Loes Vermeer-Lagerveld – Brief aan gemeenteraad Den Helder over de voorgenomen ontwikkeling op de stationslocatie

From: lcvermeer38@gmail.com
Subject: Fw: Betr.: gesprek
Date: 15 augustus 2016 20:35:59 GMT+02:00
To: pr.reenders@gemeenteraad.denhelder.nl, n.vandelft@gemeenteraad.denhelder.nl, h.vandongen@gemeenteraad.denhelder.nl, mwb.karhof@gemeenteraad.denhelder.nl, h.nunninga@gemeenteraad.denhelder.nl, ds.salverda@gemeenteraad.denhelder.nl, j.klopstra@gemeenteraad.denhelder.nl, a.hogendoorn@gemeenteraad.denhelder.nl, j.kostelijk@gemeenteraad.denhelder.nl, jk.visser@gemeenteraad.denhelder.nl, mj.westerbeek@gemeenteraad.denhelder.nl, hc.baanstra@gemeenteraad.denhelder.nl, r.vandeutekom@gemeenteraad.denhelder.nl, fc.klut@gemeenteraad.denhelder.nl, jp.verhoef@gemeenteraad.denhelder.nl, g.devries@gemeenteraad.denhelder.nl, r.slort@gemeenteraad.denhelder.nl, cmbazen@gemeenteraad.denhelder.nl, shm.houtveen@gemeenteraad.denhelder.nl, aah.koenen@gemeenteraad.denhelder.nl, r.post@gemeenteraad.denhelder.nl, p.devrij@gemeenteraad.denhelder.nl, aj.pruiksma@gemeenteraad.denhelder.nl, b.blom@gemeenteraad.denhelder.nl, t.biersteker@gemeenteraad.denhelder.nl, cj.dol@gemeenteraad.denhelder.nl, h.vanlienen@gemeenteraad.denhelder.nl, mc.wouters@gemeenteraad.denhelder.nl, s.hamerslag@gemeenteraad.denhelder.nl, k.vandriesten@gemeenteraad.denhelder.nl, m.vermooten@gemeenteraad.denhelder.nl, mehaj.goedee@gemeenteraad.denhelder.nl, g.assorgia@gemeenteraad.denhelder.nl, mcl.deknijf@gemeenteraad.denhelder.nl, p.koopman@gemeenteraad.denhelder.nl, de.pater@gemeenteraad.denhelder.nl, je.vorstman@gemeenteraad.denhelder.nl

Geachte raadsleden,

Bij deze doe ik u toekomen mijn twee berichten aan Zeestad CV/BV naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs. Een en ander naar aanleiding van een gesprek op verzoek van de heer Selie en ondergetekende met de heer Vreugdenhil en mevrouw van den Bogert op 19 juli jl. over de voorgenomen ontwikkeling op de stationslocatie.
De reden dat ik u deze correspondentie zend is de voorbarigheid van wethouder L. Kuipers om een groot ontsierend bord over deze ontwikkeling te plaatsen op de stationslocatie terwijl de gehele procedure van bestemmingsplan, aanvraag omgevingsvergunning en eventuele bezwaren nog geheel moet starten. In de plaatselijke pers wordt ten onrechte gesuggereerd -en de bevolking dus wederom onjuist voorgelicht- dat deze hele procedure al gelopen is, hetgeen onjuist is.
Waarschijnlijk is de heer Kuipers geïnspireerd door de actie van voormalig wethouder Bruin; zij tekende ooit de contouren van een nieuw stadhuis uit op de stationslocatie terwijl van enig besluit etc. nog geen sprake was. Een poging tot intimidatie welke door de bevolking niet werd geaccepteerd hetgeen resulteerde in het moeten weghalen van deze belijningen.
Uit deze informatie blijkt overduidelijk dat positief wordt meegedacht over de verfraaiing en prijs wordt gesteld op directe communicatie met de bewoners rond de stationslocatie. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat ongeveer anderhalf jaar geleden in een bijeenkomst voor wijkbewoners namens de gemeente werd medegedeeld dat de aanleg van de parkeerplaats achter mijn kantoor/City House niet zo lang meer op zich zou laten wachten.
Wellicht verneem ik enige reactie op dit schrijven.

Met vriendelijke groet,
Loes Vermeer-Lagerveld.

P.S. In mijn mail aan Zeestad CV/BV d.d. 20 juli jl. heb ik mijn opmerkingen over de promotie van Den Helder gedaan naar aanleiding van vragen/opmerkingen hierover door de heer Vreugdenhil. Het niet doorgaan van de bijeenkomst van mijn beroepsorganisatie heeft niet ingehouden dat geen promotie voor Den Helder is gedaan. De collegae met partners zijn uitgebreid over Den Helder geïnformeerd en diverse hebben later nog een bezoek aan Den Helder gebracht.

