Cor Hendriks – De Red Pill (7): De transgender agenda: regenboog en Noachiten

Er is paniek uitgebroken onder een aantal Christelijke YouTubers in de V.S. in verband met de zogenaamde Noachidische of Noachitische Wetten, die door zekere orthodox Joodse kringen worden gepromoot.

Zie voor deze paniek de video ‘Transformatie van de Mensheid – het is een krankzinnige wereld’ (1:19:07) van Shaking My Head Productions, gepubliceerd op 31 jan. 2019 (102.329 v; 1.398 r; vanaf 20:15-40:00 over de Noachiten [Engels: Noahide]):

Shaking My Head Productions – Transformation Of Humanity – It’s A Mad Mad World!

Gepubliceerd op 31 jan. 2019

I’m tired friends. I don’t know how much more I can expose. It seems that our small voices of truth are being drown out by the devils lies. This video may get 10k views or more but the ones promoting the devils sick agenda will get millions and millions of views. Please help wake up others. We can’t just sit on our hands and let all the evil just take over. Even though it was all foretold. We must be soldiers for the truth.

Many celebrities are fooling the masses on who they really are through the use of makeup, plastic surgery, hormones, clothing, Photoshop etc. I am just a messenger but can easily see that something is just not right with many of these actors, politicians, and religious leaders. Do your own research and decide for yourselves. Fight for the children!

“I love all people and want you to wake up to the devils lies that we can do as we want and won’t be judged for it. I use to go to drag shows and support the Do As Thou Wilt movement. I was fine with people doing whatever they wanted as long as it didn’t harm anyone else in the process. I thought what they did was between them and our Creator.

Now, I am awake and know those who do not accept Jesus as their Lord and Savior will be judged for all their wicked deeds. I am far from perfect and fight my sinful flesh daily. I don’t wish eternal punishment on anyone. It’s so easy to be bad and hard to be good in this twisted upside down reality. Wake up all you sleepers before it’s too late. I love you all regardless of race, religion, political standing etc.” – SMHP

A “Genderless” Society: Sweden’s Experiment

Is the United States moving in Sweden’s direction? A professor at the University of Washington thinks so:

“For the rest of the West, Sweden is laying the groundwork… They’re sort of postgender now and are focusing more on humanism, on what – as humans – is going to bring us all closer to equal rights. Sweden is our future.”
https://www.preachitteachit.org/articles/detail/a-genderless-society-swedens-experiment/

The Seven Laws of Noah, also referred to as the Noahide Laws or the Noachide Laws, are a set of imperatives which, according to the Talmud, were given by God as a binding set of laws for the “children of Noah” – that is, all of humanity.

Talmud is the Hebrew word signifying “doctrine.” The Jews say that Moses received on Mount Sinai not only the written law which is contained in the Pentateuch but an oral law, which was first communicated by him to Aaron, then by them to the seventy elders, and finally by these to the people, and thus transmitted by memory, from generation to generation . What the Talmud Really Says About Jesus
https://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Judaism/talmud.htm

Video Credits:
Truth Happens https://www.youtube.com/user/Lovelybabytunes
Transpocalypse https://www.youtube.com/channel/UCn0KdArswyw4IHKBB609cng

If your content is in here and you would like credit, please send your info to me through the About Me tab. This video has several copyrights and It is not monetized by myself. I am uploading it to help people see the truth like I was shown the truth. Please contact me before filing a copyright against me.

Question Everything Including This Video! Please do you own research on the content in the video. Don’t take any of the content here as the final say. Let us know how you feel about the content and the speakers in the comment area. Please be respectful of others when commenting. This is a learning channel where we help each other put the pieces together. Comments reviewed typically within 12 hours.

Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. John 14:6 “In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;” Ephesians 1:7 God bless you and your families. Know Jesus! Repent of your sins. Let the Potter mold his clay into something wonderful!

Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. John 16:13

Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/c/ShakingMyHeadProductions

Reacties:
https://youtu.be/nILX4kkM2Zo

Evenals https://youtu.be/vGLtW3TOtoA (1:59:23) ‘There’s A Noahide Storm Coming – Eyes2See & Ears2Hear!’ Van Shaking My Head Productions, gepubliceerd op 8 feb. 2019 (154.774 v; 1.044 r). [Uit de tekst: ‘Seven Laws of Noah – According to Jewish tradition, the Noahide Laws (Hebrew: שבע מצוות בני נח, Sheva mitzvot b’nei Noach), also called the Brit Noah (“Covenant of Noah”) refer to seven religious laws that were given by G-d to Adam and Noah, which are considered to be morally binding on non-Jews.’]

