Cor Hendriks – Nieuwe Wereld Orde: Het complot ontmanteld

Op het internet vond ik de interessante, prijswinnende blog van Alexandra Basset ‘Nouvel Ordre Mondial: Le complot démantelé’ van 15 Nov. 2013, waarop 268 commentaren kwamen. Ik maakte een PDF van de blog en laat hier de vertaling volgen van het artikel van Alexandra.

De theorie van de Nieuwe Wereld Orde (en van de Illuminati) verspreidt zich al sinds meerdere jaren over het net, sinds 9-11 het spookbeeld van het grote wereldcomplot naar de waan van de dag heeft teruggebracht. Wanneer op het eerste gezicht de kleine vertelde geschiedenis sympathiek mag schijnen met zijn Illuminati, die ontmaskerd moeten worden en zijn met SF verbonden reptieluniversum, de proliferatie van desinformatie websites, die de theorie verbreiden, evenals de commentaren van ‘internautes’ (surfers op het net), veroorloven erop te wijzen dat de ‘beweging voor de waarheid’ serieus te nemen is, vooral als men van dichtbij bekijkt wie de theoretici zijn en welke ideologie zich verbergt achter deze theorie.

Deze sites, hoewel zich richtend tot doelgroepen van verschillende gevoeligheid, vertonen dezelfde kenmerken: een lasterlijke stijl met als doel de systematische demonisering van de verantwoordelijken (de joden, het kapitaal, de Staat, de communisten, de Vrijmetselaars, het Vaticaan en heel wat andere groepen al gelang de behoefte geïdentificeerd), en hun ‘handlangers’ (de elite, de intellectuelen, de zoekers, de journalisten en de associaties / NGO’s…). Allen bieden een uitgesproken samenzweringslezing van de geschiedenis, die slechts een opeenvolging van in elkaar gevlochten complotten zou zijn, die worden aangedreven door een verborgen regering. Het grote complot is dus de hoeksteen van het gebouw, met een overmatige exploitatie van het begrip ‘Waarheid’ en het gebruik van een gemeenschappelijke, bijna sektarische terminologie.

Een ander terugkerend leitmotiv: de beschrijving van een wereld uitsluitend bestaand uit manipulatoren en gecorrumpeerde lieden, waarin alles verkeerd is en bedrieglijk. De sites in kwestie doen niets anders dan het verhalen van reeksen rampen, aanslagen, complotten en feiten als de besmettingen door virussen, de ziekten, de vernietiging van de planeet, of ook de pedofilie. Het doel is niet zozeer om de mensen aan te moedigen om zich te mobiliseren in de civiele maatschappij om alternatieve oplossingen te bedenken of hervormingen te eisen, maar eerder om ze af te stoten, ze te scheiden en ze te remmen door het invoeren van een ultra eng decorum, een Orwelliaans universum waardig.

Men zal ook bemerken, vooral bij het beluisteren van Dieudonné en Soral, een zuiver paranoïde neiging tot het zich voordoen als slachtoffers van een “totalitair systeem”, dat hen echter nog niet heeft laten opsluiten, noch martelen, noch verdwijnen. Het gaat er natuurlijk om de realiteit van de ware dictaturen uit het verleden en heden te verminderen, door de liberale democratieën (zo imperfect als ze zijn) te presenteren als dictaturen en de autoritaire regimes van Putin, Iran, Noord Korea of Syrië als het verzet.

De theoretici

In de VS bijvoorbeeld rijden sites als Infowar, of Three world war op de golf van 9/11, CIA en zionisme, door een systematische exploitatie te maken van conflicten in de wereld die slechts de vrucht zouden zijn van complotten georganiseerd door een superregering, met de medewerking van het Amerikaanse establishment, van de zionisten en van het grootkapitaal. De thema’s zijn actueel, aangesloten en groengewassen (talloze verwijzingen naar de natuur, het milieu en de gezondheid). Onder de beruchte persoonlijkheden die zich tot spreekbuizen van de theorie hebben gemaakt, treft men Alex Jones en Glenn Lee Beck (polemisten van Fox News nauw verwant aan de John Birch Society) aan, essayisten als Edward Griffin, maar ook paleo-conservatieven of libertariërs, vertegenwoordigd in de Tea Party Beweging, zoals Ron en Rand Paul, Pat Buchanan, evenals leden van de John Birch Society (met name Wiliam F. Jasper. De banden tussen de Tea Party Beweging en de John Birch Society zijn van elders bekend.

