Cor Hendriks – De Klimaatverandering Hoax (2): Wantrouwen in de wetenschap

Als alumnus van de UVA ontvang ik regelmatig het blad SPUI en in het afgelopen nummer (49) werd ik getroffen door een artikel genaamd ‘Wantrouwen in de wetenschap: de rede zal ons niet redden’ van Hugo van Dam en Bram van Vulpen. In de aankondiging op p. 3 wordt het artikel geïntroduceerd met de zin ‘Anti-vaxxers, klimaatsceptici en andere wetenschapsweifelaars drijven onderzoekers en beleidsmakers regelmatig tot wanhoop.’

‘Klimaatscepticus’ is al een even merkwaardig woord als ‘klimaatontkenner’ en komt voort uit hetzelfde geloof, dat een eigen terminologie heeft ontwikkeld ter zelfrechtvaardiging.

Het eerste, wat Google me voorschotelde op mijn zoektocht naar ‘klimaatscepticus’, was het artikel ‘De verkettering van klimaatsceptici’ (https://www.climategate.nl/2017/05/de-verkettering-van-klimaatsceptici/) uit 2017 van Leon de Winter, geen wetenschapper dus, maar iemand met een mening. Het artikel begint met de alinea: ‘We lijken op weg te zijn naar een groen-rechts kabinet. De term ’climate change’ zal daarin een opmerkelijke rol spelen. De opvatting dat menselijke activiteiten de aarde gevaarlijk opwarmen, wordt kennelijk ook door Rutte en de zijnen gedeeld. Er zijn wetenschappers die daar niet zeker van zijn, maar in het huidige opinieklimaat worden ze gedemoniseerd als ’klimaatontkenners’ – het simpele woord ’ontkenner’ betekent dat sceptici dezelfde behandeling krijgen als Holocaustontkenners.’

Het is duidelijk dat een scepticus gelijkgesteld wordt met een ‘ontkenner’. Het houdt in dat je geen vragen mag stellen over de theorie, dus is het een geloof met een dogma: er is door de mens veroorzaakte klimaatverandering en wie daaraan twijfelt is niet alleen een klimaatontkenner, maar zelfs een wetenschapsontkenner.

De wetenschap is ook een geloof, een ideologie, zoals blijkt uit het artikel in de SPUI, dat zich afvraagt: ‘Waar komt hun wantrouwen in de wetenschap vandaan?’

Dus ‘klimaatsceptici’ wantrouwen de wetenschap, een merkwaardige bewering, want is een gezonde dosis scepsis geen voorwaarde voor een gezonde wetenschappelijke opvatting? Maar over de gezondheid van de wetenschap schijnt niemand zich druk te maken, dat is kennelijk een onwetenschappelijk onderwerp.

De tekst vervolgt: ‘En hoe krijg je mensen die meer op hebben met de ‘waarheid achter de waarheid’ dan met de meest actuele wetenschappelijke inzichten weer mee?’ Dit is een zin om over na te denken! Het getuigt van missiedrang! Wetenschap is een godsdienst, alleen de beoefenaars beseffen het niet. Is er soms geen waarheid achter de waarheid? Beweert de wetenschap de waarheid in pacht te hebben? Iedereen kent die waarheid: zij heet PRAVDA.

Na het artikel van De Winter, dat hoofdzakelijk over de 97% consensus gaat, die uiteraard volledig uit de lucht gegrepen is, volgt een artikel in de categorie klimaatsceptici (https://klimaatverandering.wordpress.com/category/klimaatsceptici/) genaamd ‘Stropop, cherry-pick, ad ignorantiam: een retorisch standaardrecept’ van Hans Custers, dat begint met een overzicht van ‘5 characteristics of science denial’.

Five characteristics of science denial

Five characteristics of science denial

We zijn dus al opgeklommen van ‘klimaatontkenners’ tot ‘wetenschapsontkenners’. De eerste zin luidt: ‘In de argumentatie van pseudosceptici komen nogal wat drogredenen voorbij.’ Mijn tekstcorrector reageert meteen op dat neologisme pseudosceptici, wat kennelijk een alternatief is voor ‘wetenschapsontkenner’.  Dus de klimaatsceptici zijn geen echte sceptici: het zijn gewoon wetenschapsontkenners, geen echte wetenschappers.

Volgens Custers is er ‘een vast patroon van drie drogredenen dat heel regelmatig terugkomt. Het kan handig zijn om dat patroon te herkennen. Het patroon gaat als volgt: eerst een stropop, dan een cherry-pick en tenslotte een ad ignorantiam.’

Stropop. Dit is een verzonnen “alarmistische” claim, die zonder bronvermelding, meer of minder expliciet wordt gepresenteerd. De suggestie is dat die claim een algemeen geaccepteerd en belangrijk onderdeel is van de wetenschappelijke kennis over de menselijke invloed op het klimaat. In werkelijkheid is het in het beste geval een van alle nuances ontdane karikatuur van wat de wetenschap zegt en in het slechtste geval een bewering die maar bar weinig met de echte wetenschap te maken heeft. Veel voorkomend voorbeeld: de verwachting van iets dat in de loop van deze eeuw zou kunnen gebeuren wordt gepresenteerd als een voorspelling die nu al waarneembaar zou moeten zijn.

Dus een stropop (ook stroman) is de bewering, dat 97% van de wetenschappers het eens zijn met de klimaatverandering hypothese, met de alarmistische bewering, dat de zeespiegel in 2020 met enige meters zou zijn gestegen, etc. Je kunt altijd de argumenten van de ene partij op de andere toepassen, want het klimaatgeloof is gebaseerd op dogma’s, niet op bewezen zaken. De laatste zin, over  dat iets nu al waarneembaar moet zijn, lijkt me logisch: wie maakt zich druk over een trend, die nu (nog) niet waarneembaar is? Maar nee, dat is onwetenschappelijk: je moet je druk maken over iets wat je nu niet kunt waarnemen, maar wat in de toekomst vast waarneembaar wordt: en dan zitten we met de gebakken peren! Alsof dit niet alarmistisch is!