Rainbow children (Shaking My Head Productions)

Rainbow children (foto Shaking My Head Productions/YouTube)

Voor de verbinding tussen de regenboog en transgender, zie mijn bijdrage https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-regenboognamen-folklore-of-the-rainbow-en-de-relatie-met-geslachtsverandering-met-pdf/.

Op het internet is uiteraard van alles te vinden over de Noachitische wetten, maar ik laat hier eerst wat informatie volgen die daar niet te vinden is.

De Noachiten en de Noachitische geboden worden beschreven in het ‘Woordenboek voor Vrijmetselaren’ van A.S. Carpentier Alting (Amsterdam 1981 = 1884, 279f). De Noachiten of Pruisische Ridders (Orde des Noachides, ou chevaliers Prussiens). Volgens Thory (‘Acta Latomorum’ II 328) beweert men dat deze graad omstreeks 1756 in Pruisen is ontstaan door Frederik de Grote. De uitvinders beweerden dat hij van hoge ouderdom was. Aanvankelijk verbreidde zich deze graad ook buiten Pruisen, maar omstreeks 1766 schijnt ze verdwenen te zijn.

De Noachitische geboden worden vermeld in de tweede uitgave van het constitutieboek van de Engelse Grootloge van 1738, waar de eerste der oude plichten bepaalt, dat de Masons “allen overeenstemmen in de drie grote geboden van Noach wat voldoende is om de eenheid der Loge te bewaren.” In de andere constituties wordt daarvan geen melding gemaakt; maar in de zgn. Yorker Oorkonde wordt gezegd: “de eerste plicht is, dat gij oprecht God zult vereren en de wetten der Noachiden zult opvolgen.” Kloss, die zich ook op die geboden beroept, ziet daarin het bewijs dat de Vrijmetselarij zich volstrekt niet inlaat met deze of die geloofsbelijdenis, maar alleen de algemene zedenwet erkent. In de latere uitgaven van het constitutieboek is echter van deze geboden niet verder sprake.

Volgens de Joodse Rabbijnen zouden deze geboden de enige geweest zijn die God na de schepping aan de mensen gegeven zou hebben en bevatten ze alleen uitspraken aan de natuur zelf ontleend. Wij weten intussen dat de overlevering of liever de mythe van Noach in de Babylonische ballingschap is ontstaan. Die geboden zelf vindt men vermeld in de Talmoed (Tract. Sanhedrin fol. 59); ze bevatten alleen dit: 1. de afgoderij te vermijden en geen beeld van God te aanbidden, 2. de naam van God niet te lasteren, 3. recht en gerechtigheid te handhaven, 4. geen bloed te vergieten, 5. niet te stelen of te roven, 6. de werkman zijn loon niet te onthouden, 7. zich van ontucht te onthouden; van geen nog levend dier te eten. (Spelling gemoderniseerd.)

Bij de Yorker Oorkonde (pp. 446f) wordt vermeld wat de wetten zijn, die iedere nieuwe broeder moet aannemen, en de eerste plicht is, dat gij God oprecht zult vereren en de wetten der Noachiten zult volgen, omdat dit goddelijke wetten zijn die de gehele wereld moet opvolgen. Daarom moet ge ook alle dwaalleer vermijden en u daardoor niet tegen God bezondigen. Hierna volgen nog 15 andere plichten, welke te onderhouden goed en nuttig is. Er is twijfel over de echtheid van de Yorker Oorkonde; deze zou na 1727 door een onbekende Broeder, met vrij geleerde uitwijdingen voorzien, in het Latijn zijn overgebracht. Aangezien alleen de tweede uitgave van Andersons constitutieboek (1738) melding maakte van de Noachiten, in 1756 deze opvatting der oude plichten door de Grootloge van Londen werd bestreden, daarentegen later – toen de scheiding kwam in de Broederschap door de scheuring tussen de antieke en moderne masons – in 1706 [?] weer een beroep gedaan werd op de zgn. Noachiten, volgt hieruit dat de vertaling van de na 1726 in de oude Engelse taal voorhanden constitutie in het Latijn dateert na 1738, waarschijnlijk uit 1756 en wel uit de tijd toen de strijd in de boezem van de Engelse broederschap op het hevigst ontbrand was. (ID., 449)

