De Binnenlandsche Bataafsche Courant – Nederlands Grondgebied onder de SHAEF Wetten

Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (foto SHAEF)

De Binnenlandsche Bataafsche Courant (foto herstelderepubliek.wordpress.com)

Nederlands Grondgebied onder de SHAEF Wetten

Waarom de STAAT DER NEDERLANDEN Onrechtmatig is, de Regering Onwettig en het VOLK Belogen, Bedrogen en Bestolen is. Het zal duidelijk worden als we de Dagelijkse Ontwikkelingen afzetten tegen de Rechtsgeldigheid er van.

De Nederlanden” is een Meervoudige Constructie in Verschillende Lagen, de Toepasselijkheid van het Meervoud is eenvoudig uit te leggen. Dat ga ik nu proberen te doen.

De Gelaagde STAAT der NEDERLANDEN

De Betreffende Lagen wisselen elkaar af zonder dat de Nederlanders daar Enig Besef van hebben. Dat komt, omdat de Heersers over die Lagen de Bevolking Niet Wijzer zal maken, Integendeel. Onwetendheid is een Deugd en Domheid een Werktuig van de Macht. Omkoping en Privileges doen de Rest.

Deze steeds Wisselende Gelaagdheid is een Psychologische Truc.

De Nederlanders Leven, Wonen en Werken in een Fictieve Omgeving, waarvan we denken dat het een Democratische Rechtsstaat is, is onder een Grondwet vast gelegd . Het is Geen Echte Wereld, want de Echte Wereld is gevestigd buiten de Fictie. De Grondlaag is de Bodem, het Grondgebied tussen het Zwin en de Eems en van Den Helder tot Maastricht. De Eerste Laag. Wat daar onder is, is van ons – denken wij – maar dat is een Denkfout, we hebben het af laten pakken.

De Tweede Laag op het Grondgebied is de 1e Bataafsche Republiek, door de Overname van het Grondgebied door Napoleon Verdrongen, maar Nooit Opgeheven. Deze Laag ligt daar in een Meer dan Twee Eeuwen Lange Winterslaap. Deze Republiek is de Eerste en Enige Democratisch door het VOLK Gekozen en Bekrachtigde Staatsvorm.

De Derde Laag is het door de Brits Pruisische Overwinnaars van Napoleon Gevestigde Koninkrijk in 1813 bij het Verdrag van Wenen. Dit Koninkrijk heeft stand gehouden tot 13 mei 1940. Met de Desertie van de Koningin en haar Ministers is dat Koninkrijk door het Grondwet Artikel 21 Opgeheven.

De Vierde Laag is die van Adolf Hitler S Derde Rijk, Bekrachtigd door het Hoogste Orgaan op 18 mei 1940, het Nederlandse Parlement. De Soevereiniteit werd Overgedragen aan Berlijn en het Land werd Ingelijfd als Deelstaat in het Derde Rijk. Deze Toestand heeft stand heeft gehouden tot de Capitulatie van de Duitse Wehrmacht, die de Soevereiniteit over de Nederlanders heeft Overgedragen aan de Geallieerden onder de SHAEF Wetgeving. Het Bestuur van de Vierde Laag is door SHAEF Overgenomen en NOOIT aan wie dan ook Overgedragen.

De Vijfde Laag is de STAAT der NEDERLANDEN CORPORATIE, het Private Conglomeraat rond het Huis van Oranje en het Oude Kapitaal vanuit de VOC en de Koloniën, Overgenomen door Multinationals als Royal Dutch, Shell, Unilever, DSM, KLM, Hoogovens, de NAM, de Domeinen, Talloze Stichtingen en Belasting Constructies en Vele, Ontelbaar Vele Andere Financiële Vertakkingen. Deze Vertakkingen zijn er in Alle Geledingen – zowel in de Boven alsook in de Onder WereldDoor Gewoekerd, waarbij de STAAT – ook wel “Overheid” genoemd – en Onderliggende Filialen tot verreweg de Grootste Belanghebbende bij het Strategisch Gelegen Grondgebied is Uitgegroeid.

Door het Ontstaan – door toedoen van de CIA en het Vaticaan – van de Europese Unie en de Integratie van Nederland daar in, wordt er Soevereiniteit overgedragen aan Brussel, met als Enige Doel het Grondgebied vrij te maken voor de Vestiging van een StadstaatTristate City -, onder een Stadhouder, waarbij de STAAT Dienst blijft doen als Incasso en Handhavingskantoor voor de EU.

De Vijfde Laag (de STAAT) is dus al Gedeeltelijk en wordt uiteindelijk weer Geheel Weg Gehaald, waarbij de Vierde Laag in Beeld komt, een Grondgebied met VOLK onder het Bezettingsregime van SHAEF.

Het Grondgebied de Nederlanden hoort bij het Voormalige Derde Rijk, waarbij overeen is gekomen, dat de Definitie van “Duitsland” door de Zege Vierende Machten (US, UK, USSR en Frankrijk) de Grenzen van de Weimar Republiek van 1937 zijn. Daar valt het Grondgebied van Nederland buiten en dat Gezagsvacuüm is door de op 13 mei 1940 Gedeserteerde Opperbevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten Onwettig opgevuld. De Soevereiniteit en Zeggenschap over het Grondgebied is door SHAEF Nooit Overgedragen en geldt dus nog steeds.

De Enige Wettige Laag

In Feite heeft SHAEF het Gezag gevestigd op de 1e Bataafsche Republiek als Enige Wettige Rechtsvoorganger van Alle Onwettig Gevestigde Lagen daarna. Onlangs werd duidelijk, dat alle Ministeries en Hoge Colleges van Staat zijn onder gebracht in de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE, Gevestigd in Washington DC, met uitzondering van het Ministerie van Defensie. Het moet duidelijk worden, waar MinDef dan wel onder ressorteert en wie het Uiteindelijke Bevel voert, anders moeten we aannemen, dat de Orders van uit het SHAEF Hoofdkwartier in Stuttgart komen.