Maar goed. We vervolgen met Cherry-pick. Uit alle beschikbare wetenschappelijke literatuur en data wordt precies dat ene stukje gepikt dat het meest in tegenspraak is met de stropop. Alle andere beschikbare kennis en informatie wordt simpelweg genegeerd.

Kennelijk is er geen goede Nederlandse termen voor dit kersen plukken. De wetenschap is opgebouwd uit kersen plukken. Iedereen citeert altijd dat wat het meest past bij zijn argument om het eigen argument te ondersteunen of dat wat het meest contrasteert met het eigen standpunt om dat onderuit te halen. Kortom, er wordt altijd kersen geplukt, dus dit is geen argument om een redenering te devalueren.

Tot slot komen we bij Ad ignorantiam. Dat de stropop niet bevestigd wordt door de cherry-pick wordt gepresenteerd als hard bewijs dat er niets aan de hand is, of als bewijs van het tegenovergestelde van de stropop. Terwijl het simpele feit dat iets niet bewezen wordt in een bepaald onderzoek natuurlijk niet automatisch betekent dat het uitgesloten kan worden. Ofwel: afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid.

Dit is ook een onzinnig argument, want afwezigheid van bewijs is ook geen bewijs van aanwezigheid. Het is als bij het kersen plukken en de stropop: het argument kan met hetzelfde recht gebruikt worden tegen de aanhangers van het klimaatgeloof. Custers zegt: ‘De truc wordt steevast uitgehaald met onderwerpen waarover veel onzekerheid is.’ Het is dus helemaal geen truc, althans niet meer dan bij de tegenpartij, want beide partijen bevinden zich op hetzelfde onzekere ijs.

Welke zijn die onzekerheden? ‘Omdat ze moeilijk te meten zijn, of omdat de variabiliteit groot is, of omdat het gebeurtenissen zijn die zelden voorkomen, bijvoorbeeld. De cascade van drogredenen wordt gebruikt om die onzekerheid één kant op te redeneren. Terwijl er in werkelijkheid twee kanten aan onzekerheid zitten: het kan mee- en het kan tegenvallen.’

Dat is ook leuk: gaan we vele honderden miljoenen uitgeven aan iets wat mee- of tegen kan vallen!!! Want daar hebben we het over, niet over lucht, maar over geld, heel veel geld, dat is gemoeid met dat hele CO2 gebeuren, dit zogeheten klimaatgeloof, dat meer een ‘scam’ is, een doodgewone bedriegerij, die vooral gericht is op de intelligentsia, die in hun superioriteitswaan krijgen voorgeschoteld, dat zij de enige zijn die dit begrijpen, terwijl de gewone man daarvoor te DOM is: die denkt alleen maar aan zichzelf, terwijl de Intelligentsia denkt aan de wereld en de zorg voor de toekomst en andere zaken, die zich alleen in hun collectieve hoofden afspelen.

Custers besluit met: ‘De individuele beweringen in zo’n redenering zijn op zich vaak niet onwaar, maar de conclusie die er (impliciet of expliciet) uit wordt getrokken is vaak wel misleidend en in strijd met de wetenschappelijke logica. Retorisch is het misschien handig, maar wetenschappelijk is het waardeloos.’

Wat moet je daar nog verder over zeggen? Het klimaatgeloof is retorisch misschien handig, maar wetenschappelijk is het waardeloos. U mag het met me oneens zijn, maar dan bent u een aanhanger van een geloof (en daar is op zich niets op tegen, want iedereen hangt op zijn manier allerlei geloven aan).

Het Planbureau voor de leefomgeving stelt: ‘Argumenten klimaatsceptici zijn onhoudbaar’ (https://www.pbl.nl/nl/dossiers/klimaatverandering/content/Argumenten_klimaatsceptici_zijn_onhoudbaar). Intro: ‘In de media is veel aandacht voor de film “The Great Global Warming Swindle”. Hierin draait het vooral om de vraag of de waargenomen klimaatverandering in de laatste 50 jaar door de mens wordt veroorzaakt en, als afgeleide daarvan, of we de CO2 uitstoot moeten aanpakken als we die verandering willen temperen? Op 20 juli hebben twee MNP auteurs een opiniestuk geschreven in De Volkskrant waarin op de belangrijkste argumenten uit de film wordt ingegaan.’

Tekst: “In de documentaire “The Great Global Warming Swindle” gaat het vooral over de vraag of de klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. En als afgeleide daarvan: moeten we de CO2-uitstoot aanpakken als we die verandering willen temperen? Deze vragen zijn uitvoerig beantwoord in wetenschappelijke tijdschriften, en door het IPCC (het klimaatpanel van de VN). Sommigen betwijfelen de geloofwaardigheid van het IPCC, en verwijten deze ‘selectief winkelen’. Maar het IPCC is juist opgericht om dit te voorkomen. Er zijn honderden auteurs in vertegenwoordigd, afgevaardigden van zo veel mogelijk scholen op het terrein van klimaatverandering. Zij zijn voorgedragen door de 180 bij het IPCC aangesloten landen en door wetenschappelijke instituten op basis van hun publicaties. In de IPCC spelregels staat dat ook controverses moeten worden behandeld en dat onzekerheden moeten worden weergegeven. Dat gebeurt dus ook. De concepten worden twee keer uitvoerig tussentijds beoordeeld door duizenden externe experts, waardoor de kans klein is dat er belangrijke publicaties over het hoofd worden gezien. Alle serieuze wetenschappelijke literatuur over de invloed van de zon, vulkanen, natuurlijke oorzaken van klimaatschommelingen, is door IPCC bekeken. Er gaan stemmen op om de klimaatsceptici te negeren in de media. Daarmee zijn wij het oneens. Ook het IPCC geeft, naast feiten, meningen over feiten (‘expert judgements’). Bovendien zijn de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering zo verstrekkend dat een publiek debat op zijn plaats is. Klimaatsceptici zijn er echter niet in geslaagd overtuigende serieuze wetenschappelijke artikelen te schrijven, of argumenten aan te voeren, die het broeikasverhaal van IPCC ondergraven. De stellingen uit ‘The Swindle’ zijn, gezien de huidige wetenschappelijke kennis, onhoudbaar.”