Over de drukfout 1706 in de vorige alinea. In 1757 kwam een maçonnieke sekte op, die zich “Ancient maçons” noemde en daarom de aanhangers van de ware Grootloge, met zekere minachting, “Modern Masons” noemde. Sommige wetenschappelijke maçons, zelfs Krause, lieten zich verleiden om die bewering van de Ancient maçons te geloven, wat natuurlijk tot menige historische ketterij aanleiding gaf. Gelukkig nam dit alles in 1813 een einde, toen de “Ancient Masons” zich met de Grootloge van Engeland verenigden. (ID, 252)

In de Bijbel worden de zeven Noachitische wetten niet vermeld. De enige vermelding van een gebod bevindt zich in de zegen van God over Noach en zijn zonen, nadat alles wat zich roert, wat leeft tot spijs is gegeven: ‘Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.’ Een tweede gebod is met zichzelf in tegenspraak: ‘Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden…’ Letterlijk toegepast houdt dit een eindeloze keten van bloedvergieten in, de bekende cyclus van de bloedwraak. Het is oog om oog en niet bepaald Christelijk.

Christenen hebben een andere houding t.o.v. van de Bijbel als de orthodoxe Joden, die deze Noachitische wetten promoten voor de niet-Joden. Christenen geloven namelijk in het nieuwe testament, dat Jezus de Messias is, iets waar natuurlijk geen Jood voor te porren is, tenzij ze zijn ‘bekeerd’, zoals een aantal Joods-christelijke makers van onderstaande video’s. De meeste Christenen geloven niet in de letterlijke waarheid van alles wat in de Bijbel staat, want er zijn vier Evangeliën, die niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn, dus niet tegelijk waar kunnen zijn. Ook het Oude Testament, de zgn. Tora, bevat interne tegenstrijdigheden, echter minder duidelijk, zodat fundamentalisme daar makkelijker kan ontwikkelen (zoals ook te zien is bij Moslims, die maar één boek hebben, direct van God gegeven).

Enige opmerkingen van het internet:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noachitische_geboden: De Noachitische Geboden, Noachidische Geboden of de Zeven Wetten van Noach (Hebreeuws: שבע מצוות בני נח) zijn een rabbinale constructie op grond van de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 2:16 en 9:4 en verder), die speciaal bestemd is voor niet-Joden die willen leven zoals God het bedoeld zou hebben. Men noemt dit ook wel Briet Noach, het Verbond van Noach. De Noachitische Geboden zijn als volgt verwoord: Gebod om rechtvaardigheid te betrachten, rechtbanken in te stellen en in stand te houden om de volgende verboden te kunnen handhaven. Verbod om de Schepper te vervloeken of Zijn Naam te gebruiken of om (iets van) het geschapene te vervloeken. Verbod op afgoderij (schepselen dienen of aanbidden). Verbod om te moorden. Verbod op onzedelijkheid zoals incest. Verbod om te stelen of iemand te ontvoeren. Verbod op het eten van het vlees van een nog levend dier. Degenen die deze geboden bewust willen naleven worden Noachieten genoemd.

One World Order Bush signing the Noahide Laws (Shaking My Head Productions)

One World Order Bush signing the Noahide Laws (foto Shaking My Head Productions/YouTube)

https://www.geertkimpen.com/newton-noach.html: Isaac Newton was zijn leven lang op zoek naar de “oerreligie”. Hij geloofde dat alle kennis reeds in het bezit was van de “ouden”. De zeven geboden die God aan Noach gaf, waren de zeven basiswetten waaraan de hele mensheid zich diende te houden. Isaac Newton probeerde volgens deze zeven wetten te leven. Op 20 maart 1991 erkende de Verenigde Staten van Amerika het legitieme karakter van de Noachidische Geboden. De president tekende de publieke wet 102-14 waarin staat “ethische waarden en principes zijn de basis van de maatschappij sinds het ontstaan van de beschaving, toen ze bekend waren als de zeven Noachidische Wetten.” (Geert Kimpen, de auteur van ‘De Geheime Newton’, kwam voor het eerst in aanraking met de Noachidische Geboden tijdens zijn research voor zijn eerste boek ‘De Kabbalist’, in Tsfat, Israel.)

