Ronald Boutkan – Begroting Den Helder op groei + Gemeente Den Helder – Begroting pagina 38: Scholte (Rob Scholte Museum) + Regio Noordkop – Aanbesteding WMO vervoer moet opnieuw

Begroting Den Helder gericht op groei

Den Helder – De meerjarenbegroting 2020-2023, die burgemeester en wethouders van Den Helder aan de gemeenteraad hebben aangeboden, is vooral gericht op groei, zowel in economisch als in sociaal opzicht. De raadcommissie Bestuur en middelen bespreekt de begroting woensdagavond 16 oktober. De gemeenteraad geeft er 6 november een klap op.

Meer inwoners, meer banen: de neerwaartse trend van de afgelopen jaren is omgebogen. De investeringen, die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan in de ontwikkeling van Den Helder beginnen hun vruchten af te werpen. De gemeentelijke begroting biedt de komende jaren ruimte om ambities voort te zetten en uit te breiden. Zo wil het college doorgaan met het investeren in het stadshart, de haven, in het gemeentelijk erfgoed, in een rijk cultureel aanbod van voorzieningen, in werkgelegenheid en in passende zorg en preventie. En dat met een gezonde financiële positie – de begroting is structureel sluitend – en zonder extra lastenverzwaring voor de burger. Om de focus te houden is de begroting ingedeeld in vier programma’s: Zorgzame gemeente, Vitale gemeente, Leefbare gemeente en Bestuurlijke vernieuwing.

Net als bijna alle gemeenten heeft ook Den Helder te maken met lastige financiële situaties. Bijvoorbeeld als het gaat om jeugdzorg. Ook kosten het geld om de stad mooier, duurzamer en klaar voor de toekomst te maken. En toch denkt het college alle ontwikkelingen en ambities te kunnen bekostigen. Dit komt door meevallers in de uitkering van het Rijk, vooral in de jaren na 2020. Maar ook omdat het de gemeente lukt voor steeds meer mensen met een uitkering werk te vinden. De gemeente bespaart daarmee op de uitgaven aan uitkeringen. En door een aantal bezuinigingen, bijvoorbeeld op de vaste lasten van de gemeentelijke organisatie.

Gezonde toekomst

In totaal gaat er jaarlijks ruim € 200 miljoen om in de gemeentelijke begroting. ‘Ik ben blij, dat we de gemeenteraad een structureel sluitende begroting kunnen voorleggen”, zegt wethouder Financiën Kees Visser. “We hebben daarin onze ambities concreet gemaakt. We kunnen vooruit als het gaat om wonen, werk, zorg en recreatie. En dat verdient onze stad. Dit alles zonder extra lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven.”

Zorgzame gemeente:
Dit programma is gericht op de zorg voor kwetsbare groepen, zoals jongeren, werklozen en mensen met problematische schulden. Het college wil hen een beter uitzicht bieden door bijvoorbeeld preventieve maatregelen, door innovatie (zoals het Ambulante jongerenwerk, project ‘nu niet zwanger’), het terugdringen van armoede en schulden, begeleiding te bieden in leerwerk trajecten en projecten gericht op re-integratie. Met daarbij goede voorzieningen voor mensen die dat echt nodig hebben (hulpmiddelen, taxivervoer en dergelijke).

Vitale gemeente:
Dit programma draait om een gezonde economische ontwikkeling. Het college wil het aantal bedrijven en als gevolg daarvan het aantal arbeidsplaatsen uitbreiden, het stadshart verder ontwikkelen en het onderwijsaanbod verbeteren, net als de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. Concreet wil de gemeente investeren in Willemsoord, in het gebied (voormalig)V&D en Kroonpassage, in de verbinding Zuidstraat en Willemsoord en in de aanpak van de Keizerstraat. De verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder is ook een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast wordt ingezet op het faciliteren van de groei van de Marine en de uitwerking van de civiel militaire samenwerking. Er is structureel geld beschikbaar voor het onderhoud van de kades, de verdere ontwikkeling van de haven en voor het onderhoud en beheer van erfgoed op Willemsoord. Ook werkt de gemeentelijke organisatie aan plannen voor de energietransitie.

