Loes Vermeer-Lagerveld – Aan alle fractievoorzitters en commissie leden + G e t u i g e V e r k l a r i n g

Loes Vermeer-Lagerveld bij de buitenmuur van het voormalige Rob Scholte Museum in Den Helder (foto NHD)

Aan alle fractievoorzitters en commissieleden

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de Helderse Courant over de executie van de in beslag genomen kunst van Rob Scholte, doe ik u mijn Getuige Verklaring toekomen, die zowel bij de processtukken voor het Gerechtshof van Amsterdam als voor de Rechtbank in Alkmaar is ingediend. De Gemeente is bij vonnis van de Rechtbank Alkmaar veroordeeld wegens onrechtmatig handelen jegens Rob Scholte, tegen welk vonnis de gemeente in Hoger Beroep is gegaan (zij zagen wellicht de schadeclaim al hangen). Deze zaak loopt nog steeds bij het Gerechtshof in Amsterdam. Ondanks deze stand van zaken toch tot verkoop van de in beslag genomen goederen overgaan? Ook de advocaat van Rob heeft in goed overleg met Rob beslag laten leggen en zodoende heeft de gemeente nog steeds van deze schuldeiser toestemming nodig om te gaan verkopen. Zo niet, dan moet de gemeente weer een procedure aanhangig maken bij de Rechtbank. De gemeente neemt een groot financieel risico door te gaan executeren. Als de gemeente bij het Gerechtshof in het ongelijk wordt gesteld, komt er een miljoenen claim van Rob Scholte. Er ligt trouwens al een claim bij de gemeente wegens de aan Rob Scholte toegedane materiële en immateriële schade van 1,7 miljoen. De Gemeente dient de rechtspraak te respecteren en gewoon de uitspraak van het Gerechtshof af te wachten, niet meer en niet minder. Daarnaast lopen er nog gerechtelijke Hoger Beroep procedures over de huurkwestie van het Rob Scholte Museum, zowel tegen de gemeente als tegen de firma Tuin. Procederen met gemeenschapsgeld schijnt een legitimatie te zijn om maar door te procederen en geen respect te hebben voor de gang van zaken in gerechtelijke procedures en rechtspraak. De Gemeente heeft zelf de idiote beslissing genomen om een zeer dure loods te huren voor opslag van de kunst, terwijl dit helemaal niet nodig zou zijn geweest, wanneer men gewoon Rob Scholte en gezin had verwijderd met de huisraad en tot verzegeling van het gebouw (met nieuwe sloten) was overgegaan. Rob Scholte nog meer benadelen dan daarmee reeds is gedaan, is gewoon onbehoorlijk en een duidelijk voorbeeld van macht misbruik (zie hierover onder ander mijn getuige verklaring).
Of men nu voor of tegen het Rob Scholte Museum is, doet niet ter zake. De eenzijdige berichtgeving in de plaatselijke media doet er echter geen goed aan om een objectieve mening te kunnen vormen over deze zaak. Het wordt hoog tijd, dat de raad, zowel coalitie als oppositie, een luide stem laat horen en protesteert tegen het ongelimiteerd voort procederen met gemeenschapsgeld.

Dit geldt niet alleen in de zaak van Rob Scholte, maar ook in de procedure van Van der Wiel en Huiberts tegen de gemeente Den Helder, waarin zeven jaar is geprocedeerd.!!!! Ongeveer twee jaar geleden (geruime tijd geleden, zie publicatie in Den Helder Actueel hierover, https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-gemeente-wacht-mogelijk-miljoenenclaim-na-uitspraak-gerechtshof-arie-booy-den-helder-verliest-rechtszaak-van-onkruidbestrijder/) was er een uitspraak in laatste instantie van het Gerechtshof Amsterdam (nota bene met vijf tussenvonnissen met even zovele proceskosten), waarin de Gemeente in het ongelijk is gesteld en dus tot betaling van alle proceskosten is veroordeeld. Dan heb ik het nog maar niet over de advocaat kosten, die zeker 1 miljoen euro hebben bedragen. Er was toen al sprake van een schadeclaim van twee miljoen euro!! De Gemeente weet altijd alles beter en meende ook in deze alles beter te weten en men is naar de Hoge Raad gegaan. Ik heb Michiel Wouters (toen net nog fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur!!) in deze zaak alles toegezonden om te melden, dat de Hoge Raad alleen maar oordeelt, of alle rechtsregels op juiste wijze zijn toegepast en de uitspraak van het Gerechtshof in stand blijft. Hij deelde mij mede: neen, absoluut niet naar de Hoge Raad, ik ga met de tegenpartij praten om van deze claim iets af te krijgen. Om de woorden van de heer Wouters letterlijk te citeren: Men gaat naar de Hoge Raad, omdat er geen geld is, gewoon uitstel van betaling!! Inmiddels wethouder Wouters: natuurlijk is de zaak naar de Hoge Raad gegaan en na ruim anderhalf jaar procederen met de hieraan verbonden hoge proces en advocaat kosten, zijn de vonnissen van het Gerechtshof door de Hoge Raad bekrachtigd en is de advocaat Mr BM Vijverberg van Van der Wiel en Huiberts inmiddels doende met het voorbereiden van de schadestaatprocedure tegen de gemeente. De schadeclaim was twee jaar geleden al begroot op ongeveer 2.000.000 euro!!, dat bedrag zeker nu al weer hoger zal zijn.

Ik verzoek u nadrukkelijk uw raadsleden hierover te informeren, opdat ook zij kennis krijgen van deze twee zaken en hun stem kunnen laten horen. Tot op heden heb ik via de (landelijke) pers hier nog geen ruchtbaarheid aan gegeven maar mocht ik van mening zijn, dat dit in het algemeen belang van Den Helder is, zal ik het zeker niet nalaten.
Met vriendelijke groet en altijd bereid tot nadere uitleg,

Loes Vermeer-Lagerveld

G e t u i g e  V e r k l a r i n g

Op 17 april 2018 rond 14.45 uur reed ik langs het Rob Scholte Museum na een boodschap te hebben gedaan voor mijn bezoek, deze zou om 15.00 uur bij mij zijn. Ik woon 100 meter voorbij het Museum, waar ik ook eenmaal per week vrijwilliger was.
Ik stopte even om de vrijwilligster Henriette en de overige aanwezigen te groeten en wilde meteen weer weg gaan om mijn bezoek te ontvangen, tot opeens een jongeman binnen kwam met diverse politieagenten, het leek wel een overval op een stelletje criminelen. Ook buiten stond heel veel politie.
De jongeman deelde niet al te vriendelijk mede de gerechtsdeurwaarder te zijn en dat de aanwezigen het pand moesten verlaten, omdat het pand moest worden ontruimd. In die periode was na de gehouden gemeenteraadsverkiezingen sprake van een wisseling van College en het was algemeen bekend, dat het oude College in de kwestie niets meer zou ondernemen en het nieuwe College de zaak Rob Scholte Museum verder zou behandelen, geen woord of iets dergelijks over executie. Het nieuwe College zou de zaak gewoon verder bekijken.
Ik was daarom des te meer enorm verbouwereerd en verbaasd. Ik antwoordde daarom meteen, dat ook ik (weliswaar gedefungeerd) gerechtsdeurwaarder was en dat deze wijze van executeren zeer laakbaar, in strijd met de wet en de hiervoor geldende gedragsregels is. Een ontruiming dient altijd te worden voorafgegaan door een officiële aanzegging (deurwaardersexploot) met daarin vermeld de exacte datum van ontruiming, zodat men dan zelf nog ruimschoots maatregelen kan nemen. Elke gerechtsdeurwaarder dient deze exacte datum aan te zeggen. Een en ander conform de Gerechtsdeurwaarders wet en de gedragscode Gerechtsdeurwaarders).
De gerechtsdeurwaarder haalde op mijn mededeling slechts zijn schouders op, zei daar niets op en ging gewoon door, waarop ik hem heb medegedeeld, dat een en ander voor hem problemen zou geven. Daarna ben ik weggegaan.
Het feit, dat hij gewoon doorging in de wetenschap, dat zijn handelwijze niet juist was en nota bene door mij hierop opmerkzaam werd gemaakt, maakt zijn werkwijze des te meer kwalijk. Bovendien in strijd met alle regels hierover en ook in strijd met het gewone fatsoen, het integer en onafhankelijk handelen. Het is gewoon een klacht waardig optreden, waartegen moet worden opgetreden. Een ontruiming is een enorm ingrijpende aangelegenheid, hetgeen inhoudt, dat het belang van de gedupeerde tot het uiterste in het oog moet worden gehouden en de druk van de opdrachtgever, in casu de gemeente Den Helder, moet worden weerstaan. De gerechtsdeurwaarder heeft een eigen en onafhankelijke verantwoordelijkheid. Hij had een en ander duidelijk moeten maken en hetgeen men van hem verlangde, moeten weerstaan. De gemeente, en ook de advocaat van de gemeente, bepalen niet de uitvoering van deze ingrijpende zaken, maar de gerechtsdeurwaarder in zijn functie als uitvoerende macht. De gerechtsdeurwaarder heeft een enorme macht, waarmee niet mag en kan worden gemarchandeerd door een opdrachtgever. Ook de advocaat van de opdrachtgever, die namens de gemeente deze opdracht wel zal hebben gegeven, heeft fout gehandeld door niet aan de gemeente mede te delen, dat een ontruiming, zoals de gemeente het natuurlijk wenste (niets aanzeggen, onterechte hun macht uitoefenen, totaal onjuist en niet integer handelen is) gewoon niet kan.
’s Avonds heb ik nog een bevriende collega in Haarlem hierover gesproken en vertelde hem enorm geschrokken te zijn van hetgeen had plaatsgevonden, waarop hij mij mededeelde direct aangifte te doen bij de Landelijke Tuchtkamer en eventueel bij de civiele rechter, waar een procedure kon worden gestart.
Ik woon boven het kantoor van mijn opvolger in Den Helder, waar ik goed contact mee heb. Hem en zijn kantoorgenoot collega wilde ik hiermee niet lastig vallen, zij waren blij deze opdracht niet van de gemeente te hebben gekregen,  maar deze naar een ander kantoor uit de regio was gegaan.
Een gerechtsdeurwaarder staat onder grote druk, te meer daar in deze situaties grote belangen een rol spelen. Dat geeft de deurwaarder echter niet het recht de regels niet in acht te nemen. Hij dient objectief te zijn en de belangen van beide partners zeer zorgvuldig en objectief te dienen. Ook als de opdrachtgever grote druk uitoefent en ook iets eist (geen aanzegging van de exacte datum) wat in strijd is met een behoorlijke uitoefening van zijn ambt. De gerechtsdeurwaarder dient deze druk te weerstaan.
Tenslotte, ik heb vele ontruimingen gedaan, ook grote ontruimingen, waarbij sprake was van zeer vele, soms kostbare, goederen met als gevolg een langdurige en kostbare ontruiming met dure opslagkosten elders. De gerechtsdeurwaarder dient in zulke situaties ook de hiermee gepaard gaande kosten zorgvuldig te beoordelen en deze altijd zo veel mogelijk te beperken. In dit geval had slechts de privé inboedel van Scholte en zijn gezin uit het pand kunnen worden verwijderd, niet meer en niet minder. Vervolgens, andere sloten aanbrengen, desnoods verzegelen, zodat de zeer kostbare langdurige ontruiming en de daardoor gemaakte extreem hoge ontruiming en opslag kosten voorkomen hadden kunnen worden.
Ik ben bereid hetgeen hiervoor is omschreven, als de waarheid en niet anders dan de waarheid onder ede te verklaren.

LC Vermeer-Lagerveld, oud gerechtsdeurwaarder Rechtbank Alkmaar

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/category/Vermeer-Lagerveld/
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onkruidbestrijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Deurwaarder

3 Comments

  1. De waarde van een sympathieke en uiterst moedigs vrouw in een stad vol laffe schapen is niet uit te drukken. Als ik dat toch probeer; Loes voelt voor mij als een cilinder zuurstof wanneer je aan het stikken bent.

  2. Zie in dit verband ook de foto bij het stuk “Hans Brandsma” op deze site van 29 september 2020. Daarop zie je de watertoren zo machtig boven het Rob Scholte Museum uitsteken. Ze liggen vlak naast elkaar. Over die watertoren is ook jaren lang gevochten door de gemeente. Ook dat heeft de burgers van Den Helder een godsvermogen gekost. En uiteraard heeft de gemeente verloren. Je kunt in Den Helder niet eens meer een individueel gemeentelijk schandaal fotograferen. Hoe je de camera ook houdt, er staan altijd meer Helderse schandalen op je foto.

  3. Als de geadresseerden enige kennis van Rob’s werk hebben zullen ze denken: “Après nous le déluge”

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image