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/32375-noachidische-gebodenwetten-de-zeven-wetten-van-noach.html: De zeven noachidische geboden of wetten worden beschouwd als de minimale richtlijnen voor iedere beschaafde samenleving. De noachidische geboden is een rabbinale constructie en worden als zodanig niet in de Bijbel genoemd. De Babylonische Talmoed is ongeveer gedurende het tijdvak tussen 500 en 1000 in Mesopotamië, het land tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris, het huidige Irak, vastgelegd. De zeven noachidische wetten zijn bedoeld als een morele code voor alle volken op aarde. Degenen die leven volgens deze wetten worden ‘B’ne Noach’ (zonen of kinderen van Noach) of ook wel Noachiden genoemd. Deze universele geboden zijn te vinden in de Babylonische Talmoed. Het gaat om de volgende voorschriften: [1] Het scheppen van een rechtsorde (gebaseerd op Genesis 18:19, “Om te doen gerechtigheid en gerichte.”); [2] Het verbod op blasfemie, godslastering (afgeleid van Leviticus 24:16, “En wie den Naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden.”); [3] Het verbod op idolatrie, afgodendienst (gebaseerd op Exodus 32:8, “En zij zijn haast afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had, zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelve gebogen, en hebben het offerande gedaan, en gezegd: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.”); [4] Het verbod op onzedelijkheid, immoraliteit (af te leiden uit de instelling van het huwelijk tussen een man en een vrouw in Genesis 2:22-24, maar hierbij valt ook te denken aan de morele voorschriften in Leviticus 20:10-21); [5] Het verbod op het vergieten van bloed, moord (zie Genesis 9:6, “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.”); [6] Het verbod op diefstal (de rabbijnen verwijzen hier naar de opdracht die te vinden is in Genesis 2:16-17, En de Heere God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten. Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” Alles is van God, eten van een boom zonder toestemming van Hem is derhalve diefstal.); [7] Het verbod op het eten van vlees dat van een levend dier is genomen (Genesis 9:4 is hier heel duidelijk over: “Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.”).
Eén gebod en zes verboden voor de Kinderen van Noach, allen dus exegetisch ontleend aan de bijbel. De eerste zes voorschriften zijn volgens de traditie reeds aan Adam geopenbaard en de zevende bepaling is eerst bekend gemaakt aan Noach. Het staat zoals gezegd in de Talmoed, een geschrift door en voor Joden geschreven.
In Nederland heb je de organisatie ‘Noachieten Nederland’ (http://noachieten.nl), die er van uitgaan dat deze geboden zijn geschapen om de basis te leggen voor een goed functionerende, saamhorige maatschappij. Na de legendarische zondvloed beloofde God dat Hij het leven op aarde nooit meer zou vernietigen door een zondvloed. God sloot met Noach het verbond van de regenboog. Dit verbond is een verbond van eeuwig leven, waardoor de niet-Jood zich een plaats in de toekomstige wereld kan verwerven. De regenboog bestaat uit zeven kleuren en dient als een visuele herinnering aan de verplichting van de mensheid zich aan de zeven geboden van Noach te houden. Iedere niet-Jood moet in overeenstemming leven met de zeven ‘wetten van Noach’, aldus de Noachieten.

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?4180: De Noachidische wetten of de Zeven Noachidische Geboden (Hebreeuws שבע מצוות בני נח), zijn een reeks regels die, volgens de Talmoed, door God (Mishnah Thora, Hilkhot M’lakhim 9:1) als bindende reeks wetten voor de “kinderen Noach” – dat wil zeggen de gehele mensheid – zijn gegeven. De Noachidische wetten zijn: 1. Avoda Zara: het verbod van afgodendienst (Hand. 15:20) 2. Birkat HaSjeem: het verbod van Godslastering 3. Sjefichoet Damiem: het verbod van moord (Gen. 9:6) 4. Arajot: het verbod van bloedschande (Hand. 15:20) 5. Gezel: het verbod van diefstal 6. Ever Min Hachai: het verbod een lidmaat van een levend dier af te snijden, i.e. het bloed drinken van een dier (Gen. 9:4; Hand. 15:20) 7. Diniem: het gebod van rechtsspraak. In tegenstelling tot wat men zou verwachten worden deze wetten niet expliciet als één geheel genoemd in de Bijbel. Sommigen zien een verband met het eerste concilie te Jeruzalem (Hand. 15) waar een aantal van de Noachidische regels worden genoemd. [Etc.]