Leefbare gemeente:
Het college wil de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Den Helder versterken door te investeren in de woonomgeving en de openbare ruimte (programma Nieuw Perspectief en een kwaliteitsslag van het Loopuytpark in Julianadorp) en in een groter en aantrekkelijk aanbod van cultuur en natuur in en om de stad. Elk jaar gaat de gemeente in drie wijken of gebieden aan de slag om de woonomgeving te verbeteren. Dat gebeurt in overleg met de bewoners, in een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Uiteraard gaat het college verder met plannen om Den Helder te verduurzamen. Zo komt er een Helders Energieakkoord, komen er laadpalen voor elektrische auto’s en wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Het college wil ook investeren in veiligheid, waaraan inwoners en ondernemers behoefte hebben, bijvoorbeeld door meer toezicht en ondersteuning. In de rol van subsidieverstrekker willen burgemeester en wethouders er aan bijdragen, dat het aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur en natuur sterk en gevarieerd blijft. De gemeente helpt ook organisaties om meer eigen inkomsten (sponsors) binnen te halen.

Bestuurlijke vernieuwing:
Het aantrekkelijker maken van Den Helder op de hiervoor genoemde gebieden vraagt een professioneel bestuur en ambtelijk apparaat. Het college wil meer samenwerken met partners binnen en buiten Den Helder (in De Kop en de provincie Noord-Holland), de inwoners vaker betrekken (vooral als het gaat om hun directe leefomgeving) en voortdurend de dienstverlening verbeteren. Nieuw is het oprichten van een burgerpanel om bijvoorbeeld de prestaties en het imago van bestuur en organisatie te peilen.

Besluitvorming
De raadscommissie Bestuur en middelen buigt zich woensdagavond 16 oktober over de begroting, de gemeenteraad woensdag 6 november. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis, Drs F. Bijlweg 20. De begroting staat op de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.denhelder.nl/.

Den Helder Actueel, 14 oktober 2019

Reacties:

RB
14 oktober 2019 at 16:53
dromers……….

Henk
14 oktober 2019 at 16:57
Precies, zorg dat je nu de broekriem aanhaalt en wanneer het straks weer slechter gaat investeert, maar nee lekker opmaken en uitgeven!

SK
14 oktober 2019 at 18:16
Allemaal mooie praatjes met de ogen gericht na 2020. En goed nieuws voor Broekmeulen die zijn banksaldo verder ziet groeien. Dit wordt weer zo’n gevalletje ‘achteraf’.

frdrk
14 oktober 2019 at 18:35
De herauten laten hun trompetten weer schallen!!! Pas maar op, dat het geen treurmars wordt.

Ad
14 oktober 2019 at 22:39
……”die burgemeester en wethouders van Den Helder aan de gemeenteraad hebben aangeboden”…….
.
uhhh…. heeft Zeestad daar wel mee ingestemd dan ?
zo te lezen gaat het “vitale” gedeelte weer ruimschoots verdwijnen in de kas van die Zeestad mafia.

frdrk
15 oktober 2019 at 15:10
Zeestad, heeft een schadeclaim van 1 miljoen aan hun broek hangen, wegens meerwerk aan de schouwburg. De rechtszaken blijven maar doorgaan. Dus die kunnen wel wat extra geld gebruiken. ”T kan inderdaad niet op .

svb
15 oktober 2019 at 09:48
Ow nee, de gemeente wilt geld steken in de stad en er wat van proberen te maken… de eikels!

Ferry
16 oktober 2019 at 13:15
Wat er letterlijk staat: wij zijn voornemens van plan om door te gaan met het beleid van de afgelopen jaren.
Voor de komedie laten wij toe dat er een burger panel komt,om onze kwaliteiten te laten beoordelen, waar wij verder niets mee gaan doen.
De constructie ,,Zeestad,, blijft gehandhaafd, daar verschuilen wij ons allemaal achter.
Zodat de democratie zoals die ooit bedoeld is, niet in deze stad kan functioneren.
Paar kruimels voor de burgers, en dat was het.
De rest gaat op aan dromen groei en nog eens groei.
Welke groei? geen idee de marine krijgt er een paar schepen bij.
En de energie transitie wordt hierin wel niet genoemd,maar ……..
Dat wordt hem in de toekomst wel 500 banen erbij.
Rechtvaardigt volledig ons professioneel bestuursinzicht.
Geweldig wat een kwaliteit, klap het er maar uit, blijf het geld maar over de balk gooien.

frdrk
16 oktober 2019 at 17:32
Toekomst muziek met vele valse noten. Nog geen maand geleden , stond in de krant , dat het inwoner aantal van Den Helder in de toekomst met 5000 personen zal afnemen. Is Klaas Vaak soms burgemeester van de stad geworden? Er wordt hier aardig wat zand in de ogen gestrooid. We worden hier gewoon belazerd, maar sommigen willen dat gewoon niet zien.

