Redactie DHA – Strakke regie ontbrak bij verhuizing schouwburg + Delano Weltevreden – Theaterdirectie Den Helder ging eigen gang met verbouwing kleine zaal + Michiel Snik – Kampanje

Strakke regie ontbrak bij verhuizing schouwburg

Den Helder – Als er weer een dergelijk project komt als de verhuizing van de schouwburg, waarbij meerdere beleidsterreinen betrokken zijn, zet er als gemeente dan een strakke regie op. En indien het college van B & W besluit om de uitvoering van een complex project in handen te geven van private partijen, zorg dan niet alleen voor heldere kaders, waaraan de uitvoerende partijen zich moeten committeren, maar zorg ook voor een goede balans tussen de handelingsvrijheid van de uitvoerenden en de bewaking van de vastgestelde kaders en gemeentelijke belangen. Het zijn twee van de aanbevelingen, die de gemeentelijke Rekenkamer doet in haar rapport over de verhuizing van de schouwburg naar Willemsoord.

“De verplaatsing van een theater is voor niemand dagelijkse kost. Dat geldt in het algemeen voor grootschalige projecten”, stelt de Rekenkamer. “Bij het op afstand plaatsen van grootschalige projecten is het van belang, dat de partijen, die onderdeel uitmaken van het project, dat project in onderlinge samenwerking tot een goed einde brengen. Daarbij moet vooraf goed worden ingeschat, of de partijen dit samen kunnen, of dat hierbij begeleiding nodig is – en zo ja welke.”

De Rekenkamer stelt, dat zonder dat in het onderzoek diepgravend is gekeken naar dit samenspel, op voorhand wel kan worden aangenomen, “dat het exploiteren van een theater andere competenties vereist, dan het ontwikkelen van vastgoed of het beheren daarvan. Het inbrengen van expertise op de snijvlakken tussen de verschillende werelden kan een positieve uitwerking hebben op de uiteindelijke realisatie van het grootschalige project.”

Onderzoek

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord. Het onderzoek was af gekaderd met vier onderzoeksvragen:

• Op basis van welke informatie heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord?
• Is de verplaatsing van het theater gerealiseerd conform het programma van eisen?
• Is de verplaatsing van het theater gerealiseerd binnen de vastgestelde investeringskaders?
• Verloopt de exploitatie van het theater volgens de richtlijnen van de vastgestelde exploitatiekaders

De strakke bewaking van de financiële kaders is er de oorzaak van geweest, dat is afgeweken van het Programma van Eisen. Toen de aanbesteding € 0,9 miljoen hoger uitviel, dan vooraf was geraamd, is op initiatief van Zeestad besloten tot een bezuinigingsoperatie. Theater de Kampanje moest als gevolg van deze bezuiniging inleveren op haar Programma van Eisen. Met name de functionaliteit van de middenzaal (Stadshal) werd hierdoor getroffen. De bewaking van het vastgestelde stichtingskosten budget heeft daarmee een hogere prioriteit gekregen, dan de bewaking van het vastgestelde Programma van

Eisen.

“Als gevolg van de constructie, waarbij het project op afstand was geplaatst, kon het college niet regisserend optreden toen besloten werd te bezuinigen op het Programma van Eisen en op het moment, dat Theater de Kampanje besloot om gebouw 60C bij de theateraccommodatie te betrekken. Het ging hierbij wel om keuzes met implicaties voor de toekomstige exploitatie van Theater de Kampanje en daarmee voor het beleidsterrein Cultuur van de gemeente”, aldus de Rekenkamer. “Voor het besluit over gebouw 60C had Theater de Kampanje op grond van de Algemene Subsidieverordening toestemming moeten vragen aan het college van B & W. Dat is niet gebeurd. Informeel is het college van B & W wel op de hoogte gesteld van het besluit van Theater de Kampanje. Daarmee heeft het college van B & W het besluit feitelijk gedoogd.”

