Ype Minkema – College zet plan door + Alkmaarsdagblad.nl – Een veilige en toekomst bestendige Eeuwige Laan Bergen + Nota Startnotitie toekomst Eeuwige Laan + Henkoo – Zomeren…

College zet plan Eeuwige Laan door

Alkmaarse Courant, 12 april 2017

Alkmaarse Courant, 12 april 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Een veilige en toekomst bestendige Eeuwige Laan

Bergen – De Eeuwige Laan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust. Uit tellingen bleek dat het fietspad te smal is om al het verkeer goed af te wikkelen. Om dit capaciteitsprobleem op te lossen heeft het college ingestemd met een Programma van Eisen; met betrekkelijk eenvoudige ingrepen kan de Eeuwige Laan (verkeer)veilig en toekomst bestendig worden ingericht en blijft het bijzondere karakter van de Eeuwige Laan behouden en wordt dit zelfs versterkt.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, wordt voorgesteld het aantal korte passeer stroken langs de rijbaan uit te breiden. Het capaciteitstekort op het huidige (twee richting) fietspad kan worden opgelost door aan beide zijden van de Eeuwige Laan een éénrichtingsfietspad te realiseren. Daarnaast kan het laan karakter worden behouden door bij uitval nieuwe bomen aan te planten.

Ook wil het college het beeld van de laan versterken door ter hoogte van het Oude Hof het Rondeel te herstellen. Het Rondeel ligt op de kruisig van de Eeuwigelaan en Sparrenlaan. Deze lanen worden van oudsher omzoomd door aarden wallen. Op de kruising vormen de aarden wallen een rozet vormige ruimte, die tegenwoordig door begroeiing is overwoekerd.

Fietspad te smal

De gemeente heeft in 2016 over een periode van tien maanden de aantallen fietsers op de Eeuwige Laan geteld. Uit de tellingen blijkt dat het fietspad gedurende een langere periode dermate druk is dat dit fietspad te smal is om al dit fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Gedurende meerdere zomerse weken is het zelfs zéér druk. Bovendien is het de verwachting dat het, door een toename van vrijetijdsbesteding en de opmars van de elektrische fiets, alleen maar drukker wordt. Dit probleem kan worden opgelost door aan de zuidzijde van de Eeuwige Laan – op de plek waar nu een voetpad ligt – een fietspad te realiseren. Gevolg is wel dat voetgangers dan voortaan over een fietspad moeten wandelen. Volgens Veilig Verkeer Nederland en de regionale politie is dit geen probleem.

Fiets beleidsplan

Het Fiets beleidsplan dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld heeft als doel het fietsen in onze gemeente te bevorderen. Binnen het fietspaden netwerk is de Eeuwigelaan opgenomen als belangrijke recreatieve fietsroute van en naar het strand van Bergen aan Zee. De gemeente Bergen zet zich in om recreatieve fietsroutes veilig en comfortabel te maken voor de inwoners en bezoekers.

Klankbord groep

De gemeente heeft de oplossingsrichtingen besproken met een klankbord groep met vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Eeuwige Laan, wijkverenigingen, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. In een aantal constructieve overleggen heeft de klankbordgroep de gemeente geadviseerd. Ook heeft de klankbord groep zelf oplossingen aangedragen. Over de meeste oplossingen was de klankbord groep positief, maar de bewoners van de Eeuwige Laan zijn het in meerderheid niet eens met plan om een fietspad aan de zuidzijde te realiseren. ‘’Maar het fietspad langs de Eeuwige Laan is nu ongeschikt voor het drukke fietsverkeer en deze risico’s moet de gemeente serieus nemen”, aldus wethouder Peter van Huissteden. ‘’Niet alleen de belangen van de bewoners langs de Eeuwige Laan moeten worden afgewogen maar ook het algemeen belang weegt mee bij het nemen van een beslissing.”

Opdracht gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in november 2012 in een motie het college opgedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te realiseren aan weerszijden van de Eeuwige Laan vanaf het centrum Bergen tot aan de Franschman. Bij dit onderzoek moest de variant worden betrokken waarbij een fietspad aan weerszijden van de Eeuwige Laan zou worden gerealiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld waarin de veiligheid van de weg, het fietspad en een visie op de toekomst van de bomen in één plan worden aangepakt. De gemeenteraad heeft hierbij in een amendement het college opgedragen om heldere en realistische kaders te stellen waarbij het doel is om de veiligheid van de Eeuwige Laan via kleinschalige ingrepen te waarborgen.

Planning

Op 11 mei wordt het Programma van Eisen besproken in de algemene raadscommissie. Dan kunnen inwoners inspreken. De raad besluit 1 juni of het plan verder kan worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. De klankbordgroep wordt ook bij het opstellen van dit plan gevraagd om advies.

Alkmaarsdagblad.nl, 11 april 2017 14:37

http://www.alkmaarsdagblad.nl/algemeen/een-veilige-en-toekomstbestendige-eeuwigelaan

Nota Startnotitie toekomst Eeuwige Laan Bergen, 19 november 2015

https://www.raadbergen-nh.nl/

PDF:
Nota Startnotitie toekomst Eeuwigelaan Bergen, 19 november 2015

Zomeren…

Hebben we toch mooi kunnen oefenen. De laatste dagen.

Hoge temperaturen en ook nog droog. Dat waren we bijna ontwend. En wat een verandering in het straatbeeld. Eerst weer de bloembakken in het centrum. IJsjes likkende kinderen en de terrassen vol. Goed sfeertje.

Ook vol zijn dan direct de fietsenrekken in het centrum. Hoeveel zijn er daar eigenlijk van nodig? Altijd vol en als je probeert de zebrapaden over te steken loop je vast op de ernaast gestalde fietsen. Dat hebben die fietsers vast afgekeken van de winkeliers. Die hebben ook niet genoeg aan hun eigen ruimte en stallen hun koopwaar ook op de trottoirs.

Ik kan er niets aan doen, ik krijg dan steeds het beeld van die flanerende wethouder voor ogen. In een zomers jurkje haar weg zoekend in die gedeelde ruimte. Shared space! Het is nu al vaak vol, Of moet ik optimistisch zeggen “gezellig druk”?

Let er eens op. Het komende Pinksterweekend. En ga vooral eens op de fiets naar het strand. Over de Eeuwige Laan. Als U het nog durft natuurlijk. Gebruik dat levensgevaarlijke fietspad en vraag Uzelf af hoe ze dat ooit hebben kunnen aanleggen.

En heb dan eens begrip voor die andere wethouder die dat, voor Uw veiligheid, zal gaan verbeteren. Hij ziet geen alternatief, “Niets doen is geen optie! ”

En als hij dat niet ziet, wie denken wij wel dat we zijn om dat anders te zien? Om te denken aan de voormalige trambaan bijvoorbeeld. Kan niet natuurlijk. Verboden door Natura 2000 en de Eeuwige Laan bewoners willen dit ook niet. Stel je voor, fietsers langs hun achtertuinen. En hun privacy dan?

Het zomert al terwijl de echte zomer nog moet beginnen. Die lijkt me nu al in mijn bol te zijn geslagen. Ik ga bijna genuanceerd denken. Vermoeiend hoor.

Maar ja, ik heb even niets beter te doen dan zomeren.

Flessenpost uit Bergen, 2 juni 2017

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image