Delano Weltevreden – Opvallend Stil rond Aanbesteding Stadhuis + Gemeente moet Maatregelen nemen tegen Vervuiling Gebouw 66 + Stadhuis twee miljoen duurder + Voor 500.000 Sprinkler

Het Stadhuis op Willemsoord moet komen in de Gebouwen 72 (links) en 66 (tweede van rechts) (foto Redmouse)

Het is Opvallend Stil rond de Aanbesteding van het Stadhuis op Willemsoord, terwijl de Knoop in juli zou worden doorgehakt

Den Helder – Het is opvallend stil rond de Aanbesteding voor de Bouw van het Stadhuis op Willemsoord. In juli zou de Knoop worden doorgehakt. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Ontwikkelbedrijf Zeestad houdt de Kaken op Elkaar.

De Gemeente Den Helder heeft Zeestad gevraagd het Stadhuis te (laten) bouwen. Een Openbare, Europese, Aanbesteding maakt deel uit van het Proces.

Medio april zei Vreugdenhil, dat vijf Aannemers in de Race waren voor de Opdracht om twee Panden op Willemsoord om te bouwen tot Stadhuis. In juli zou de Knoop worden doorgehakt, in het laatste kwartaal van dit jaar moet de Bouw beginnen. En in het eerste kwartaal van 2023 moet het dan zittende College de Sleutels van het nieuwe Stadhuis in handen krijgen.

De vijf Aannemers komen uit Nederland. Half juli antwoordde de Directeur op vragen van deze Krant over de Aanbesteding, dat de Procedure nog niet was afgerond. “Daarom kan ik er nog Geen Mededelingen over doen.” Wanneer de Knoop zou worden doorgehakt, wilde hij niet zeggen.

Geen Vragen

Het is inmiddels bijna medio augustus en nog steeds is niet bekend, of er al een Bouwbedrijf is uitgekozen en welk Bedrijf dat is. Vreugdenhil wil Geen Vragen over de Aanbesteding beantwoorden. Hij is Vrij en zegt in de laatste week van augustus weer beschikbaar te zijn.

Inmiddels is bekend, dat er twee rechtszaken zijn aangespannen om de Bouw van het Stadhuis te verbieden. De Helderse Erfgoedstichting SBCE en Erfgoedvereniging Heemschut vragen de Rechter ook om Zeestad te verbieden met de Bouw te beginnen. SBCE is bereid naar de Raad van State te gaan om te voorkomen, dat er een Stadhuis op Willemsoord komt.

Helderse Courant, 10 augustus 2021, 12:10

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210810_98387443

De Gemeente moet Maatregelen nemen tegen de Bodemvervuiling onder stadhuis Gebouw 66, vindt Erfgoedstichting SBCE

Het donkere Gebouw rechts is de Medemblikkerloods,, links daarvan staat Stadhuis Gebouw 66 (foto Red Mouse)

Den Helder – Als de Fundering van Stadhuis Gebouw 66 op Willemsoord niet wordt versterkt, zal dat op termijn leiden tot Scheuren in de Muren. Bovendien moeten Maatregelen worden genomen tegen Vervuiling in de Bodem onder het Gebouw. Dat schrijft Erfgoedstichting SBCE aan het Gemeentebestuur van Den Helder.

De Stichting, onder Voorzitterschap van Paul Schaap, heeft de Ter Inzage Gelegde Stukken met betrekking tot de Omgevingsvergunning voor het Stadhuis bestudeerd. ,,Wij hebben geconstateerd. dat de Stukken onvolledig zijn’’, zegt Schaap. SBCE heeft het College gevraagd de Ontbrekende Stukken boven water te tillen en Ter Inzage te leggen.

De Grond onder Gebouw 66 is Vervuild met onder andere Lood en Zink, zegt SBCE verwijzend naar een Bodemonderzoek. De Betonvloer in het Pand is volgens de Stichting onvoldoende om de Gebruikers van het Stadhuis te beschermen. ’Die is daar pas in de 20e eeuw aangebracht. Daarom is het ons inziens noodzakelijk, dat onder een te maken Nieuwe Vloer Beschermingsmaatregelen worden aangebracht’, schrijft het Bestuur aan het College.

Wintermaanden

Uit het Onderzoek blijkt volgens de Stichting, dat er gedurende de wintermaanden 36.000 m3 Water per maand aan de Bodem wordt onttrokken. Het is SBCE niet duidelijk welke Gevolgen, dat heeft voor de Gebouwde Omgeving, de Bodemgesteldheid, mogelijk Vervuild Water en de onder Getijdendruk staande Veenlaag. Het Erfgoedbestuur vraagt het College om het Onderzoeksrapport hierover ook Ter Inzage te leggen.

