Rob Scholte Museum | Marc Nihot – Brief aan Gemeente Den Helder betreffende Bezwaarschrift Sloopmelding Middenweg 172-174 te Den Helder

Gemeente Den Helder
Drs. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Betreft Bezwaarschrift Sloopmelding Middenweg 172-174 te Den Helder

Den Helder, 1 augustus 2019

Geacht College van Burgemeester & Wethouders,

Bij deze dienen Rob Scholte en het Rob Scholte Museum een bezwaarschrift in tegen de sloopmelding van 20 juni 2019 voor de asbestsanering van het pand gelegen aan de Middenweg 172-174 te Den Helder.
Dit bezwaarschrift dienen wij in, omdat u zich niet aan eigen wet en regelgeving heeft gehouden wat betreft de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende procedures. En wij op deze laatste dag, dat de mogelijkheid bestaat tot het indienen van bezwaar, erachter kwamen, dat u uw eigen wet en regelgeving overtreedt.
Naast dit bezwaarschrift zullen wij de rechtbank in Haarlem verzoeken om de afgegeven vergunning te schorsen, totdat een reguliere bezwaarprocedure is gevolgd.

Bezwaar

Wij dienen bezwaar in tegen de Sloopmelding, omdat dit volgens het rapport van SGS Search een omgevingsvergunning moet zijn met een normale inspraakprocedure.
SRG Search heeft in zijn asbestrapportage op pagina 4 het volgende opgenomen. Dit rapport dateert uit 2011 en is het eerste rapport wat bij ons bekend is (bijlage 1).

2.3 planning

De asbestsanering mag pas aanvangen als de inspraakprocedure van de omgevingsvergunning is afgelopen en voor dat de sloopwerkzaamheden aanvangen.

Ook in de derde asbest rapportage van juli dit jaar, wordt er gesproken over een omgevingsvergunning bij de toelichting op pagina 43 (bijlage 2).

Toelichting: 
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.

Gemeente Den Helder overtreedt op meerdere punten de eigen regelgeving.
Gemeente Den Helder heeft voor de asbestsanering tijdelijk het beheer van het pand overgenomen van de huidige eigenaar Aannemersbedrijf Tuin, waardoor ze voor de onderstaande punten verantwoordelijk zijn. Dit hebben wij kunnen opmaken uit de uitspraken van de stadsadvocaat tijdens een rechtszitting bij de het kantongerecht in Alkmaar op 25 juni jongstleden.

• Verkeerde vorm van vergunningverlening aan eigen instantie. De gemeente is vergunningverlener en tevens aanvrager van de sloopmelding van wat een omgevingsvergunning zou moeten zijn (bijlage 1 en 2).
• Gemeente heeft een inspraakprocedure onmogelijk gemaakt door bij de Sloopmelding te vermelden, dat er geen inspraak mogelijk is (bijlage 3).
• Gemeente Den Helder is als vergunningsaanvrager al gestart met de werkzaamheden voor het einde van de inspraakprocedure (bijlage 4).
• Uit rapportages blijkt, dat het asbest in de ramen van dusdanige slechte kwaliteit is, dat er gewerkt moet worden met asbest containment. Uit foto’s blijkt, dat er zelfs geen afzetlint is gebruikt bij de sanering (bijlage 4).
• Tevens heeft de het College van Burgemeester & Wethouders de gemeenteraad op 6 januari een Raadsinformatiebrief gestuurd, waaruit blijkt, dat er loslatende delen asbest in de raamkozijnen zitten en dat de asbestverwijdering ingewikkeld zou zijn (bijlage 5)
.
• De gemeenteraad van Den Helder heeft besloten, dat het pand niet aangetast mag worden in zijn uiterlijk. De asbestsanering had alleen kunnen plaatsvinden door de ramen uit de kozijnen te halen door middel van containment. Dit mede vanwege de genoemde constatering bij punt 5. Er is door de gemeenteraad geen toestemming gegeven om gehele kozijnen te verwijderen. Dat valt ook te lezen in Raadsbesluit van 25 september 2017, onder punt 6a en 6b (bijlage 6).
• Inmiddels zijn wanden gesloopt zonder asbesthoudend materiaal te bevatten, die onder de nog in openstaande bezwaarprocedures  vallen, zijnde omgevingsvergunningen van een derde, in dit geval de eigenaar van het pand aannemersbedrijf Tuin, die op dit moment uitdrukkelijk geen beheerder is van het pand.

Tevens dienen wij bezwaar in, omdat de gemeente Den Helder een pand sloopt onder de noemer asbestverwijdering. Het betreffende pand speelt nog steeds een hoofdrol in al langlopende procedures tussen gemeente Den Helder en Rob Scholte, zijn gelijknamige museum en zijn gezin. Waarbij de rechtbank nog uitspraak moet doen over de huurrechten, de onrechtmatige verkoop van pand aan aannemersbedrijf Tuin en zo is het nog steeds mogelijk, dat het pand door rechtswege in handen komt van Rob Scholte.