De commissie Bestuur en Middelen bespreekt het rapport op woensdag 29 november.

Rekenkamercommissie Den Helder – Rapport verplaatsing Schouwburg De Kampanje:
https://www.denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2017/11/Rekenkamercommissie-Verplaatsing-de-Kampanje.pdf

Den Helder Actueel, 17 november 2017 – 12:53

Reacties:

Henk
17 november 2017 at 13:01
Wat maakt het ook allemaal uit als het gemeenschapsgeld is. Gewoon op de grote hoop en klaar, de burgers draaien er wel voor op. En is zo’n rekenkamer niet een beetje als mosterd na de maaltijd? Kan dat niet vooraf door iets onafhankelijks getoetst worden? Wel bijzonder allemaal met die schouwburg, zou Reenders zijn brillenwinkel ook altijd zo gerund hebben? Nee natuurlijk niet dan had ie het geen jaar volgehouden, maar ja met gemeenschapsgeld is dat geen probleem. De burger heeft toch niet door dat ie gepakt wordt.

RB
17 november 2017 at 14:18
zo’n onderzoek is altijd achteraf, en wees blij dat er nu ook fouten gevonden zijn, nu kunnen ze verder en de boel repareren, maar ach sommigen zijn niet snel tevree…

bjorn
17 november 2017 at 14:38
Het valt wel op , als keffertje van de Burgemeester, ben je wel bezig alles wat de Gemeente doet te verdedigen. Ook maar een ieder die commentaar heeft , hoe gefundeerd ook wordt door jou aangevallen . Het valt niet zo zuinig op, dat jij pro alles bent voor wat de houding en werkwijze van de Gemeente betreft. Hoeveel krijg je hier voor betaald ??

Peter
17 november 2017 at 16:12
Het is me door de jaren heen al steeds opgevallen dat dergelijke figuren als RB opereren op dit forum als het over m.n. Schuiling gaat. Ik ondervond dat zelf met “Harry de Jager”, “Petertje Toch” enz. RB past ook in dat plaatje. Telkens als er met rake reacties gekomen wordt. Of er nu een ambtenaar op het Stadhuis hiervoor wordt vrijgemaakt of dat wellicht Schuiling zelf op dit forum zit is nog niet helemaal helder. Maar dat er mollen zitten op DHA is duidelijk. En die heet zeker geen Momfer.

bjorn
17 november 2017 at 18:17
Uit eindelijk krijgt hij wel een sigaartje uit eigen doos.

RB
17 november 2017 at 19:38
http://www.fuzzyfun.nl/wp-content/uploads/2016/03/Tinfoilhat.jpg
.
er is een foto van je in de omloop……

Sigmund
18 november 2017 at 01:44
Dus iemand die er een afwijkende mening op na houdt (b.v. over Schuiling) is per definitie meteen een “mol’?!?
Argumenten doen er dan kennelijk niet meer toe.
Te triest voor woorden!

Monique_K
18 november 2017 at 11:41
Onderzoek van een rekenkamer altijd achteraf? Over het algemeen hoor je van te voren door te rekenen hoeveel iets kost voor je jouw plannen uitvoert, gewoon om te kijken of die plannen wel realistisch en haalbaar zijn, en niet achteraf pas gaan kijken of het financieel wel te doen is. Dat doe je als particulier zo bij het kopen van een huis of het opstarten van een bedrijf, en dat hoor je als overheid ook te doen!