RB
16 oktober 2019 at 18:01
de hele bevolking weet het en ziet het, alleen de politiek en de ambtenaren snappen er geen snars van hier….

 

https://denhelderactueel.nl/2019/10/begroting-den-helder-gericht-op-groei/

Begroting pagina 38: Scholte (Rob Scholte Museum)

De heer Scholte en de gemeente Den Helder zijn verwikkeld in diverse juridische procedures bij de rechtbank Noord-Holland en het gerechtshof in Amsterdam. Deze procedures zijn ontstaan nadat de gemeente bruikleenovereenkomsten met betrekking tot het oude postkantoor in Den Helder medio 2017 heeft opgezegd. Scholte exploiteerde in dat pand het Rob Scholte Museum. Omdat Scholte weigerde het pand te verlaten, is in opdracht van de gemeente het museum in april 2018 door de deurwaarder ontruimd en daarna verkocht aan een marktpartij. Scholte heeft diverse malen gedreigd met hoge schadeclaims. In januari 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig jegens Scholte heeft gehandeld door in het najaar van 2017 onderhandelingen met hem over de aankoop van het voormalig postkantoor te staken. Tegen deze uitspraak is de gemeente in hoger beroep gegaan bij het hof. Tot op heden heeft Scholte één concrete claim ingediend. Hij heeft de rechtbank in een bodemprocedure over voornoemde ontruiming gevraagd de gemeente te veroordelen tot het betalen van een voorschot ad 379.000 euro. Het vonnis van de rechtbank wordt na de zomer 2019 verwacht. Voor het overige is het schade-/claim bedrag P.M.

PDF:
Gemeente Den Helder – Boekwerk Begroting 2020

Aanbesteding WMO vervoer moet opnieuw

Den Helder – De aanbesteding van het WMO vervoer voor Den Helder is mislukt. Geen enkel taxibedrijf heeft zich gemeld voor het nieuwe contract, dat per 1 januari 2020 moet ingaan.

Bedrijven, die interesse hadden in het vervoer konden zich de afgelopen weken melden, maar dat heeft dus niemand gedaan. Het lijkt erop, dat de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, want de taxibedrijven konden alleen inschrijven als ze voor het vervoer maximaal 1,50 euro per kilometer zouden rekenen en ook voorrijkosten mochten niet in rekening worden gebracht. “Voor 1,50 euro kun je niet eens van Ten Anker naar het ziekenhuis rijden”, laat een van de bedrijven weten.

Los van de lage kilometerprijs eist Den Helder ook een TX Keurmerk. Daar beschikt op dit moment alleen Hilverink over, maar ook die heeft dus niet ingeschreven. Op dit moment worden de WMO ritten nog door meerdere bedrijven gereden, omdat cliënten hun eigen taxibedrijf kunnen kiezen. Daar wil de gemeente vanaf, vandaar de nieuwe eisen. Daaronder ook één bedrijf, dat de uitgifte van passen doet, een computergestuurde rittenverdeling, elektrisch rijden, et cetera.

Nieuwe aanbesteding

De gemeente laat in een reactie weten, dat vorige week is geconstateerd, dat er geen inschrijvingen zijn ontvangen op de offerte aanvraag Wmo taxivervoer. “Dit betekent, dat we opnieuw de aanbesteding moeten uitvoeren”, aldus woordvoerster Florentine de Maar. “Daaraan voorafgaand voeren we eerst overleg met een vertegenwoordiging van de vervoersbedrijven, om na te gaan wat de redenen waren waarom zij niet hebben ingeschreven op deze aanbesteding.”

Wethouder Tjitske Biersteker liet maandagmiddag in het radioprogramma “Regio Noordkop Actueel” weten, dat de genoemde prijs van 1,50 per kilometer niet zo maar uit de lucht komt vallen. “Een extern bureau is ingeschakeld om te onderzoeken voor welk bedrag het vervoer mogelijk moet zijn en dit kwam eruit. Overigens is wel enige tijd gemoeid met een nieuwe aanbestedingsprocedure, zodat het helaas niet mogelijk is een nieuw contract af te sluiten per 1 januari 2020. “We zullen aan de huidige taxibedrijven vragen voor wie het mogelijk is het lopende contract met twee maanden te verlengen. Zodat de inwoners, die in aanmerking komen voor het WMO taxivervoer geen problemen ondervinden.”

Den Helder Actueel, 14 oktober 2019

Reacties:

Dutchy
14 oktober 2019 at 16:08
Ze kunnen het beter laten zoals het nu is. Dit scheelt straks gedwongen ontslagen, veel oudere willen ook helemaal niet van chauffeur en bedrijf wisselen!

