Delano Weltevreden – Gebouw 72 ’Past binnen Bestemmingsplan’ + Geen Onderzoek naar Stadhuis Plan, ook Reken Kamer Commissie niet + ’Geen Camperplaatsen op korte termijn weg”

Campers op de daartoe aangewezen Camper plaatsen op Willemsoord (foto Peter van Aalst)
In de Gebouwen 66 (links) en 72 (achtergrond) op Willemsoord moet het Stadhuis worden gevestigd (foto George Stoekenbroek)

College van B&W – Raadsinformatiebrief over Stadhuis, Omgevingsvergunning, Bestemmingsplan Willemsoord, 4 mei 2021, N° 019983 (1) (foto Staf RSMuseum)

College van B&W – Raadsinformatiebrief over Stadhuis, Omgevingsvergunning, Bestemmingsplan Willemsoord, 4 mei 2021, N° 019983 (2) (foto Staf RSMuseum)

Gebouw 72 op Willemsoord wordt hoger door onder andere Zonnepanelen. ’Qua gebruik past het Stadhuis binnen het vastgestelde Bestemmingsplan’, zeggen Burgemeester en Wethouders

Gebouw 72 op Willemsoord (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Gebouw 72 op Willemsoord wordt hoger, omdat de gemeente bepaalde Duurzaamheid doelen wil halen. Dat schrijven Burgemeester en Wethouders in een Brief aan de Gemeenteraad.

In de Gemeenteraad en daar buiten is commotie ontstaan, naar aanleiding van een Planschade Overeenkomst tussen de gemeente en Ontwikkelingsbedrijf Zeestad. Daarin staat, dat het Stadhuis Plan in strijd is met het Bestemmingsplan. Als dat leidt tot Schadeclaims moet Zeestad, die betalen, zijn de gemeente en Zeestad overeengekomen.

Het College legt uit, dat het te realiseren Stadhuis is aan te merken als een Maatschappelijke Bestemming. Daarmee past het qua gebruik binnen het vastgestelde Bestemmingsplan.

Zonnepanelen

Bij de uitwerking van het Bouwplan is gekozen voor verschillende bouwelementen op het dak, zoals isolatie en Zonnepanelen. De toevoeging van die elementen is belangrijk, omdat de gemeente bepaalde Duurzaamheid doelen wil halen.

Gebouw 72 blijkt in de huidige toestand al hoger te zijn dan de maximaal toegestane bouwhoogte. Het mag 12 meter hoog zijn en is nu 12,8 meter hoog. Daar is vergunning voor verleend, zegt het College. De toevoeging van eerdergenoemde bouwelementen maakt dat het Gebouw een halve meter hoger wordt, dus 13,3 meter. Die overschrijding noemt het CollegeZeer beperkt’.

Het overschrijden van de bouwhoogte, ingegeven door bouwtechnische en Duurzaamheid vereisten, komt voor in de zogenoemde kruimelregeling van het ’Besluit Omgevingsrecht’, legt het College in de brief uit. Het College is aangewezen als Bevoegd Orgaan om op basis van de kruimelregeling van het Bestemmingsplan af te wijken. Dit is, aldus het College, een Standaard voorkomende Procedure bij de Vergunning van Bouwwerken.

Niet bijzonder

Dat met Zeestad een Planschade Overeenkomst is gesloten, is niet bijzonder, zegt het College. Wanneer er sprake is van een afwijking, ook al is die beperkt, wordt bij ieder project Standaard een Planschade Overeenkomst gesloten. In de Standaard Planschade Overeenkomst wordt aangegeven, dat sprake is van een afwijking. ’Dit heeft naar het lijkt gezorgd voor verwarring over de planologische inpasbaarheid van het Plan’, zeggen Burgemeester en Wethouders in de Brief aan de Raad. Het College benadrukt, dat de te verwachten Planschade in dit geval nihil is.

Oppositie fractie Senioren Actief vindt, dat verantwoordelijk Wethouder Michiel Wouters moet opstappen, omdat hij de Raad over deze kwestie niet heeft geïnformeerd. Ook Behoorlijk Bestuur zwaait met een Motie van Wantrouwen tegen de Wethouder, die vroeger Fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur was. Diverse Coalitie partners hebben al laten doorschemeren, dat Wouters niet naar huis wordt gestuurd.

PDF
College van B&W – Stadhuis Omgevingsvergunning Bestemmingsplan Willemsoord, 4 mei 2021, No 019983

Helderse Courant, 7 mei 2021, 06:39

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210506_61226845

Er komt geen Onderzoek van de Oppositie naar het effect van het Stadhuis Plan op de Nautische werkgelegenheid in Den Helder, ook de Reken Kamer Commissie gaat het niet onderzoeken

Den Helder – Er komt geen onderzoek van de Oppositie naar de gevolgen van het Stadhuis Plan voor de Nautische Werkgelegenheid in Den Helder. Ook de Reken Kamer Commissie onderzoekt het niet.

Dat zegt Fractie voorzitter Henk Mosk van D66 mede namens de oppositiepartijen PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Senioren Actief.

De vijf Oppositie Partijen hadden de raad voorgesteld om zo’n onderzoek te (laten) uitvoeren. De uitkomsten zouden moeten worden meegenomen in de afweging, of het Plan voor een Stadhuis op Willemsoord moet doorgaan of niet. De Coalitie heeft echter geen trek in zo’n Onderzoek. ,,Alle belangrijke Besluiten zijn al genomen”, verwoordde Harmen Krul (CDA) het Coalitie standpunt.