tjitskebiersteker
18 november 2017 at 18:04
Vooraf horen deskundigen te “rekenen en te tekenen” en met eerlijke cijfers naar de raad te komen. De Rekenkamer onderzoekt en controleert achteraf of de cijfers kloppen. Zoals verschillende raadsleden altijd gezegd hebben, klopten de cijfers niet. Echter zolang een meerderheid meent dat er niet zuinig met gemeenschapsgeld hoeft te worden omgesprongen, zullen dit soort projecten altijd doorgaan en zijn inwoners achteraf natuurlijk degenen die de lasten moeten dragen.
Reply

bjorn
18 november 2017 at 18:29
Uit bovenstaande woorden van Tjitske, begrijp ik , dat verschillende raadsleden, deze miskleun zagen aankomen en dat hun waarschuwingen daarop door de meerderheid in de wind zijn geslagen. Dat dit gebeurd is , is dat bijna misdadig en met voorbedachte rade de Schouwburg , moedwillig de tekorten in is gejaagd. Schandalig, dat hier geen koppen rollen ! Ik heb het al eerder gezegd, trap er een paar geld over de balk smijtende personen en organisaties uit. Om te beginnen, begin eerst Zeestad de brug over te jagen.

Roel Prins
18 november 2017 at 18:54
Tjits geeft hier een onjuiste voorstelling van zaken. De meerderheid van de gemeenteraad had geen flauw benul van gemeentelijke financiën. Deed ook geen moeite om zich daar in te verdiepen. Volgde in hun stemgedrag datgene wat de slagroeier, cq fractievoorzitter, voorschreef. Bood geen enkel tegenwicht tegen de schouwburg lobby. En zo kon het college en de schouwburg voortgaan. Zoek maar eens de “elite-verbanden” in Den Helder uit. Die verbanden zijn structureel corruptief. En dat verbloemt niet dat, ondanks alle halleluja verhalen over de stedelijke vernieuwing, de eind-rekening altijd terecht komt bij hen die deze hete bal niet meer kunnen doorgeven. Tenslotte is het de Christen Unie die, omdat zij vindt dat het gezag van hun god gegeven is, uiteindelijk ook geen tegenwicht biedt.
Eenzelfde gigantische verspilling wordt nu voorgesteld met het zogenaamd duurzaam maken van de stad. ieder raadslid dat de moeite neemt om zich in de materie te verdiepen en niet kritiekloos de reclame van hen die eraan gaan verdienen slikt. kan niet anders dan concluderen dat het niets oplevert en dat het enorm veel gaat kosten en dat de belastingbetaler wederom de penis primulus is.En dat zal ver enige jaren onontkoombaar duidelijk worden.

bjorn
17 november 2017 at 13:01
Henk ?? Is dit niet waar jij om vroeg ?

Sjaak
17 november 2017 at 14:38
Dank VVD CDA en vooral D66 onder jullie verantwoordelijkheid is er een enorme puinhoop ontstaan. Los het nu dan maar op zonder de burger om geld te vragen.

bjorn
17 november 2017 at 16:04
Een tegoedbon voor een kop koffie bij Stoom ( die nu je oren uit komt) bij een kaartje van de schouwburg .

kees engelhart
17 november 2017 at 19:24

SCHOUWBURG

Het is een prachtige zaterdagmiddag we zitten op het terras van het
Laatste Hotel Restaurant van het vaste land en kijken zwijgend uit
Over het Marsdiep en zien het oude eiland dat schittert in het zonlicht
De krant die opengeslagen voor De Geenszins Argeloze ligt wappert
In de zwoele maar toch stevige wind van begin september daar komt
De koffie aan en hij vouwt de krant dicht om ruimte voor de koffie
Te maken ter linkerzijde van het terras lijkt een soort zeilwedstrijd
Gaande een aantal jachten met wat kleinere zeilende vaartuigen ook
Staat er een caravan op de dijk waar vlaggen bovenop zijn gezet de
Caravan heeft duidelijk iets met de wedstrijd te maken maar wat