Henk
14 oktober 2019 at 16:54
Wat een knoeiers bij zo’n gemeente ongehoord en die Biersteker weet van toeten noch blazen KANSLOOS!

RB
14 oktober 2019 at 17:39
Biersteker heeft niet eens een rijbewijs, laat wel blijken dat ze totaal geen verstand heeft van de bijkomende kosten wat een automobiel met zich meebrengt…..

D.A.
14 oktober 2019 at 17:30
Yup, 1.77 pleuro per liter, de mens wat de auto bestuurt,……………… en het ter plaatse regelt. ( Zal wel een “externe” vrijwilligers gemeente / baan buro zijn). Kans is niet groot, beste wethouder: gezien het bedrag 1,50 is lager is dan de huidige bezine prijs. ( Blijven wel prutsers ).

Rasjutter
14 oktober 2019 at 17:46
Een contact verlengen voor twee maanden? Een normale werkgever werkt met een jaar contract, ze gewoon voor het blok zetten, een jaar of 2 maanden voor een hogere prijs, taxi bedrijf moet ook kosten maken en personeel aanhouden en anders gaat ze zelf maar met paard en wagen aan de slag.

ED
14 oktober 2019 at 18:35
Nederland, het land van de onafhankelijke onderzoeken. € 1,50 per km maximaal voor een rit. Zonder voorrijkosten?? Dat gaat toch niemand doen. Hoe kom je in godsnaam tot deze combinatie van eisen. Kwetsbare mensen hebben recht op knap vervoer. Ook al is de bestemming soms maar een paar straten verder. Maar niemand komt toch opdagen voor een rit van Ten Anker of Den Koogh naar station Den Helder. Dat ritje levert een omzet op van € 3,=. Een starttarief (of voorrijkosten) verhelpt dat probleem.

SK
14 oktober 2019 at 18:25
Ik zie Pieter Kos altijd veel reizen. Misschien kan hij samen met Biersteker de ouderen mobiliseren. Het wordt pas interessant bij 2.20 per km plus voorrijkosten.

Veronica
14 oktober 2019 at 21:55
Onafhankelijk bedrijf heeft onderzoek gedaan? Hoezo gaat de gemeente niet onafhankelijk met de bedrijven in gesprek? Kost zeker te veel euro’s? Heeft de gemeente eigenlijk verstand van zaken wat betreft de taxi, de kosten, van personeel, verzekering ezv? Onbegrijpelijk en weer volledig mis.

Andrea
14 oktober 2019 at 18:27
De afstand van het station naar het ziekenhuis is 1,2 km.
Dat betekent met een km prijs van € 1,50 een rit € 1.80 oplevert.
Een chauffeur zal gemiddeld € 20.- per uur kosten.
Om aan het uurloon te komen, moet een taxichauffeur 11 ritten hebben om aan de € 20.00 te komen,
En heeft daar per rit 5 minuten 27 seconden voor. Incl in en uitstappen passagier en het laden en lossen van bv een rollator.
3 minuten gaat er aan rijtijd af (volgens routeplanner), dus er blijven 2 minuten en 27 seconden over om de passagier in en uit te laten stappen en te laten betalen.
Alleen moet de chauffeur binnen die zelfde tijd (2 minuten en 27 seconden) ook bij de volgende passagier staan om aan zijn uurloon te komen.
En dan zijn er bij deze berekening de afschrijving van de auto, de benzine, het keurmerk en de verplichte rusttijden niet meegerekend.
Zelfs een kind kan begrijpen, dat dit niet kan…… Waarom kan een ambtenaar of Wethouder dit zelf dan nog niet bedenken.
Wat betaald de gemeente nu? € 3.00 per km? Gemiddelde taxiprijs op de normale meter kost € 6.79 op deze afstand. (bron: https://www.berekenen.nl/a-z/taxikosten-berekenen/resultaat#JambX9C)

Veronica
14 oktober 2019 at 21:58
Een chauffeur kost p/U gemiddeld € 48,- 😉

Andrea
15 oktober 2019 at 01:04
Dan moeten er per uur 26 ritten worden gereden van het station naar het ziekenhuis…. De rit duurde volgens de routeplanner 3 minuten.
Vanaf 1 januari moeten onze ouderen de taxi inspringen als deze met 100 Km/per uur voorbij komt razen… De chauffeurs moeten namelijk 18 minuten inhalen die ze in het uur te kort komen.
Ieder taxibedrijf met auto’s zonder deuren kunnen zich vanaf heden inschrijven….