We hebben Documenten op de Redactie binnen gekregen, die wijzen op de Formalisering van de Bestaande Toestand. Een en Ander zal Afhankelijk zijn van de Situatie in de Herstelde Amerikaanse Constitutionele Republiek, die wordt Bewaakt door het Pentagon. Het Amerikaanse Kern Arsenaal is Pertinent NIET onder Controle van de Acteur Resident Joseph Biden. De Werkelijke Macht ligt dus in Bepaalde Secties van het Pentagon.

De Huidige Toestand op het Grondgebied is er een van Volstrekte Anarchie en Chaos.

De Regering, zijnde de Koning en zijn Ministers, met Uitzondering van Defensie, heeft Afstand Gedaan van het Landsbestuur en voert Opdrachten van Vreemde Mogendheden uit. Door de Goed Georganiseerde Vertakkingen en Financiële Invloed kan deze Buiten de Jurisdictie Getreden Regering een Uitgebreid Ambtenaren Apparaat onder Controle houden. Maar in Feite kunnen deze circa 2 Miljoen Overheid Medewerkers Geen Enkel Gezag laten gelden. Men heeft hun Eed van Trouw aan Koning en Grondwet Geruisloos over laten gaan aan een Vreemde Mogendheid.

Het Meest Duidelijke Bewijs is het Negeren van Artikel 1 van de Huidige Grondwet betreffende Discriminatie. Het Rechtssysteem volgt dit Niet op, Handhaving voert Orders uit, de Grondwet doet Niet ter Zake. Uitzonderingen maken vanwege de Volksgezondheid is Nergens Wettelijk Vast Gelegd, ook Niet in onze Fictie. De Grondwet geldt voor de Burgers, Niet voor het Regime. We gaan er dus van uit, dat dit voor ALLE Wetten en Regelgeving van Kracht is. Dat blijkt ook wel, als er Aangifte wordt gedaan omtrent Discriminatie. deze worden Niet meer in Behandeling genomen.

Militair Recht 4 mei 1945

Dit moet Voldoende zijn om als Bevolking, Ongeacht in welke Toestand, Formeel Afscheid te nemen van het Regime en het Landsbestuur Over te (Laten) Nemen. Defensie is Al Geregeld, het Eerst Volgende, dat Duidelijk moet zijn, is het Vervangen van de Trias Politica, als Eerste het Rechtssysteem. Onder het SHAEF Militaire Rechtssysteem ingaande 4 mei 1945 moet door de Eventuele Medewerkers de Volgende Eed worden Gezworen.

SHAEF Grondwet Artikel V betreffende Kwalificatie van Rechters, Openbare Aanklagers, Notarissen en Advocaten (foto herstelderepubliek.blogspot.com)

We zullen de SHAEF Wetten verder uitwerken. Als dat gereed is, kunnen we een Addendum maken gericht op de Situatie in Nederland als Deel van het Controle Gebied van het SHAEF Opperbevel. Daarbij gaan wij er van uit, dat het Grondgebied in Tweede Instantie kan worden Los Gemaakt uit het SHAEF Controle Gebied en de Soevereiniteit kan worden Overgedragen aan de 2e Bataafsche Republiek.

Beste Lezers!

Kijk om U heen, zie het aan en besef, dat er Geen Andere Mogelijkheid meer is, dan Zelf de Koe bij de Hoorn te Vatten en de Nederlanders te Redden van Volledige Uitverkoop en Slavernij. We zullen de Vurige Wens van de Elite Naadloos Uitvoeren en hen Alles Afpakken, zodat ze Gelukkig zijn.

PDF
SHAEF – WET NL 1945

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/22/nederlands-grondgebied-onder-de-shaef-wetten/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnenlandsche+Bataafsche+Courant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlands+Grondgebied
https://robscholtemuseum.nl/?s=Napoleon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verdrag+van+Wenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Desertie+Koningin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grondwet+Artikel+21
https://robscholtemuseum.nl/?s=Adolf+Hitler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Derde+Rijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Deelstaat+Derde+Rijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Capitulatie+Wehrmacht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boven+Wereld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onder+Wereld
https://robscholtemuseum.nl/?s=STAAT+DER+NEDERLANDEN+CORPORATIE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huis+van+Oranje
https://robscholtemuseum.nl/?s=VOC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Oostindische+Compagnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Royal+Dutch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shell
https://robscholtemuseum.nl/?s=Unilever
https://robscholtemuseum.nl/?s=DSM
https://robscholtemuseum.nl/?s=KLM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoogovens
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Aardolie+Maatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Domeinen
https://robscholtemuseum.nl/?s=In+Dienst+Vreemde+Mogendheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=CIA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaticaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=EU
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Unie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadstaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tristate+City
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhouder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landsbestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pentagon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joseph+Biden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Acteur+Joseph+Biden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grondwet+Artikel+1
https://robscholtemuseum.nl/?s=Incasso
https://robscholtemuseum.nl/?s=Handhaving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eed+van+Trouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aangifte+Niet+In+Behandeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jurisdictie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trias+Politica
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtssysteem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Militair+Rechtssysteem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grondwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Constitutionele+Grondwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koe+bij+Hoorn+Vatten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slavernij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Own+Nothing+Be+Happy
https://robscholtemuseum.nl/?s=SHAEF
https://robscholtemuseum.nl/?s=Supreme+Headquarters+Allied+Expeditionary+Force
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bataafse+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=1e+Bataafsche+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=2e+Bataafsche+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stuttgart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Berlijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eems
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maastricht