Het is nodig te preciseren dat de John Birch Society (JBS), waarvan de ideeën vaak die van de Ku Klux Klan benaderen, sinds zeer lange tijd deel uitmaakt van het landschap van het Amerikaanse extreemrechts, zij stonden met name aan de oorsprong van de heksenjacht op de communisten tijdens de Koude Oorlog. Herinneren wij ons ook dat dezer organisatie, die zich omschrijft als anticommunistisch, aan de oorsprong staat van de enorme campagne gevoerd in de jaren 60 ten nadele van de Civil Rights Act (grondwet ter bescherming van minderheden en burgerlijke vrijheden), met het voorwendsel dat de wet van de federale Staat een communistische samenzwering was, d.w.z. judeo-maçonniek, via de VN. Het is ook binnen deze organisatie, dat het complot van de nieuwe wereldorde is gecolporteerd aan het eind van de jaren 50, maar ook dat van de farmaceutische industrie, die zou werken in aanvulling op al de excessen, die men legitiem kan oproepen, voor de Nieuwe Wereld Orde. Op dit laatste punt kan men denken aan het schandaal van de laetrile (vitamine B17), een giftige stof gepresenteerd als een medicijn voor kanker door leden van de JBS en verboden door de Amerikaanse regering. Het is uitgaand van deze feiten, in de jaren 60, dat de roddels over het grote complot van de farmaceutische industrie begonnen te worden gecolporteerd, het verbod verbonden aan de laetrile ten gunste van de farmaceutische industrie, aldus de JBS.

Vandaag de dag draaien de paleo-conservatieven en libertariërs van de Tea Party en van de JBS hun theorie rond 9/11. Zij pleiten voor de heropening van het onderzoek en betwisten de officiële versie op basis van de gebreken die zitten in de verschillende rapporten van de overheid. Zij verwerpen ook de veiligheidswetten die zijn gevolgd op de aanslagen van 9/11, die volgens sommigen juist de inzet van het complot zouden zijn, naast de geplande invasie van het Midden Oosten…

In het licht van de ramp verbonden met het management van de aanslagen door de regering Bush en van de militaire interventies in Afghanistan, daarna in Irak, die hebben plaats gegeven aan talloze inbreuken en veiligheidsmaatregelen op het gebied van de burgerlijke vrijheden, zouden ze bijna doorgaan voor helden. Bijna! De ware reden die de Birchers en de leden van de Tea Party leidt tot het afkeuren van de veiligheidswetten door te verwijzen naar de nieuwe wereldorde, is niet de verdediging van de vrijheden. Deze wetten zijn afkomstig van een federale regering, die zij al generaties lang haten, sinds de onafhankelijkheid van de VS, gemarkeerd door de debatten tussen Jefferson en Hamilton over het federalisme, sinds de creatie van de federale Amerikaanse Bank en van de belastingen. Een regering, die, in de conceptie van Hamilton, de bevolking beschermt tegen tirannen en hen verhindert soeverein te worden in hun leengebieden. Dat is de reden waarom de ultraconservatieven die men aantreft binnen de Tea Party en de JBS altijd het collectivisme, de staatvorming en het supra-nationalisme hebben bekritiseerd actievoerend voor een politiek van non-interventie en economische deregulering. Zij bepleiten overigens een totaal maatschappelijk neodarwinisme. Het doel van de Birchers, paleo-conservatieven en libertariërs is afbreuk doen aan het idee van de federale staat zelf en van een supranationale structuur als de VN met alle middelen, d.w.z. door middel van het democratische spel, in de boezem van politieke partijen, maar ook via de desinformatie, de demonisering van hun “vijanden” en de theorie van het grote complot, doorgegeven op hun propaganda sites.

In Frankrijk is de situatie niet veel beter. De theorie wordt gecolporteerd op de sites van het Collectief van de contrarevolutie en de koninklijke democratie, waarvan de redactionele lijn duidelijk rechts-radicaal katholiek en contrarevolutionair gericht is. Het betreft het traditionele Franse extreemrechts, dat van de ultra’s van de Restauratie, die aan de bron staat van de verspreiding van de Illuminati-these, vanaf de 18e eeuw (Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme van Augustin Barruel). Andere organisaties zoals Gelijkheid en Verzoening (Egalité et Réconciliation), Lekentegenaanval (Riposte Laïque), de site van de Antizionistische Partij (Parti Anti Sioniste: PAS), De betrokken burger (Le citoyen engagé), het Voltaire netwerk (Le réseau V.), etc., stellen net als de Amerikaanse versie, het grote complot van de Nieuwe Wereld Orde aan de kaak door middel van 9/11, het zionisme en de conflicten in de wereld.