De Onmachtige Burger staart peinzend voor zich uit en roert veel te
Lang gedachteloos zijn koffie dan zonder aanleiding begint hij te
Spreken begin januari van dit jaar is een goede vriend van mij
Overleden hij was een uitstekend ondernemer maar bovenal een
Uitmuntend kenner van deze stad en de werking van haar magistratuur
Daar moet ik aan denken waarschijnlijk aangezien ik naar het oude
Eiland kijk waar hij en zijn vrouw jaarlijks op vakantie plachten te gaan
Eens vertelde hij mij het verhaal dat ik je nu vertellen ga of het waar is
Weet ik niet maar mijn overleden vriend kennende zal er veel waarheid
In verscholen zitten kom maar op zeg ik ik ben heel benieuwd toen je
Hier naartoe fietste vangt hij aan ben je vast langs de nieuwe oude
Schouwburg gefietst ik knik wel daar gaat het verhaal over je moet
Weten dat de oude nu reeds afgebroken schouwburg eindelijk na vele
En vele jaren van zorgvuldig afbetalen met onze gemeenschapsgelden
Hypotheekvrij was geworden wel dat was feest natuurlijk allemachtig
Wat zou De Schouwburg vanaf dat gelukzalige moment een winst gaan
Maken stel je maar eens voor hoe blij wij zouden zijn na een leven van
Hard werken ons huis te hebben afbetaald wat een geld we dan wel
Maandelijks over zouden gaan houden we zouden gewoon rijk zijn
Ik kijk naar De Onmachtige hij zit er zeer ontspannen bij en is zo
Spraakzaam als ik hem nog niet heb meegemaakt hij draagt
Een lichte zomerhoed een chique zonnebril een wit colbert
Een wit overhemd en een zwarte gilet hypotheek vrij gaat hij
Verder dat kan natuurlijk niet en er wordt overleg op hoog
Niveau gevoerd en al snel godzijdank zijn ze er uit ze verkopen
De goudmijn en gelukkig wordt er een oud pand opgeknapt en
Omgetoverd tot Schouwburg dat ze kunnen huren voor een bedrag
Dat hen voor twee jaren in staat stelt de nieuwe Schouwburg met
De opbrengst van de hypotheekvrije oude Schouwburg te betalen
Geweldig De Onmachtige grinnikt vrij vertaald komt het hier op
Neer hij kijkt mij aan jij koopt een huis van de Woningstichting
Jij betaalt dat keurig af en als dat is gebeurd verkoop jij het huis weer
Aan diezelfde woningstichting voor een bedrag waar je twee jaar
Een andere woning kunt huren van weer diezelfde Woningstichting

Wel goede vriend zegt hij mocht jij iets dergelijks in de dagelijkse
Praktijk in gedachte hebben pas dan maar goed op want voor je het
In de gaten hebt ben je geheel en al onder curatele gesteld en meer
Dan volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard echter voor de
Regelaars ondernemers aannemers bestuurders en gemeenteraad
Van deze uiterst bijzondere stad is iets dergelijks heel gewoon de
Argeloze burgers hebben het toch niet in de gaten hoegenaamd niets

Verbijsterd kijk ik hem aan weet niets te zeggen en dromerig
Staren we naar de scheepjes links van ons die kunstig om een boei
Heen varen en nog meer verderop zien we boven zee duidelijk
Allerhande vliegers groot en klein waaruit we opmaken dat er
Ook nog een vlieger festijn gaande is plotseling word ik een beetje
Misselijk excuseer mij zeg ik ik voel mij opeens niet zo lekker
Geeft niets zegt De Onmachtige dat begrijp ik maar al te goed
Ik zeg ik bel je spoedig laat mijn koffie staan en spoed mij heen

https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-pamfletten-van-een-onmachtig-maar-geenszins-argeloos-burger-3-schouwburg/

Peet
17 november 2017 at 21:51
Waarom überhaupt verhuizen? Door de bioscoop, horeca en de schouwburg naar Willemsoord te verplaatsen gaat de binnenstad naar de knoppen.