Dus de IPCC kreeg het verwijt ‘kersen te plukken’ en verdedigt zich met het argument van ‘diversiteit’ (het moderne toverwoord), wat uiteraard niet hetzelfde is als objectiviteit of zelfs representativiteit. Feiten werken alleen in een bepaalde context en wanneer deze al bij voorbaat in een bepaalde richting is gedetermineerd, wat blijft er dan nog over voor andere meningen? Een stelling uit de ‘Swindle’ luidt: ‘De klimaatverandering komt door de zon, niet door de mens’.

Reactie MNP: ‘Inderdaad kunnen klimaatschommelingen van vóór 1960 door de zon en andere natuurlijke oorzaken verklaard worden. Maar in de periode daarna is er géén toename in de zonneactiviteit waargenomen, terwijl de wereldgemiddelde temperatuur in die periode wel steeg (met bijna 0.4 graden Celsius). Er wordt gestudeerd op een theorie dat de kosmische straling afkomstig uit het heelal invloed heeft op het wolkendek, en dus op onze temperatuur. De aarde produceert een magneetveld, dat ons afschermt voor die kosmische straling. Veranderingen in dat veld door invloed van de zon zouden veranderingen in de kosmische straling kunnen veroorzaken, en dus op het wolkendek, en dus op het klimaat. Maar in de afgelopen 50 jaar zijn er geen wolkenwaarnemingen gevonden die deze theorie ondersteunen. Wat wél onomstotelijk en uitvoerig door metingen is bevestigd, is dat de laatste halve eeuw de concentratie van broeikasgassen met 36 % is gestegen naar een CO2-niveau dat in tientallen miljoenen jaren niet is voorgekomen. Uit deze toename is de gemeten opwarming van de aarde fysisch goed te verklaren.’

Deze reactie bevat een groot aantal onwaarheden! Hier blijkt het geloof. Het heeft nauwelijks zin al de beweringen te proberen te ontkrachten: er is heel veel wat we niet weten: veel meer dan we wel weten. We weten dat er thans meer ‘geleerden’ op aarde leven dan ooit tevoren. We kunnen spreken van een exponentiële groei. Deze geleerden zijn allemaal bezig met het ontwikkelen van de wetenschap. Ze doen niet niets! Dus de wetenschap breidt zich ook exponentieel uit!!! Nu gaan we naar de toekomst: daarin zien we dus een exponentiële groei van het aantal geleerden en van de wetenschap. Als we onszelf vergelijken met honderd jaar geleden dan kunnen we niet anders dan concluderen dat de wetenschap in die tijd enorme vorderingen heeft gemaakt en dat we honderd jaar geleden van een hoop dingen een fout begrip hadden. Wat belet ons te denken dat over honderd jaar niet hetzelfde het geval is en dat we dan lachen om al die foute dingen die we nu als wetenschap aanvaarden?

Het aantal stellingen uit ‘Swindle’ is groot: ‘CO2 is geen broeikasgas; CO2 volgt de temperatuur en niet andersom. De toename van CO2 heeft dus een natuurlijke oorzaak. Waterdamp is een belangrijker broeikasgas dan CO2. Klimaatmodellen stroken niet met waarnemingen.’ Ik ga ze niet allemaal behandelen, want mij lijken ze duidelijk. Ik ben het eens met al deze stellingen, maar ja, ik ben dan ook een klimaat ontkenner, een klimaatscepticus, wat uiteraard thans een geuzennaam is net als ‘conspiracy theorist’ (wat ooit is verzonnen door de CIA om de mensen die het Warren rapport niet wilden accepteren te discrediteren).

Volgens de schrijvers Leo Meyer en Bart Strengers is De ‘Swindle’ er niet in geslaagd overtuigende serieuze argumenten aan te voeren die het broeikasverhaal van IPCC ondergraven. De auteurs zijn verbonden aan het Milieu- en Natuur planbureau. Leo Meyer is tevens werkzaam als secretaris van een der mondiale werkgroepen. Dit artikel is verschenen als opiniestuk in De Volkskrant van 20 juli 2007. Dit laatste verklaart een hoop, want in de ruim 10 jaar die intussen zijn verstreken zijn enorme wetenschappelijke ontwikkelingen opgetreden, die het hele klimaatgeloof aan het wankelen hebben gebracht en de mensen laten inzien, dat het niets anders dan een nieuwe scam van de globalisten betreft met als doel meer controle over de mensheid door middel van meer belastingen en meer technologie.

De volgende site is http://www.at-a-lanta.nl/weia/Klimaatsceptici.html, waarop een alarmistische grafiek wordt weergegeven, een zogeheten ‘Keeling curve’, dat is de hoeveelheid CO2 in de aardatmosfeer, sinds 1958 gemeten op een van de eilanden van Hawaii, lekker hoog in de atmosfeer en lekker ver van allerlei verstoorders, zoals industrieën en snelwegen.