Achter deze sites vindt men onder andere Chantal Dupille alias Eva en haar blogs (nabij UPR), Kemis Seba en Dieudonné (nabij het FN, in 2012 parlementskandidaten op de ‘antizionistische’ lijst), Alain Soral (nabij het FN, schepper van Egalité et Réconciliation, parlementskandidaat op de ‘antizionistische’ lijst), Salim Laïbi (die zich profileert als ‘de vrijdenker’, parlementskandidaat onder de naam LLP), Thierry Meyssan (nabij de ouden van de GUD, uit het milieu van de radicale sjiieten, vriend van Soral en Dieudonné), Pierre Hillard (royalist en revisionist). Hun pamfletten worden vervolgens doorgegeven op de blogs en sites van Alter Info, Atlantico, Agora vox, Le grand soir, Kontre Kulture, etc. Andere persoonlijkheden uit de complotsfeer zoals Frédéric Chatillon (nabij FN) publiceren ook propagandasites van het Syrische regiem zoals InfoSyrie.

De ideologie

De hoeksteen van iedere fascistische ideologie die men terugvindt in de theorie van het grote complot (met name via haar naturalistische en anti-moderniteit aspect) is het conservatisme en het bedrijven van traditionalistische waarden. Dit is de reden waarom een groot aantal fascistische stromingen en regimes gebaseerd zijn (en zich nog steeds baseren) op het kerkelijke dogma, dat de goede orde begunstigt en de onderwerping aan een autoriteit als legitiem laat zien. Het gezin in de patriarchale zin ook. De traditionalistische waarden worden doorgegeven door de vrouw die een ‘speciale’ rol speelt in de reproductie van het autoritaire schema. Het thema van de vrouw is dus zeer aanwezig in iedere fascistische ideologie. De laatste manifestaties van haat betreffende het huwelijk voor allen zijn ervan een van de uitingen, de manifestaties, die een opzegging van het ‘natuurlijke’ en ‘legitieme’ gezin afkeuren, berustend op het concept van de getrouwde vrouw, hetero, toegewijd aan haar gezin en aan haar gemeenschap. Het huwelijk voor allen is ook het voorwerp gemaakt van virulente kritieken op al de sites die de theorie van Nieuwe Wereld Orde bepleiten. Dieudonné heeft zelfs gesproken van een zionistisch complot… Hun conservatisme leidt ook tot ideologieën betreffende het Vaticaan als deel uitmakend van het grote mondiale complot. De verklaring is heel eenvoudig, sommige Christenen hebben nooit Vaticaan II geaccepteerd, wat voor hen een poging tot vernietiging van de Kerk is, een aanval op de Christelijke waarden en de natuurlijke wet. De ultrakatholieken vallen ook de meest ‘gematigde’ takken van de Roomse Kerk aan, waarvan de Opus Dei, die het gebrek heeft, op een bepaalde manier, het democratische spel te respecteren door zijn lobbyen bij de economische en politieke elite uit te oefenen. Het grote complot van het Vaticaan voor de Nieuwe Wereld Orde is ook naar voren gehaald op talrijke religieus extremistisch getinte Arabische sites.

Het complot is ook de hoeksteen van het fascisme: dat van de Staat en van het kapitaal tegen burgers in de steek gelaten door een vercorrumpeerde elite die hen niet beschermt omdat zij lak heeft aan het algemeen belang. Men kan het riedeltje afzwakken door eveneens de etnische, religieuze en seksuele minderheden te impliceren of het maatschappelijke middenveld. Al de fascistische regimes, of het nu gaat om Europese vormen van fascisme, om Nazisme, om Stalinisme, om dictaturen in Azië, in Latijns Amerika, in Afrika maar ook in het Midden Oosten, maken gebruik van het complot om hun macht te vestigen en vervolgens de volken van hun fundamentele vrijheden (vrijheid om te komen en gaan, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, politiek pluralisme…) te beroven. Allen, zonder één uitzondering. Zelfs regimes die geen dictatuur zijn hebben ook gebruik gemaakt van het complot om draconische wetten op te leggen: G.W. Bush had, bijvoorbeeld, de combinaties vermenigvuldigd om een Moslimsamenzwering tegen de liberale democratieën aan de kaak te stellen, wat hem in staat stelde talloze bevoegdheden van het Congres te verkrijgen. Men zal zich echter zijn visie van “de as van het goed vs de as van het kwaad” herinneren, een manicheïstische kijk op de wereld, eigen aan het fascistische denken, dat, gebruik makend van het complot, toestaat de paranoia te cultiveren en ook de mensen voor te bereiden op een vorm van autoritarisme, één waarheid gedicteerd door een “redder”.