Loes Vermeer-Lagerveld
17 november 2017 at 22:41
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig!!!!. Vanaf het begin ben ik tegen verplaatsing van de schouwburg geweest. De afbetaalde oude schouwburg had voor 5 miljoen geweldig kunnen aangepast aan de huidige normen en was het stadshart niet verminkt. Verplaatsing was en is een historisch vergissing waarvan we nog vele jaren de wrange vruchten zullen plukken…

RB
18 november 2017 at 08:53
gedane zaken nemen geen keer, beter om nu alle zeilen bij te zetten om het beste te maken van de nieuwe locatie

Henk
18 november 2017 at 09:47
Ik zou het prettig vinden als jij gewoon niet meer zou reageren. Jou werkelijkheid staat zover van de waarheid af dat je wel een ambtenaar of bestuurder moet zijn. Ga je schamen want dat hoort niet.

RB
18 november 2017 at 17:53
Henk als iedereen net als u en een paar medezuurpruimen hier op dit forum continue in het verleden leven en nooit vooruit kijken zouden we nu nog in holen wonen

Hotmail 2
18 november 2017 at 09:55
RB, dit moet je eens doen als managing director van een bedrijf. Kijken of je dan ook wegkom met jou excuus.
.
Die afkoop van 175 k voor de werf is al belachelijk.

Judge X
18 november 2017 at 11:36
RB bralt maar wat, dan krijgt hij de aandacht die men hem blijkbaar in het gewone dagelijks leven niet schenkt en met de rede daarvan opende ik al.
Geen aandacht schenken is dus, dan lost het probleem zich vanzelf op. 🙂

RB
18 november 2017 at 17:47
zegt degene die continue moet reageren……

Jonathan
18 november 2017 at 09:19
Eerst gaan we op 21 maart met de verantwoordelijken voor deze puinhoop afrekenen. VVD, D66 en CDA. Weg met die falende bestuurders.

bjorn
18 november 2017 at 09:59
Kunnen we ook op RB stemmen Jonathan ?

Jonathan
18 november 2017 at 10:08
Mollen die mee twitteren om wanbeleid goed te praten zijn er genoeg. Misschien kan er zelfs op gestemd worden. Als jullie willen dat het weer dezelfde puinhoop wordt als de afgelopen 4 tot 8 jaar. Ik zou het niet doen.

Judge X
18 november 2017 at 11:28
Dit gaat VVD en de coalitie – als de grote verantwoordelijken voor het hele debacle – weer zetels kosten.
Ik zie dat bij de Stemming-peiler het percentage Landelijke stemmers weer met 1% is gedaald van 32 naar 31%. 🙂

qrap88
18 november 2017 at 15:05
Kunnen we dit nu eens kort samenvatten: OK ! het heeft teveel gemeenschapsgeld gekost, maar moet het nu nog meer gaan kosten door weer het zoveelste onderzoek ?

Jonathan
18 november 2017 at 15:10
Nee, gewoon geen subsidie meer geven zodat ze gedwongen zijn het restaurant en de catering af te stoten. Zd moeten het maar doen met de 1.6 miljoen die ze van de gemeente al ieder jaar krijgen.

RB
18 november 2017 at 18:01
het is allemaal de schuld van de Russen…..
https://www.philosophytalk.org/sites/default/files/styles/large_blog__900x400_/public/Tin-foil-hats-Signs.jpg?itok=5WGuRV_B
Bjorn Jonathan en K gezellig op de bank 🙂

https://www.denhelderactueel.nl/2017/11/strakke-regie-ontbrak-verhuizing-schouwburg/

Theaterdirectie Den Helder ging eigen gang met verbouwing kleine zaal

Burgemeester en wethouders van Den Helder wisten, dat de voormalige schouwburgdirectie de leeg gekomen ruimte van dansschool Rik Niks als kleine zaal wilde inrichten, maar hebben niet ingegrepen.

De schouwburgdirectie had daar geen toestemming voor gevraagd, terwijl dat wel had gemoeten. Het college was informeel op de hoogte van het besluit en heeft het in feite gedoogd.

Dat zegt de Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder in een gisteren uitgekomen rapport over de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord.