Bij de Stukken heeft SBCE ook Geen Rapport aangetroffen over de Aanpassingen van de Infrastructuur. Daarom schrijft de Stichting aan het College: ’Gebouwen 66 en 72 zijn uitsluitend met de auto bereikbaar via één Brug, die bovendien In Een Slechte Staat is. Een Openbaar Gebouw met deze Functie moet alleen al vanuit Brandveiligheid goed bereikbaar zijn. Ook het Openbaar Vervoer verdient ons inziens Aanpassingen voor Personen, die hiervan afhankelijk zijn. Een Verkeersrapport ontbreekt, terwijl dit juist belangrijk is vanwege de Regelmatig Overbelaste Wegen rondom Willemsoord.’

De Brandweer heeft in een Vrijblijvend Advies aan de Gemeente en Zeestad ook gewezen op het Risico van één Toegangsweg bij de Bestrijding van een eventuele Brand in het Stadhuis.

Onderbouwing

Zeestad zegt, dat de Gebouwen Energie Neutraal worden. SBCE heeft tussen de Ter Inzage Gelegde Stukken Geen Onderzoeksrapport gevonden met een Onderbouwing daarvan.

Uit een Onderzoeksrapport blijkt, dat de Voorgevel van Gebouw 66 scheef staat en Zettingsscheuren vertoont. Aan de korte Oost Gevel is daar volgens SBCE een Nieuwe Scheur bij gekomen. De Onderzoekers hebben geadviseerd Nader Onderzoek te doen.

In de Brief aan het College zegt het Bestuur van SBCEBij de Restauratie van de Zuid West Hoek in 2000 – 2005 is Onderzoek gedaan naar alle Funderingen van de Gebouwen langs de Weststraat. Geconstateerd werd, dat Houten Paalfunderingen van deze Gebouwen allemaal aangetast waren vanwege de Fluctuaties in de Grondwaterstand na het Aanbrengen van de Stalen Damwanden. Hierdoor werd het Water in de Grachten Gescheiden van het Grondwater op het Terrein en stonden de Houten Funderingen niet meer het jaar door Geheel onder Water. Om die Reden zijn Alle Funderingen langs de Weststraat Hersteld met Betonpalen en Dwars Constructies.’

Beperkte Mate

Gebouw 66 is in 1997 Gerestaureerd. Uit een Recent Gesprek met de Toenmalige Projectleider Ingenieur JA Vonk blijkt volgens SBCE, dat de Funderingen in beperkte mate zijn Verstevigd, maar dat er Geen Palen en Dwarsbalken zijn aangebracht.

SBCENaar zijn Oordeel is dit Beslist Onvoldoende voor de Lange Termijn en is Versterking Noodzakelijk. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze Versterking Noodzakelijk is, omdat hier Precies Hetzelfde dreigt te gebeuren als bij de Gebouwen langs de Weststraat. Uit de Sonderingen blijkt, dat de eerste 1 tot 1,5 meter onder MaaiveldZand is en direct er onder 4 tot 5 meter Veen in Gespannen Water, die Geen Enkele Druk kan verdragen.’’ Volgens SBCE betekent dit, dat het Gebouw ten gevolge van de Slappe Veenlaag gaat Zetten en Scheuren als de Bestaande Fundering slecht begint te worden. Het Bestuur adviseert het College daarom alsnog onderzoek te doen naar de Gesteldheid van deze Funderingen.

Net als deze Krant heeft het SBCE Bestuur zich gebogen over het Advies van Brandweer met betrekking tot Maatregelen om Uitbranden van het Stadhuis te voorkomen.

SBCEIn het Rapport Brandveiligheid wordt geadviseerd een 60 minuten Brandwerende Scheiding aan te brengen in Gebouw 66. Dat wordt blijkens de Beantwoording Niet Uitgevoerd met het Risico, dat het Hele Gebouw kan Uitbranden bij een Grote Brand. Ook wordt geadviseerd de Ramen in de Westgevel te voorzien van Brandwerend Glas in verband met de Hoge Vuurbelasting van de Medemblikkerloods. Dit wordt afgedaan met de Opmerking, dat dit het Probleem is van de Gebruiker van deze Loods. Naar ons Oordeel is dit Niet Correct.’

Verlenging

Op grond hiervan verzoeken wij u de Aanvrager te verzoeken Bovengenoemde Ontbrekende Gegevens, Informatie en Onderzoeksrapporten alsnog te verstrekken, met zo nodig de Termijn van Ter Visie Legging te verlengen. Wij adviseren u dringend nader Funderingsonderzoek te laten verrichten, te meer omdat er nu reeds Zettingsverschijnselen optreden.