Een ander aspect, gemeenschappelijk aan iedere fascistische ideologie, verbonden met het complot: de manipulatie van de massa’s, met name door het onderhouden van hun paranoia. Of het nu gaat om een religieuze sekte, een politieke stroming of een staatsregime, het fascisme herneemt altijd hetzelfde nihilistische verloop: het cultiveren van de angstgevoelens van de mensen en hen een schuldgevoel geven met het doel hen te remmen en ook toe te laten tot het autoritaire discours om een invloed uit te oefenen op hun gedachten: als je niet “juist” denkt, als je je politiek onafhankelijk maakt van mijn “waarheid” door in te gaan tegen de “natuurlijke” orde, die gewenst door de “legitieme” overheid, dat zal het einde zijn. Men vindt hetzelfde mechanisme terug in de genealogie van de moraal van Nietzsche, maar ook in de freudiaanse opvatting van de neurose: een te autoritair superego, dat de levensdriften vernietigt met angst- en schuldgevoelens, een tiranniek superego dat remt en doet verdringen. Er is dus een psychologische, zelfs antropologische dimensie in het fascistische denken: een verlangen naar conservatie (conservatisme?), een verlangen naar controle door middel van strikte regels om een voorouderlijke angst te overwinnen. Dit fenomeen is ook aanwezig in de theorie van de Nieuwe Wereld Orde, de sites die deze verspreiden doen niet anders dan reeksen rampen opsommen met propagandistische koppen en paniekzaaiende vocabulaire. Veel sites surfen ook op de Apocalyps / Einde van de Wereld / Vernietiging van de Aarde en de Mens (angst voor bestraffing en voor het niets). Bovendien hebben de manipulatoren vaak als gewoonte het ware te mengen met het valse om hun prooien te overtuigen. Als men de Anti Nouvel Ordre Mondial sites doorloopt, dient men zich rekenschap te geven, dat de ideologen van de theorie deze techniek perfect beheersen: de complotten van de liberale democratieën tijdens de Koude Oorlog, de excessen van overheden in veiligheidskwesties, de geheime militaire strategieën, altijd gepresenteerd als een “scoop” op de betreffende sites (men heeft vaak neiging om te lachen), dienen om te getuigen en waarachtig te maken de geschiedenis van het grote complot gerelateerd naar de achtergrond. Het idee dat het gaat om een manipulatie neemt heel zijn zin, wanneer men constateert dat de lezers worden verdronken in een stortvloed van technische informatie en dat, als “verantwoordelijken” worden geïdentificeerd, van dag tot dag, afhankelijk van de stemming, de vijand (de onzichtbare regering) er nooit is … en voor een goede reden! Het gaat erom zijn prooi te doen verdwalen in een intellectueel labyrint en zo de overhand te nemen door altijd gelijk te hebben.

