BMD Advies – Brief aan Gemeente Den Helder betreft Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Postkantoor, 26 april 2017 + Detailhandelsfederatie Den Helder – Idem, 12 mei 2017

Brief aan Gemeente Den Helder betreft Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Postkantoor, 26 april 2017

GEMEENTE DEN HELDER
Ingekomen
26 april 2017

BMD Advies
Rijndelta
Ebweg 18
2991 LT Barendrecht
Telefoon (0180)61 43 78
Fax (0180)61 57 26
E-mail info@rd.bmdadvies.nl
Website http://www.viraAV.bmdadviesrijndelta.nl

Adviezen op het gebied van milieu, arbo en kwaliteit

Gemeente Den Helder
T.a.v. gemeenteraad Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Stuknummer: AI17.02887
Datum 24 april 2017
Briefnr. 00702.20170424.ROB.BRF CEM/DIZ/MRE
Betreft Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017

Geacht college,

Op 31 maart 2017 heeft de gemeente Den Helder het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan “Postkantoor 2017” aangekondigd en ter inzage gelegd. Met deze brief wil ik namens KPN gebruikmaken van het recht tot het indienen van zienswijzen. KPN is eigenaar van het pand aan de Boerhaavestraat 15, 1782 AA te Den Helder en daarom als belanghebbende aan te merken.

Gewijzigd gebruik

In het ontwerp bestemmingsplan wordt het perceel waarop het pand van KPN is gelegen aangeduid met de bestemming ‘Maatschappelijk’ en de functie-­aanduiding ‘nutsbedrijf’. Dit is niet geheel overeenkomstig het huidige gebruik. In de KPN-­centrale worden verbindingen voor telecommunicatie tot stand gebracht en vinden aanverwante activiteiten plaats. Deze activiteiten staan bekend als nutsvoorziening.

Daarnaast zijn er in het KPN-­pand diverse installaties aanwezig, waaronder een noodstroomaggregaat en een bovengrondse dieseltank met een inhoud van 1.000 liter diesel. Op basis van lijst 2van Bijlage 1van de VNG-­brochure “Bedrijven en milieuzonering” vallen de activiteiten binnen de KPN centrale daarom in milieucategorie 2.

Daarom stellen wij de volgende wijziging voor: de locatie van het KPN-­pand aan te duiden met de bestemming ‘Bedrijf ­nutsvoorziening’ met als functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’.

Monumentale aanduiding

Daarnaast heeft het KPN-­gebouw in het ontwerp bestemmingsplan de specifieke bouwaanduiding ‘rijksmonument’ gekregen. Het KPN-­pand is echter nooit aangemerkt als een monument, maar de nabijgelegen bunker wel (deze bunker is overigens niet zo aangeduid in het ontwerpbestemmingsplan) .

KPN wil ook niet dat de aanduiding ‘rijksmonument’ op het KPN-­pand opgenomen wordt. Belangrijkste argument voor KPN is dat zij voor plaatsing van apparatuur de vraag en het aanbod op de telecommunicatiemarkt volgen. Snelle aanpassingen aan het pand kunnen noodzakelijk zijn om op een juiste manier de telecommunicatie te verzorgen in de regio. Wanneer het pand van KPN aangewezen wordt als rijksmonument, zal KPN voor veel aanpassingen een vergunning aan moeten vragen. Dit levert vertraging op en maakt KPN minder Flexibel in het optimaal verzorgen van het netwerk.

Daarom stellen wij de volgende wijziging voor: voor het KPN-­pand geen specifieke bouwaanduiding ‘rijksmonument’ opnemen en deze aanduiding bij de bestemming van de bunker vermelden.

Dichterbij gelegen geluidsgevoelige bestemming

Met het voorgenomen bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gecreëerd om op korte afstand woningen te realiseren op de eerste verdieping in het nabijgelegen voormalige postkantoor. KPN dient zich uiteraard aan geldende wet-­ en regelgeving te houden, in dit geval specifiek aan paragraaf 2.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Maar KPN vreest in haar bedrijfsvoering te worden beperkt.

