde dag tot ontruiming overging, Scholte zelf niets had geregeld of regelde en er vermoedelijk door hem, gelet op de omvang van de inboedel, op dat moment ook niets meer te regelen viel, was de gemeente gedwongen om de inboedel op te slaan. Nog daar gelaten, dat de APV het niet toeliet om de goederen op straat te zetten, had de gemeente ook rekening te houden met de belangen van Scholte door zorgvuldig met de goederen om te gaan. Scholte is vervolgens meerdere keren in de gelegenheid gesteld om de goederen op te halen, ook zonder opslagkosten te betalen. Hij deed dat uiteindelijk pas onder de druk van een door de gemeente aangespannen Kort Geding. Onder deze omstandigheden moet het er voor gehouden worden, dat de gemeente zich op redelijke gronden heeft ingelaten met de behartiging van de belangen van Scholte. Hij zal de kosten van ontruiming en opslag dan ook moeten vergoeden. Dergelijke kosten had hij overigens ook moeten maken als hij de ontruiming en opslag zelf zou hebben geregeld.’

(8)

Hoe beoordeelt het College de ontruiming van het voormalige Postkantoor in april 2018, nu het gebouw er inmiddels twee en een half jaar leeg en als een bouwval, deels gesloopt (tegen de wens van de gemeenteraad in), bijstaat?

De ontruiming in april 2018 is een rechtstreeks gevolg van de verkoop van dit pand in een daaraan voorafgegane openbare tenderprocedure. Over de ontwikkelingen aangaande de verkoop van het pand hebben wij u tussentijds geïnformeerd, waaronder per Raadinformatiebrief van 31 oktober 2017 (https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-verkooptermijn-postkantoor-verlengd-kort-geding-gemeente-den-helder-raadsinformatiebrief-nr-ri17-0104-delano-weltevreden-zaak-rob-scholte-volgende-maand/). Met de verkoop van het voormalig Postkantoor heeft de gemeente het pand niet langer in eigendom.

De ontwikkeling van het Postkantoor is een verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar. De gedeeltelijke sloop heeft destijds plaatsgevonden, nadat hiervoor de daarvoor benodigde Sloopmelding was ingediend.

De nieuwe eigenaar wil het pand heel graag verder gaan ontwikkelen. Hiervoor heeft hij op 21 maart 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning en het college heeft de Omgevingsvergunning op 16 juli 2019 verleend. Door juridische procedures is deze Omgevingsvergunning echter nog niet onherroepelijk. Op dit moment loopt de Beroepsprocedure. Op 21 oktober 2020 heeft het College de Rechtbank gevraagd om een spoedige behandeling van het beroep, zodat het Postkantoor een positieve bijdrage kan leveren aan de stad.

Wij gaan er van uit, dat wij u met deze belangrijke informatie voldoende hebben geïnformeerd.

Den Helder, 26 januari 2021

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

Jeroen Nobel
burgemeester

Robert Reus
secretaris

Kunstvoorwerpenverzekering

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (1) (foto RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (2) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (3) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (4) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (5) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (6) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (7) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (8) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (9) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (10) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (11) (foto Staf RSMuseum)

Raetsheren Kunstvoorwerpenverzekering (12) (foto Staf RSMuseum)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte+Dossier
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verzekering+Kunstcollectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raetsheren+van+Orden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oliver+Anderson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentewet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Informatieplicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemersbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sloopmelding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behartiging+Belangen+Scholte

1 Comment

  1. Rechtvaardigheid en openheid zijn broer en zus.

    Een faire overheid, die alleen maar het algemeen belang voor ogen heeft en met open vizier een conflict aangaat, heeft helemaal geen geheimhouding nodig. Alleen als er smerige spelletjes worden gespeeld, die slechts het belang van enkelen dienen, belemmert het zogenaamde gemeentebelang de openbaarheid.

    Voltaire zei het al: “Staatsbelang is slechts een woord, dat uitgevonden is, om tirannen als excuus te dienen”. 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image