We zien op het kaartje een constante toename van de CO2 van 1958 tot 2010. De schrijfster, Weia Reinboud, noemt zichzelf ‘een sceptica, maar ik hoor niet tot de klimaatsceptici. Wat beweren laatstgenoemden? Dat er geen klimaatverandering is, danwel dat de klimaatverandering niet aan de mens ligt, dan wel dat het zo’n vaart niet loopt, dan wel dat het aan ontbossing en niet aan het verstoken van fossiele brandstoffen ligt, dan wel nog het een en ander. Klimaatsceptici kunnen net als ik het merendeel van de klimaatmodellen niet volgen, maar ze kunnen wel zien dat de blauwe lijn van de Keeling-curve aldoor omhoog gaat. Voordat je ingewikkelder dingen aanvalt, moet je daar een mening over hebben. Een paar mogelijke meningen van klimaatsceptici:

A Die Keeling-curve is bedrog. Dan moet je veronderstellen dat meneer Keeling in 1958 al een curve is gaan construeren om zo rond 1990 met klimaatverandering op de proppen te kunnen komen.
B CO2 heeft geen fysische en chemische eigenschappen en versterkt dus het broeikaseffect niet. Lijkt me moeilijk aan te tonen.
C CO2 stijgt inderdaad, maar dat ligt niet aan de mens. O, waaraan dan wel?
D Het ligt wel een de mens maar nauwelijks aan de fossiele brandstoffen. Oké, aan de ontbossing of zo, ook niet erg slim als dat tot een ander klimaat leidt.
E Klimaatverandering is van alle tijden. Klopt. Dat er geen mensen op aarde rondlopen is ook bijna altijd het geval geweest, dus daar moeten we maar gauw naar toe.
F Een toename van 22 procent is niks. Nou, ga eens zonder acclimatiseren een potje hardlopen op twee kilometer hoogte. Je valt al gauw piepend en reutelend neer, of in elk geval loop je stukken langzamer dan thuis in Nederland, omdat op die hoogte zo’n 22 procent minder zuurstof in een liter lucht zit.
G Etcetera. Ik kan nog wel een aantal uiterst gezochte dingen verzinnen, maar het lijkt mij zinniger om naar die curve te kijken en daar conclusies aan te verbinden.’

Ik laat die conclusies verder aan Weia. Dat er sprake is van toename van CO2 in de lucht, daaraan zullen weinig mensen met verstand twijfelen, want dat is een duidelijk gevolg van de toename van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit is ook niet het punt van de klimaatsceptici: het gaat om de correlatie met de temperatuurstijging en het causale verband, dat toename van CO2 in de atmosfeer leidt tot toename van de temperatuur op aarde en daar zegt de Keeling-curve niets over. Jammer Weia, nice try.

Het gaat niet goed met de discussie over de klimaatverandering. In mijn eerste artikel behandelde ik de actie van Milieudefensie over wat je moet zeggen op een feestje. Ditmaal is er een artikel van Caroline Kraaijvanger (van 7 februari 2018): ‘Wetenschappers komen met stappenplan om elke klimaatscepticus een hak te zetten (https://www.scientias.nl/wetenschappers-komen-stappenplan-om-klimaatscepticus-hak-zetten/). Motto: ‘Het enige wat je feitelijk nodig hebt? Kritisch denkvermogen.’

Intro: ‘In het blad Environmental Research Letters introduceren onderzoekers een stappenplan, gebaseerd op ons kritisch denkvermogen, waarmee mensen een slechte redenering kunnen detecteren en analyseren.’ (Zie https://physicsworld.com/a/critical-thinking-could-be-key-for-debunking-climate-myths/: artikel ‘Deconstructing climate misinformation to identify reasoning errors’ van John Cook, Peter Ellerton and David Kinkead: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa49f: hierin wordt o.a. de 97% consensus als gegeven geaccepteerd).

Dat is ‘Geen overbodige luxe’ kennelijk, want het is niet best gesteld met dat kritisch denkvermogen. Tekst: ‘En dat is hard nodig, denkt onderzoeker John Cook. “Onjuiste informatie verspreidt zich gemakkelijk en kan grote gevolgen hebben voor de samenleving als deze niet gecorrigeerd wordt. Klimaatwetenschap is met name problematisch, omdat het zo’n complex systeem beschrijft. Wanneer mensen de expertise missen om de wetenschap te evalueren, zijn ze geneigd om hun oordeel over iets wat complex is (bijvoorbeeld klimaatwetenschap) te vervangen door iets simpelers (bijvoorbeeld: een oordeel vellen over de mensen die er over praten). En dat maakt ze kwetsbaar voor onjuiste informatie. Het voordeel van onze aanpak is dat je geen expert op het gebied van argumentatie of klimaatwetenschap hoeft te zijn om ‘m te kunnen toepassen.”’

Wie het stappenplan wil bestuderen moet het artikel lezen. Mij viel de volgende redenering op: ‘Wie echt goed duidelijk wil maken aan een klimaatscepticus dat een redenering niet klopt, kan ervoor kiezen een parallelle argumentatie uit de doeken te doen die laat zien hoe onzinnig de bewering eigenlijk is. In dit geval zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de volgende bewering: omdat in een ver verleden mensen aan kanker stierven, kunnen sigaretten nu niet de oorzaak zijn van kanker.’

Dit herinnert aan het argument van Jesse Klaver tegen Baudet over de belastingen: mijn bijdrage aan de belastingen is miniem, een nauwelijks te meten percentage, dus kan ik stoppen met het betalen van belastingen. Alle vergelijkingen gaan mank en vergelijkingen is geen wetenschap! Het is retoriek. Wat is er fout aan de redenering voor kanker en sigaretten? In een ver verleden stierven mensen niet aan kanker. Probeer dat maar eens te weerleggen. Afijn, het blijft een onzinnige redenering, dat omdat er mensen zijn die aan kanker sterven door het roken van sigaretten er klimaatverandering zou zijn veroorzaakt door door de mens veroorzaakte CO2 toename.