Daarom stellen wij het volgende voor: onderzoekt of KPN wordt gehinderd door dit bestemmingsplan, nu en in de toekomst. Dat voldaan wordt aan de afstandscriteria uit de VNG-­brochure “Bedrijven en milieuzonering” biedt immers op zich niet zonder meer de garantie dat er geen sprake is van een belemmering van de bedrijfsvoering, zoals blijkt uit jurisprudentie.

Ik verzoek u vriendelijk om ons een schriftelijke reactie te geven op deze brief en ons te zijner tijd op de hoogte te brengen van de ter inzage legging van het definitieve bestemmingsplan.

Ik vertrouw erop u met deze brief van voldoende informatie te hebben voorzien. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
namens KPN B.V.,

David Izelaar
BMD Advies Rijndelta B.V.

Contactgegevens
Telefoon 06-­12287484
E-mail david(5)bmdadviesriindelta.nl
Cc Facilicom Solutions, Milieuzaken, t.a.v. de heer I.Looge, Postbus 395, 1271 ED Huizen

ISO 9001 gecertificeerd
IBAN NL03 ABNA 0472 4410 43
KvK-nummer 24352986
btw-nummer NL812514294B01

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingekomen-stukken

PDF:
BMD Advies – Brief aan Gemeente Den Helder betreft Zienswijze ontwerp bestemminqsplan Postkantoor, 26 april 2017

Brief aan Gemeente Den Helder betreft zienswijze tegen ontwerp ­bestemmingsplan Postkantoor, 12 mei 2017

GEMEENTE DEN HELDER
Ingekomen
15 mei 2017

Detailhandelsfederatie Den Helder
T.a.v. het secretariaat
Cornells Gerritsz Geusstraat 266
1785 EH DEN HELDER
secretariaat@dfdenhelder.nl

Aan de gemeenteraad van Den Helder
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER
griffie@denhelder.nl

Den Helder, 12 mei 2017

Stuknummer: AI17.03092

Betreft: zienswijze tegen ontwerp ­bestemmingsplan Postkantoor 2017 (planidentificatie NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-­ONT1)

Geachte raad,
In het Helders Weekblad van 17 april 2017 is het ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017 (planidentificatie NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-­ONT1) bekend gemaakt.

Hierbij maakt de Detailhandelsfederatie Den Helder haar zienswijze kenbaar over het ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017.

De Detailhandelsfederatie Den Helder is van mening dat uitbreiding van de vierkante meters detailhandel zeer onwenselijk is. Dit heeft zij dan ook telkens betoogd, onder andere in het bestuurlijk overleg dat de Detailhandelsfederatie Den Helder heeft met, onder andere, wethouder Lolke Kuipers. Gezien de saneringsdrift in de Helderse binnenstad van ook de gemeente Den Helder zelf, een beleid dat de gemeente zelf ook aanhangt.

Groot is dan ook onze verbazing dat op het moment dat de gemeente zelf van een pand, in dit geval het voormalige postkantoor, af wil, zij er, naar de mening van de Detailhandelsfederatie Den Helder, puur om commerciële redenen, zowel een detailhandels-­ als een horeca bestemming aan koppelt.

De Detailhandelsfederatie Den Helder kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit enkel gedaan is om de verkoopbaarheid van het voormalig postkantoor te bevorderen. Een belang dat uiteraard de gemeente zelf dient, maar echter in strijd is met de belangen van de Helderse detailhandel.

Ook de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Den Helder is eveneens aangesloten bij de Detailhandelsfederatie Den Helder) heeft al aangegeven in haar brief van 1 maart 2017 aan het college dat zij een telkenmale uitbreiding van de horeca niet wenselijk vindt.

Op basis van de bovenstaande argumenten maakt de Detailhandelsfederatie Den Helder bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017.

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, namelijk door de bestemmingen detailhandel en horeca van het pand te verwijderen.

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,

De heer J. Kat
Voorzitter Detailhandelsfederatie Den Helder

Bijlage: brief Koninklijke Horeca Nederland d.d. 1 maart 2017

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingekomen-stukken/2017/alle/pagina_2

PDF:
Detailhandelsfederatie Den Helder – Brief aan Gemeente Den Helder betreft zienswijze tegen ontwerp ­bestemmingsplan Postkantoor, 12 mei 2017