Dirk Gorter – Schriftelijke vragen aan gemeenteraad Den Helder over de integriteit van burgemeester Koen Schuiling

Aan alle gekozen leden van de Helderse gemeenteraad
Raadsgriffie
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Den Helder, 5 april 2017.

Betreft:
Schriftelijke vragen aan de gemeenteraad van Den Helder over het functioneren van de burgemeester naar aanleiding van publicaties waarin onder meer sprake is van bestuurlijke documenten met vervalste en misbruikte wethouderssignaturen.

Vijf bijlagen:
1. Artikel De Republikein: VVD-burgemeester houdt Den Helder in wurggreep.
2. Artikel Helderse Courant: Oud-wethouder Pastoor: ’Handtekening was niet van mij’.
3. Artikel Helderse Courant: ‘Schuiling legt onredelijk zware sancties op’.
4. Schriftelijke verklaring van oud-wethouder Visser over vervalsing van zijn paraaf.
5. Schriftelijke verklaring van oud-wethouder Pastoor over vervalsing van zijn paraaf.

In afschrift naar: de commissaris van de Koning van Noord-Holland, het ministerie van BZK, naar de media, lokaal en nationaal. Deze brief met bijlagen zal worden gepubliceerd op de website van het Rob Scholte Museum.

Geachte gekozen leden van de Helderse gemeenteraad,

Indachtig de stelling van de commissaris van de Koning Johan Remkes dat de overheid er is voor de burger, neem ik de vrijheid u als hoogste bestuurlijk orgaan in onze gemeente vragen te stellen over de integriteit van de burgemeester van Den Helder.

Als inwoner van deze stad heb ik naar eer en geweten vragen beantwoord en zo mijn bijdrage geleverd aan het artikel “VVD-burgemeester houdt Den Helder in wurggreep” in de editie van december 2016 van het landelijke kwartaalblad “De Republikein”.

U hebt allen het bericht van Delano Weltevreden aansluitend daarop in de Helderse Courant van 20 december 2016 kunnen lezen met de kop: Oud-wethouder Pastoor: ’Handtekening was niet van mij’. Beide artikelen vindt u in de bijlagen van deze brief.

Van de zijde van het college van B&W wordt over de bovengenoemde publicaties uit de maand december van 2016 al meer dan een kwartaal in alle talen gezwegen. Ook in de gemeenteraad borrelden geen tekenen van verontrusting op, ook niet bij volksvertegenwoordigers die pal staan voor behoorlijk bestuur of die menen te weten wat beter voor Den Helder is.

In de twee publicaties komt het functioneren van de burgemeester van Den Helder in een zeer bedenkelijk licht te staan. Het volledig uitblijven van enige reactie in uw gemeenteraad is voor de burgers van de stad zeer verontrustend. Burgers hebben er recht op te weten of de met vrije verkiezingen gevormde gemeenteraad van deze stad in staat is het college van B&W te controleren en aan te spreken op machtsmisbruik en ander wangedrag. De burger mag zich grote zorgen maken als de volksvertegenwoordiging is verworden is tot een applausmachine van een onbeschaamd partijpolitiek bedrijvende burgemeester en wethouders die het hoofd definitief voor hem hebben gebogen.

In een van de eerste columns waarmee de burgemeester met de Helderse burgerij communiceert, oppert hij de mogelijkheid dat hij een relnicht is. Ik heb geen moeite met relnichten; een relnicht is niet per definitie ongeschikt voor het openbaar bestuur. Maar onze burgemeester schiet wel ernstig tekort bij zijn opdracht om boven de partijen te staan; hij verhult niet eens dat hij politiek bedrijft, weinig tot geen achting te hebben voor de gemeenteraad en dat hij van wethouders verwacht dat zij zijn koers blindelings volgen. Het ambt van burgemeester is misschien wel het mooiste ambt dat iemand zich kan wensen, maar een burgemeester die functioneert zoals de huidige burgemeester van Den Helder toont geen enkel respect voor het ambt.

Met de schriftelijke verklaringen van de oud-wethouders Visser en Pastoor over de vervalsing van hun signatuur en de frauduleuze inzet daarvan bij het opleggen van een last onder dwangsom aan mij wordt de burgemeester onweerlegbaar als knoeier met procedures en verdraaier van de waarheid ontmaskerd. Ik heb de schriftelijke verklaringen van de wethouders als bijlagen bij deze brief gevoegd. Ik kan u garanderen dat de wethouders deze verklaringen persoonlijk en met de pen hebben getekend. Ik lieg niet.

