Cor Hendriks – Inburgering in vroeger tijden (2)

ORDONNANTIE
Op het verkrygen en bewaaren van het
BURGERRECHT.

By Burgermeesteren en Vroedschap der Stadt Utrecht
gearresteert den 19. en 30. Meert 1761. en (more
solito) van den Stadthuize gepubliceert
den 7. April 1761.

Te Utrecht by de Wed. J.J. van POOLSUM, tegen over
’t Stadhuis, 1761.
MET PRIVILEGIE.
[8 p. gebonden; 21 x 16,5 cm]

ORDONNANTIE
Op het verkrygen en bewaaren van het
BURGERRECHT.

BUrgermeesteren en Vroedschap der Stadt Utrecht in consideratie nemende den veelvuldigen aanzoek / die dagelijks wordt gedaan ter obtinering van het dezer Stadts Burger-recht / en dat door zulke Personen / die niet voornemens zijn / om binnen deze Stadt zich met der Woon te komen neder zetten; gelijk ook in overweging leggende de dagelijkse Requesten aan de Vroedschap gepresenteert / zoo door de zulken als anderen met ‘er Woon uit deze Stadt vertrekkende / om hun Burgerschap daar door niet te verliezen / neen maar voor gecontinueert te mogen houden / en daar by bevindende / dat / of schoon niemandt / volgens de oude Overdragten zijn Burgerrecht wordt geaccordeert; ten zy hy met ‘er Woon binnen de muuren der Stadt komt / en aldaar blijft woonen / en dat daar van / van tijt tot tijt alleen inzoo verre is gerelacheert / dat aan sommigen uit eene of andere reden is gepermitteert / om uit deze Stadt vertrekkende hun Burgerschap te blijven behouden / mits zy niet alleen alhier Domicilium eligerende / maar ook het zelve Jaarlijks renoverende / en by elke Renovatie eenige Leges waaren betaalende / nogtans zeer weinige hier aan komen te voldoen / niet tegenstaande het gewone Appoinctement van Continuatie zulx wel expresselijk is inhoudende / en egter vermeinen / beneffens andere alhier wonende Burgers schot en lot betaalende te moeten werden geconsidereert / en beneffens dezelve te jouïsseren van alle Douceurs aan het Burgerrecht verknocht / zonder den minsten last / gelijk als andere Burgers te supporteren:
(gerelacheert = verslapt; domicilium = huisvestiging; eligerende = uitgekozen hebbende; Appoinctement = beschikking; geconsidereert = ontzien; jouïsseren = genieten; Douceurs = voordeeltjes, geschenken; verknocht = verbonden; supporteren = ondersteunen)

Zoo is het dat Burgermeesteren en Vroedschap / tot maintien van de voorrechten de Burgers dezer Stadt competerende / ingevolge de oude Overdragten en Resolutien op dit poinct genomen tot weering van verdere inbreuken / dieswegens hebben goetgevonden te statueren als volgt.

Art. I,

Dat aan niemandt in het vervolgh het Burgerrecht dezer Stadt zal worden vergunt; ten waare hy dadelijk met ‘er woon in deze Stadt zich kwame ter neder te zetten. Immers en ten minsten / dat het zelve aan hem vergunt wordende niet te stade zal komen nogh gerekent worden ingegaan te zijn / als sedert dien tijt / dat dezelve zich effectivelijk in deze Stadt komt neder te zetten.

II.

Dat zulken / die alhier met ‘er woon zich komen neder te zetten off reets wonen / en na verloop van eenigen tijt uit deze Stadt weder vertrekken / het dezer Stadts Burgerrecht zullen komen te verliezen / zoo wanneer jaar en ses weeken buiten deze Stadt hebben gewoont; ten waare dat dezelve Appoinctement van continuatie hebben verkreegen by de Vroedschap.

III.

Dat geen Appoinctement van continuatie zal worden verleent aan iemandt / als onder conditie / dat dezelve zich kome te reguleren na het hier volgende.

IV.

Dat in het vervolgh iemandt Appoinctment van continuatie verkregen hebbende / gehouden zal zijn / zijn Domicilium binnen deze Stadt te eligeren en zulx te doen publiceren / zullende by zodanige electie / en alvoorens de Publicatie zal worden geaccordeert aan den Boekhouder van het Ambachtshuis moeten betaalen de somme van acht guldens.
(electie = verkiezing)

V.