———————————————————————————————————

From: lcvermeer38@gmail.com
Sent: Thursday, August 11, 2016 1:35 AM
To: cnoorlandt@zeestad.nl
Subject: Fw: Betr.: gesprek

Geachte mevrouw van den Bogert,

Tijdens het gesprek tussen de heer Vreugdenhil en u en de heer Selie en ondergetekende op 19 juli jongstleden is gesproken over de uitbreiding en plaatsing van de fietsenstalling bij het stationsgebouw. Mijn suggestie was –ter meerdere verfraaiing van het toekomstige stationsplein en het voorkomen van horizonvervuiling door deze uitbreiding- deze fietsenstalling te verplaatsen naar het stuk grond achter mijn kantoor en het City House. Over dit stuk grond ben ik al jaren doende hieraan een zinnige functie te geven, in hoge mate omdat het een uitgelezen plek is om in te richten als parkeerplaats voor zowel auto’s als fietsen. Het straatbeeld wordt geweldig ontlast door deze plaatsing maar ook zal door het weghalen van de fietsenstalling een fraai pleintje ontstaan met op de achtergrond de toch karakteristieke huizen van de Boerhaavestraat. Van het kleine aantal taxi’s heeft men geen last. Deze zijn constant in beweging, behoudens de korte tijdstippen dat men moet wachten. Dit geeft echter een veel rustiger en fraaier beeld dan een altijd rommelige fietsenstalling.
Laat dit gedeelte van de Boerhaavestraat maar in de picture staan in plaats van een horizon vervuilende en altijd rommelige fietsenbewaarplaats. Het argument dat de fietsers het pleintje moeten oversteken en een en ander niet zal functioneren is geen steekhoudend argument. Dit is in vele steden het geval, ik denk hierbij aan Alkmaar, Amsterdam waar men nota bene een heel stuk moet overbruggen om bij de gestalde fietsen te komen ondanks de vele aankomende en vertrekkende trams op deze locatie. Ik meen trouwens ook in Zaandam waar even een stukje moet worden gelopen om bij de fietsenstalling te komen.
In onze stad is een en ander trouwens ook het geval en wel bij de Texelse boot. Ik ondervind dit elke maandag daar ik dan met mijn fiets naar de boot ga en daar mijn fiets stal. Ik moet een stukje lopen, de straat oversteken waar verkeer van auto’s, taxis’s en passagiersbussen plaatsvindt en ook auto’s het terrein van fort Harssens oprijden, derhalve druk verkeer hetgeen nimmer tot gemopper en gevaarlijke situaties leidt. Men weet niet beter en ervaart het als normaal een drukke straat en standplaatsen over te moeten steken.
De heer Vreugdenhil deelde in dit kader mede dat de architect de voorgenomen plaats heeft bedacht, hetgeen natuurlijk niet inhoudt dat dit de juiste en ook meest fraaie keuze is. Er zou, na met ons te hebben gesproken, sprake kunnen zijn van voortschrijdend inzicht hetgeen zou kunnen resulteren in aanpassing van de plannen.
U deelde mede dat men nu in de uitvoeringsfase zit en er geen verandering meer zal plaatsvinden.
Met deze mening ben ik het niet eens en vele anderen met mij. Er is nog steeds sprake van een ontwikkelings- c.q. inspraakfase. De omgevingsvergunning moet nota bene nog worden aangevraagd en worden verleend. Zoals de heer Selie en ik u hebben medegedeeld zal hiertegen zeker bezwaar worden gemaakt daar de belangen van de directe omwonenden door de huidige plannen worden geschaad. Het is mij bekend dat nog meer personen bezwaren zullen indienen, hun belangen worden ook direct door dit plan geschaad. Liever doen we dit uiteraard niet. Door actieve communicatie en luisteren naar de directe bewoners, dus reële burgerparticipatie, kan een bezwaarschrift procedure worden voorkomen.
Later deelde u echter in dit gesprek mede ons voorstel te zullen bespreken met de architect en een en ander nog eens te overwegen.
Graag verneem ik van u of dit gesprek inmiddels heeft plaatsgevonden en wat het resultaat hiervan is. Graag willen wij ook persoonlijk met de architect spreken om nogmaals onze standpunten met hem te bespreken.
Ik nodig u daarom uit om samen met de heer Vreugdenhil en de architect bij mij thuis hierover in gesprek te gaan waardoor u ook vanuit mijn penthouse de situatie heel goed kunt overzien en bekijken.

Met vriendelijke groet,
Loes Vermeer-Lagerveld.

———————————————————————————————————

From: cnoorlandt@zeestad.nl
Sent: Wednesday, July 20, 2016 12:50 PM
To: loesvermeer@kpnmail.nl
Subject: Betr.: gesprek

Geachte mevouw Vermeer,

Hartelijk dank voor de genomen moeite m.b.t. toezending van uw mail.