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/74274-noachidische-geboden-voor-niet-joden-hoofdvoorschriften.html: Na de Zondvloed schonk G’d aan de mensheid de Noachidische geboden die ook al eerder aan Adam waren gegeven. Later zouden de Joden nog extra geboden krijgen die we de Tora noemen. Deze laatste zijn niet voor niet-Joden bestemd. De hoofdvoorschriften voor de niet-Joden zijn: rechtsorde, afgodendienst, godslastering, diefstal, verboden relaties, moord, omgang met dieren. Er zijn dus zeven hoofdvoorschriften die uitgewerkt kunnen worden in 94 voorschriften.
De redenatie van veel christenen dat de Tien Geboden niet alleen voor Joden gelden, maar ook voor niet-Joden klopt niet volgens de Tora. De Tora meldt uitdrukkelijk dat de Tien Geboden alleen voor Joden bestemd zijn. Bovendien is de Joodse ziel anders dan de ziel van niet-Joden, zo meldt de Tora (Kabbala). Joden hebben naast een dierlijke ziel ook een g’ddelijke ziel waarmee ze in direct contact staan met G’d. Dankzij de g’ddelijke ziel kunnen en moeten Joden de Tora naleven. In de praktijk is het ook zo dat alleen Joden kosher eten, gebedsriemen aanleggen, de Shabbat naleven, etc. Dit zijn zaken die niet-Joden niet doen en ook niet mogen doen volgens de Tora.
Voetnoot: Op internet circuleren berichten waarin gezegd wordt dat orthodoxe Joden neerkijken op niet-Joden. Orthodoxe Joden zouden niet-Joden als minderwaardig beschouwen. Er worden hierbij citaten uit de Talmoed en de Kabbala aangehaald die door vijanden van het Joodse volk verkeerd worden uitgelegd. Het Jodendom kent geen discriminatie. Volgens de Tora is er alleen onderscheid tussen Joden en niet-Joden wat betreft hun verplichtingen naar G’d toe. Het belang dat de Tora legt op naleving van de Noachidische geboden door niet-Joden bewijst dat orthodoxe Joden niet neerkijken op niet-Joden. Niet-Joden die de Noachidische geboden naleven hebben evengoed recht op een plek in de Komende Wereld. In de Bijbel komen ook niet-Joodse figuren voor waar helemaal niet negatief over gepraat wordt. Adam, Noach en andere niet-Joden die de Noachidische geboden naleefden hebben een hoog aanzien binnen het Jodendom. In de tijd dat Koning Salomo regeerde en de Tempel bouwde kwamen veel niet-Joden naar de Tempel om daar te bidden. In de Bijbel wordt alleen negatief gesproken over niet-Joden die het Joodse volk willen vernietigen. Zo wordt Amalek gezien als de aartsvijand van het Joodse volk.

George W Bush signing the Noahide Laws (Shaking My Head Productions)

George W Bush signing the Noahide Laws (foto Shaking My Head Productions/YouTube)

Joods perspectief: https://www.noachieden-online.nl/het-recht-hoort-gd-toe-de-zeven-noachitische-geboden/ en https://www.noachieden-online.nl/hoe-breng-je-de-zeven-noachidische-geboden-in-praktijk/.
http://www.shalomgemeente.nl/Noachidisch.htm: De termen Noachied, Benei Noach, Noachidisch zijn termen die vooral in deze tijd in het Jodendom in gebruik zijn geraakt. Eigenlijk is het iedereen die niet Joods is maar de God van Israel als ene en enige ware God beschouwd en zich houd aan de geboden die God aan de mensheid heeft gegeven. Zo iemand is niet verplicht zich aan al de geboden van de Thora te houden zoals het volk Israel maar aan een aantal geboden die in de Thora genoemd worden. Etc. Met Engelse video: Accepting the Torah, But Remaining a Gentile https://youtu.be/5Irz8D6y40w.