Er lijkt opvallend veel ruimte te bestaan voor niet-integer opereren want als het Helders college van B&W al een Reglement van Orde zou hebben, gehanteerd wordt dat zeker niet. Terwijl een burgemeester als belangrijkste zorgplicht heeft dat hij de waardigheid van ons democratisch bestel en de integriteit van bestuurlijke processen op lokaal niveau bewaakt, verdedigt en uitdraagt, gebruikt de burgemeester zijn autoriteit om wethouders en fractievoorzitters te intimideren en af te dwingen dat de door hem gekozen corrumpering van bestuursbesluiten wordt geaccepteerd.

Veronachtzaming van de zorgplicht door een burgemeester is zonder meer als ernstige taakverwaarlozing te kenmerken. Van kwaadaardig disfunctioneren moet worden gesproken als een burgemeester niet boven de partijen wil staan en de bestuurskracht van wethouders verzwakt en zelfs uitschakelt door besluitvormingsprocessen te corrumperen. Van strafbaar handelen moet worden gesproken als door hem of onder zijn regie handtekeningen, bestuurlijke documenten en dossiers worden vervalst of zoekgemaakt. Burgemeester Schuiling, voor minder doet hij het niet, maakt zich schuldig aan die strafbaarheden en hij gaat er daarbij van uit dat u en ik te dom zijn, of te laf, om hem daarop aan te spreken, laat staan hem er op af te rekenen.

Het Openbaar Ministerie stelde in het voorjaar van 2016 in toelichting op de strafeis van 2 jaar cel tegen oud-wethouder Jos van Rey dat er sprake was van “een bestuurscultuur van vriendjespolitiek, waar het democratisch beslissingsproces is verworden tot een toneelstukje”. En ook dat “diegenen die het toneelspel doorzagen de macht niet hadden om dat te doorbreken”. Het OM haalde zo fel uit naar Jos van Rey omdat hij met zijn gecorrumpeerd handelen ook de Roermondse gemeenschap zwaar had benadeeld.

Alle kritisch denkende burgers van Den Helder kunnen vaststellen dat ook ons eigen lokaal bestuur is verworden tot een schijnvertoning. Den Helder heeft zijn eigen Jos van Rey. Hij is geen wethouder, maar burgemeester. Hij heet Koen F. Schuiling.

U ontkomt als gemeenteraad van Den Helder niet aan de vaststelling dat ook de Helderse gemeenschap ernstig wordt benadeeld door een afgedwaalde burgemeester die zichzelf boven de wet plaatst. Dat hij bekritiseerd is door Rob Scholte, mag u niet verbazen. Dat is terecht. Onze burgemeester is er zelf mee begonnen Rob Scholte een crimineel te noemen en iemand waar je met een wijde boog omheen moet lopen. Rob Scholte heeft als geen ander ondervonden hoe deze burgemeester alle onderhandelingen met hem op de achtergrond heeft geregisseerd en ondermijnd. Zelf openlijk in beeld komen, doet de heer Schuiling alleen in zijn columns. Waarvoor wij hem dank verschuldigd zijn.

Het Den Helder van Koen Schuiling heeft met het Roermond van Jos van Rey gemeen dat ook hier voldoende raadsleden, lokale journalisten en kritische burgers het valse toneelspel wel doorzien, maar ook hier uit statusangst of misplaatst fatsoen de krachten niet kunnen bundelen om een antidemocraat te ontmaskeren en van het toneel te verwijderen.

Als door een burgemeester welbewust schriftvervalsing wordt ingezet en opzettelijk met dossiers wordt geknoeid, kan dat niet worden afgedaan als bestuurlijke onhandigheden en slordigheden.

Dat burgemeester Schuiling bestuursdocumenten vervalst en daarover schaamteloos liegt, is onomstotelijk aangetoond. Terwijl de verklaring van oud-wethouder Pastoor over de vervalsing van zijn signatuur zonder meer brisant nieuws is, laat de burgemeester in het krantenartikel van 20 december 2016, zijn woordvoerder doodleuk verklaren dat de kwestie “oud nieuws is, dat al is weerlegd”.

Weerlegd?! Delano Weltevreden herinnert zijn lezers er volledigheidshalve aan dat in een artikel in de Helderse Courant in mei 2015 mijn onthulling dat de handtekeningen op het B&W-advies vervalsingen waren, door de burgemeester in verontwaardiging werd afgedaan als een “zonder meer verwerpelijke insinuatie dat de ambtelijke organisatie en de burgemeester niet integer handelen en bewust frauderen “.

In Den Helder blijken leugens van een burgemeester meer gewicht te hebben dan de waarheid. Wethouders signeren weldegelijk altijd persoonlijk en altijd met de pen zo maakt de burgemeester ons wijs. Burgers moeten maar begrijpen dat wethouders niet altijd opletten en zich dus niet alles wat zij signeren kunnen herinneren… Wethouders die verklaren dat hun signaturen werden vervalst, zijn dus leugenaars? Nee, leden van de gemeenteraad; uw voorzitter, ons aller burgemeester, is hier de grote leugenaar.