Achteraf

Het college zegt dat de theaterdirectie het besluit achteraf heeft meegedeeld. ’Achteraf bezien, met de kennis van nu, hadden wij meer aandacht aan de bedrijfsvoering en de exploitatie van Theater de Kampanje moeten geven’, zegt het college in een reactie op het rapport.

Na de aanbesteding in december 2013 dreigde een overschrijding van 900.000 euro op het budget van 23 miljoen. Door de bezuinigingsoperatie is de Stadshal niet helemaal volgens het programma van eisen (multifunctioneel) gebouwd.

Omdat Willemsoord BV en Rik Niks overeenstemming bereikten over de verhuizing van de dansschool, besloot toenmalig schouwburgdirecteur Jan Fokkinga de vrijgekomen dansschool ruimte voor rekening van het theater om te bouwen tot kleine zaal. Op die plek zou aanvankelijk het theaterrestaurant komen. Omdat inmiddels overeenstemming was bereikt over de overname van restaurant De Werf, kon daar theaterrestaurant Stoom in worden gevestigd.

Twee keer zoveel

Door de overname van De Werf en de verbouwing van de dansschool tot kleine zaal heeft De Kampanje twee keer zoveel geld in de bouw geïnvesteerd als was gepland: 2,4 miljoen in plaats van 1,2 miljoen euro. Daar zijn onder meer reserves en geld, dat was bedoeld voor voorstellingen in gestoken. Door de dansschool in te richten als kleine zaal werden de negatieve gevolgen van de bezuiniging van 9 ton voor de functionaliteit van het theater gecompenseerd.

De Rekenkamercommissie heeft becijferd, dat de bouw van de nieuwe schouwburg uiteindelijk 3,2 miljoen euro hoger is uitgevallen. Dat is inclusief de extra investering van het theater.

Vergadering

De commissie Bestuur en Middelen buigt zich op 29 november over het rapport van de Rekenkamercommissie.

Noordhollands Dagblad, 17 november 2017, 15:01

Fred Kwast
Kom op burgers van Den helder, nu niet flauw gaan doen, gewoon eventjes dokken. Dat doen jullie toch wel effe ? Kom op nou ! Of, PEK EN VEREN ! En alles is achteraf ! De verantwoordelijken zijn waarschijnlijk ook al verdwenen.

Fred Kwast
Ivm, de aankomende verkiezingen, wel even onthouden wie en welke partijen voor dit debacle verantwoordelijk zijn. Als u daar op stemt , dan bent u het er ook mee eens , dat uw geld over de (zeestad) balk gegooid wordt.

Dirk Koorn · Werkt bij Crawford Assa Abloy
Anders halen “ze” het geld toch gewoon bij de Helderse sportvereniging vandaan.
Dat zijn toch de melkkoeien voor de gemeente Den Helder.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Er zijn voldoende signalen geweest dat in ieder geval de begroting voor die extra gebouwen moest worden aangepast. Van burgers en o.a. van Theo Rijnten, fractievoorzitter PvdA. Maar het college nam genoegen met de woorden van de leiding van de Kampanje en Zeestad dat “het paste binnen de begroting”. Niks geen controle van de boeken. Opvallend is dat in het rapport de naam Zeestad nauwelijks voorkomt. Terwijl in de aangespannen WOB-procedure over openbaarheid van gegevens het college stelde: “Die gegevens hebben wij niet, en die krijgen wij ook niet van Zeestad. Zij zijn de poortwachter van die zaken.” Het bestaan van Zeestad is een belangrijke oorzaak van de grote problemen. Weg ermee dus na de verkiezingen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/theaterdirectie-den-helder-ging-eigen-gang-met-verbouwing-kleine-zaal

PDF:
Rekenkamercommissie Den Helder – Rapport verplaatsing Schouwburg De Kampanje

Theater De Kampanje

Helderse Courant, 18 november 2017

Helderse Courant, 18 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image