Zoals ik in het begin zei, is er op YouTube een grote verzameling paniekzaaiende video’s te vinden (naast video’s, waarin de Noachidische wetten worden gepromoot). Dat Christenen zich niet bang moeten laten maken wordt betoogd in de video https://youtu.be/RvDGNyyVkqo (30:49) ‘Using the Noahide Laws to create Fear in Believers’ van The Mystery of Adam, gepubliceerd op 3 feb. 2019 (351 v; 7 r). Zie van dezelfde maakster ook de video https://youtu.be/Sz6d5R8hVc0 (31:49) ‘Don’t be Fooled by the Noahide Laws!!!’ Van The Mystery of Adam, gepubliceerd op 6 feb. 2019 (489 v; 40 r).

Hier zijn enige van die video’s:
https://youtu.be/r2icAzKaEt0 (22:47) ‘The Noahide Laws And Why They Should Terrify You!’ Van Weeping Angel ll, gepubliceerd op 7 mrt. 2019 (30.116 v; 304 r).
https://youtu.be/f8grxuBn1jM (32:07) ‘Noahide Laws of the AntiChrist & Hebrew Roots || Mini Documentary’ van On Point Preparedness, gepubliceerd op 25 feb. 2019 (50.290 v; 2.458 r).
https://youtu.be/bNjoPYgAoDc (1:29:22) ‘One World Order: The Noahide Laws – On the Mark w/ Dr. Pidgeon’ van Now You See TV, in première gegaan op 21 feb. 2019 (35.966 v; 569 r). Tekst: ‘The Noahide Laws, a moral dilemma for the modern world. The possible Religion to unite the Judaeo-Christian Faiths of Islam, Judaism and Christianity. Supposedly these 7 judgements proposed by many rabbis have been accepted by presidents, international leaders, and could be swaying the worlds opinion to condemn followers of the Messiah.’ Met link naar Q&A-video.
https://youtu.be/Twr1_vVr1Bs (2:24:15) ‘The Ascension of Isaiah W/ Dr. Pidgeon: PROPHECY of the Anti-Christ, Noahide Laws and Torah (2019)’ van Parable of the Vineyard, live gestreamd op 12 jan. 2019 (36.172 v; 415 r). Tekst: ‘Dr. Pidgeon, myself and Justin with Christian Truthers will be diving into the book known as “The Ascension of Isaiah”, which is comprised of 3 books: The Vision of Isaiah, The Martyrdom of Isaiah and the Testament of Hezekiah. This book is filled with pertinent info for the #EndTimes. #Anti-Christ #Noahide laws.’
https://youtu.be/-eiENAS4EcY (1:20:05) ‘Dr. Lorraine Day – Noahide Laws, Christianity, & The (Criminal Zionist) New World Order’ van OmegaDJ169, gepubliceerd op 21 jan. 2017 (8.233 v). Tekst: ‘Dr. Lorraine Day with Deanna Spingola on Spingola Speaks – 1/6/2014.’
https://youtu.be/hvH_J5jYzv0 (5:19) ‘Those Who Say They Are Jews, But Are Not! NOAHIDE LAW’ van Just A Voice, gepubliceerd op 15 feb. 2019 (253 v; 5 r).
https://youtu.be/6-b2g2gALB4 (44:04) ‘BLACK IN THE MIDST OF THE TALPIOT PROGRAM AND NOAHIDE LAWS’ van Black SONRISE, in première gegaan op 26 feb. 2019 (379 v; 10 r [van mij]).’ Tekst: ‘Black people should know these programs’.
https://youtu.be/Aapsa5pxm3E (1:06:51) ‘Joanie Stahl – Dangerous Noahide Laws, Antichrist and Baal Sacrifices’ van aminutetomidnite, van gepubliceerd op 15 feb. 2019 (14.617 v; 276 r). Tekst: ‘Episode 229 of the A Minute To Midnite Show. Tony is joined by Joanie Stahl, and they discuss some very important End Time topics that are affecting the USA and the rest of the World now, and will do so with increasing intensity in the future.’
https://youtu.be/2hwZWDtrT-4 (1:00:00) ‘Noahide Law Trojan Horse?’ Van bible4truth, gepubliceerd op 29 jan. 2018 (3.678 v; 132 r). Tekst: ‘Carnal-minded Z1oni$t think they are “helping” God by aiding unbelievers based on their biblical ignorance. They think they will be raptured out before the wars start. Their biblical ignorance could cost them them their heads.’
https://youtu.be/iZoXMpdqsMQ (2:56:11) ‘Chabad Noahide Laws Are Coming – Educate Yourselves!’ Van Shaking My Head Too, gepubliceerd op 28 feb. 2019 (13.296 v; 253 r). Tekst: ‘The 7 Noahide Laws are rules that all of us must keep, regardless of who we are or from where we come. Without these seven things, it would be impossible for humanity to live together in harmony. Read full post here: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/62221/jewish/The-7-Noahide-Laws-Universal-Morality.htm (Not opinion of SMHT).’ Met links.
https://youtu.be/pulZ_oxf5H4 (19:00) ‘The 7 Laws of Noah – 119 Ministries’ van 119Ministries, gepubliceerd op 16 nov. 2018 (24.890 v). Tekst: ‘The 7 Laws of Noah are said to apply just to Gentiles, while the rest of the Torah applies only to Israel, or those of the Jewish faith. Let’s go to the Scriptures to find where the truth truly lies as we explore the idea of the 7 Noahide laws according to the Word.’
https://youtu.be/p-CBB7ZXiT8 (1:10:00) ‘On the Mark – Q & A Episode 11 – The Noahide Laws Deception’ van Now You See TV, in première gegaan op 21 feb. 2019 (9.106 v; 140 r). Tekst: ‘Do you have bible questions? Would you like to get your questions asked and answered live? This is the live audience participation show tied to the recent episode of “On the Mark”: One World Order: The Noahide Laws? -w/ Dr. Pidgeon’.