Dat deze vervalsing van de wethouderssignaturen door de heer K.F. Schuiling met grote stelligheid wordt ontkend, is goed te begrijpen. Op valsheid in geschrifte staat in Nederland een maximum gevangenisstraf die voor een openbaar bestuurder kan oplopen tot acht jaar. De verjaringstermijn voor valsheid in geschrifte is twaalf jaar en het duurt dus nog even voordat wij deze kwestie kunnen afdoen als “oud nieuws dat al is weerlegd”.

Ik wil u er op wijzen dat u geen meerderheid in uw gemeenteraad behoeft te vormen om tegen een burgemeester, als hij te moreel gemankeerd blijkt voor het ambt, te zeggen: “wij zijn klaar met u, tel uw zegeningen en vertrek!”.

Als een aanzienlijk aantal leden van uw gemeenteraad er bij de commissaris van de Koning op aandringt dat onze burgemeester wordt vervangen dan zal de heer Remkes dat respecteren en honoreren. De heer Remkes is een democraat in hart en nieren en hij heeft zich altijd ingespannen om te waken over de integriteit van het openbaar bestuur in Nederland.

Ik leg aan u als volksvertegenwoordigers de volgende vragen voor:

Vraag 1:

Acht u het verdedigbaar dat een burgemeester in functie blijft als hij of zij democratische besluitvorming ondermijnt en daarbij bestuurlijke documenten vervalst of laat vervalsen? Is hij of zij dan nog een bestuurder die als benoemd functionaris de Kroon kan vertegenwoordigen, die boven de partijen kan staan, die de wet kan handhaven en die wethouders, raadsleden, ambtenaren en inwoners van onze stad de maat kan nemen als het gaat over integriteit, moraliteit en respect voor ons democratisch bestel?

Vraag 2:

Welke standpunt neemt u in als volksvertegenwoordiger nu wij moeten onderkennen dat de integriteit van de Helderse burgemeester in hoge mate twijfelachtig is geworden en wij niet langer de ogen mogen sluiten voor de mogelijkheid dat hem ambtsmisdrijven kunnen worden aangerekend die redelijkerwijs tot strafrechtelijke vervolging zullen leiden?

Vraag 3:

Kunt u er begrip voor hebben dat veel burgers van Den Helder van u verwachten dat u als leden van de volksvertegenwoordiging het als uw wettelijke plicht ziet om van een vermoeden van ambtsmisdrijven melding te doen bij de hoofdofficier van Justitie in Haarlem, evenals bij de Rijksrecherche en dat u zult besluiten uw vermoeden van ernstige integriteitsschendingen onder de aandacht te brengen van het ministerie van BZK en de commissaris van de Koning van Noord-Holland?

Hoogachtend,

Dirk Gorter
Molenstraat 1
1781 NJ Den Helder

Deze brief heeft vijf bijlagen:

1. Artikel De Republikein: VVD-burgemeester houdt Den Helder in wurggreep.
https://robscholtemuseum.nl/rene-zwaap-burgemeestersterreur-vvd-burgemeester-houdt-den-helder-in-wurggreep/

2. Artikel Helderse Courant: Oud-wethouder Pastoor: ’Handtekening was niet van mij’.
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-oud-wethouder-pastoor-handtekening-was-niet-van-mij/

3. Artikel Helderse Courant: ‘Schuiling legt onredelijk zware sancties op’.

Bo-Anne van Egmond - 'Schuiling legt onredelijk zware sancties op'

4. Schriftelijke verklaring van oud-wethouder Visser over vervalsing van zijn paraaf.

Verklaring Geurt Visser

5. Schriftelijke verklaring van oud-wethouder Pastoor over vervalsing van zijn paraaf.

Verklaring Dirk Pastoor

PDF:
Dirk Gorter – Schriftelijke vragen aan gemeenteraad Den Helder over de integriteit van burgemeester Koen Schuiling

2 Comments

  1. Mogelijk is hier sprake van een ernstige schending van de “Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder” door burgemeester Schuiling. Daarop is het volgende artikel van toepassing;

    8.3 Indien de burgemeester een bepaling van de code overtreedt meldt de loco-burgemeester dit in het college. Het college stelt een onderzoek in en kan de burgemeester aanspreken op zijn gedrag.

    Maar wie is er loco burgemeester in Den Helder? De particuliere projectontwikkelaar annex wethouder vastgoed Kuipers die volgens bovenstaande gedragscode niet eens de schijn van belangenverstrengeling mag opwekken en op zijn beurt dus aangeklaagd zou moeten worden door Schuiling….

    Dit maffia gat is verloren…..

  2. Deze burgemeester minacht de bewoners en vind zichzelf boven hen verheven.
    Ik herinner mij zijn column over ouderen in de zondagskrant. Vernederend!!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.