De gemeente probeert met deze acties de terugkeer van Rob Scholte naar Den Helder te voorkomen en minacht hiermee de rechtbank in Alkmaar, voordat deze een uitspraak kan doen van recht.

Naast de punten in dit bezwaarschrift zullen wij op korte termijn (uiterlijk binnen 14 dagen) een aanvullende versie van ons bezwaarschrift aan het College van Burgemeester & Wethouders, de gemeenteraad van Den Helder en de bezwarencommissie doen toekomen.

Ook wordt dit bezwaarschrift en de aanvullende versie toegestuurd aan de Rechtbank in Alkmaar, afdeling Bestuursrechtsspraak, waar wij om een voorlopige voorziening zullen vragen om de vergunning te schorsen. Dit om Rob Scholte en het Rob Scholte Museum in de gelegenheid te stellen om een normale bezwaarprocedure te kunnen laten volgen.

Bij de aanvraag van een voorlopige voorziening zullen wij de rechtbank vragen, om de gemeente op te dragen de nog aanwezige kozijnen met ramen op te slaan, zo lang de procedure loopt en het pand te beschermen tegen weersinvloed en schades, die kunnen ontstaan.

In verband met het politieke reces verzoeken wij het College van Burgemeester & Wethouders per direct de gemeenteraadsleden per mail of per brief op de hoogte te stellen van dit bezwaar. Tevens willen wij, dat u dit bezwaar openbaar, met naam en toenaam, publiceert bij het actuele nieuws op de website van de gemeente Den Helder. De gemeente hoeft zich van ons uitdrukkelijk niet te houden aan de eigen regelgeving omtrent de privacy als het gaat om dit bezwaarschrift, waarmee elk argument om dit bezwaarschrift niet te publiceren wegvalt.

Namens Rob Scholte & het Rob Scholte Museum,

Marc Nihot
info@robscholtemuseum.com
06-47240484

Per adres:
Friedberg & Mahn Advocaten
Koninginneweg 160
1075 EE Amsterdam

Bijlagen:

SGS Search – Sloopveiligheidsplan t.b.v. Asbestsanering 2011
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJcjNOS3FObGMtams/view

Dalmulder – Asbestinventarisatie rapport juli 2019

Gemeente Den Helder – Website Sloopmelding Week 26

Foto’s van de huidige situatie in het pand na sloop

Gemeente Den Helder – Raadsinformatiebrief RI16.0159 (2016) betreft proces onderhoud voormalig postkantoor, 6 januari 2017

Gemeente Den Helder – Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Postkantoor 2017

PDF:
Rob Scholte Museum | Marc Nihot – Brief aan Gemeente Den Helder betreffende Bezwaarschrift Sloopmelding Middenweg 172-174 te Den Helder, 1 augustus 2019

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=sloop
https://robscholtemuseum.nl/staf-rsmuseum-de-sloop-van-het-rob-scholte-museum-is-onder-het-mom-van-asbestverwijdering-in-volle-gang/

3 Comments

  1. Was er destijds niet zo`n zelfde actie tijdens de sloop van de schouwburg gaande ?
    College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Den Helder overtreden weer eens glimlachend hun eigen regelgeving.

  2. Ik herinner mij nog, dat ik me bij de geschiedenisles op de middelbare school afvroeg; Hadden die Duitsers nou echt niet in de gaten hoe afgrijselijk mis het ging met hun land? Pas op mijn 61 e krijg in het antwoord. Velen zagen het wel, maar het interesseerde ze geen reet. Brood en spelen, daar ging het om en vooral veel bier.

    Niets geeft meer blijk van een gebrek aan historisch besef, dat het trekken van een rechtstreekse vergelijking tussen Hitler Duitsland en het Nederland van nu. Want Nederland is -voor zolang het duurt- nog steeds een mooi land. Helaas is onze democratische rechtstaat niet de stevige eik waarvoor zij gehouden wordt, maar een dun kasplantje. Dat kasplantje verdraagt de vele trappen die haar in deze tijd worden toegediend niet! En die trappen worden steeds heviger. Den Helder loopt daarbij voorop.

    Deze site wordt bewaard door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ik sluit niet uit, dat de teloorgang van het Rob Scholtemuseum voor toekomstige generaties een van de symbolen gaat worden voor het instorten van de Nederlandse rechtstaat en die in de hele westerse wereld. Mogelijk vraagt men zich ooit af, zagen die inwoners van Den Helder nou niet hoe gigantisch Scholte keer op keer vernaaid werd? Het oude postkantoor onder het mom van asbestsanering pijlsnel slopen, om het de rechterlijke macht daarmee onmogelijk te maken om Scholte terug te laten keren in zijn museum, is slechts een enkel feit in een meer dan walgelijke en oneindige reeks. Ik zal u het antwoord geven; Veel inwoners van Den Helder zagen het wel, maar het interesseerde ze geen reet. Zolang een machthebber de aanvoer van bier maar niet in gevaar brengt, kan hij zich alles permitteren. Zeker in Den Helder.

  3. asbest excuus? onzin!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.