Voorbeelden van promotie video’s zijn:
https://youtu.be/s6Lk3E4-utU (1:03:54) ‘Shabbat for the Noahide: Rabbi Chaim Clorfene’ van NetivOnline, gepubliceerd op 3 sep. 2014 (28.887 v; 428 r). Tekst: ‘Chaim Clorfene is the co-author of the highly respected guide for Noahides, The Path of the Righteous Gentile. First published in 1987, it was the book that introduced the Seven Laws of Noah to the English-speaking world and began a movement that has grown exponentially over the past generation. Now, Clorfene is in pre-publication production of the much-awaited, The World of the Ger, a book which he […] an introduction to the second phase of the Noahide movement.’
https://youtu.be/rrDtRvAf_mk (5:58) ‘The Seven Laws of Noah’ van LIORLIOR8, gepubliceerd op 2 jul. 2012 (31.126 v; 428 r). Tekst: ‘important message : for all non jews that want to have a share to the world to come to be in haven in the after life you just need to keep the 7 laws of noah and you will be righteous non jews with a ticket to heaven’.
https://youtu.be/O5FA28zr8f8 (1:29:30) ‘Beware of the Noahide Laws??? TNT with Rabbi Stuart Federow #433e54’ van Tenak Talk, live gestreamd op 5 mrt. 2018 (3.372 v; 56 r).
https://youtu.be/PDjpkPhI2Bs (23:48) ‘PROPHETIC Rabbi: 70 Nations Following NOAHIDE Laws in THIRD TEMPLE | Peck Report’ van Josh Peck, gepubliceerd op 16 jan. 2019 (7.009 v; 135 r).