Dat de voorschreve electie niet langer zal duuren / nogh het Burgerrecht aan hem conserveeren als een Jaar en zes weeken na de voorsz. Publicatie / zullende hy / zoo wanneer zijn Burgerrecht verder wil continueren / na verloop van den voorsz. tijt / wederom zulx moeten doen Publiceren en by elke vernieuwinge van voors. Publicatie / betaalen / als in het voorgaande Articul is gestelt.

VI.

Dat boven de voorsz. acht guldens de zodanige alle Jaar aan de Thesaurie dezer Stadt / in plaatse van belastinge / zal betaalen de somme van twaalf guldens.
(Thesaurie = schatkamer, plek waar de geldmiddelen van de stad worden bewaard)

VII.

Dat die genen / welke hun Burgerschap in maniere voorsz. willen continueren / gehouden zullen zijn by elke Publicatie van de electie van haar Domicilium aan de Secretarye van de Politie dezer Stadt te overhandigen de Quitantie van den respective Boekhouder van het Ambachtshuis en Thesaurier dezer Stadt / om / de betaalinge gezien de Publicatie te worden geaccordeert / en hunne namen te worden gestelt op een aparte Lijst met byvoeging van den dagh der voorschreve Publicatie: welke Lijst gehangen zal worden in de Secretarye voorsz. Alles in conformite van de Resolutie van den 3. November 1677.
(Thesaurier = schatmeester, beheerder van de geldmiddelen van de stad; in conformite van = conform)

VIII.

Dat nogtans hier onder niet zullen begreepen zijn de gebooren Burgers dezer Stadt; maar zullen de gebooren Burgers kunnen volstaan met zich te reguleren na het IV. V. en VII. Articulen van deze Ordonnantie / met dat onderscheit dat dezelve in plaatse van acht guldens Art. IV. vermelt / alleen zullen betaalen vier guldens.

IX.

Dat wijders die genen / welke de continuatie van hun Burgerrecht voor dato dezer reets hebben geobtineert / ook zullen kunnen volstaan met zich te reguleren na het IV. V. en VII. Articulen van deze Ordonnantie als zijnde conform de Resolutie van den 7. Mey en 3. November 1677. zonder in het zesde Articul van deze Ordonnantie gehouden te zijn; mits dat dezelve in zoo verre in gebreeken gebleven zijn de betaalinge / conform de voorsz. Resolutie te doen / hunne agterst allen effective binnen den tijt van een Jaar na de Publicatie dezer zullen moeten voldoen / op pœne van het effect van hun Burgerschap te verliezen.
(wijders = verder)

X.

Dat alle die genen / aan welken uit consideratie van eenige aan de Stadt betoonde diensten in het vervolgh het Burgerschap dezer Stadt gratis mogt werden vereert / ten opzichte van de Conservatie hunner Burgerrecht zich zullen moeten gedraagen na het geene hier vooren ten reguarde van de gebooren Burgers is gestatueert.
(ten reguarde van = ten aanzien van)

XI.

En zullen mede voor gecontinueert in hun Burgerrecht gehouden worden / welke in dienst van de Stadt / Provincie / Generaliteit (de Oost en West-Indische Compagnie daar onder begrepen) zich buiten de Stadt ophouden; ook die in den Kerkelijken of Militairen dienst zijnde: ofte uit hoofde van haar Studie / Negotie / Reizen / Ambachten en andere by de Rechten gepriviligeerde redenen / meer dan een jaar en zes weeken absent zijn; mits nogtans by haar retour van de Vroedschap dien aangaande verzoekende Declaratoir.
(Declaratoir = verklaring; gerechtelijke uitspraak)

XII.

Dat nogtans hier niet mede wordt verstaan geaboleert te zijn de Resolutie van den 6. Augustus 1753. ter vernieuwinge van die van den 23. October 1638. genomen en dicterende: Dat aan niemandt eenige Tolbrieven zullen worden gegeven; ten zy aan gebooren Burgers; of die ten minsten jaar en dagh hier met haare gansche Familie hebben gewoont.
(geaboleert = opgeheven, afgeschaft)

By Burgermeesteren en Vroedschap der Stadt Utrecht gearresteert den 19. en 30. Meert 1761. en (more solito) van den Stadthuize gepubliceert den 7. April 1761.
In kennisse van my
J. H. VANDER DOES.

Zie document op pdf:
Inburgering2

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image