Helderse Courant, dinsdag 10 augustus 2021 om 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210810_58135015

Stadhuis Willemsoord wordt bijna twee miljoen euro duurder, ’We hebben er vanaf het begin voor gewaarschuwd, dat dit Project veel duurder zal uitpakken

Den Helder – Het Stadhuis op Willemsoord wordt een kleine twee miljoen euro duurder. Burgemeester & Wethouders vragen de Gemeenteraad Extra Geld beschikbaar te stellen. Dan kan de Klus worden gegund aan de enige van de vijf Aannemers, die met zijn Inschrijving in de buurt komt van het door de Gemeenteraad Beschikbaar Gestelde Bedrag.

De Gemeenteraad heeft op 25 februari 2019 besloten, dat twee Gebouwen op Willemsoord moeten worden omgebouwd tot Stadhuis. Daarvoor is 24,8 miljoen euro Beschikbaar Gesteld.

De Klus is Openbaar Aanbesteed. Vijf Nederlandse Bouwbedrijven hebben daarop ingeschreven. Het door de Gemeenteraad Beschikbaar Gestelde Bedrag blijkt onvoldoende te zijn om de interesse van alle Bouwers vast te houden. Wethouder Michiel Wouters zegt, dat twee Bouwers al zijn afgehaakt. Van de overgebleven Bouwbedrijven komt één met zijn Aanbieding in de Buurt van het Beschikbare Bedrag. Maar dat Bedrag is niet voldoende. Dat komt door de Stijging van de Bouwkosten en de Prijzen van Grondstoffen zegt het College in een Brief aan de Gemeenteraad. Een Aanvullend Krediet van 1,9 miljoen euro is daarom noodzakelijk.

Rente Lasten

Aan de andere kant dalen de Rente Lasten, zegt het College. De Gemeente is straks dus niet meer tijd kwijt aan Jaarlijkse Kosten voor het Openhouden van het Stadhuis.

Voor Beter voor Den Helder, met zes Zetels en twee Wethouders de Grootste Coalitiepartij, is dat een Reden om Akkoord te Gaan met het Verzoek. ,,De Bouwkosten zijn gestegen, dat is een Tegenvaller’’, zegt Fractievoorzitter Carlo Assorgia. ,,De Meevaller is, dat de Rente daalt. Het belangrijkste is, dat we binnen de Jaarlijkse Exploitatiekosten blijven.’’

Sylvia Hamerslag is Fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, de Grootste Oppositiepartij. Zij zegt, dat haar Fractie niet van plan is Fiat te geven voor bijna twee miljoen euro Extra. ,,We hebben er vanaf het begin voor gewaarschuwd, dat dit Project veel duurder zal uitpakken. Nu wordt de Corona Virus Troef getrokken, maar we kunnen niet controleren, of het Stadhuis door de Stijging van Bouwkosten veel duurder uitpakt. Wij verwachten, dat het Project gaandeweg duurder zal worden. Bijvoorbeeld vanwege de Ontsluiting van het Terrein. Er moeten misschien ook Maatregelen worden genomen in verband met de Vervuilde Grond onder Gebouw 66 en de Fundering van dat Gebouw moet mogelijk versterkt worden.’’

Afblazen

Zij ziet een Parallel met het Voornemen om het Voormalige Stadhuis aan de Bijlweg te renoveren. ,,Toen bleek dat het Project steeds duurder werd, is de Renovatie afgeblazen. Wat ons betreft zijn we wat dit Stadhuis betreft nu op dat Punt beland. Het College had beloofd, dat alles binnen het beschikbare budget zou vallen. Als dat niet het geval is, moet het Project worden afgeblazen.’’

Lees ook
Zodra de Kosten te hoog dreigen te worden, wordt het Stadhuis Plan in Den Helder aangepast. ’Het moet binnen het Budget passen
Wat gaat het Stadhuis op Willemsoord precies kosten? Burgemeester & Wethouders van Den Helder zijn het aan de Inwoners verplicht om daar duidelijkheid over te verschaffen, zegt Senioren Actief

Helderse Courant, 12 augustus 2021, 12:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210811_61058530

Voor 500.000 euro heeft het Stadhuis op Willemsoord een Sprinkler Installatie tegen Brand, inclusief een Reservoir met een Capaciteit van 400.000 liter Water

Twee Gebouwen op Willemsoord moeten tot Stadhuis worden omgebouwd (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Een Sprinkler Installatie voor de Stadhuis Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord kost zo’n 500.000 euro. Dat is inclusief Waterbuffer, zegt Patrick Stoltenkamp, Directeur van VST Fire Solutions uit Houten.

VST Fire Solutions ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert Volledig Gecertificeerde Sprinkler Installaties. Deze Krant vroeg Directeur Stoltenkamp om zijn Licht te laten schijnen over de Helderse Situatie.