Niet door mij bekeken zijn de volgende video’s:
https://www.youtube.com/watch?v=Qj8e0oPU9XU (4:08) ‘MORE INFO ON THE NOAHIDE LAWS’ van GOOSE 777
https://www.youtube.com/watch?v=hlK8iN_jYXM (9:10) ’the seven laws, success secrets from the Bible’ van Chaya Ruth Kabakov
https://www.youtube.com/watch?v=wIrY8-cXrcM (13:52) ‘7 Commandments, Rabbi Chaim Richman’ van NoahideWorldCenter
https://www.youtube.com/watch?v=o3U8b775zL0 (17:20) ‘MESSAGE TO NOAHIDES (B’NEI NOAH) – Part 1’ van Doreen Dotan
https://www.youtube.com/watch?v=s6Lk3E4-utU (1:03:55) ‘Shabbat for the Noahide: Rabbi Chaim Clorfene’ van NetivOnline
https://www.youtube.com/watch?v=4DgUZZUvycI (11:04) ‘What does Noahide mean? Rabbi Chaim Richman’ van NoahideWorldCenter
https://www.youtube.com/watch?v=szyK8YXN0UY (5:24) ‘What are your thoughts on the “Noahide Laws”? – Q&A with Michael Rood’ van A Rood Awakening!
https://www.youtube.com/watch?v=9RfolnCJnHc (10:34) ‘Introduction to Sin and Repentance – 7 Noahide Laws’ van NoahideWorldCenter
https://www.youtube.com/watch?v=a5-g2V2MgxU (5:57) ‘(p2) Jews To Discourage Potential Converts & Avoid Teaching Noahide Law?’ van MidEast American
https://www.youtube.com/watch?v=IhOlJlUmi3A (6:44) ‘NWO, Georgia Guidestones & Noahide Laws’ van Law of Liberty
https://www.youtube.com/watch?v=nASm2Hgzi2A (3:39) ‘The Seven Noahide Laws’ van Sean Giordano
https://www.youtube.com/watch?v=CkCSGmbiQcI (3:38) ‘Noahides’ van Hezy13
https://www.youtube.com/watch?v=-UsvgS-Ofb4 (29:51) ‘The 7 Noahide Laws with Rabbi Manis Friedman’ van Rabbi Manis Friedman
https://www.youtube.com/watch?v=n0_tgO5Drb8 (2:05:12) ‘The 7 Laws of the Gentiles and More’ van Rabbi Yosef Mizrachi
https://www.youtube.com/watch?v=4KFkV5UXuxA (13:31) ‘Did the Rabbis Invent the Status of Noachides or is it of Biblical Origins? Tovia Singer Responds’ van Tovia Singer
https://www.youtube.com/watch?v=5O1ve4Hs4Po (47:39) ‘7 LAWS of NOAH – TORAH 4 NON-JEWS (Response 2 one for israel maoz jews jesus jewish voice askdrbrown’ van Jews for Judaism
https://www.youtube.com/watch?v=LlLZR9-5Pmw (19:45) ‘NOAHIDE LAWS, MASON CONNECTION, KNOW YOUR ENEMY,’ van chuck middleton
https://www.youtube.com/watch?v=YN59MOvo4Rw (40:01) ‘The 7 Noahide laws…’ van Watchman/Pastor Jerry Toney
https://www.youtube.com/watch?v=fEP4aklGsMI (11:22) ‘The False Messiah, Noahide Laws and The Great Tribulation!’ Van Prophecy App
https://www.youtube.com/watch?v=iZoXMpdqsMQ (2:56:11) ‘Chabad Noahide Laws Are Coming – Educate Yourselves!’ Van Shaking My Head Too
https://www.youtube.com/watch?v=7soqqUTb5QE (17:36) ‘The Noahide Laws and The Church Police’ van Bible Code Theory Research
https://www.youtube.com/watch?v=-eiENAS4EcY (1:20:06) ‘Dr. Lorraine Day – Noahide Laws, Christianity, & The (Criminal Zionist) New World Order’ van OmegaDJ169
https://www.youtube.com/watch?v=kHOKvIeDKp0 (1:29:31) ‘Dr. Lorraine Day – Noahide Laws, Jewish Machinations, & Health Issues’ van OmegaDJ169
https://www.youtube.com/watch?v=wDujgDw8N8w (1:13:41) ‘Noahide Laws, Christianity & New World Order – Lorraine Day, MD (1/3)’ van MindToMind
https://www.youtube.com/watch?v=fvvknCDrX94 (1:05:06) ‘Dr Lorraine Day Tells About the Passing of the Noahide Laws’ van Israeli News Live
https://www.youtube.com/watch?v=cDcxcPpi8l8 (1:04:01) ‘The NOAHIDE deception’ van PAID IN FULL

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-1-walkaway/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-2-feminisme/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-3-nashville-verklaring-homohaat-of-christendogma/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-4-celine-dions-new-order-q-symbolism-will-be-their-downfall/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-5-toxic-masculinity-gillette-the-best-a-woman-can-get-get-woke-go-broke/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-6-traps-van-contrapoints/