Henny Zonneveld
14 oktober 2019 at 23:45
Buiten de kostprijs per uur voor een chauffeur, slaat Andrea de spijker op zijn kop.
Wil nog vermelden dat de gemeente een prijs wil hanteren van € 1.50 per km. ongeacht of dit een lopende klant is of iemand in een rolstoel.
Een ritje van Ten Anker naar het ziekenhuis van 400 meter mag je dan uitvoeren voor 60 cent,
Waarbij het regelmatig voorkomt dat de klant op de afgesproken tijd niet klaar zit maar nog even opgespoord moet worden. (spreek hierbij uit ervaring)
Kortom de externe pannenkoek bewijst met zijn onderzoek totaal niet ter zake kundig te zijn.
zoals reeds eerder aangegeven, mag ik hopen dat niemand een contract gaat verlengen met twee maanden. zodat als ze alsnog iemand vinden ze je daarna de nek om kunnen draaien.
Diegene die er eventueel wel instapt draait zijn eigen nek wel om!

Veronica
15 oktober 2019 at 02:31
Ik weet toevallig dat de gemeente met heel wat witte autos nutteloos door den Helder rijdt..is het dan geen idee het nutteloze in iets nuttigs om te keren? Gezien er meestal maar één inzittende te zien is, pak er nog 3 bejaarde bij en hoppa ….. € 1,20 in je zak. Hoezo maar € 1,20 bij 3 personen? Ja het rijden ook begeleiders me en die zijn gratis! Dus ANDREA..graag een nieuwe berekening.

Andrea
15 oktober 2019 at 11:55
Veronica, dat wordt een hele lastige berekening. Want welke salarisschaal van een ambtenaar ga je daar voor nemen. De overheid hanteert 2 tabellen voor de berekening van de loonkosten, en daarbuiten zijn er 18 Schalen wat een ambtenaar kan verdienen. schaal 10 € 56,- per uur op basis van contact uren. Maar die zelfde ambtenaar kost op basis van productieve uren € 76,-
Dat betekend dat een ambtenaar circa 20 minuten per uur vertoeft naast het koffiezetapparaat.
(Bron: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255290/handleiding_overheidstarieven_2018.pdf)
U wilt een ambtenaar per uur minder laten verdienen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Want iedereen moet het zelfde kunnen verdienen.
We hadden uitgerekend dat de taxichauffeur 26 ritten moest maken per uur om aan de loonkosten te komen van 48 euro.
De ambtenaar, blijkt maar 40 minuten per uur productief te zijn, dus deze moet in 40 minuten, 42 ritten maken tussen het station en het ziekenhuis.
Dat betekent dat we een stratencircuit krijgen op de Javastraat en Timorlaan. Want de ambtenaar moet maar liefst 86 minuten per uur goedmaken.
Ik zou zeggen, neem als gemeente Jos Verstappen in dienst om de taxiritten van de ouderen over te nemen.

Henny Zonneveld
15 oktober 2019 at 13:18
Wat zou het uurloon van Verstappen zijn dan?

Rasjutter
15 oktober 2019 at 12:30
Misschien wil Connexxion het wel doen, dat is de opzet toch. Maar dat kan dus niet, die rijden op tijd en als er ergens 5 mensen met een rollator moet worden afgezet, is de ander te laat op zijn afspraak. Dus laat het gewoon lekker zoals het is gaat goed en de kosten zijn ook goed, moet de gemeente maar leren met geld om te gaan.

Veronica
15 oktober 2019 at 12:58
Bedankt Andrea voor je duidelijkheid.
@Rasjutter
Ik ben niet helemaal met je eens. De WMO is niet alleen voor de taxi! Het probleem is dat de gemeente ergens te veel geld betaald gezien ze in de begroting ruim 7 miljoen te kort schieten in de wmo.
Dus besparen en dit alléén op het vervoer van meer dan 50%

SK
15 oktober 2019 at 15:31
Kostenberekening van WMO vervoer vindt altijd plaats op basis van één persoon. Mocht er een verzamelrit plaatsvinden, dan is het een klein voordeel voor het bedrijf. Daar wordt echter niet standaard van uitgegaan.

https://denhelderactueel.nl/2019/10/aanbesteding-wmo-vervoer-moet-opnieuw/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=begroting
https://robscholtemuseum.nl/?s=onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=WMO
https://robscholtemuseum.nl/?s=taxivervoer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker