Gemeente Den Helder – Raadsinformatiebrief Nr. RI16.0056 (2016)

Gemeente Den Helder
Raadsinformatiebrief Nr. RI16.0056 (2016)
Betreft: Vervolgproces voormalig postkantoor te Den Helder
Procesgeschiedenis

Aan de leden van de Gemeenteraad

Bureau Urban Resort ontwikkelde vorig jaar twee scenario’s voor het voormalig postkantoor: ‘Rob Scholte Museum’ (scenario 1) en een tenderverkoop (scenario 2). In oktober 2015 besloot het college van burgemeester en wethouders op basis van de uitwerking van bureau Urban Resort, scenario 1 ‘Rob Scholte Museum’ verder uit te werken, zoals gepresenteerd in uw commissie Stadsontwikkeling en – beheer op 9 november 2015. Voorgesteld werd om eerst middels een mediationtraject een basis te leggen om gezamenlijk tot een intentieovereenkomst te komen (zie ook raadsinformatiebrief RI15.0133).

In een raadsinformatiebrief van februari 2016 (RI16.0004) is u meegedeeld dat ondanks gesprekken met de heer Scholte, hij uiteindelijk de conclusie heeft getrokken om niet aan een mediationtraject deel te nemen. Daarmee is de basis voor een vervolg komen te vervallen. Sindsdien is gestart met een plan van aanpak voor scenario 2 (het op termijn verkopen, onder voorwaarden, van het voormalige postkantoor aan een marktpartij).

Voorstel toekomstig proces
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de volgende stappen tegelijkertijd uit te voeren in de verdere uitwerking van scenario 2:
1. Het opstellen van kaders/ uitgangspunten ten behoeve van een oriënterende marktconsultatie;
2. Het uitvoeren van een oriënterende marktconsultatie;
3. Een scenario te ontwikkelen waarin de gemeente zelf herontwikkelt met of zonder derde, voor het geval onvoldoende marktinteresse blijkt;
4. Het opstarten van een bestemmingsplanprocedure om een passende visie te ontwikkelen voor het voormalig postkantoor (het huidige bestemmingsplan dateert uit 2002).

De bruikleenovereenkomsten worden naar verwachting uiterlijk in april 2017 opgezegd, nadat de eerste drie genoemde acties afgerond zijn en/of het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. De huidige bruikleners worden met een brief geïnformeerd over het collegebesluit, en de vervolg stappen.

Impuls voor de uitstraling van het voormalig postkantoor
Gedurende het verkoopproces gaat de gemeente naast het gebruikelijke onderhoud actief investeren in de uitstraling van het object, om het op een voldoende niveau te brengen en te houden (o.a. schilderwerk aan de buitenzijde). Voor het einde van dit jaar is de uitstraling van het object op een voldoende niveau teruggebracht.

Bijlagen:
Raadsinformatiebrief november 2015 RI15.0133
Raadsinformatiebrief februari 2016 RI16.0004
Persbericht behorende bij raadsinformatiebrief februari 2016

Den Helder, 28 juni 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

loco-secretaris
D. Oostrom

PDF:
Gemeente Den Helder – Raadsinformatiebrief Nr. RI16.0056 Vervolgproces voormalig postkantoor te Den Helder