De twee Gebouwen, die tot Stadhuis moeten worden verbouwd, voldoen aan de Eisen, die het Bouwbesluit stelt. Daarom heeft de Gemeente de Omgevingsvergunning verstrekt aan Ontwikkelbedrijf Zeestad. De Brandweer, Onderdeel van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord, heeft onder andere een Sprinkler Installatie geadviseerd voor de twee Gebouwen op de Voormalige Marinewerf.

Zonder Aanvullende Maatregelen moet het Toekomstige Stadhuis als Verloren worden beschouwd als daar onverhoopt Brand uitbreekt, zeggen de Deskundigen. Maar volgens Zeestad Directeur Ferdinand Vreugdenhil is een Sprinkler Installatie niet nodig. Bovendien is het Budget van bijna 25 miljoen euro te krap voor deze Voorziening.

7.000 vierkante meter

De twee Panden beslaan bij elkaar ongeveer 7.000 vierkante meter. Directeur Stoltenkamp van VST Fire Solutions schat dat zijn Bedrijf voor 500.000 euro een Volledig Werkend Systeem kan leveren. Inclusief een Bovengrondse Waterbuffer met een Capaciteit van 400.000 liter. Een Ondergrondse Waterbuffer, indien op die plek mogelijk, zou zo’n 200.000 euro kosten.

Een Sprinkler Installatie zorgt er voor, dat een Beginnende Brand Beheersbaar blijft totdat de Brandweer komt”, legt de Directeur van VST Fire Solutions uit. “Het zorgt er ook voor, dat Mensen die in het Gebouw Aanwezig zijn op een Veilige Manier kunnen vluchten en dat het Gebouw Ontruimd kan worden. De Sprinkler Installatie zorgt er namelijk voor, dat de Brand zich niet verder kan ontwikkelen.”

Is het slim om op een Investering van 25 miljoen euro te bezuinigen op een nog geen half miljoen euro extra voor het Brandveilig maken van het Gebouw?

Patrick StoltenkampIk heb een aantal Opdrachtgevers, die verschillende Panden hebben, waar Werkzaamheden in worden uitgevoerd. In een Pand bouwen we nu Sprinklers in, omdat de Verzekeraar dat wil. Onze Klant vond het altijd Heel Veel Gedoe, wilde het eigenlijk liever niet en probeerde dat uit te stellen. Vier weken geleden heeft hij in het Midden van het Land een Calamiteit gehad. Nu zegt hij ’Patrick, had ik maar Sprinklers gehad. Want de komende twee jaar heb ik zo veel Problemen. We voldeden aan het Bouwbesluit, maar waren toch Niet Goed tegen Brand Beveiligd’.’’

Mijn Product

Een Sprinkler Installatie is een Goede Aanvulling op de Brandveiligheid, zegt de Directeur van VST. “Dat zeg ik niet alleen, omdat het mijn Product is. Met een Sprinkler Installatie bescherm je alles wat in zo’n Gebouw zit. Het Gebouw, de Spullen, de Mensen, eventueel Dieren. Maar het voorkomt ook Schade aan het Milieu. Als het een Houten Gebouw is, ben je Aan de Beurt.

Dat een Gebouw voldoet aan het Bouwbesluit betekent niet per definitie, dat je een Brandveilig Gebouw hebt, zegt de Deskundige. “Kijk maar naar Tata Steel. Die voldoet ook aan Wet en Regelgeving. Toch valt er ’Zwarte Sneeuw’ in de Omgeving. Dat je voldoet aan het Bouwbesluit betekent alleen, dat je de Noodzakelijke Maatregelen hebt genomen om een Bouwvergunning te krijgen. Niet meer dan dat. Bij Heel Veel Bedrijven zeggen VerzekeraarsJe voldoet aan het Bouwbesluit, maar toch moet je een Sprinkler Installatie installeren’. Dat verplichten ze. Anders is het Pand Onverzekerbaar. Wij werken voor Bedrijven, die veel Vervolgschade hebben als zij niet leveren. Bijvoorbeeld Bedrijven uit de Levensmiddelensector. De Verzekeraar zegt dan, dat het Risico van een Afbrand Scenario te groot is.”

1.9 miljoen Extra

Burgemeester & Wethouders hebben de Gemeenteraad gevraagd om 1.9 miljoen Extra te geven voor het Bouwen van het Stadhuis. Dat heeft volgens het College te maken met Gestegen Bouwkosten en Kosten van Grondstoffen. Geen enkel Bouwbedrijf, dat op de Klus heeft ingeschreven wil de Verbouwing doen voor het Geld, dat de Gemeente er nu voor heeft uitgetrokken.

Helderse Courant, 12 augustus 2021, 19:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210812_95073087

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfgoedvereniging+Heemschut
https://robscholtemuseum.nl/?s=SBCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Vonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aanbesteding+Bouw+Stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsvergunning+Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tata+Steel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sprinkler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Plan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image