Met vriendelijke groet,

Christa van den Bogert-Noorlandt
Officemanager en Projectassistent Zeestad CV/BV

Tel: 0223-678723
cnoorlandt@zeestad.nl
www.zeestad.nl
Aanwezig op ma-di-wo-do

———————————————————————————————————

From: Loes Vermeer <loesvermeer@kpnmail.nl>
Sent: Wednesday, July 20, 2016 11:38 PM
To: cnoorlandt@zeestad.nl
Subject: Betr.: gesprek

Goedemorgen mevrouw van den Bogert,

Allereerst wil ik –ook namens de heer Selie- de heer Vreugdenhil en u nogmaals bedanken voor de mogelijkheid van een gesprek gistermiddag.
Wellicht leidt het tot meer communicatie en aangepast inzicht.
In ons gesprek is naar voren gekomen het negatieve beeld dat alom heerst over Den Helder. Ik denk dat een en ander ook zijn oorzaak vindt in te weinig landelijke promotie.
Ik zal u een voorbeeld noemen uit de vele die ik heb ervaren, te weten:
Elk jaar ga ik naar de Deventer boekenmarkt op de eerste zondag in augustus, derhalve ook dit jaar. Niet alleen voor de zondagse markt maar vooral voor de zaterdagmiddag c.q. avond , daar in de prachtige binnentuinen van het oude centrum vele landelijke schrijvers en dichters voorlezen uit hun werk.
Ik logeer dan bij een bevriende collega. Hij organiseert dan de zondagmiddag een uitgebreide borrel met buffet voor vrienden, collega´s etc. Zij komen uit het gehele land.
Zo ook enige jaren geleden, het jaar dat in Den Helder het Sail evenement plaatsvond. Uiteraard nam ik een stapeltje brochures mee om aan deze mensen uit te delen, zelfs op de markt heb ik het restant uitgedeeld.
Tot mijn grote verbazing had niemand ooit gehoord dat in Den Helder een groot Sail gebeuren plaatsvindt en de parade op het Marsdiep een schitterend schouwspel is.
Zo kan ik vele voorbeelden noemen wanneer Den Helder in mijn landelijk netwerk ter sprake komt. Ik ben van mening dat er te weinig landelijke promotie is. Weliswaar meen ik toentertijd een landelijk spotje op de televisie te hebben gezien, maar kennelijk is dit te weinig.
Nog een voorbeeld:
Een flink aantal jaren geleden was mijn toenmalige afdeling Alkmaar-Den Helder-Haarlem van de Landelijke Organisatie van Gerechtsdeurwaarders in beeld voor het houden van de landelijke vergadering en daaraan gekoppeld een weekend met activiteiten, waarvoor ik heb aangevoerd Den Helder-Huisduinen. Met als vergaderruimte voor de honderden collega´s Fort Kijkduin.
Daar de hotelaccommodatie voor zoveel personen in Huisduinen niet aanwezig was, heeft een en ander plaatsgevonden in Hotel Opduin op Texel. Ik kende de eigenaar goed en heeft er een prachtig weekend plaatsgevonden, waar nog over wordt gesproken. Vooral door de meegekomen echtgenotes voor wie altijd een programma werd georganiseerd. Een bustocht o.a. over het eiland met een vrouwelijke gids in Texels dialect was een succes, er is enorm gelachen. Ik zat natuurlijk in de vergadering, maar kende haar en wist hoe het zou zijn.
Tenslotte zend ik u ter illustratie hierbij een schrijven aan de heer Maarten van Rossem (https://robscholtemuseum.nl/loes-vermeer-lagerveld-brief-aan-maarten-van-rossem-9-mei-2014/), u ongetwijfeld zeer bekend alleen al door zijn zeer negatieve uitlatingen over Den Helder. Ik denk dat dit schrijven voor zichzelf spreekt. Overigens heeft de heer van Rossem op geen enkele wijze gereageerd, terwijl hij heel veel in Den Hoorn op Texel verblijft in de onmiddellijke nabijheid van landgoed ´t Spyk van mijn vrienden Willem en Frieda Bakker.
Ik hoop dat uit bovenstaande blijkt dat ik Den Helder een warm hart toedraag en dit ook uitdraag, niet alleen in het kleine kringetje van Den Helder maar overal waar ik in den lande kom. Maar dat ik ook het recht heb mij kritisch uit te laten over zaken waarvan ik meen dat het anders zou kunnen en had gekund.
Een en ander is ook de reden dat ik mij enorm inzet voor het Rob Scholte Museum. De bezoekers die het museum bezoeken komen uit het gehele land, ook uit België en Duitsland. Ik vraag altijd waar ze vandaan komen en verwijs ze ook naar andere culturele zaken in Den Helder.
Wellicht verneem ik te zijner tijd enige reactie.

Met vriendelijk groet,
Loes Vermeer-Lagerveld.