Er zijn 42 veelgehoorde beweringen van klimaatsceptici en die zijn – uiteraard – allemaal weerlegd: stuk voor stuk zijn ze gebaseerd op een foute redenering. “Een veelgehoorde bewering die we recent hoorden, gaat als volgt: ‘Het is koud buiten, dus er is geen sprake van klimaatverandering’. Als we de logica achter dit argument ontleden, zien we dat het het volgende suggereert: omdat sommige delen van de wereld te maken hebben met record brekend lage temperaturen, kan de wereld niet aan het opwarmen zijn. Hoewel de eerste premisse klopt – sommige gebieden hebben te maken met record brekend lage temperaturen – is het complete argument onjuist, omdat klimaatverandering niet betekent dat het nooit meer ergens koud zal zijn. Het betekent dat de kans op kou door de tijd heen afneemt.”

Bovenstaande redenering van de klimaatgelovigen geeft aan waar het klimaatgeloof – vooral in Nederland – vandaan komt: er zijn geen strenge winters meer geweest, sneeuw is zeldzaam: dat moet wijzen op de opwarming van de aarde.

De onderzoekers hopen dat hun studie mensen aan het denken zet en aanmoedigt om ook kritisch te gaan denken alvorens een half waar argument te omarmen. “Vaak richt men zich bij het ontkrachten van argumenten van klimaatsceptici op wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld door aan te tonen dat temperaturen echt stijgen of dat er consensus is onder wetenschappers over het feit dat mensen er verantwoordelijk voor zijn,” legt onderzoeker Peter Ellerton uit. De aanpak van de onderzoekers moet gezien worden als een aanvulling daarop. “We helpen de fouten in ongeldige beweringen op te sporen en te laten zien dat de oorzaken die zij (klimaatsceptici, red.) aandragen, de conclusie niet onderbouwen.”

Kortom het is een evangelie, beter gezegd catechismus, voor de klimaatgelovigen.

Bij NOSop3 verscheen “Klimaatscepticus trapt academisch jaar af: ‘Deze man is kolenzwart’” op 04-09-2017. Het intro luidt: ‘Het valt eigenlijk wel mee met die klimaatverandering. Sterker nog, de wereld wordt alleen maar groener. Dat beweert Matt Ridley, de klimaatscepticus die vandaag het academisch jaar aftrapte op de Wageningen University (WUR).’ Dit klinkt heel redelijk, want door de toename van CO2 in de atmosfeer neemt de hoeveelheid groen op aarde toe omdat de planten meer CO2 tot hun beschikking hebben (ook in zee neemt de hoeveelheid plankton toe met als gevolg meer vis).

Maar groener worden van de aarde is niet goed voor de klimaatgelovigen: deze man is kolenzwart! Hij lijkt verdorie Zwarte Piet wel, die ook verbannen moet worden uit Nederland. Reden voor een aantal medewerkers, onder wie elf professoren, om een brandbrief te sturen naar het universiteitsbestuur. En voor studenten om een protest te organiseren. Een van de initiatiefnemers van het protest is Maarten de Zeeuw (22), eerstejaars masterstudent Environmental Sciences aan de WUR. Hij twijfelt aan de onafhankelijkheid van Ridley. “Toen ik hoorde van de brandbrief, ben ik een beetje gaan googelen. Ik kwam terecht bij een artikel van The Guardian. Deze Matt Ridley vangt geld met kolenmijnen die op zijn grond staan. Hij draagt dus bij aan klimaatverandering, dan is het niet gek om te roepen dat het wel mee valt met de gevolgen.”

The Guardian is – voor insiders – een van de outlets van de globalisten. Maar op zich is dat niet het argument: Ridley is een grootgrondbezitter en vangt geld van kolenmijnen op zijn grond. Hij draagt dus bij aan de CO2-toename en is dus geenszins onafhankelijk, zoals ook The Guardian niet onafhankelijk is. En is Maarten de Zeeuw onafhankelijk of is hij perfect gebrainwashed zoals zoveel van de hedendaagse jeugd? Is belang hebben bij iets een wetenschappelijk argument? Uiteraard niet. Of CO2 invloed heeft op het klimaat heeft niets met de belangen van wie dan ook te maken, maar velen hebben er belang bij hoe er wordt gesproken over het klimaat en zo hebben sommigen er belang bij om het idee van klimaatverandering als gevolg van de toename van CO2 te promoten, zoals Maarten, die per slot van rekening Klimaatstudies (waarom moeten studies in Nederland een Engelse naam hebben) volgt en gelukkig nog een paar jaar moet studeren om daadwerkelijk als klimaatdeskundige te kunnen spreken. Maar het is duidelijk dat hij eerder leert voor actievoerder – misschien moet hij bij Greenpeace gaan – dan voor klimaatwetenschapper.

Studententenprotest tegen het spreken van Matt Ridley (No Free Speech)

Studentenprotest tegen het spreken van Matt Ridley (No Free Speech)

Ridley vindt alle ophef vanwege zijn bezoek maar raar. “Mensen denken vaak dat ik klimaatverandering ontken. Dat is niet zo. Ik geloof dat het door mensen komt. Maar ik denk ook dat we ermee kunnen dealen en dat het niet heel gevaarlijk is. Als je kijkt naar de toekomst die de Intergovernmental Panel of Climate Change schetst (klimaatclub van de VN, red.), ben ik meer van de minder dramatische scenario’s.” Dat het publiek niet met Ridley in discussie kan, lijkt hem niet veel te doen. “Natuurlijk is het goed om te blijven praten. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen op dit gebied minder openstaan voor standpunten van anderen. En overeenstemming willen bereiken, is volgens mij iets typisch Nederlands. Kijk maar naar het poldermodel.” De universiteit heeft zich niet gestoord aan de protesten. Louise Fresco: “Het geeft aan dat de aftrap van het academische jaar geen lege ceremonie was. Het is begonnen met discussie, mooier kan niet.”

