Matthie Bergman – Advies deskundige aan Bergen: ’Wonen kan in zomerhuis’ + Beweging in hoofdpijndossier recreatiewoningen Bergen

Advies deskundige aan Bergen: ’Wonen kan in zomerhuis’

BERGEN – Sta toe dat in alle recreatiewoningen in de dorpskernen van de gemeente Bergen ook permanent mag worden gewoond. Controleer wel eerst of die bouwsels voldoen aan het Bouwbesluit.

Dat is grofweg het ingrijpende advies onder leiding van Hugo Priemus, hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, over een van de heetste hangijzers in de gemeente. Tot dusverre is het niet toegestaan om het hele jaar in recreatiewoningen te wonen. De onderzoekers schreven het advies in opdracht van het gemeentebestuur. Na de zomer wordt onderzocht of er in één van de dorpen een proef kan komen.

Volgens het onderzoek kan de woonfunctie in de dorpen op termijn worden versterkt als er in recreatiewoningen doorlopend mag worden gewoond. Door de bestemming van de recreatiewoningen in de parken in het buitengebied niet te veranderen, wordt ook hun functie versterkt. De gemeente telt naar schatting 3.500 recreatiewoningen, waarvan circa 2.230 op een recreatiepark. De recreatiewoningen die de bestemming wonen zouden kunnen krijgen, vallen binnen de bestemmingsplannen Schoorl-kernen en buurtschappen, Bergen-dorpskern Zuid en/of Kernen Egmond. De onderzoekers raden vooralsnog af de huisjes in het landelijk gebied en langs de kust een woonbestemming te geven. Dat zou de aantrekkelijkheid voor toeristen in gevaar brengen.

NHD, 29-6-2016, 7:41 (Update 29-6-2016, 7:58)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28232657.ece/Advies-deskundige-aan-Bergen-Wonen-kan-in-zomerhuis?lref=SR_2

Beweging in hoofdpijndossier recreatiewoningen Bergen

BERGEN – Het advies over de recreatiewoningen kan de gemeente Bergen van een van de grootste hoofdpijndossiers bevrijden. Toch lijkt de vrijheid voor bewoners van de huisjes of de verhuur door de eigenaren groter dan die waarschijnlijk zal worden.

Voor alle duidelijkheid: het advies gaat alleen over recreatiewoningen die legaal zijn gebouwd. Dat zijn er in Bergen naar schatting van de gemeente 3500, waarvan 2230 op een recreatiepark. De recreatieparkwoningen vallen ook buiten het advies, zo lichtte wethouder Peter van Huissteden dinsdag toe.

Uitzondering

De onderzoekers keken naar de mogelijkheden. Al gauw bleek dat de provincie geen vergunning toestaat voor het tijdelijk bewonen van een recreatiehuisje. Het verruimen van de regels voor gedogen is er ook nauwelijks. Wel meldt Priemus dat een ’categorische uitzondering’ mogelijk is, waarin zich een acuut en onvoorzien huisvestingsprobleem voordoet: ,,Te denken valt aan een onverwacht grote toevloed van arbeidsmigranten of asielzoekers.’’

Blijft over de bestemming veranderen in wonen. De provinciale regels vormen hiervoor geen belemmering. Voordeel is volgens de samenstellers van het rapport dat er daarna met het huisje flexibel kan worden omgegaan. Het kan voor permanente bewoning worden verhuurd, maar ook als werkruimte of als recreatiehuisje.

Overigens stellen zij wel dat ook huisjes in parken in principe de bestemming wonen zouden kunnen krijgen: ,,Maatwerk per park en per recreatiewoning is daarbij geboden.’’ Het gaat dan om zaken als ontsluiting, het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat en ruimtelijke criteria. Bovendien moeten de huisjes voldoen aan het Bouwbesluit.

’Geen gegevens’

De onderzoekers houden overigens nog wel een duidelijke slag om de arm, omdat er volgens hen zeer weinig feitelijk bekend is over de huisjes. Zo stellen zij onder meer: ,, Er zijn geen gegevens over het feitelijk gebruik, transacties, WOZ-waarde, prijzen, huurniveaus, leegstand en dergelijke. Wat een bouwsel oplevert als recreatiewoning en wat als woning is niet bekend. Welke inkomsten vastgoedeigenaren jaarlijks incasseren door het verhuren als recreatiewoning, woning, AirBnB, bed & breakfast, etc. is evenmin niet bekend. Daardoor zijn de consequenties van de voorgestelde maatregelen voor het wonen en voor de recreatie tevoren niet goed aan te geven.’’

NHD, 29-6-2016, 7:58 (Update 29-6-2016, 7:58)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28232692.ece/Beweging-in-hoofdpijndossier-recreatiewoningen-Bergen_?lref=SR_2

1 Comment

  1. Woningen tot recreatiewoning bestempelen, of tot socialistenwoning of wat voor shit dan ook, is een grove inbreuk op artikel 8 van het Europese Mensenrechtenverdrag (EVRM). Hoe vaak overheden dat ook geprobeerd hebben, een economisch belang is niet aan te tonen, omdat recreatiewoningen die maar een deel van het jaar bewoond worden, aantoonbaar minder geld in het laatje brengen dan permanent bewoonde huizen. Diverse hoogleraren in het recht steunen deze visie, maar de overheid kan haar schandelijke beleid voortzetten omdat zij de top van de rechterlijke macht in haar greep heeft….

    Artikel 8 EVRM – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

    1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

    2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.