Om te besluiten, de aanhangers van de theorie van het grote complot hebben de neiging te geloven dat zij de enigen zijn die zich bekommeren om complotten en dat op de achtergrond dat is wat hun tegenstanders ontregelt. Toch worden dagelijks schandalen, geheimen onthuld dankzij, met name, journalisten, academici, verenigingen / NGO’s, die hun werk zo goed en zo kwaad mogelijk doen, gebruik makend van een serieuze en intellectueel rigoureuze methode. Hoewel deze werken en onderzoeken worden uitgebuit door de theoretici van het grote complot ten behoeve van hun ideologie, worden de journalisten, academici en NGO’s voortdurend vergeleken met corrupte leugenaars op de “alter” sites van extreemrechts, alsof het universitaire, journalistieke en associatieve corpus één homogeen en ondeelbaar geheel vormt. Naast deze onaangename neiging de menselijke entiteiten en groepen op een globale wijze te beschouwen, door iedereen op hetzelfde vlak te plaatsen zonder enige nuance, zonder rekening te houden met het feit dat iedere structuur opgebouwd is uit tegengestelde krachten, vindt men een ander centraal punt van de fascistische ideologie terug: de permanente kleinering van intellectuelen en militanten, wat getuigt van een verwerping van het pluralisme en dus van democratische waarden. Deze dragen bij, in feite, aan het goede functioneren van het democratisch spel (al is het onvolmaakt maar vatbaar voor verbetering) en garanderen een zeker pluralisme van de ideeën. Maar de ideologen van het grote complot zijn allemaal eens over de afwijzing van het tezamen leven. De historische aversie van de fascisten voor de vrijmetselarij verbaast dus niet, gezien zijn functie als laboratorium van ideeën en zijn bijdrage aan de opbouw van de democratische principes en van de grote republikeinse wetten (vrijheid van de pers, secularisme, stemrecht voor vrouwen, recht op abortus, afschaffing van de doodstraf…). De Vrijmetselaars, maar ook de intellectuelen, onderzoekers en NGO’s hebben met elkaar gemeen te streven, fout of goed, vaak vergissingen erbij makend, maar altijd op de basis van de wetenschap, de kennis en van de ideeëndiscussie, naar het aanbrengen van verbeteringen in een pluriforme samenleving.

Deze verschillende aspecten die men terugvindt in de theorie van de Nieuwe Wereld Orde, en die eigen zijn aan de fascistische ideologie, staan toe een behoefte aan autoritarisme, een rigide conservatisme en zijn logisch uitvloeisel, een afwijzing van het pluralisme, te koppelen. Deze oude mechanismen, gegrift in het denken, hebben autoritaire regimes in staat gesteld te gedijen met de collaboratie van hun burgers… De Anti Nouvel Ordre Mondial sites, waarvan men weet wie hen voedt, verdienen dus te worden geobserveerd en ontmanteld door de strijd van ideeën.

De 268 commentaren bij het artikel zijn meer een soort debat tussen Alexandra en diverse bloggers: de belangrijkste zijn ISHTAR., ©LYLO, YAPADAXAN, MELGRILAB@YAHOO, BOBLOBLAW, PIERRE ROC, GILLES MARCEAU, etc. Het gaat er stevig aan toe in dat debat en soms grijpt de redactie van Mediapart, de website, in en verwijdert een gedeelte van de boodschap. Op het laatst wordt het vooral een tweestrijd tussen Alexandra en ©LYLO en op 4 december (dus na minder dan een maand) besluit Alexandra het voor gezien te houden en sluit de rubriek.

Over de kunstenaar van de afbeelding schrijft Oliver Alexander (12 juni 2014) onder de titel ‘New World Order: “Vijand van de mensheid”. “MEAR ONE” (Kale Ockerman) bevindt zich al bijna drie decennia in de voorhoede van de Los Angeles cultuur van graffiti en muurschilderingen. Hij is een beroemdheid geworden door het leiden van de “Melrose” graffitikunst beweging en wordt door velen beschouwd als LA’s meest productieve publieke muurschilder. Al vroeg in zijn carrière behaalde MEAR erkenning met het slaan van een brug tussen graffitikunst en beeldende kunst. Hij was de eerste graffiti kunstenaar die exposeerde op de beruchte 01 Melrose galerij, evenals op 33 1/13 galerij in Silverlake, waar Bansky later zijn debuut maakte in de eerste Noord-Amerikaanse tentoonstelling. MEAR ONE’s werk maakte deel uit van de kunstmijlpaal “in the Streets” 2011 tentoonstelling in het Los Angeles “Museum of Contemporary Art’. Hij is misschien wel het best bekend door de manier waarop hij krachtige verhalen vertelt in een nieuwe filosofische vorm, oude mythologie en moderne politiek, om een geëvolueerde bewustzijn te inspireren.
De titel van Alexanders artikel staat te lezen op het bord van de protesteerder links op de muurschildering: ‘The New World Order is the enemy of humanity’. In het midden zitten zes oude mannen, die de Illuminati moeten voorstellen, gezien de piramide met het alziende oog op de achtergrond (evenals de rokende kerncentrales), die Monopoly spelen op een tafel, gemaakt van vier naakte mannen, die de onderdrukte mensheid symboliseren. Het jonge moedertje rechts met haar uitgemergelde kind staat voor de honger in de Derde Wereld.

PDF:
Nouvel Ordre Mondial

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image