Het volgende artikel (van 8 januari 2018) heet heel tendentieus: “Klimaatsceptici: een ‘georganiseerde bende’” (https://www.uu.nl/nieuws/klimaatsceptici-een-georganiseerde-bende) en begint met: ‘Hevige kou in de VS is voer voor klimaatsceptici zoals Trump. Meteoroloog dr. Jan Lenaerts vindt dat klimaatwetenschappers in actie moeten komen.’ Uit de tekst: ‘Klimaatontkenners, zoals Trump, maken slim gebruik van retorische trucs om wetenschappelijk onderzoek als onwaar te bestempelen. Per jaar wordt er in Amerika zelfs 900 miljoen dollar gepompt in de klimaatontkenningsindustrie, zegt meteoroloog dr. Jan Lenaerts (UU). Hij beschrijft klimaatsceptici als een georganiseerde bende. Volgens hem worden klimaatsceptici bovendien te vaak tijdens debatten in de media tegenover klimaatwetenschappers gezet, waardoor het lijkt alsof er nog ruime sprake is van twijfel. Terwijl ondertussen 97% van de wetenschappelijke gemeenschap het erover eens is dat de mens een cruciaal aandeel heeft in klimaatverandering.’

Weer die 97% als argument. Ook geld verdienen is geen argument, want aan beide zijden wordt veel geld verdiend. Aangezien de klimaatdoelen heel veel geld kosten, is geld juist een argument tegen het klimaatgeloof. Trump wordt ‘kersen plukken’ verweten, d.w.z. hij maakt gebruik van retorische trucs, kortom hij is een volksverlakker, een misleider van de mensheid, de antichrist, die te vuur en te zwaard bestreden moet worden, kortom klimaatgeloof, gebaseerd op apocalyptisch christendom, waarin niemand meer gelooft, maar wel in het klimaatgeloof met zijn geloof in het einde der tijden teweeggebracht door de mens in zijn eindeloze begerigheid. Het is Malthus ten voeten uit, zoals het Rapport van de Club van Rome uit 1972, een alarmistische boodschap aanspelend op het Einde der Tijden. Het klimaatgeloof is slechts de huidige vorm van dit geloof aan het einde der wereld.

Het volgende artikel heet ‘Gerrit Hiemstra is klaar met mooi weer spelen klimaatsceptici’ en is van 11 januari 2018 (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/gerrit-hiemstra-is-klaar-mooi-weer-spelen-klimaatsceptici). NOS weerman Gerrit Hiemstra vindt het langzaamaan welletjes met al die amateurwetenschappers in de Tweede Kamer en de media. Vorige week vermaande hij Thierry Baudet om zijn onjuiste claims met betrekking tot klimaatopwarming en klimaatwetenschap, waarop de Forum voor Democratie-leider op hoge toon om zijn ontslag twitterde. Vervolgens liet de Volkskrant de uitspraken van Baudet woensdag ‘fact checken’ door de notoire klimaatscepticus Simon Rozendaal, wat Hiemstra de volgende droge opmerking ontlokte: “Het is lief van de Volkskrant dat ze Baudet steunen in deze moeilijke periode.” — Gerrit Hiemstra 🐰 (@GerritHiemstra) January 10, 2018. De meteoroloog wordt niet koud of warm van de verwijten die Roozendaal hem maakt, in tegenstelling tot het klimaat, dat in rap tempo opwarmt. In een discussie met cabaretier Jan Beuving legt hij uit waarom het gevaarlijk is om het tegengeluid van ‘sceptici’ evenveel gewicht toe te kennen als de ruime consensus onder wetenschappers: “Simon Rozendaal is een erkend klimaatscepticus. Het enige doel van sceptici is zand in de machine strooien (wat hun goed recht is). Lees het artikel, lees de links bij mijn tweet en trek je conclusie. En anders wacht je 5 jaar en kijk je hoe het klimaat dan is. Of 10 jaar. In de wetenschap heb je altijd discussie (anders is de wetenschap klaar), maar juist bij klimaatverandering is de gangbare wetenschap zeer eensgezind. Echter, de semi-wetenschappelijke klimaatkwakzalvers beweren het tegendeel en krijgen onevenredig veel meer ruimte in de media. Hier kun je een artikel vinden over de wetenschappelijke consensus. Van de echte wetenschappers dus, niet de kwakzalvers (gepensioneerde economen, chemici, juristen, geologen en andere niet klimaatwetenschappers).”

We zien dus, dat klimaatscepticus een vies woord is, waarmee iemand meteen is gediskwalificeerd. Het argument om 5 of 10 jaar te wachten slaat ook nergens op, want – zoals ik in het eerste artikel al zei – volgens Al Gore stond New York nu onder water; daarentegen is de zeespiegel in het geheel niet gestegen. Weer wordt geschermd met het dogma van de wetenschappelijke consensus, die 97 %, die Leon de Winter met gemak weerlegde. Ga vooral niet in tegen de meerheid van de wetenschappers, want dan staat u voor paal! En dan rest gescheld: die sceptici zijn ‘semi-wetenschappelijke kwakzalvers’ alsof dat niet dubbelop is, dus zuiver retorisch bedoeld. Dat juist over de klimaatverandering de wetenschap zeer eensgezind is (is gangbare wetenschap anders dan wetenschap), moet aan het denken zetten na de bewering dat je in de wetenschap altijd discussie hebt. Hieruit blijkt dat het om een dogma gaat en niet om een feit. En waaraan moeten we denken bij echte wetenschappers? Veel zaken worden gesmoord in het debat van techneuten. En wat zijn techneuten? Toen ik – een eeuwigheid geleden – voor het eerst ging studeren, bezocht ik tijdens de kennismakingsdagen ook een bijeenkomst van de MLS, de Marxistisch Leninistische Studentenbeweging. Na een praatje was er gelegenheid tot het stellen van vragen, maar toen ik dieper op iets wilde ingaan, kreeg ik ten antwoord dat ik beter eerst de werken van Marx kon bestuderen. Zoiets is voor mij voldoende om het dogmatische karakter ergens van aan te tonen en na te zijn weggelopen uit de dogmatische katholieke kerk voelde ik er weinig voor me aan een nieuwe dogmatische kerk te verbinden. Het klimaatgeloof is ook een vorm van Marxisme: het gaat allemaal om de verdeling van schaarse goederen en rijke landen die gestraft moeten worden voor hun rijkdom en net zo arm moeten worden als de arme landen (zoals ik al zei, een plan waar ongetwijfeld de Chinezen achter zitten, die de lachende derde zijn in deze discussie).