D66, Behoorlijk Bestuur, Senioren Actief, GroenLinks en PVV overwogen vervolgens dat Onderzoek zelf te laten uitvoeren. Zij hebben met diverse Onderzoeksbureaus contact gehad. Met een van die Bureaus is intensief overlegd, zegt Henk Mosk. ,,Uiteindelijk is de Opdracht niet geaccepteerd, omdat men geen Politieke Partij of Samenwerkingsverband van Politieke Partijen als Opdrachtgever wil.’’

Duiken

Aan de Reken Kamer Commissie van de gemeente Den Helder was ook gevraagd om in het onderwerp te duiken. Dat doet de Reken Kamer Commissie niet, blijkt uit het Antwoord van de Commissie aan de Aanvragers. De Commissie heeft per jaar ruimte voor twee Onderzoeken. Voor dit jaar is al bepaald wat onderzocht wordt. De Reken Kamer Commissie gaat in de eerste plaats Onderzoek doen naar de doelmatigheid en effectiviteit van het Subsidie Beleid. Daar gaat jaarlijks bijna 19 miljoen euro in om. Dat Onderzoek begint deze maand. In het najaar begint een Onderzoek naar de Afhandeling van Klachten en Bezwaren, dus de Bezwaarprocedure in de gemeente Den Helder. De Reken Kamer Commissie vindt het belangrijk, dat de Raad weet hoe wordt omgegaan met Klachten en Bezwaren van burgers in de gemeente.

De Reken Kamer Commissie vindt, dat Raad leden ten aanzien van een politiek actueel onderwerp als de vestiging van het Stadhuis op Willemsoord zelf over voldoende democratische instrumenten beschikken. Zo kunnen zij Moties en Amendementen indienen, Vragen stellen en Onderzoek plegen. De Reken Kamer Commissie heeft het onderwerp wel op de lijst van mogelijke Onderzoek Onderwerpen geplaatst.

Iedereen mag onderwerpen aandragen, ook burgers. De Reken Kamer Commissie bepaalt echter zelf welke onderwerpen worden onderzocht. De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders kunnen de Reken Kamer Commissie geen opdracht geven om bepaalde onderwerpen uit te voeren.

Helderse Courant, 5 mei 2021 om 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210504_27127743

Gemeente Den Helder heeft ’Geen aanleiding om Camperplaatsen op korte termijn weg te halen van Willemsoord’ | Het vizier is nu gericht op Campers in woonwijken

Den Helder – Gemeentelijke Handhavers hebben hun pijlen gericht op eigenaren van Campers en Caravans, die hun voertuigen langdurig in woonwijken parkeren. ,,Dit levert namelijk Parkeerdruk op in de wijken’’, zegt Gemeentelijk Woordvoerster Maria de Wit.

De Camper plaatsen op Willemsoord moeten op termijn daar weg, maakten twee leden van het College onlangs bekend. Daarvoor had directeur Ferdinand Vreugdenhil van Ontwikkelingsbedrijf Zeestad gezegd, dat hij zich ergert aan Camper eigenaren, die in hun onderbroek de was buiten hangen. Dat strookt in zijn ogen niet met de gewenste uitstraling voor het voormalige Werfterrein.

,,Het is te verwachten, dat op enig moment het Noordelijke deel van Willemsoord verder wordt ontwikkeld’’, zegt Woordvoerster De Wit. ,,Het gaat dan met name om het renoveren en uitbreiden van het Marinemuseum en de Nieuwbouw van Huisvesting voor Adelborsten van het Koninklijk Instituut Marine. Ook de buitenruimte wordt dan naar verwachting aangepakt. Op dit moment is er echter geen concreet zicht op het moment, dat deze werkzaamheden starten. De gemeente ziet dan ook geen aanleiding om de Camper plaatsen op korte termijn weg te halen. Er is overleg tussen de gemeente en Jachtwerf Willemsoord over de plannen voor de toekomst, en ook over de noodzaak voor Handhaving van het Verbod om te Overnachten op het deel van de Parkeerplaats, dat alleen bestemd is voor Parkeren.’’

Stallen

Maar wat betekent het op termijn verdwijnen van de Camper plaatsen voor Camper eigenaren, die hun voertuig soms stallen op een ’gewoneParkeerplaats op Willemsoord en daar overnachten? ,,Er komen jaarlijks weinig meldingen binnen over Illegaal Overnachten. In de zomermaanden komt het weleens voor bij Parkeerplaatsen bij Strandopgangen, maar dat is maar een enkel geval.’’

Op Willemsoord blijven de campers welkom, zegt De Wit. ,,Campers mogen op Willemsoord, net als in de rest van Den Helder, op de Openbare Weg parkeren. De focus van de BOA’s ligt op dit moment op Meldingen van Overlast van het Langdurig Parkeren van Campers en Caravans in woonwijken. Dit levert namelijk Parkeerdruk op in de wijken. Op Willemsoord blijft Parkeren in een aangegeven Parkeervak gewoon toegestaan. Het is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Verboden om op de Openbare Weg te Overnachten. Maar dat Verbod gold altijd al. De Gemeentelijke Handhavers controleren op Parkeerovertredingen en Overnachten.’’

Als de Plannen voor Willemsoord noord definitief zijn, wordt opnieuw bekeken wat met de Camper plaatsen moet gebeuren.

Lees ook
De Camperplaatsen moeten op termijn weg van Willemsoord ’Het algemeen belang gaat boven het belang van één ondernemer

Helderse Courant, 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210506_70464131

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=West8
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinemuseum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Planschade
https://robscholtemuseum.nl/?s=Planschade+Overeenkomst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reken+Kamer+Commissie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezwaarprocedure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsvergunning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oude+Rijkswerf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Camper+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jachthaven+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Oude+Schouwburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+RABOBank+Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Station+Den+Helder+Zuid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Postkantoor