Goed, die Gerrit Hiemstra is uiteraard ook geen groot licht al heeft hij wat dan ook gestudeerd, meteorologie naar ik aanneem. So what? Discussie met Baudet is hooguit grappig, maar of het veel verandert, is de vraag. Per slot hebben we te maken met twee concurrerende geloven: het klimaatgeloof en de atheïsten op dat gebied. (Zie https://twitter.com/thierrybaudet/status/951423141384998912.)

Het volgende artikel heeft ‘Magiërs van de vrije markt: over de retoriek van klimaatsceptici’ van Arian Van Huis op ‘De duurzame Student’ (https://www.duurzamestudent.nl/2018/05/31/magiers-van-de-vrije-markt-over-de-retoriek-van-klimaatsceptici/) van 31 mei 2018. Het intro luidt: ‘Klimaatsceptici zetten hun hakken harder in het zand dan ooit. Hoewel er stappen in de juiste richting worden gezet wat betreft de verduurzaming van de energiesector, is hun invloed zeer aanwezig. Ze proberen uit alle macht de energietransitie uit te stellen en slagen hierin met vlag en wimpel. Terwijl het casino in brand staat, dobbelen zij met het lot van een leefbare wereld. Wat maakt hen zo succesvol?’

Ik ga het artikel niet behandelen, alleen dit intro. Wat is ‘verduurzaming van de energiesector’? En wat zijn hierbij ‘stappen in de juiste richting’? Neem bijvoorbeeld de elektrische auto. Het is ongetwijfeld waar, dat de milieuschade van die auto minder is en de geluidsoverlast minimaal. Nu is de geluidsoverlast van gewone auto’s al drastisch verminderd, dus veel valt daar niet op te winnen; blijft de verminderde milieuschade. Dit laatste is echter momenteel hoofdzakelijk optisch, want elektriciteit wordt opgewekt met gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dit betekent echter in de praktijk van nu, dat een elektrische auto meer bijdraagt aan de CO2-toename dan een gewone auto, want om de stroom op te wekken is meer fossiele brandstof nodig dan in een zuinige benzineauto gaat. Het is dus zinvoller om zuinigere benzineauto’s te maken dan over te schakelen op elektrische auto’s zolang de energie uit fossiele brandstoffen komt. Hetzelfde geld voor elektrisch koken: het is duurder en minder duurzaam als gewoon op gas koken, zolang stroom wordt opgewekt in een gascentrale. En aangezien het er naar uitziet, dat we nog heel lang aan het gas zitten, is het volkomen zinloos om alle huishoudens ‘gasloos’ te willen maken: het is een volkomen zinloze geldverspilling, een plan bedacht door mensen die kennelijk geld zat hebben en het voortdurend uitgeven aan allerlei zinloze projecten. U ziet het; ik heb het niet zo begrepen op een overheid die vol zit met allerlei plannenmakers; per slot was dat de reden dat de USSR naar de knoppen ging: er waren veel te veel beleidsmakers en er waren geen uitvoerders meer. Zo gaat een land (staatssysteem) ten onder: door overregulering.

Keren we terug naar het artikel in de SPUI, waar vooral een citaat opvalt: “Hoe minder verstand van je van wetenschap hebt, hoe sceptischer je bent”. Ik heb het citaat letterlijk overgenomen, per slot is de SPUI een blad voor alumni, dus mag je van hen goed Nederlands verwachten. Uiteraard moet de eerste ‘van’ weg: hoe minder verstand je van wetenschap hebt… Is dit een logische bewering? In het uiterste doorgetrokken wil het zeggen, dat iemand zonder verstand (een debiel of idioot) uitermate sceptisch is. De vraag is: wat is dat, sceptisch zijn? Dit is uiteraard niet als een peuter in de ‘nee-fase’ tegen alles nee zeggen. Volgens Van Dale is scepticisme ‘twijfelzucht, hetzij als richting in de wijsbegeerte die de menselijke geest als van nature onbekwaam beschouwt om iets met zekerheid te weten, hetzij als het twijfelen aangaande een bepaalde zaak’ en als voorbeeld wordt gegeven: ‘zijn scepticisme tegenover de idee van de vooruitgang’. Dus een klimaatscepticus is iemand die twijfelt aan de doorslaggevende invloed van CO2 in de klimaatverandering. Het is niet iemand die twijfelt over klimaatverandering, zelfs niet over de invloed van de mens op de klimaatverandering, maar aan de invloed van CO2 daarop. Het gaat om meetbare zaken, dus over wetenschap. De sceptici staan niet buiten de wetenschap en maken gebruik van dezelfde wetenschappelijke argumenten als de aanhangers van het klimaatgeloof. Er is dan ook sprake van een religieuze strijd, waarbij beide partijen elkaar verketteren. We zagen het boven met de kolen zwarte Matt Ridley, die een ‘zondaar’ is, hij is een belanghebber in een kolenmijn. En omdat hij een zondaar is, is hij ook een leugenaar; alles wat uit de mond van die man komt is leugen: hij is de antichrist. En ik zeg het omgekeerde: het plan van de klimaatgelovigen is bedoeld voor de vernietiging van het vrije westen en kan niet anders dan afkomstig zijn van de Chinezen, die de wereld willen onderwerpen via het wereldcommunisme van de VN.

Over dit plan van de VN gaat de onderstaande video (53:13) van You Are Free TV, gepubliceerd op 26 dec. 2018 (25.839 v; 587 r), getiteld ‘#GREENMASK: Will TRUMP Stop the “GREEN NEW DEAL”? #GITMOBARGE #WWG1WGA’. Terwijl de ‘shutdown’ van de regering in de USA voortgaat, debatteert het Huis van Afgevaardigden over het wettelijk regelen van een speciale comité voor een Groene ‘New Deal’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Green_New_Deal), dat het Congres de macht geeft om belastinggeld te gebruiken om op grote schaal onze verslaving te bevorderen met gebruikmaking van de totalitaire propaganda van de klimaatverandering als de basis ervan. Gekoppeld met de Quantum Moonshot agenda, voorbestemd om de nationale economie van de VS de bron te maken die een massieve quantum computer voedt, die onze gedachten leest met het doel onze levens te bepalen en ons land te controleren, zal de Green New Deal voorzeker de complete en totale, real-time controle over het menselijke terrein verzekeren. Alexandria Ocasio Cortez (https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez), over wie ik in de vorige aflevering berichtte (zie https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2018/12/OUR-GLORIOUS-FUTURE-Screenshot-Bill-Whittle-15-11-18.png), is de Amerikaanse Jesse Klaver. Haar naam wordt verbasterd tot Occasional Cortex, wat wil zeggen dat ze slechts vlagen van verstand heeft. Net als GroenLinks wordt ze gesteund door George Soros en de Open Society. Zij (Alexandria en Jesse) zijn de politieke arm van de globalisten, de onbewuste werktuigen, de ‘useful idiots’, die staan te demonstreren voor wereldvrede en daarmee in de kaart spelen van de globalisten, die bepaald niet het goede met de mensheid voorhebben en alleen uit zijn op hun eigen gewin en daarvoor bereid zijn al het andere op te offeren. [Zie verder over de New Green Deal en Alexandria Ocasio-Cortez: https://www.sunrisemovement.org/gnd/ en https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-optimistic-activists-for-a-green-new-deal-inside-the-youth-led-singing-sunrise-movement.]

You Are Free TV – #GREENMASK: Will TRUMP Stop the “GREEN NEW DEAL”? #GITMOBARGE #WWG1WGA

Gepubliceerd op 26 dec. 2018

12/26: As the Gov’t “shutdown” continues, the House is debating whether or not to legislate a new Select Committee For A Green New Deal, that will give Congress the power to use Tax payer money to massively further our own enslavement using Climate Change totalitarian propaganda as it basis. Coupled with the Quantum Moonshot agenda, slated to remake our National economy the resource that fuels a massive quantum computer that reads our very thoughts in order to run our lives and lock-down our country, the GND would ensure the complete and total, real-time control of the human domain.

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-23/hackers-steal-thousands-files-ma-giant-evercore

https://dailycaller.com/2018/12/20/house-democrats-green-new-deal/

https://docs.google.com/document/d/1jxUzp9SZ6-VB-4wSm8sselVMsqWZrSrYpYC9slHKLzo/edit

https://www.mprnews.org/story/2018/11/19/green-new-deal-omar-ocasio-cortez

http://www.mrpolitic.com/2018/12/24/calls-for-green-new-deal-select-committee-get-cold-shoulder-from-democratic-leadership-thinkprogress/

https://thinkprogress.org/calls-for-green-new-deal-select-committee-get-cold-shoulder-from-democratic-leadership-fd52ee7c52c2/

Please support aplanetruth’s YT channel by subscribing. Watch the odd interview of RFK, Jr., by a “local” Paradise, CA “spiritual activist”, and how the C_bal is running the social engineering on this latest act of “Climate” genocide:
https://www.youtube.com/watch?v=KxdqulADpXQ

Please read Rosa Koire’s excellent book: BEHIND THE GREEN MASK.
https://www.postsustainabilityinstitute.org/

Thanks to everyone who supports YAFTV and Merry Christmas to All. We, the People, are the ones who can stop the luciferi_n agenda and end the De_p State stranglehold on humanity. Your love of freedom and humanity, your courage, your prayers and your action, will make 2019 the Watershed year, when the tipping point occurs and evil drowns in its own dead pools. WE CAN DO IT! WWG1WGA! WE ARE FREE!

If you would like to Support You Are Free TV:

Thanks to C60 Purple Power for sponsoring YAFTV! They have doubled their give away sponsorship for the 12 days of Christmas!!

Subscribers of YAFTV receive 10% off of C60 Purple Power products with the code: fr10
https://www.C60PurplePower.com

Patrons of YAFTV receive 20% off C60 Purple Power ALL the time, plus get entered into an end of the month give away of C60 products! If you become a Patron by 12/31, you will be entered in the November give away and your 20% off code will be emailed to you right away!
https://www.patreon.com/youarefreetv

Other ways to support the channel:

PayPal: beloved@jeffnet.org (Pls. no long personal msgs here, thx!)
–Hit the friends and family tab if you don’t mind…thx!

CRYPTO donations:

Bitcoin: 1K2mQ5S6na5k5QGPS2Hve7pMMUNrxsRqJQ
BCH: 18hNpMyVsj37CBiHuRMD6cCL9Gr5dNU2e8
Ether: 0x7DF493B943520e28aC5f93737b6Cbf27A1C01a79
Litecoin: Ld4HEnQUk28A415BrAECUUHtRTNZkZ2uYK

Merry Christmas, freedom-lovers! Peace, Good will and Joy for all!

Reacties:
https://youtu.be/wPtePVAPBE8

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-1-co2/

1 Comment

  1. Kees Van der Heeden 6 oktober 2019 op 10:43

    Beste Cor Hendriks
    Ik ben geen klimaatwetenschapper maar volg wel de discussie op klimaatverandering.wordpress.com.
    Hier komt men tot een heel andere conclusie dan het hier boven vermelde verhaal.
    Misschien is het een idee om daar de discussies eens aan te gaan.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.